5 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30201

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


9.000 TON (2.000 TON 2017 YILI 7.000 - TON 2018 YILI) TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


500 ADET EL TELSİZİ VE 500 ADET YEDEK BATARYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 500 ADET GEÇİŞ RAYININ DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


İHALE SONUÇ İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


DE 24000, DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONLARINDA VE MONOBLOK GÖVDE YENİLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN TINAZTEPE YERLEŞKESİNDE BULUNAN YEMEKHANENİN YENİLENMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Denizli Emniyet Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 4 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


HÜCRE ANALİZÖRÜ VE ANNEKSİN V HÜCRE ÖLÜM ANALİZİ KİTİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


DARBE FONKSİYON ÜRETECİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.000 TON (2.000 TON 2017 YILI 7.000 - TON 2018 YILI) TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 9.000 Ton Tahmil Tahliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü Engindere Mah. Menderes. Bulvarı No: 171/101 Merkez/RİZE adresinden temin edilebilir. Telefon: 0464 213 08 69 Faks: 0464 213 03 13 e-posta: rize@caykur.gov.tr

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.10.2017 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü'ne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8690/1-1


500 ADET EL TELSİZİ VE 500 ADET YEDEK BATARYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 500 adet El Telsizi ve 500 adet Yedek Batarya ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 16.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8677/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 500 ADET GEÇİŞ RAYININ DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2017/490404

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/ÇANKIRI

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  500 ADET GEÇİŞ RAYININ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE DÖVÜLMESİ İŞİ

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 26.10.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 150 TL’nin T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8651/1-1


İHALE SONUÇ İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul ilinde yapılan iki adet satış ihalesi sonuçlanmıştır.

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip taşınmazın satış İhalesi, 05.09.2017 günü saat 10:00 da yapılmıştır. Yapılan İhale sonucunda en yüksek teklif 15.010.000,00-TL ile MR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’a aittir. İhale kararı ihale makamınca onaylanmış ve 25.09.2017 tarih 24/197 sayılı TCDD Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşmiştir.

2 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade mahallesinde bulunan 6.853,23 m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23, nolu bağımsız bölümün satış İhalesi, 05.09.2017 günü saat 14:00’da yapılmıştır. Yapılan İhale sonucunda en yüksek teklif 1.600.000,00-TL ile Enis YÜCESAN’a aittir. İhale kararı ihale makamınca onaylanmış ve 25.09.2017 tarih 24/197 sayılı TCDD Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

8668/1-1


DE 24000, DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONLARINDA VE MONOBLOK GÖVDE YENİLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/490381

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  1) 800 adet çap 1100 mm Monoblok Gövde

                                                  2) 800 adet çap 1016 mm Monoblok Gövde

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 26.10.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8676/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN TINAZTEPE YERLEŞKESİNDE BULUNAN YEMEKHANENİN YENİLENMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün Tınaztepe yerleşkesinde bulunan yemekhanenin yenilenmesi işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Pazarlama Satış Ofisinden veya “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR” adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 EKİM 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 27 EKİM 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8669/1-1


MÜBADELE İLANI

Denizli Emniyet Müdürlüğünden:

İşin Adı: Ekonomik ömrünü tamamlamış Ek-1 de gösterilen 24 adet muhtelif marka ve modelde araç, 6 adet motosiklet ve Ek-2 listede gösterilen hurda durumundaki taşınırlar için 4645 Sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan yönetmelik uyarınca, 4 (dört) adet 2017 model Ford Connect Kombi (Manuel Vites-Titanium E6 120PS-Opak Renk) araç ve Lassa marka 195*65*15 95H/XL ölçülerinde 180 adet oto lastiği ile mübadele işi.

1 - İdarenin

Adı                                         :  Denizli Emniyet Müdürlüğü

Adresi                                     :  Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. Acıpayam asfaltı üzeri 20200 / DENİZLİ

Telefon numarası                    :  0 258 265 14 25 Dahili: 64 30

Faks numarası                        :  0 258 265 14 17

Elektronik Posta Adresi          :  denizlilojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın

     niteliği, türü ve miktarı       :  24 adet çeşitli marka ve modelde araç, 6 adet motosiklet (Ayrıntıları Ek-1 de gösterilmiştir.) ile hurda durumundaki (Ek-2 listede gösterilmiştir) taşınırlar.

Mübadelenin

• Yapılacağı yer                      :  Denizli Emniyet Müdürlüğü

• Tarihi ve saati                       :  18/10/2017 Saat: 14.30

• Mübadele Komisyonu

  Toplantı Yeri                        :  Denizli Emniyet Müdürlüğü 4. Kat Lojistik Şube Müdürlüğü

3 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak ölçütler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

• Teklif Mektubunu,

• Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı,

• Tebligat adresini gösterir belgeyi,

• Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

• Mübadele tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi,

• Mübadeleye katılanların gerçek kişi olması halinde, nüfus cüzdanı aslını veya noter onaylı sureti örneğini, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen katılanların noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

• Mübadele dokümanının alındığına dair belgeyi, sunmaları zorunludur.

• Mübadele, idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

• Bu mübadelede kısmi teklif verilemeyecektir.

• Değer Tespit Komisyonunca belirlenen HEK araçlar ve hurda taşınırların tahmini bedeli: 375.550,70 TL

• HEK araçlar ve hurda taşınırlar karşılığı istenen araç ve lastiklerin tahmini fiyatı: 375.702,00 TL’dir

• Mübadele kapalı zarf teklifi ve açık artırma ile yapılacaktır.

• Teklifler Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir

• Teklif zarfları: 18/10/2017 Çarşamba günü Saat: 14.20’ye kadar Lojistik Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

• İstekliler tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat Denizli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak olup, tutarı 11.300,00 TL dir.

• İstekliler mübadele dokümanını Lojistik Şube Müdürlüğünde görebilir ve doküman bedeli olan 20,00-TL’sını Denizli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile mübadele dokümanını aynı adresten temin edebilirler. Mübadeleye teklif verecek isteklilerin mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

• Mübadelesi yapılacak olan ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar ve hurda taşınırlar Lojistik Şube Müdürlüğünce görevlendirilecek personel ile birlikte yerlerinde görülebilir.

• Mübadelesi yapılacak olan araçlar ve hurda malzemeler için şartnamede belirtilen süreler dâhilinde sözleşme yapılacaktır.

• Verilecek teklifler en az (30) Otuz takvim günü geçerli olacaktır. Ayrıca artırıma yönelik teklifler mübadele komisyonu önünde sözlü olarak verilecek olup, son teklifler yazılı olarak verilip imzalanacaktır.

                                                                                                                             Ek-1

DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELEYE TABİ ARAÇLARI GÖSTERİR LİSTE

 

S. No

Model

Cinsi

Marka/Tip

Kilometre

Durumu

1

2004

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6

365.192

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

2

2004

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6

654.700

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

3

2005

KAMYONET

FORD CONNECT 1.8 TDDİ

525.434

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

4

2000

OTOMOBİL

RENAULT EUROPA 1.6

125.620

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

5

2000

OTOMOBİL

RENAULT EUROPA 1.6

400.440

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

6

2005

MOTOSİKLET

BMW F650

187.726

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

7

2005

MOTOSİKLET

BMW F650 GS

232.108

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

8

2005

MOTOSİKLET

BMW F650 GS

92.203

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

9

2009

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6

268.000

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

10

2009

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE ll 1.6

249.700

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

11

2008

KAMYONET

FORD CONNECT 1.8 TDDİ

449.300

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

12

2009

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE ll 1.6

213.011

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

13

2008

KAMYONET

FORD CONNECT 1.8 TDCİ

298.561

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

14

2008

OTOMOBİL

ACCENT ERA 1.4 START

406.769

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

15

2009

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6 AUTHENTIQUE

492.068

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

16

2009

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6 AUTHENTIQUE

435.000

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

17

2009

OTOMOBİL

RENAULT CLİO SYMBOL 1.4 AUTHENTIQUE

365.290

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

18

1999

OTOBÜS

ISUZU MD 27 SA

219.283

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

19

1999

MİNİBÜS

FORD TRANSİT 2.5

489.000

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

20

2000

MOTOSİKLET

BMW R1100 RT

85.450

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

21

2000

MOTOSİKLET

BMW R1100 RT

90.000

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

22

2000

MOTOSİKLET

BMW R1100 RT

116.117

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

23

2001

OTOMOBİL

RENAULT EUROPA 1.6 E

226.011

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

24

2001

MİNİBÜS

FORD TRANSİT

225.790

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

25

2001

OTOMOBİL

RENAULT EUROPA 1.6

399.840

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

26

2001

MİNİBÜS

FORD TRANSİT 2.5

328.450

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

27

2008

OTOMOBİL

HYUNDAI ACCENT ERA 1.6

560.000

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

28

2008

OTOMOBİL

HYUNDAI ACCENT ERA 1.6

290.220

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

29

2008

KAMYONET

FORD CONNECT 1.8 TDCİ

257.870

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

30

2009

RENAULT

MEGANE 1.6 AUTHENTIQUE

506.500

Çalışır Vaziyette-Bakım Gerekir

 

                                                                                                                                         Ek-2

DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HURDA TAŞINIRLAR VE YAKLAŞIK MİKTARLARINI GÖSTERİR LİSTE

 

S. NO

CİNSİ

DURUMU

MİKTARI

1

ALİMİNYUM (TARTILI)

HURDA

10.000,00 KG

2

BİLGİSAYAR EKRANI

HURDA

59,00 ADET

3

BİLGİSAYAR KASASI

HURDA

115,00 ADET

4

BÜRO VE TEKNİK MALZEME

HURDA

242,00 ADET

5

BÜRO KOLTUĞU

HURDA

157,00 ADET

6

DEMİR AKSAMLI TAŞINIR

HURDA

119,00 ADET

7

TELEVİZYON

HURDA

22,00 ADET

8

DEMİR (TARTILI)

HURDA

12.000,00 KG

9

KLİMA

HURDA

2,00 ADET

10

BÜRO MASASI

HURDA

43,00 ADET

11

AHŞAP VE PLASTİK MALZEME

HURDA

591,00 ADET

12

TARAYICI

HURDA

6,00 ADET

13

BİLGİSAYAR YAZICISI

HURDA

46,00 ADET

8647/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 4 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2017/481452

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372 259 47 94 –84

                                                         Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Seyyar Flanşlı Boru Temini

4 Kalem

 

b) Teslim yeri                            :  Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin tesellüm ambar sahasıdır.

c) Teslim süresi                         :  Firmalar malzemeleri 45 gün içerisinde Kurumumuza teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  24.10.2017 Salı – saat 15:00

c) Dosya no                               :  1718046

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale idari şartnamesinin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.10.2017 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8625/1-1


HÜCRE ANALİZÖRÜ VE ANNEKSİN V HÜCRE ÖLÜM ANALİZİ KİTİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Hücre Analizörü ve Anneksin V Hücre Ölüm Analizi Kiti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/490268

1 - İdarenin

a) Adresi                                       : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312 210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2 Kalem Hücre Analizörü ve Anneksin V Hücre Ölüm Analizi Kiti Alımı

b) Teslim yeri                               :  ODTÜ-MEMS Merkezi

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  26 Ekim 2017 Perşembe 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26/10/2017 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8649/1-1


DARBE FONKSİYON ÜRETECİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Darbe Fonksiyon Üreteci alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2017/490244

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312 210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 Kalem Darbe Fonksiyon Üreteci Alımı

b) Teslim yeri                               :  ODTÜ-MEMS Merkezi

c) Teslim tarihi                              : Sözleşme tarihinden itibaren 70 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  25 Ekim 2017 Çarşamba 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25/10/2017 Çarşamba günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8650/1-1


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                       :  1) 2017/486772   

                                                            2) 2017/486836

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0 (362) 312 19 19 /7091-7090

                                                            Faks:0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                 :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  - - -

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktar(lar        :  1) All İn One Masaüstü Öğrenci Bilgisayarı; 20 Adet (komple)

                                                            2) KBB Moduler Görüntüleme Platformu; 1 Adet (Komple Sistem)

b) Teslim yeri/yer(ler)i                     :  1) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

                                                            2) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı

c) Teslim tarihi                                 :  1 ve 2 numaralı cihazlar Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saat(ler)i  :  1) Tarih: 17/10/2017 Saat: 15:00

                                                            2) Tarih: 31/10/2017 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Değişik:25/01/2017-29959 R.G./4 md.) Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.2.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.)

9.1- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(1 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.)

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8629/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ergene Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan ve İlçemiz Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 8 adet müstakil arsa nitelikli taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 24.10.2017 tarihinde Salı günü ihale edilerek satılacaktır.

2 - Satışa konu taşınmaz bilgileri aşağıda olup, Tahmin Edilen Satış Bedeli, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Alan

m²

İmar Durumu

Taşınmazın Niteliği

Muhammen Bedeli (KDV Hariç) TL

Geçici Teminat

% 3 TL

İhale Tarih

İhale Saati

Şartname Bedeli (TL)

1

Velimeşe

F19C03C2A

185

3

8.652,65

Organize Sanayi Bölgesi 8652,65 m2, TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

2.722.729,38

81.681,88

24.10.2017

14.00

200,00

2

Velimeşe

F19C03C2A

185

4

24.713,89

İdari Sosyal Tesis Alanı;24713,89 m2, KAKS % 0,40 (Diğer bilgiler şartnamede görülebilir)

Arsa

7.251.055,33

217.531,66

24.10.2017

14.10

200,00

3

Velimeşe

F19C03C2A

185

5

29.645,53

Organize Sanayi Bölgesi 29645,53 m2, TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

9.219.759,83

276.592,80

24.10.2017

14.20

200,00

4

Velimeşe

F19C03C4B

195

25

40.018,11

Organize Sanayi Bölgesi 40018,11 m2, TAKS % 0,55, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

11.872.172,69

356.165,18

24.10.2017

14.30

200,00

5

Velimeşe

F19C03C1D

208

14

4.664,01

Kısmen Sanayi Alanı Kısmen Organize Sanayi Bölgesi 4664,01 m2, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

1.528.256,16

45.847,68

24.10.2017

14.40

200,00

6

Velimeşe

F19C03D3B

341

15

4.548,20

Kısmen Sanayi Alanı Kısmen Organize Sanayi Bölgesi 4548,20 m2, KAKS % 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

1.422.085,69

42.662,57

24.10.2017

14.50

200,00

7

Velimeşe

F19C03C4A

712

6

9.767,21

Sanayi Alanı 9767,21 m2, KAKS% 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

3.141.818,44

94.254,55

24.10.2017

15.00

200,00

8

Yulaflı

F19C02C2C

154

61

3.013,95

Kısmen Sanayi Alanı Kısmen Organize Sanayi Bölgesi 3013,95 m2, KAKS% 0,70 (Diğer Bilgiler Şartnamede görülebilir)

Arsa

761.534,75

22.846,04

24.10.2017

15.10

200,00

 

3 - İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binasında (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - İhale konusu taşınmazların satış bedeli peşindir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a)                Teklif Mektubunu içeren iç zarf,

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü,

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f), ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

k) Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

l) İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden önce katılmak istedikleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı 200,00 TL şartname bedeli yatırmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları ve makbuzu ihale evrakları içerisine konulması gerekmektedir.

6 - Taşınmazlar Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, taşınmazları satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler gerek 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetlerine ait diğer mevzuat hükümlerine ve gerekse Velimeşe Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Kararlarına bağlı kalınılması gerektiğinden, ihale öncesi katılımcıların Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden “VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA SATIŞI VE FAALİYET UYGUNLUK GÖRÜŞÜ BAŞVURU EVRAKLARI” ve Yönetim Kurulundan alınan parsel satın alma başvurusunun yapılmış olması ve satın alma işlemi gerçekleştiği takdirde kabul edildiğine dair yazı.

7 - İhale bedeli, ihaleyi alanın tebliğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde belediyemize ait ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.

8 - İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını istenilen belgelerle birlikte en geç 24.10.2017 Salı günü, Saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Ek Hizmet Binası Kat: 2 Kartal Market Üstü Atatürk Bulvarı Ulaş Mahallesi) vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

10 - İhaleye katılmak isteyen katılımcıların mutlaka bu maddedeki şartları kabul ederek yerine getirmeleri, aksi takdirde ihale sonuçlandıktan sonra hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

8602/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S. No

Taşınmaz No

Mahallesi

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35140104388

Reisdere

Arsa

24NIII

7776

1

2.693,00

Tam

A-2 Konut Alanı

Boş

2.424.000,00

727.200,00

26.10.2017

11:00

2

35140107229

Ovacık

Arsa

27İIV

8095

9

2.473,00

Tam

A-2 Konut Alanı

Boş

2.473.000,00

741.900,00

26.10.2017

11:30

3

35140104389

Reisdere

Arsa

24NIII

7777

1

3.551,00

Tam

Sosyal Tesis Alanı

Boş

3.196.000,00

958.800,00

26.10.2017

12:00

4

35140101678

Alaçatı

Arsa

26MIV

4126

2

3.827,00

3434/3827

A-2 Konut Alanı

Boş

5.151.000,00

1.545.300,00

26.10.2017

14:00

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Atatürk Bulvarı No: 105 Çeşme/İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz) ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2017 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4 - 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’sini geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6 - Taşınmazların satış şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan olunur.

8626/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Cadde Sokak

Kapı No

Ada No

Par. No

Tapu Alanı (m²)

Arsa Payı

Bağımsız Bölüm No

Yaklaşık Brüt Kapalı Alanı (m²)

Muhammen. Bedeli (TL)

Geçici Temi. Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Muğla

Milas

Güllük

2474

29.801,28

Tam

22.350.000

670.500,00

25.10.2017

14:00

 

Muğla ili, Milas ilçesi Güllük Mahallesinde 2474 parselde kayıtlı, üzerinde lojmanlar ve sosyal tesisler bulunan, 29.801,28 m² alana sahip taşınmazın açık ihale yoluyla 25.10.2017 tarihinde saat 14.00’da, satılmaması halinde 27.11.2017 tarihinde saat 14:00’da satışı ANKARA’da yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi: www.etimaden.gov.tr

8634/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 Tarih ve 13/51 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar satışa sunulacaktır.

 

Dosya No

Ada/Parsel

Alanı (m²)

Hisse Durumu

İmar Durumu

1.

12482/3

4.124,63

Tam

Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 12482 ada 3 Nolu Parsel; İmar planında Konut + Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok: 12 katlı yere isabet etmektedir. Yenimahalle Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 8.461,46 m2 dir.

2.

12482/5

2.396,66

Tam

Samsun, Canik, Merkez Yenimahalle 12482 ada 5 Nolu Parsel; İmar planında Konut + Ticaret Alanı E=1.70 ve Yençok: 12 katlı yere isabet etmektedir. Yenimahalle Hurdacılar alanı plan notlarının 19. Maddesine göre toplam inşaat alanı 4.916,65 m2 dir.

 

Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL)’ye temin edilebilir.

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER/ADRES: Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 - 55080 Canik/SAMSUN 18/10/2017 Çarşamba günü saat:14.00’da yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazların tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.)

 

Dosya No

Ada/

Parsel

Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

1.

12482/3

4.124,63

14.436.205TL.  (Ondörtmilyondörtyüzotuzaltıbinikiyüzbeştürklira)

433.086,15TL   (Dörtyüzotuzüçbinseksenaltıliraonbeşbeşkuruş)

2.

12482/5

2.396,66

7.429.646TL.    (Yedimilyondörtyüzyirmidokuzbinaltıyüzkırkaltılira)

222.889,38TL.  (İkiyüzyirmiikibinsekizyüzseksendokuzliraotuzsekizkuruş)

        

İstekliler hangi parselin ihalesine girecek ise o dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 18/10/2017 Çarşamba günü saat:14.00’a kadar, yatırılmış olacaktır. Ada Parsel No belirtilecektir.

7 - İSTENEN BELGELER:

a- Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.

ç- Geçici teminat makbuzu veya mektubu.

d- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

8 - TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Kamuoyuna duyurulur.

8620/1-1