11 Ekim 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30207

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından:


2400 TON SODA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


İLİMİZ TAPUNUN İBRAHİMPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET (TİCARET + KONUT ALANI RUHSATLI) TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


SULU ZİRAAT SAHALARINDA PAMUK TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAL VE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


ASO 1. OSB 3032 ADA 9 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI İNŞAAT TADİLAT VE DEKORASYON İŞLERİ UYGULAMALARINA AİT YAPIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: ANKARA


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ HALİLİYE, EYYUBİYE VE HİLVAN İLÇELERİ DÂHİLİNDE KENT MOBİLYALARI YERLERİNİN İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Tekirdağ Limanı” 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Geçici Teminat Bedeli

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

15.000.000.- TL

10.000.- TL

20/12/2017

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 10.000.-TL İdare’nin

• T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak “Tekirdağ Limanı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu’nun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. İhale Şartnamesini almak için ödenmiş tutar her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

3 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz.

5 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde “TEKİRDAĞ LİMANININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İhale konusu Tekirdağ Limanı’nın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleye ilişkin diğer bilgiler 0 (312) 585 80 80 numaralı telefondan, 0 (312) 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr

8828/1-1


ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından:

MÜLKİYETİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE AİT KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, 21 MAHALLE, 16726 ADA, 15 PARSELDE BULUNAN ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ kapalı zarf ile teklif alma ve açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI

b) Telefon ve faks numarası      :  +90 332 351 42 13 / +90 332 351 42 11

c) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                        :  https://kizilay.org.tr/ihaleilanlari

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  ÖZEL TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TİCARET BORSASI HASTANESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ HİZMET BİNASININ YANGIN TESİSATI YAPIM İŞİ

b) Yapılacağı yer                       :  KONYA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM / KONYA adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati                        :  31/10/2017 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait)

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. İmza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri.

4.3.1.1. Kamuda yapılan işler için, son beş yılda hastane, otel, konut veya sanayi tipi bir yapıda yangın tesisatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve isteklilerin 100 TL bedelle ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresinden temin etmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler, 31.10.2017 tarihinde saat 14:00’a kadar ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan olunur.

8807/1-1


2400 TON SODA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2400 ton soda A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 250 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 25 Ekim 2017 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8704/1-1


İLİMİZ TAPUNUN İBRAHİMPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET (TİCARET + KONUT ALANI RUHSATLI) TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Nevşehir Merkez İbrahimpaşa 1. Mıntıka, tapunun 20 K 3 pafta 3115 ada, 2 parselde bulunan 7.000 m² arsa ve 3 parselde bulunan 7.287,65 m² arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 25 Ekim 2017 Çarşamba günü Saat: 10:30’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

 

Adres

Bedeli TL

İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka 20 K 3 pafta, 3115 ada, 2 parseldeki 7.000 m² arsa

2.450.000,00

İbrahimpaşa Mahallesi 1.Mıntıka 20 K 3 pafta, 3115 ada, 3 parseldeki 7.287,65 m² arsa

2.550.677,50

 

a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

6 - Teklifler ihale günü Saat: 10:25’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.

7 - İhaleyi alan; ihale bedelini İhale Onayını takip eden 15 gün içerisinde peşin olarak ödeyecektir.

8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Arsalara ilişkin bilgi ve belge Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.

9 - İhaleye ilişkin, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

8822/1-1


SULU ZİRAAT SAHALARINDA PAMUK TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait toplam 18.279 da arazi pamuk tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 3 (üç) parti halinde kiraya verilecektir.

2 - İhale, 25/10/2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 01/11/2017 Çarşamba günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

1. PARTİ

GÖKÇAYIR

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat (%5) (TL)

GÖKÇAYIR

52/1B

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

52/2B

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

52/3D

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

52/5D

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

52/7D

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

53/6D

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

53/7B

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

53/8B

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

55/1D

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

55/2D

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

70/1K

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

70/2G

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR

70/3D

214

400

     85.600

  4.280

GÖKÇAYIR TOPLAM

2.782

400

1.112.800

55.640

KARATAŞ

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat(TL)

KARATAŞ

140/9

250

400

   100.000

    5.000

KARATAŞ

140/12

250

400

   100.000

    5.000

KARATAŞ

140/15

250

400

   100.000

    5.000

KARATAŞ

125/1

316

400

   126.400

    6.320

KARATAŞ

125/2

318

400

   127.200

    6.360

KARATAŞ

125/3

309

400

   123.600

    6.180

KARATAŞ

125/4

284

400

   113.600

    5.680

KARATAŞ

125/5

289

400

   115.600

    5.780

KARATAŞ

146/3

273

400

   109.200

    5.460

KARATAŞ

146/4

245

400

     98.000

    4.900

KARATAŞ

146/5

283

400

   113.200

    5.660

KARATAŞ

146/6

250

400

   100.000

    5.000

KARATAŞ

146/7

281

400

   112.400

    5.620

KARATAŞ

146/8

243

400

     97.200

    4.860

KARATAŞ

160/14

248

400

     99.200

    4.960

KARATAŞ

144/2

250

400

   100.000

    5.000

KARATAŞ TOPLAM

4.339

400

1.735.600

  86.780

1. PARTİ TOPLAM

7.121

400

2.848.400

142.420

 

2. PARTİ

GÜMÜŞSU

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat (%5) (TL)

TÜEM

46/1A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/3A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/5A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/7A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/10A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/1A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/3A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/4A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/5A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/6A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/7A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/8A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/9A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/11B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/14B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/6B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

64/1A

  153

400

     61.200

    3.060

TÜEM

64/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/1A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/3A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/4A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/5A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/6A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/7A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

67/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

67/4B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/10B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/1B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/2B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/4B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/5B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/6B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/7B

  166

400

     66.400

    3.320

TÜEM

79/8B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/9B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/1B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/2B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/4B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/5B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

119/5B

  178

400

     71.200

    3.560

2. PARTİ TOPLAM

8.151

400

3.260.400

163.020

 

3. PARTİ

GÜMÜŞSU

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat (%5) (TL)

BEJİK

155/1A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/1B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/2B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/3A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/4B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/5A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

171/3

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

171/5B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

171/7B

    177

400

    70.800

    3.540

BEJİK

186/1A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

186/2

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

186/4A

    160

400

    64.000

    3.200

BEJİK

186/5A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

186/6A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

196/6A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

201/1

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

201/2A

    178

400

    71.200

    3.560

3. PARTİ TOPLAM

  3.007

400

1.202.800

  60.140

GENEL TOPLAM

18.279

400

7.311.600

365.580

 

4 - Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’in T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).

İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.

5 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 25/10/2017 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

6 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA

Tel    : 0 312 417 84 70-80

Fax   : 0 312 425 59 55

İlan olunur.

8820/1-1


MUHTELİF MAL VE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 4 Kalem Mal alımı, 17 kalem mal ve 1 kalem hizmet alımı, 2 kalem mal alımı işine ait 3 ayrı ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): -

2 - İhale Konusu malın:

 

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1-

4 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/506177

17/10/2017

14:15

  1

Real-Time PCR Cihazı

1

Adet

 

  2

Gradient PCR Cihazı

1

Adet

  3

Nükleik Asit İzolasyon Cihazı

1

Adet

  4

Otomatik Pipetleme Cihazı

1

Adet

2-

17 Kalem Mal ve 1 Kalem Hizmet Alımı

İhale Kayıt No: 2017/506232

17/10/2017

15:00

  1

El Aletleri Seti

1

Adet

 

  2

Camlı Dolap

5

Adet

  3

Elektron Katlandırıcı CCD Dedektör

1

Adet

  4

Harici Harddisk

1

Adet

  5

Harici Harddisk

1

Adet

  6

Havya

2

Adet

  7

Laboratuvar Sandalyesi

4

Adet

  8

Multimetre

2

Adet

  9

Endüstriyel ve Eğitim Amaçlı Optik Çalışma Masası

1

Adet

10

Filtre Havalandırma Sistemi

1

Adet

11

Endüstriyel ve Eğitim Amaçlı Optik Masa (Ayaklar Dahil)

1

Adet

12

Osiloskop

1

Adet

13

QNAP için 6 TB HDD

4

Adet

14

Rack Kabin

2

Adet

15

Teknik Servis Masası

3

Adet

16

3D Yazıcı

1

Adet

17

Dedektör Kalibrasyon Laboratuvarının hazırlanması işi

1

Adet

18

Çok İşlevli Renkli Lazer Yazıcı (Sarf Malzeme Seti Dahil)

1

Adet

3-

2 Kalem Mal Alımı:

İhale kayıt no: 2017/506251

17/10/2017

15:45

  1

Doz Kalibratörü

1

Adet

 

  2

TLC Scanner (Radio-TLC Sistemi)

1

Adet

 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesine teslim edilecektir.(1 sıra nolu ihale için)

b-c-2) Tek parti olarak Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içinde kadar Fen Fakültesine teslim edilecektir. (2 sıra nolu ihale için)

b-c-3) Tek parti olarak Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2017 tarihine kadar Eczacılık Fakültesine teslim edilecektir. (3 sıra nolu ihale için)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. İstekli firma kendisine ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır.(2 sıra nolu ihale için)

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

4.3.4.1. İstekli firma kendisine ait TSE 12845, TS 10956, TS 12498 standartlarında teknik servisi olduğunu gösterir belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

4.3.4.2. İstekli firma kendisine ait ISO 9001:2008 yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

4.3.4.3. İstekli firma kendisine ait ISO 27001:2013 yeterlilik belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. (2 sıra nolu ihale için)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü laboratuvar cihazı işine ait iş deneyim belgesi kabul edilecektir.(1 ve 3 sıra nolu ihaleler için)

4.4.2. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sistem odası kurulumu işine ait (teklif edilen bedelin %40’ı oranında) iş deneyim belgesi kabul edilecektir.(2 sıra nolu ihale için)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

8821/1-1


ASO 1. OSB 3032 ADA 9 SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI İNŞAAT TADİLAT VE DEKORASYON İŞLERİ UYGULAMALARINA AİT YAPIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

ANKARA

1 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km ANKARA adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden 1000.00 TL (BinTürkLirası) + KDV karşılığı temin edilebilir.

2 - İhale evraklarının, 25/10/2017 tarihinde, en geç saat 12:00’ye kadar Bölge Müdürlüğü binasında elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

4 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    :  0 312 267 00 00 - 262 (Pbx 7 hat)

Fax   :  0 312 267 00 09

Web  :  www.aosb.org.tr

Madde 1. Genel

1.1. ASOSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİNASI İNŞAAT TADİLAT VE DEKORASYON UYGULAMA işi ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE BÖLGESİ tarafından ANKARA SİNCAN 1. ORGANİZE SANAYİ YÖNETİMİ Kontrollüğünde yapılacaktır.

İdare’nin posta adresi    :  ANKARA SANAYİ ODASI 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ANKARA - AYAŞ KARAYOLU 25. KM 06935 ANKARA

Tel No                           :  +90 (312) 267 00 00

Faks No                        :  +90 (312) 267 00 09

1.2. ASOSEM BİNASI TADİLAT UYGULMA İŞİ, Ankara ili Sincan ilçesinde yer almaktadır.

Madde 2. İhalenin Şekli

2.1. İhale konusu İş, yeterlilikleri önceden yapılan seçim sonucunda kabul edilen davetliler ve katılımcılar arasında “Kapalı Zarfla ve Birim Fiyatlı teklif Yöntemi ile ihaleye çıkarılmış olup, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir. İdare Kamu ihale kanununa tabi değildir.

Madde 3. Teklif Verme Yeri ve Zamanı

3.1. Teklif sahipleri (bundan sonra, bu şartnamede İstekli, Teklif veren veya Yüklenici olarak anılacaktır).

Tekliflerin en son veriliş tarihi: 25.10.2017 tarihinde saat 12:00’a kadar İdare’nin adresinde kayıt numarası karşılığında “elden” teslim edeceklerdir.

İstekliler tekliflerini teslim ettikten sonra geri alamazlar ve herhangi bir değişiklik talep edemezler. E-posta ya da faks yolu ile gönderilen teklifler teklif gizliliğini ihlal etmesi nedeni ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.2. Teklifler yukarıda belirtilen yer, gün ve saatte veya daha evvel teslim edilmiş olacaktır.

3.3. Eksiksiz ve İhale Şartnamesinde belirtilen şekilde hazırlanmış olan teklifler İdare tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmeye alınacaktır.

3.4. Teklifler açıldıktan sonra İdare, Teklif Sahiplerinden birim fiyatların tümüne ve her birine ayrı ayrı şamil olmak üzere teklifinden açık pazarlık usulü ile tenzilat talep edip etmemekte serbesttir. Talep etmeden hiçbir teklif sahibi teklifine ilave tenzilat öneremez.

3.5. Teklifler İdare tarafından oluşturulan komisyon ve Kontrollük tarafından açılacaktır. Teklif sonuçlarının Teklif verenlere duyurulup duyurulmayacağı tamamen idare inisiyatifindedir.

3.6. İdare tekliflerin herhangi birini ya da tamamını gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir. Yine idare hiçbir gerekçe olmaksızın ihaleyi iptal etme ve erteleme hakkına sahiptir. Teklif veren her firma bu sonuca karşılık İdarenin kararını itirazsız olarak peşinen kabul etmiş olarak teklifi verecektir.

3.7. Banka Hesap Bilgileri

 

BANKA ADI

IBAN NUMARASI

HESAP TÜRÜ

YAPI KREDİ BANKASI

TR42 0006 7010 0000 0072 1174 84

TL

YAPI KREDİ BANKASI

TR50 0006 7010 0000 0072 1190 86

USD

YAPI KREDİ BANKASI

TR02 0006 7010 0000 0072 1195 62

EURO

 

Madde 4. Teklif İle Birlikte Sunulacak Belgeler

Öncelikle İhale dosyasında yer alan 12 Nolu “İhaleye Katılabilmeye İlişkin Koşullar” başlığı altında belirtilen tüm idari ve mali taleplerin istekli tarafından anlaşılır vaziyette hazırlanması gerekmektedir.

4.1. İÇ ZARF

- Teklif Mektubu

4.2. DIŞ ZARF

- Fiyatlandırılmış Keşif Cetveli (CD ortamında dijital hali de istenmektedir): İdare tarafından verilen metraj ve keşif cetvellerine birim fiyat bilgisi girilerek Birim Fiyatlı Teklif listesi oluşturulacaktır.

- Geçici teminat (Teklif bedelinin %5 inden az olmamak üzere, son teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) gün geçerli)

- Ticaret ve / veya Sanayi odasından alınan Meslek Odası Belgesi

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyanı veya İmza sirküleri

- Ticaret sicil Gazetesi

- Yer Görme Belgesi

- Tetkik Tutanağı (imza ve Kaşeli)

- Teklif formu (İmza ve Kaşeli)

- Son iki yıla ait bilanço

- Banka Referans Mektubu (Mali yeterlilik)

- İş Bitirme ve/veya İş Deneyim Belgesi (ilgili yönetmelik ve mevzuata uygun)

- Vergi dairesinden alınan son bir ay tarihli vergi borcu olmadığına dair, “borcu yoktur” yazısı.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan son bir ay tarihli “Pirim Borcu yoktur” yazısı

Madde 5. Teklif Değerlendirme Süreci

5.1. İdare tarafından görevlendirilen İhale Değerlendirme Komisyonu, İhale evraklarının tamam olup olmadığını kontrol edecek, tekliflerde matematiksel hatalar var ise gerekli düzeltmeleri yapacak ve en uygun teklifi tespit edecektir.

5.2. Teklif veren firmalar, aşağıdaki takvim döneminde İşyerinde, İdare ofisinde yapılacak toplantılara katılarak teklifi ile ilgili görüşmeler yapmaya hazırlıklı olmalıdır.

5.3. İdare mali ve teknik açıdan yeterli gördüğü firmalar ile pazarlık ederek süreci sonlandıracaktır.

5.4. Teklif alma takvimi aşağıdaki gibi planlanmaktadır.

 

İş Kalemi

Hedef Tarih

Son teklif Verme tarihi

25.10.2017   Saat 12.00

Dış Zarfların Açılması

25.10.2017   Saat 14.00

İç Zarfların Açılması

25.10.2017

 

5.5. Teklif veren firmalar, teklif verme ve pazarlık döneminde yapacağı tüm masrafları kendileri karşılayacaktır.

Madde 6. Teklifin Geçerlilik Süresi

6.1. İstekli teklif verme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içinde teklifinden vazgeçemez. Aksi halde geçici teminatı irad kaydedilir. Ancak teklif tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) gün içinde İdare’inin Sözleşmeyi imzalamaya davet yazısı kendisine gönderilemez ise, İstekli İdare’ne yazı ile bildirmek kaydıyla teklifinden vazgeçebilir.

8810/1-1


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ HALİLİYE, EYYUBİYE VE HİLVAN İLÇELERİ DÂHİLİNDE KENT MOBİLYALARI YERLERİNİN İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Büyükşehir Belediyesi merkez Haliliye, Eyyubiye ve Hilvan ilçelerinde;

Mevcut Kent Mobilyaları;

a) 172 adet Otobüs Durağı,

b) 47 adet reklamsız otobüs durağı,

c) 165 adet Raket Reklam Panosu (CLP),

d) 273 adet bilboard,

e) 5 adet çift yüzlü bilboard,

f) 5 adet megaboard,

g) 40 adet megaliht,

h) 5 adet kuleboard,

ı) 2 adet led,

j) 2 adet silindir kule.

İlave Kent Mobilyaları;

a) 47 adet duraklara CLP,

b) 3 adet LED ekran.

c) 13 adet bilboard.

Kent mobilyalarının yapılması, montajı, bakımı, onarımı, karşılığında, reklam materyallerinin işletme hakkı beş (5) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2 - İhale 26.10.2017 Perşembe günü saat 11:10 da Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Kat 1 Belediye Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İsteklilerin, istenilen bütün belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak 26/10/2017 Perşembe günü saat: 10.00’a kadar Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 1 kattaki Encümen Toplantı salonundaki görevliye alındı belgesi karşılığında teslim edebilecektir.

Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - İhalenin toplam muhammen bedeli beş (5) Yıllık işletme süresi için KDV dahil 12.500.000,00 TL (ONİKİMİLYONBEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI)’dır. Ancak artırıma esas yıllık muhammen bedel KDV dâhil 2.500.000,00 TL (İKİMİLYONBEŞYÜZBİN TÜRK LİRASI) olup istekliler bu bedel üzerinden artırım yaparak tekliflerini vereceklerdir.

4 - Geçici Teminatı: (muhammen bedelin %3ü) 375.000,00 TL dir. Kati teminat ihale bedelinin % 6’sıdır.

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

5.1. Tebligat için imzalı kaşeli adres beyanı,

5.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

5.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

5.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5. Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı 5.1, 5.2, 5.3’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Şanlıurfa Belediyesinin Ziraat Bankası Girişimci şubesi(şube kodu:2266) nezdindeki IBAN NO:TR 98000 100 2266 3561 5633 5171 nolu hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.7. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairelerine ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

5.8. İŞ DENEYİMİ: Megalight, raket pano, bilboard, otobüs durakları gibi nüfusu 500.000 (Beşyüzbin) den az olmayan şehirlerden en az bir belediyeden (iştirakleri dahil) son 2 yıldır açık hava reklam işletmeciliği yapmakta olduğuna dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan firmalardan her ikisinde bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

5.9. İş Bitirme: Bir belediyeden(İştirakleri dâhil) iki yılın ortalaması en az 1.500.000,00 TL. (Birmilyonbeşyüzbintürklirası) kira bedeli ödendiğine dair iş bitirme belgesi ibraz edecektir.

5.10. İsteklinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ve bu işlere ilişkin ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektupları sunulacaktır.

5.11. Teknik Yeterlilik Belgesi (İstekliler teknik şartname çerçevesinde yapılacak kent mobilyalarından (Bilboard, CLP) birer adet numunesini sağlam ve çalışır vaziyette Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince gösterilecek uygun alana 25/10/2017 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar hazır olacak şekilde teşhir edilmek üzere montajını yapacaktır. Montajı yapılan kent mobilyalarının şartnameye uygun olup olmadığı Başkanlık Makamınca oluşturulan 3 (üç) kişilik teknik komisyonca incelenecektir. Yapılacak inceleme neticesinde numuneleri teknik şartnameye uygun olan isteklilere komisyonca Teknik Yeterlilik Belgesi verilecektir. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin bu şartı yerine getirmiş olması yeterlidir. İstekliler Teknik Yeterlilik Belgelerini dış zarf içerisine koyacaklardır. Teknik yönden yeterlilik belgesi alamayan istekliler ihaleye katılamayacaklar. İhale öncesi verilen kapalı teklif zarfları da kendilerine iade edilecektir. 28.09.2017 tarihinde iptal edilen Kent Mobilyaları ihalesine girmek için teknik yeterlilik belgesi alan isteklilerin 26.10.2017 tarihindeki ihale için teknik yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur.

5.12. İdari ve Teknik şartnamesi istek halinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından (Gelir ve Takip Şube Müdürlüğü) 1.000,00 (Bintürklirası) karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz ihale dosyasına konulacaktır.

5.13. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubunu içeren iç zarf. Tüm bu belgeler, eksiksiz olarak hazırlanarak teklif zarfına konulacak ve işbu idari şartnamenin 8. maddesinde belirtildiği üzere teslim edilecektir.

5.14. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanların üzerine ihale yapılmış bulunsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir. İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan yazısı.

İlan olunur.

8823/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Eskişehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Satışı Yapılacak Taşınmaz Mal

 

Sıra No

Taşınmaz No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Tamamı/ Hazine Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu*

Cinsi

Hazine Hissesi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

26010109880

Zincirlikuyu

i24b20d4c

3406

1

13.142,67/ 5.508,97

Konut

Arsa

503/1200

2.066.000,00

516.500,00

24.10.2017

10:00

 

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54-Dahili 154) adresindeki Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.

3 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27'inci maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5’inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6 - Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığının (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 05.10.2016 tarihli ve 22158 sayılı yazısında; taşınmaz İmar planında ayrık nizam yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olup, KAKS:0.40, HMAX:6.50'dir. Ayrıca planda ada içinde K işareti bulunmakta olup, K işaretli yapı adalarında ada bazında konut ve ticaret uygulamalarında KAKS:0.50'dir, bildirilmiştir.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

8200/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz hudutları dahilinde 2700.65 hektar alana sahip, F21c1-F21c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3272679 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

648880

652031

655437

657000

657000

654134

652679

Yukarı (X)

4566869

4568116

4566034

4566019

4562753

4564269

4563628

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

652012

649753

649665

650666

650436

Yukarı (X)

4562822

4561107

4562372

4563335

4565262

 

2) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk hudutları dahilinde 3143.72 hektar alana sahip, F21c1-F21c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3278382 Erişim No’lu saha,

                                                                            1. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

657000

663000

663000

657000

657000

Yukarı (X)

4568000

4568000

4563000

4563000

4566019

                                                                        2. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

659000

660763

660113

659000

Yukarı (X)

4562000

4561999

4561000

4561000

 

3) İstanbul İli, Maltepe İlçesi dahilinde 4160.36 hektar alana sahip, G22a2-G22a3-G22b3-G22b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3296559 Erişim No’lu saha

                                                                               1. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

679362

681245

688042

688126

689419

689543

691403

Yukarı (X)

4531657

4532949

4530387

4529617

4528471

4527246

4527234

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

690691

689441

687810

683574

680460

Yukarı (X)

4525709

4526988

4526860

4528399

4530093

                                                         2. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

700230

702478

698647

698193

Yukarı (X)

4517112

4514173

4514291

4517961

 

4) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Akören hudutları dahilinde 4483.48 hektar alana sahip, F20c1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3298192 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

605000

609000

609000

615000

615000

614759

613812

Yukarı (X)

4562000

4562000

4564000

4564000

4561483

4561452

4560701

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

615000

615000

609000

609000

605000

Yukarı (X)

4559649

4557000

4557000

4561000

4561000

 

5) İstanbul İli, Şile İlçesi, Kurna-Karakiraz hudutları dahilinde 2853.00 hektar alana sahip, F22c1, F22c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3299925 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

696100

695650

695650

702000

702000

696100

Yukarı (X)

4560100

4560100

4564500

4564500

4560000

4560000

 

6) İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi hudutları dahilinde 399.55 hektar alana sahip, F22d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3303447 Erişim No’lu saha,

                                                                                                     1. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

686399

686347

686335

686342

685000

685000

687000

Yukarı (X)

4546868

4546892

4546877

4546812

4546000

4548000

4548000

 

8. Nokta

Sağa (Y)

687000

Yukarı (X)

4546863

                                                                                                     2. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

686342

686377

686410

686399

687000

687000

685000

Yukarı (X)

4546812

4546801

4546846

4546868

4546863

4546000

4546000

 

7) İstanbul İli, Şile İlçesi, Ağva hudutları dahilinde 3500.00 hektar alana sahip, F23c1-F23c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3326970 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

741000

734000

734000

741000

Yukarı (X)

4552000

4552000

4556999

4557000

 

8) İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva hudutları dahilinde 848.89 hektar alana sahip, F22c1-F22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3330818 Erişim No’lu saha,

                                                         1. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

691114

695303

695371

691000

Yukarı (X)

4566598

4566123

4564998

4565000

                                                         2. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

685060

687617

687560

685433

Yukarı (X)

4567289

4566996

4565999

4565998

 

9) İstanbul İli, Şişli, Sarıyer, Eyüp İlçeleri, 4551.59 hektar alana sahip, F21c2- F21c3-F22d1-F22d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3331449 Erişim No’lu saha,

                                                               1. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

672847

668574

667209

667985

672074

674526

Yukarı (X)

4553059

4552530

4557628

4558582

4558341

4554122

                                                               2. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

664090

666884

667774

663824

663534

663328

Yukarı (X)

4555360

4555363

4555495

4552068

4553283

4554394

 

10) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Karacaköy hudutları dahilinde 4880.15 hektar alana sahip, F21a1-F20b1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3331450 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

625668

614157

613730

626000

Yukarı (X)

4581670

4586260

4591368

4584815

 

2 - Tahmin edilen Bedel:

 

İlçe

Erişim No

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

  1

Eyüp-Kemerburgaz

3272679

2700,65

55,188.49-TL

1,655.65 TL

01.11.2017

09:30

  2

Eyüp-Göktürk

3278382

3143,72

63,919.45-TL

1,917.58 TL

01.11.2017

09:40

  3

Maltepe

3296559

4160,36

83,952.95-TL

2,518.59 TL

01.11.2017

09:50

  4

Çatalca-Akören

3298192

4483,48

90,320.22-TL

2,709.61 TL

01.11.2017

10:00

  5

Şile-Kurna-Karakiraz

3299925

2853,00

58,190.64-TL

1,745.72 TL

01.11.2017

10:10

  6

Çekmeköy

3303447

399,55

31,528.90-TL

945.87 TL

01.11.2017

10:20

  7

Şile-Ağva

3326970

3500,00

70,940.16-TL

2,128.20 TL

01.11.2017

10:30

  8

Beykoz-Riva

3330818

  848,89

31,528.90-TL

945.87 TL

01.11.2017

10:40

  9

Şişli-Sarıyer-Eyüp

3331449

4551,59

91,662.37-TL

2,749.87 TL

01.11.2017

10:50

10

Çatalca-Karacaköy

3331450

4880,15

98,136.84-TL

2,944.11 TL

01.11.2017

11:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  - İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                            - İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

                                                            - Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN: TR910001500158007305441172 hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5- Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat       :  01.11.2017 Çarşamba günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel kişi istekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN: TR910001500158007305441172 hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.

7 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

8783/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 26/10/2017 Perşembe günü saat 14.00’da Sahil Caddesi No: 3’deki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Sahil Caddesi No: 3 Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamede ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                    - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                               - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                  - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500.00 TL.(BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mahalle

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Yençok

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Gölbaşı

Virancık

(Örencik)

123853/1

Ticaret Alanı

4638,00

Tam

Yençok=7,50m.

(E=1.00)

5.565.600,00

(K.D.V.’den muaftır.)

166.968,00

14:00

8827/1-1