29 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30195

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yy1.jpg


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Kurulumuzca ‘KÜFÜR SOKAKTA’ isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8496/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak, Tüketici Davranışlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım)  ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Prof.

1

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak, Tüketici Davranışlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 

İlgili Kişi:

Hülya ATALAY ELİBOL

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel      : 0216 4524585-86/1158

Fax     : 0216 452 87 17

8517/1-1


Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri ile "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretlerini, askerlik durum belgesini, özgeçmişini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını üniversiteye katkılarını da kapsayan ve belgeleyen 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Artvin Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Avcılık ve Yaban Hayatı

Profesör

1

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplu Beslenme Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

Gıda Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

8475/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan Form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Yayın dosyalarının kolileme işlemleri için başvuru sırasında ilgili Başkanlıkça gönderim kutusu verilecektir.)

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe) ve ekinde yer alan;

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşkca verilen denklik belgesi) (Onaylı)

- Yabancı Dil Belgesi

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/ Müdürlüğüne (*) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

(*) Not: Üniversitemiz Polatlı İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu ilanına başvuru yapacak olan adayların ilgili belge ve dosyalarla birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  29.09.2017

Bitiş Tarihi           :  13.10.2017

 

Birim

Bölüm

Abd

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Oral Patoloji

Doçent

1

1

Odontojenik kist ve tümörlerde interlökin ekspresyonu ve polimorfizmi konusunda çalışmış olmak. 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Mandibuler üçüncü molar dişlerin preoperatif incelemesinde panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Pedodonti

Yardımcı Doçent

1

1

Davranışsal faktörlerin çocuklarda diş yaralanmaları üzerine etkileri ile bu tip yaralanmaların Türk ailelerinin yaşam kalitesi üzerindeki yansımaları alanlarında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sağlık Psikoloji

Doçent

1

1

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Çince Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

2

Çin dili ve edebiyatı, Sinoloji veya Çince mütercim- tercümanlık bölümlerinden mezun olmak ve bu alanlardan birinde doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

1

İngiliz dilbilimi bölümü mezunu olmak ve İngiliz dili eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve kültür araştırmaları konusunda bilimsel yayınları bulunmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Periyodik cetveldeki III - V A grubu ve seyreltik azotlu tek veya çok renkli ışık yayan diyot (led) yapılarının moleküler demet epitaksi (mbe) tekniği ile büyütülmesi ve led aygıt üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Doçent

1

1

Uyarlanabilir öğrenme sistemleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Özel eğitim alanında delile dayalı yöntemlerin tespiti ve öğretmen yetiştirme alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Okul öncesi eğitimde; sosyal beceri ve program, motivasyon eğitimi ve fen eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Profesör

1

1

Erken müdahale uygulamaları ve göz izleme teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Doçent

1

1

Yapımcı ve yönetmen olarak belgesel filmler üretmek ve film yapım aşamalarına dair teorik ve uygulamalı dersler vermiş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Doçent

1

1

Doğa ve doğal malzemelerle yapılmış sanatsal uygulamalarının olması ve yeniden yüzlendirme alanında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

1

Göstergebilim, artırılmış gerçeklik, kullanıcı deneyimi ve açık veri alanlarında çalışmaları olmak ve görsel iletişim tasarımı bölümünde deneyimli olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Heykel

Yardımcı Doçent

1

1

Seramik ve eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve antik dönem seramik buluntulardan destekli üç boyutlu özgün seramik çalışmaları ile seramik ve eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Eğitimi

Temel Sanat Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Güzel sanatlar eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl temel tasarım ve desen dersleri vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Bilişsel ve grup terapileri, stresin etkileri, yurt dışı işçi göçü, iş doyumu ve iş verimi alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Doçent

1

1

Finansal raporlama, standardizasyon, finansal bilgi ve başarısızlık tahminlerinde kullanımı konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yardımcı Doçent

1

1

İngilizceden KPDS/ÜDS/YDS veya YÖK Dil’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve endüstri psikolojisi, farkındalık, örgütsel sosyalleşme, mesleki ve iletişimsel yeterlikler alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

1

1

Türk romanında aydın ve gazeteci kimliği konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

Ulusal kimlik, ülke tanıtımı ve kamu diplomasisi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Katkılı/katkısız karbon nano tüpler ve grafen üretimi ve karakterizasyonu hakkında ve nano kompozitler konusunda deneyim sahibi olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Alfa spektrometrik radyoaktivite analizleri, enzim temelli elektrokimyasal biyosensörler ve potansiyometrik protonasyon sabiti tayini konularında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Bitki biyoteknolojisi, invitro bitkifizyolojisi, (sağlıkta, tarımda) iş güvenliği ve humik maddelerin invitro bitki testleri alanlarında çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Yardımcı Doçent

1

1

Grafik fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) ile katıların doğrudan analizi konusunda çalışmaları olmak.

Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

1

Türk dünyası destan anlatıcıları ile Kırgız kahramanlık destanları konularında çalışmaları olmak.

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Kur'an'da ad takvimi ve Heva kavramı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doçent olmak ve besinlerin antioksidan, antikanser, antihipertansif ve gst enzimi üzerine etkileri ile polifenoller, probiyotikler konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Nörolojik ve onkolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Doçent

1

1

Adli hemşirelik, beceri öğretimi ve sıcak-soğuk uygulamalar konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Ruh sağlığı, çocuk istismar ve ihmali, mobbing, şiddet, konsultan liyazon alanlarında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

El Sanatları

El Sanatları

Doçent

1

1

İşleme (el ve makine nakışları), sanayi nakışı uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Yardımcı Doçent

1

1

Geleneksel Türk sanatlarının eğitimi ile tezhip ve temel tasarım alanlarında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman ve kayak antrenman biliminde çalışıyor olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

Atletizm antrenörlük belgesine sahip olmak ve İngilizceden KPDS/ÜDS/YDS veya YÖK Dil’den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve beden eğitimi öğretmen adaylarında teknopedagojik eğitim yeterliği, eğitim teknolojilerine yönelik tutumları ile ergenlerde beden eğitimi dersi sürekli kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

Tapu Kadastro Yüksekokulu

Emlak Yönetimi

Emlak Yönetimi

Doçent

1

1

Makro iktisat, dinamik stokastik genel denge, yapısal vektör otoregresif model ve maliye politikasının ekonomik etkileri konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yonga ve lif levhaların ıslak mekanlarda kullanma imkanları üzerine çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektrik makineleri kontrolü, yenilenebilir enerji kaynakları ve mikro şebeke uygulamaları konularında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Akciğer transplantasyonu konusunda yurt dışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Sitopatoloji ve moleküler pataloji konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Gastroenteroloji cerrahi doçenti olmak ve en az 6 ay süreyle hepato-pankreato-biliyer alanında yurt dışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

Beyin spesifik moleküler ve fonksiyonel görüntülemesi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

1

İntraoperatif MR görüntülemede deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

1

1

Omurga biyomekaniği ve omurga cerrahisinde kullanılan enstrumantasyonlar konusunda ve beyin ak madde lif diseksiyonu pratiğine yönelik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Omurga konusunda biyomekanik çalışmaları olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında omurganın klinik biyomekaniği konusunda en az iki dönem ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Ayak bileği ve omuz artroskopisinde yurt içi ve yurt dışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Anne ve bebekteki polimorfizimlerin yenidoğan morbiditesine etkisi konusunda çalışmaları olmak ve genel pediatri ve sosyal pediatri konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Etik

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp fakültelerinde en az 4 (dört) yıldır İngilizce tıp tarihi dersi vermiş olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent olmak ve rekreasyon alanında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

1

Turizm işletmeciliği eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve turizm alanında en az 3 (üç) yıl lisans düzeyinde dersler vermiş olmak ve müşteri odaklı marka denkliğinin müşteri sadakatine etkisi ile tabiat parklarının rekreasyon potansiyelinin belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

1

Turizm işletmeciliği eğitimi alanında doktorasını yapmış olmak ve biletleme paket programları dersini verebilme yeterliliğine ve tecrübesine sahip olmak.

8501/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 29 Eylül - 13 Ekim 2017

 

BİRİM

BÖLÜM/PROG./ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doç. Dr.

1**

Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr.

1*

Tıbbi Patoloji Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Prof. Dr.

1*

Nöroloji Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Prof. Dr.

1*

Kardiyoloji Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doç. Dr.

1*

Kardiyoloji Alanında Doçent olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1*

Kalp ve Damar cerrahisi Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1*

Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doç. Dr.

1

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Prof. Dr.

2

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Doç. Dr.

2

Alanında Doçent olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

Turizm, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerin ilgili alanlarında Lisans / Lisansüstü eğitim almış olmak; yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun turizm alanında İngilizce makale/bildiri yazmış olmak, turizm sektöründe iş tecrübesine sahip olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce)

Doç. Dr.

1

Turizm, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerin ilgili alanlarında Lisans / Lisansüstü eğitim almış olmak; yabancı dilde eğitim veren bir üniversiteden mezun veya ÜDS/KPDS/YDS sınavından 80 ve üzeri puan almış olmak ve tercihen ikinci bir yabancı dile hakim olmak, turizm alanında İngilizce makale/bildiri yazmış olmak, turizm sektöründe iş tecrübesine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Prof. Dr.

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak

 

  * Türkçe Tıp

** İngilizce Tıp

8516/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara yazılar (idari para cezası, teknik ve mali eksiklikler) yazılmıştır. Bahse konu yazılara ait işlemler, ruhsat sahiplerinin mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara, ilgili Kanun Maddeleri gereği eksiklik yazıları ve idari para cezaları ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

RUHSAT İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

CEZA MADDESİ

UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI

1

Adana

8366

1019398

Pınar Mad. ve Turizm A. Ş

Kanunun 13. Maddesi

21.116,00 TL

2

Adana

20050410

3054607

Oğul Madencilik Petrol Nakl. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Geçici 21. Madde

42.632,00 TL

3

Adana

20050410

3054607

Oğul Madencilik Petrol Nakl. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29/4 (2015 Ve 2016 Yılı 29. Madde Belgeleri)

65.774,00 TL

4

Adana

20050410

3054607

Oğul Mad. Petrol Nakl. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13. Madde Gereği

İptal

5

Adana

20050410

3054607

Oğul Mad. Petrol Nakl. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

32. Madde Gereği

Restorasyon Çalışması

6

Adıyaman

20052914

3062563

Kan-Su Optik Mad. İnş. Tarım ve Hay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti

Kanunun 29/4.Maddesi (2015 Yılı 29. Mad. Evrakları)

31.674,00 TL

7

Adıyaman

20052914

3062563

Kan-Su Optik Mad. İnş. Tarım ve Hay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Geçici 21. Madde(2012, 2013 ve 2014 Yılları Çut)

47.667,40 TL

8

Adıyaman

20052914

3062563

Kan-Su Optik Mad. İnş. Tarım ve Hay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Geçici 21. Madde(2013 Yılı 29. Madde Belgeleri

14.652,00 TL

9

Adıyaman

20052914

3062563

Kan-Su Optik Mad. İnş. Tarım ve Hay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

29/4 Maddesi(2014, 2015 ve 2016 Yılları 29. Madde Belgeleri

98.661,00 TL

10

Adıyaman

20052914

3062563

Kan-Su Optik Mad. İnş. Tarım ve Hay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

24/12. Maddesi

54.812,00 TL

11

Afyon

20055073

3068964

Egetorf Turbo Doğalmad. San. T ve Pz. Ltd. Şti.

13/1. Maddesi (2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.925,00 TL

12

Amasya

48860

2372657

Karadeniz Radar Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

13/1.Maddesi (2016 ve 2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

98.662,00 TL

13

Amasya

48860

2372657

Karadeniz Radar Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/12. Maddesi

54.812,00 TL

14

Amasya

48860

2372657

Karadeniz Radar Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

29/4 (2016 Yılı 29. Madde Belgeleri)

32.887,00 TL

15

Artvin

43162

1047747

Fetih Maden.ve İnş. Ltd. Şti.

29/1. Maddesi Kapsamında

Faaliyet Durdurma

16

Artvin

43162

1047747

Fetih Maden.ve İnş. Ltd. Şti.

13/1 (2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.925,00 TL

17

Aydın

69272

1095906

Gümüşsu Mad. Müh. İnş. Müş. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.

13/1 (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

18

Çorum

61618

2492183

Dem-Ak Mad. Pet. L Nak. Taah. San. ve Tic. T Ltd. Şti.

Geçici 21. Madde Kapsamında

581.942,00 TL

19

Çorum

61618

2492183

Dem-Ak Mad. Pet. L Nak. Taah. San. ve Tic. T Ltd. Şti.

13/1. Maddesi (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

20

Denizli

68919

1105691

Roy Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 10. Maddesinin Yedinci Fıkrası

52.790,00 TL

21

Denizli

68919

1105691

Roy Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10/6 (Teknik Nezaretçi Defterinin İbraz Edilmemesi)

21.116,00 TL

22

Denizli

68919

1105691

Roy Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1 (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

23

Denizli

68919

1105691

Roy Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

10/4 (2 Ay İçinde Eksikliklerin Tamamlanması)

İlk Tebligat

24

İstanbul

16579

1309311

Akyüz ve Atalay Kardeş Maden San ve Tic Ltd. Şti

13/1 (2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.925,00 TL

25

İstanbul

16579

1309311

Akyüz ve Atalay Kardeş Maden San. ve Tic. Ltd. Şti

29/4 ( 2016 Yılı 29. Madde Belgeleri)

32.887,00 TL

26

Kırıkkale

20060198

3081164

Sorgun Mad. Mak. ve Teç. İnş. Gıda Tar. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

13/1 (2016-2017 Yılı Ruhsat Bedeli)

43.041,00 TL

27

Kırşehir

68384

2096623

Kazmacı Mad. Harf. Nak. İnş. Pet. Paz. İth. İh. San. Tic. A. Ş.

Kanunun 29/4. Maddesi (2015 Yılı 29. Mad. Evrakları)

31.674,00 TL

28

Kırşehir

68384

2096623

Kazmacı Mad. Harf. Nak. İnş. Pet. Paz. İth. İh. San. Tic. A. Ş.

Kanunun 29., 7., 12., 13. ve 31. Maddeleri

229.976,00 TL

29

Kırşehir

68384

2096623

Kazmacı Mad. Harf. Nak. İnş. Pet. Paz. İth. İh. San. Tic. A. Ş.

24. Maddesi Kapsamında

İptal

30

Kırşehir

68384

2096623

Kazmacı Mad. Harf. Nak. İnş. Pet. Paz. İth. İh. San. Tic. A. Ş.

Kanunun 29/4. Maddesi (2016 Yılı 29. Mad. Evrakları)

32.887,00 TL

31

Kırşehir

68384

2096623

Kazmacı Mad. Harf. Nak. İnş. Pet. Paz. İth. İh. San. Tic. A. Ş.

24/12 Maddesi

54.812,00 TL

32

Kırşehir

68384

2096623

Kazmacı Mad. Harf. Nak. İnş. Pet. Paz. İth. İh. San. Tic. A. Ş.

Kanunun 32. Maddesi ve Yön. 83. Maddesi Gereği

Restorasyon Çalışması

33

Konya

55999

2441991

Medüz Madencilik ve İmalat Sanayi Ticaret A. Ş.

Maddesi (2014, 2015 ve 2016 Yılları 29. Mad. Belgeleri)

98.667,00 TL

34

Manisa

20055813

1097803

Fansa Madencilik Kömür İşl. ve Paz. Ltd. Şti.

29/4 (2016 Yılı 29. Madde Belgeleri)

32.887,00 TL

35

Manisa

200808289

3190028

Birlik Min. Mad. En. ve İnş. Ltd. Şti.

29/4 (2014 Yılı 29. Madde Belgeleri)

30.000,00 TL

36

Manisa

200808289

3190028

Birlik Min. Mad. En. ve İnş. Ltd. Şti.

29/4 (2015 Yılı 29. Madde Belgeleri)

31.674,00 TL

37

Manisa

200808289

3190028

Birlik Min. Mad. En. ve İnş. Ltd. Şti.

29/4 (2016 Yılı 29. Madde Belgeleri)

32.887,00 TL

38

Manisa

200808289

3190028

Birlik Min. Mad. En. ve İnş. Ltd. Şti.

Geçici 21. Madde (2014 Çut)

29.304,00 TL

39

Manisa

200808289

3190028

Birlik Min. Mad. En. ve İnş. Ltd. Şti.

Yönetmelik 91. (Teknik Nezaretçi Defterinin İbraz Edilmemesi)

4.656,60 TL

40

Manisa

200808289

3190028

Birlik Min. Mad. En. ve İnş. Ltd. Şti.

13/1 (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

41

Manisa

200808289

3190028

Birlik Min. Mad. En. ve İnş. Ltd. Şti.

10/4 (2 Ay İçinde Eksikliklerin Tamamlanması)

İlk Tebligat

42

Manisa

200810980

3201115

İDAŞ Madencilik Nakliyat İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

13/1 (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

43

Nevşehir

62438

2495881

Mehmet Alçı Alçılar Mad. Ltd. Şti.

29/4 ( 2015 Yılı 29. Madde Belgeleri)

31.674,00 TL

44

Şırnak

20061154

3092013

Ürek Madencilik Pet. İnş. Nakliyat. Sanayi Tic. Ltd. Şti.

29/1. Maddesi Kapsamında

Faaliyet Durdurma

45

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 13. Maddesi (2012, 2013, 2014 Çut)

109.220,00 TL

46

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 10. Maddesi

27.305,00 TL

47

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 10. Maddesi (T.N. Ücreti)

27.305,00 TL

48

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

M. F. U. Yön. 91. Maddesi ve Geçici 22. Maddesi

27.305,00 TL

49

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/4. Maddesi (2012, 2013, 2014 29. Mad. Evrakları)

84.610,00 TL

50

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 10/6. Maddesi (T.N. Defteri)

4.840,00 TL

51

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/12. Maddesi

50.000,00 TL

52

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 13. Maddesi (2016 Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

53

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 13. Maddesi (2016 Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

54

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/4. Maddesi (2015 29. Mad. Evrakları)

31.674,00 TL

55

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz. Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 7. Maddesi

69.650,00 TL

56

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 13. Maddesi (2011 Çut)

34.825,00 TL

57

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/4. Maddesi (2012 29. Mad. Evrakları)

34.825,00 TL

58

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 7. Maddesi

34.825,00 TL

59

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/1. Maddesi

34.825,00 TL

60

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/4. Maddesi (2015 29. Mad. Evrakları)

31.674,00 TL

61

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 7. Maddesi

---

62

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/1. Maddesi

---

63

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 7. Maddesi

---

64

Tekirdağ

46509

1007266

Hale Mad. Kim. Tar. Ürün. Akar. Taah. Turz Gıda Plastik İnş. Taş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi

1. Eksiklik

65

Uşak

20068395

3112222

Feyzullah Çiftçi

29/1. Maddesi Kapsamında

Faaliyet Durdurma

66

Uşak

20068395

3112222

Feyzullah Çiftçi

24/12. Maddesi

54.812,00 TL

67

Van

200807170

3185959

Yapıtaş Mad. İnş. Nak. Pet. Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 13. Maddesi (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

68

Van

200807170

3185959

Yapıtaş Mad. İnş. Nak. Pet. Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 13. Maddesi (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

69

Van

200807170

3185959

Yapıtaş Mad. İnş. Nak. Pet. Döküm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 29/4. Maddesi (2015 29. Mad. Evrakları)

31.674,00 TL

70

Van

55835

2440611

Ufuk Güllü

Kanunun 29/4. Maddesi (2015 Yılı 29. Mad. Evrakları)

31.674,00 TL

71

Van

56116

2444457

Ufuk Güllü

Kanunun 29/4. Maddesi (2015 Yılı 29. Mad. Evrakları)

31.674,00 TL

72

Yozgat

6771

1070035

Dogan Mad. Sanayi ve Tic. A. Ş.

24/12 Madde Kapsamında

54.812,00 TL

73

Yozgat

6771

1070035

Dogan Mad. Sanayi ve Tic. A. Ş.

29/4 Madde Kapsamında

32.887,00 TL

74

Yozgat

6771

1070035

Dogan Mad. Sanayi ve Tic. A. Ş.

24. Madde Kapsamında

İptal

75

Van

55835

2440611

Ufuk Güllü

Kanunun 24/3, 29/4., 13.,32. Maddesi (İptal Hk., 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 29. Mad. Evrakları, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Çut)

225.095,00 TL

76

Van

56116

2444457

Ufuk Güllü

Kanunun 24/3, 29/4., 13., 7., 12/4., 32. Maddesi (İptal Hk., 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 29. Mad. Evrakları, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Çut)

215.651,00 TL

77

Nevşehir

62438

2495881

Mehmet Alçı Alçılar Mad. Ltd. Şti

Kanunun 24/12., 32. Maddesi

54.812,00 TL

78

Nevşehir

37868

2285934

Mehmet Alçı Alçılar Mad. Ltd. Şti

Kanunun 29/1., 24/3., 24/2., Mçzfks, Maddesi (29/1. Fd - 6 Ay, 24/3-2. Temdit Talebi ve Eksiklikleri Hk. - İlk Üç 3 Ay)

----

79

Şırnak

63007

2502073

Hbh Mad. Nak. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

13/1 (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

80

Şırnak

20069085

3116287

Dıvın Madencilik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

13/1 (2016 Yılı Ruhsat Bedeli)

21.116,00 TL

81

Tokat

59101

2164575

B-Erk. Mad. İnş ve Turizm. Ltd. Şti

Geçici 21. Madde Kapsamında (2010, 2011 Çut)

59.028,00 TL

82

Tokat

59101

2164575

B-Erk. Mad. İnş ve Turizm. Ltd. Şti

10/5 Madde Kapsamında

21.116,00 TL

83

Tokat

59101

2164575

B-Erk. Mad. İnş ve Turizm. Ltd. Şti

13/1 Madde Kapsamında (2016 ve 2017 Ruhsat Bedeli)

43.041,00 TL

84

Tokat

59101

2164575

B-Erk. Mad. İnş ve Turizm. Ltd. Şti

29/4 Madde Kapsamında

31.674,00 TL

85

Tokat

59101

2164575

B-Erk. Mad. İnş ve Turizm. Ltd. Şti

31/1 Madde Kapsamında

31.674,00 TL

86

Tokat

59101

2164575

B-Erk. Mad. İnş ve Turizm. Ltd. Şti

24/12 Madde Kapsamında

52.790,00 TL

87

Muğla

200700591

3128984

Tayfun Savaş

10/5 Kapsamında

21.925,00 TL

88

Konya

69790

2555539

Uyar Mad. En. Sağ. Turz. İnş. Mak. Müh. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.

29/1 Kapsamında ve Mzfk Durumu

54.812,00 TL

89

Tekirdağ

42542

2328249

Tonya Mad. San. Tic. T Ltd. Şti.

Kanunun 32. Maddesi (İptal Edildiğinden)

----

90

Tekirdağ

1189

1026294

Malkara Linyit Kömür İşlt. Koll. Şti. Hüseyin Atasoy ve Ortakları.

Kanunun 32. Maddesi

----

91

Tekirdağ

69938

2264234

Önal Özdemir

Kanunun 29/1. ve 32. Maddesi (29/1. İpc)

54,812,00TL

8441/1-1