2 Ekim 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30198

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


500 ADET FOTOKAPAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinden:


YOĞUN BAKIM PENDANT SİTEMİ (13 ADET) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

Gelibolu Belediye Başkanlığından:


AFYON, ÇORUM, EREĞLİ, ILGIN, TURHAL VE YOZGAT ŞEKER FABRİKALARIMIZA TAM OTOMATİK 50 KG’LIK KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA MAKİNALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN KÖMÜRLERİNİN KOZLU TİM LAVVARINA, OCAK TAŞLARININ VE LAVVAR ATIKLARININ (ŞİST) KİRAZLITEPE MEVKİİ DÖKÜM YERİNE NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MİDİLTON ELEĞİ (PASLANMAZ) VE PAKKA ELEĞİ (KROM) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


500 ADET FOTOKAPAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 adet Fotokapan, Teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8520/1-1


HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinden:

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı:

1.1 - Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 04.08.2017 Tarih ve 16/180 karar sayısı ile Tapunun, Çavlum Mahallesi 762-746 parsellerdeki 230.116 m2’lik alanın hâsılat paylaşımı yöntemiyle 25 yıllığına kiralanması; sürenin sonunda tarla üzerine yapılmış tüm taşınmazlarla birlikte Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince; kapalı Teklif usulüne göre

a) Yıllık tespit edilen muhammen bedel kira tutarı 7.100,00 TL (Yedi bin Yüz Türk Lirası)

b) Cinsleri ve miktarları şartnamede belirlenmiş Yapraklı ağaçlar, İbreli bitkiler, Çalılar ve çiçekler adet olarak teslimi.

c) Yıllık tespit edilen %3,89 Hâsılat paylaşım oranı üzerinden artırma yapılmak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır.

1.2 - İhale şartnamesi ile ilgili irtibat bilgileri:

Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu

Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 Numaralı Oda

Yenidoğan Mahallesi Çamkoru Sokak No: 4 Odunpazarı / Eskişehir

Telefon No: 0 222 213 30 30 / 2214       Fax No: 0 222 227 96 07

1.3 - Bahse konu iş ilgili ihale dokümanları Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama Bürosu, Belediye Hizmet Binası 2. Kat 44 numaralı odadan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, iş bu şartnamede belirtildiği gibi Zarf belgeleri arasında idareye sunulması zorunludur.

1.4 - İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş yüz Türk Lirası) dır.

1.5 - İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.

1.6 - İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Madde 2 - Muhammen Bedel:

2-1 - Yıllık Kira Bedeli 7.100,00 TL (Yedi bin yüz Türk Lirası Sıfır Kuruştur.) 25 Yıllık kira bedeli 177.500,00 TL (Yüz yetmiş yedi bin beş yüz Türk Lirası Sıfır Kuruş)

2-2 - Hâsılat paylaşımına esas 7.500 m2 hazır rulo kültür çimi 1.462.500,00 TL

Madde 3 - İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

3.1 - İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 12.10.2017 tarihinde, saat13:30’da Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3.2 - İstekliler ihale dosyalarını 12.10.2017 Perşembe günü Saat 13:20’ye kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3 - Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.4 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.5 - Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

3.6 - İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalınmaksızın işleme devam olunur.

Madde 4 - İşletme Süresi:

4.1 - İşletme Süresi, 25 (yirmi beş) yıldır.

Madde 5 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

5.1 - Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

5.3 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

5.4 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortalık durumunu, imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetelerini sunmak zorundadır (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

5.5 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

İmza Sirküleri

5.6 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.7 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.8 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.9 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

5.10 - Şekli ve içeriği şartname belirtilen Geçici Teminat

a) 25 yıllık kira bedelinin %3’ü olan: 5.325,00 TL. (Beş bin üç yüz yirmi beş Türk Lirası Sıfır Kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

b) 25 Yıllık Hâsılat paylaşımına konu olan bedelin %3 ü olan: 43.875,00 TL. (Kırk üç bin Sekiz yüz yetmiş beş Türk Lirası Sıfır Kuruş) (İhale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli ya da süresiz)

5.11 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

5.12 - Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

5.13 - SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

5.14 - İhale dosyası satın alındığına dair belge. (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

5.15 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

5.16 - Şartnameye uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu.

5.19 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ihale gününe ait olan borcu yoktur yazısı.

5.20 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

5.21 - İstenen belgeler 2017 yılında alınmış (imza sirküleri ve vekâletname ihale tarihinde geçerli olmak kaydıyla eski tarihli olabilir) ve belgelerin asılları ya da noter tasdikli suretleri geçerli olacaktır. Belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak teklif zarfının içinde verilmesi zorunludur.

5.22 - İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde idareye sunacaklardır.

5.23 - İdare istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahiptir.

5.24 - İdare, teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilmemesi hali “yanıltıcı beyan” kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir.

İhale karar pulu ve sözleşme damga vergisi yükleniciden sözleşme öncesinde tahsil edilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İlan olunur.

8490/1-1


YOĞUN BAKIM PENDANT SİTEMİ (13 ADET) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2017/484710

                                                  (13 ADET) ALIMI

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

                                                  Gençlik Caddesi No: 12 35040 Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4274

ç) Belgegeçer                          :  232 311 4322

d) E- posta                              :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                     :  YOĞUN BAKIM PENDANT SİTEMİ (13 ADET) ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Tıbbi Cihaz Alımları-13 Adet Pendant Sistemi

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

                                                  (Gençlik Caddesi No: 12 35040 Bornova/İZMİR)

b) Tarihi ve Saati                    :  12/10/2017 Perşembe günü - Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

4.3.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan istekli, İthalatçı veya bayii olarak TITUBB’a kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 Sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

8574/1-1


BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR

Gelibolu Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 Sayılı Yasa'nın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

Hocahamza Mah.

Hamzakoy Plajı Deniz Kenarı (Kemal Reis Cad.)

719

1

4.079,81 m2

5.275.000 TL

157.650 TL

15:30

 

İHALE GÜNÜ ve SAATİ

- İhale günü         :  13/10/2017 Cuma günü Saat: 15:30’da

- İhalenin yeri      :  Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu

- TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Emsal :1,25 Yükseklik :17,50 metre otel alanı’dır

a) KDV kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir teslimler KDV’ den müstesnadır maddesi gereğince; Arsa satış bedeli KDV’den muaftır.

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair Belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.( Noterden onaylı ortaklık belgesi )

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.)adresinden veya her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

Duyurulur.

8537/1-1


AFYON, ÇORUM, EREĞLİ, ILGIN, TURHAL VE YOZGAT ŞEKER FABRİKALARIMIZA TAM OTOMATİK 50 KG’LIK KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA MAKİNALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2017/487116

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No. 14 06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel.  : (0312) 458 55 00 – 458 57 73

                                                     Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktar    :  Teknik özellikleri Teknik Şartnamede belirtilen, Afyon, Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikalarımıza tam otomatik 50 kg’lık kristal şeker ambalajlama makinaları (makine-tesis, elektrik, mekanik, inşaat, montaj ve devreye alma dahil komple) alımı işi, 6 adet komple tesis

b) Teslim yeri                            :  Yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara, yurtiçi teslim tekliflerde Afyon, Çorum, Ereğli, Ilgın, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikaları.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                          :  25 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 – Teklifler 25.10.2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No:14  06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 – Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

8576/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/478859

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2 Cad. No: 1 / 29 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1487

c) Faks numarası                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa) :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  2000 PAKET KAZAN IZGARA YAPRAKLARI DÖKÜLMESİ. TEMİZLENMESİ VE 4’LÜ PAKET HALİNE GETİRİLMESİ (GX4OCrNiSi27 4 malzemeden imali)

                                                         (FDÖ - TŞ - 009 - 1 Nolu Teknik Şartnameye Göre)

b) Teslim Yeri                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 90 (doksan) günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  25.10.2017- Çarşamba - Saat: 14.00

c) İhale Usulü                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 100.-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 25.10.2017- Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz ) takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8510/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Uzunbeyli Kantarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/477137

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2017/2018 Kampanya Dönemi Fabrikamıza bağlı Uzunbeyli Kantarından 25.000 ton pancarın Eskişehir Şeker Fabrikasına karayolu ile taşıttırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Nakliye hizmeti: Uzunbeyli kantarından Eskişehir Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 100 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km.    42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  16/10/2017 Pazartesi günü, saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ilgın Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8519/1-1


KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN KÖMÜRLERİNİN KOZLU TİM LAVVARINA, OCAK TAŞLARININ VE LAVVAR ATIKLARININ (ŞİST) KİRAZLITEPE MEVKİİ DÖKÜM YERİNE NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0372 259 47 78/Fax: 0372 253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov. tr.

 

S. No

2 - İhale konusu işin adı

Birimi

Miktarı

1-

Üzülmez TİM - Kozlu TİM Lavvarı arası tüvenan kömür nakli

TL/Ton

135.000 (±%20)

2-

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak taşları ve lavvar atıklarının (şist) nakledilmesi, yayılması.

TL/Ton

200.000 (±%20)

 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi        :  02.01.2018 tarihinde başlayacak olup 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  30.10.2017 Pazartesi - saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1713823

d) İhale kayıt no                            :  2017/475002

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 - Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

5.1.2 - İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir.

7-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

7-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

8 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

9 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler en geç 30.10.2017 Pazartesi Günü - Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

15.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

8478/1-1


MİDİLTON ELEĞİ (PASLANMAZ) VE PAKKA ELEĞİ (KROM) MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

İhale Tarihi: 13.10.2017

Fabrikamızın ihtiyacı olan 11 adet Midilton Eleği (Paslanmaz) ve 3 adet Pakka Eleği (Krom) malzemelerinin satın alınmasına ilişkin ihale, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/456069

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Kokulukaya Mah. 53950 Salarha/RİZE

b) Telefon ve faks numarası                :  464 241 60 31 -464 241 25 93

c) Elektronik posta adresi                    :  salarha@caykur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  www.caykur.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  11 adet Midilton Eleği (Paslanmaz) ve 3 adet Pakka Eleği (Krom)

b) Teslim [yeri]                                   :  Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                 :  13.10.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İhalede, daha önceden bu imalat makinelerinden imalat yapmış olan ve bu imalatları referans ve belgelerle belgeleyen(aynı makinelerden daha önce teşekkülümüze bu makineleri satmış olan firmaların referans bildirmelerine gerek yoktur.) İmalatçı firmaların teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

4.1.2. İstekli firmalar, teşekkülümüze ilk defa bu konuda teklif vermişse, kapasite raporlarını, teklif verdikleri makinelerle ilişkin referanslarını ve konuyla ilgili iş bitirme, fatura fotokopisi vb. belgeleri teklif mektupları ile birlikte verecekler, firmaların bu makineleri yapabilme kapasitelerini değerlendirmek amacıyla, firma iş yerleri ve daha önce imalatını yaparak teslim etmiş olduğu makineler, teşekkülümüz elemanlarınca, istenirse, yerinde görülebilecektir.

4.1.3. Firmalar teklif mektupları ekinde, teklif ettikleri makinelerle ilgili her türlü teknik bilgi, teknik resim, detaylı proje, malzeme yapısına dair bilgileri, vb. teklif edilen makinelerin özelliklerinin tam olarak anlaşılmasını sağlayacak açıklıkta dokümanları verecektir.

4.1.4. Teknik şartnamede veya ekindeki projelerde belirtilmemiş dahi olsa teknik ve günümüz teknolojisinin gereği olacak şekilde satın alınacak makinelerin en yüksek verimde çalışması için yapılması gereken her ne varsa yüklenici firma yapmakla mükelleftir.

4.1.5. Teşekkülümüzce istenilmesi halinde, makinelerin imalatında kullanılan malzemelerle ilgili kimyasal analizlerin tespiti amacıyla; malzeme, teknik üniversiteden herhangi birinde yada herhangi bir uzman kuruluşa(TSE, KOSGEB vb.) tetkik ve tahlil ettirebilecek, bu konuda her türlü masraf satıcı firmaya ait olacaktır.

4.1.6. İhale uhdesinde kalan firma, ihale konusu makineyi kurumumuz için ilk defa imalat ediyorsa teknik şartname şartlarına ve projesine uygun olacak şekilde bir adet numune yapacak, teşekkülümüz teknik elemanlarınca numune incelendikten ve uygunluğu onaylandıktan sonra kalan kısmın imalatına başlanacaktır.

4.1.7. Makineler üzerinde, çay imalatı süreçlerinde çalışanların zarar görmemesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli tedbirler yüklenici firma tarafından alınmış olacak, teklif edilen makinenin CE belgesinin olup olmadığı ve iş sağlığı ve güvenliği açısından makine emniyet yönetmeliğine uygunluk durumu hakkında bilgi verilecek, yönetmeliğe uyum sağlamak için gerekli çalışmalar firma tarafından yapılacaktır.

4.1.8. İhale konusu bütün makinelere, imalat ve malzeme hatalarına karşı en az 2 yıllık garanti verildiği tekliflerde belirtilecek, teslimat aşamasında garanti belgeleri düzenlenerek teslim edilecektir.

4.1.9. Garanti süresi kapsamında arıza bildirimi yapıldıktan sonra imalatçı firma elemanlarını en geç 24 saat içinde arızaya müdahale ederek arızayı makul sürede giderecektir. Firmalar garanti süresinin sonunda bedeli karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi vereceklerdir.

4.1.10. Makinelerin teslimatı, sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içerinde yapılacaktır. Belirtilen süreler içinde teslimat içeren hiçbir teklif yoksa bu süreyi aşan teklifleri değerlendirip, değerlendirememe taktiri teşekkülümüze aittir.

5 - Verilen en düşük fiyat, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir. Teklif edilen Fiyatlar KDV hariç fiyat olacaktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1. İhale ilanı, idarenin adresi, teşekkülümüz web sitesinde görülebilir. İhaleye ait dokümanlar 30 Türk Lirası karşılığı Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden satın alınabilir.

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü adresine elden veya posta / kargo yoluyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat belgesi Teklif mektubuna eklenecektir.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale kısmı teklife açık olacaktır.

13 - İhaleyi kazanan yüklenici firma teklif ettikleri bedelin %6’sı oranında kati teminat vereceklerdir.

8293/1-1