28 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30194

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA VASIFLI GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE (EÜAŞ) AİT TAŞINMAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SANALLAŞTIRMA YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET SU SOĞUTMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


MIK-HZM-317 TÜRKİYE PETROLLERİ ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET SÜRÜCÜLÜ KAMYON KİRALAMA HİZMETİ İŞİ “AÇIK İHALE USULÜ İLE” İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


KİRALIK DEPOLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Babaeski Belediye Başkanlığından:


101.133.230 kWh. (9.505.000 Sm³) DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ANTİ SERUM (ANTİ A, ANTİ B, ANTİ AB, ANTİ D) ALIM İHALESİ DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


31,5 MVA TRAFO TAMİRATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ardahan Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Nizip Belediye Başkanlığından:


RULMAN GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA VASIFLI GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Güvenevler Mahallesi, 110 pafta, 1840 ada, 1 parsel nolu 14.611,75 m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 11.10.2017 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen huzurunda ¨ 26.301.150,00- (yirmialtımilyonüçyüzbirbinyüzellilira) muhammen bedel ve ¨ 789.034,50- (yediyüzseksendokuzbinotuzdörtliraellikuruş) geçici ihale teminatı ile satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Güvenevler Mahallesi, 110 pafta, 1840 ada, 1 parsel nolu 14.611,75 -m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 11.10.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

3 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

4 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

3 - Ticaret Sicil Belgesi

4 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.

İlan olunur.

8198/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE (EÜAŞ) AİT TAŞINMAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

ve Saati

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesinde bulunan 982 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan varlıklar

(2.000.000) (İkimilyon)

(5.000) (Beşbin)

08/12/2017

17:00

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; EÜAŞ’a ait; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesinde bulunan 982 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan varlıklar (TAŞINMAZ) “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ise sadece bir ORTAK GİRİŞİM GRUBU içinde yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

4 - İhale konusu TAŞINMAZ hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İhale konusu TAŞINMAZ’a ait yukarıdaki tabloda yer alan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin İdare’nin;

T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ALİAĞA MAHALLESİNDE BULUNAN 982 ADA 3 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları veya Ortak Girişim Grubu’nun üyelerinden birinin isminin bulunduğu) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcılar tarafından ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - Katılımcıların ihaleye katılabilmeleri için, istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’a ait İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ALİAĞA MAHALLESİ, 982 ADA, 3 NO.LU PARSELDEKİ TAŞINMAZIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhale konusu TAŞINMAZ’ın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

11 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu TAŞINMAZ’a ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

12 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

13 - Ayrıca 0 312 585 82 90 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş / ANKARA

8492/1-1


SANALLAŞTIRMA YAZILIM LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 100 Adet Sanallaştırma Yazılım Lisansı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8442/1-1


4 KALEM MEFRUŞAT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü ihtiyacı 4 kalem mefruşat Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8495/1-1


1 ADET SU SOĞUTMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Su Soğutma Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2017/475121

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Su Soğutma Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  10.10.2017 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. Teknik Şartnamenin 9.maddesinde belirtilen (ISO, TSE ve CE belgesi vb.) belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 10.10.2017 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8440/1-1


MIK-HZM-317 TÜRKİYE PETROLLERİ ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET SÜRÜCÜLÜ KAMYON KİRALAMA HİZMETİ İŞİ “AÇIK İHALE USULÜ İLE” İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2017/467400

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası        :  0 312 207 27 06 ve 0 312- 286 73 74 - 0 312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ihale@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  24 (yirmidört) AY süreli yağlama barakası ve setini petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan yerlere taşımak üzere 1 adet Sürücülü Kamyon çalıştırılacaktır.

b) Teslim yeri                               :  TP Adıyaman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere.

c) İşin süresi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 24 (yirmidört) AY’dır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                         Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA

                                                         Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  13.10.2017 - Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

c) Yüklet Kamyon veya vinçli araçlara her türlü yükleme ve indirme işleri

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 601 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 50,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 11.10.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat üzerinden TL cinsinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde kalan istekliyle toplam TL bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Altmış (60) takvim günü olmalıdır.

11 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. Geçici Teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre 10/01/2017 tarihinden önce olmayacaktır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8432/1-1


KİRALIK DEPOLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Kiralık Depolara Şeker Nakliyesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/476518

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9.km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemi ±%20 toleranslı 46.000 Ton Şekerin Kiralık Depolara Nakliyesi hizmeti işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası ile Kiralık depolar

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  11/10/2017 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8483/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Babaeski Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu ve Şekli

Mülkiyeti Babaeski Belediyesi adına kayıtlı olan Arsanın aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen arsanın satış ihalesi Belediye Başkanlığının 14/09/2017 tarih ve E.3150 sayılı onayı ile 17/10/2017 tarihine rastlayan Salı günü 14:30’da Babaeski Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre yapılacaktır.

İli                               :  Kırklareli

İlçesi                          :  Babaeski

Mahalle/ Köyü           :  Dindoğru Mahallesi

Mevkii                       :  Fatih Caddesi

Pafta No                     :  43 (İmar: 20K-III-b)

Ada                            :  398

Parsel                         :  63

Yüzölçümü                :  5.817 m2

Niteliği                       :  Arsa

Ulusal Adres Veri

Tabanı Adresi            :  Dindoğru Mahallesi, Fatih Caddesi, Kapı No: 145, Dindoğru Mahallesi, 407 No.lu Sokak, Kapı No: 2, Dindoğru Mahallesi, 408 No.lu Sokak, Kapı No: 10 ve Dindoğru Mahallesi, 417 No.lu Sokak, Kapı No: 1   BABAESKİ

Muhammen Bedeli     :  3.050.000,00.- TL

Geçici Teminatı          :       91.500,00.- TL

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden K.D.V dahil 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

Madde 2 - Muhammen Bedel ve Teminatlar

Satılacak olan Arsanın satış bedeli ve Geçici teminat miktarı madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu Arsanın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları Arsasının muhammen bedelinin en az %3 (yüzde üç) oranında geçici teminatını ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne nakit yatırmak veya Banka Teminat Mektubu olarak ihale dosyasıyla ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

Satılacak olan Arsanın kati teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır.

Teklifleri Kapalı zarf içerisinde 17/10/2017 tarihinde ihale saatine kadar Encümen Toplantı Salonuna teslim etmek zorundadır.

Satılacak olan Arsa K.D.V’den muaftır.

Madde 3 - İhaleye Katılma Şartları

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Madde 4 - İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1 - Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)

2 - Geçici teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu

3 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair tahsilat makbuzu

4 - Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

5 - Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi)

6 - Gerçek ve tüzel kişiler için Noterden imza sirküsü. Vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi

7 - Tüzel Kişilik olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

8 - Ortak katılım halinde Ortaklık beyannamesi (Noter onaylı)

9 - Belediyemize borcu olmadığı gösterir belge

8335/1-1


101.133.230 kWh. (9.505.000 Sm³) DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 101.133.230 kWh. (9.505.000 Sm³) doğalgaz, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 150,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.10.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - Kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8023/1-1


ANTİ SERUM (ANTİ A, ANTİ B, ANTİ AB, ANTİ D) ALIM İHALESİ DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 19.10.2017 günü saat 14:30’da yapılacağı duyurulan “ANTİ SERUM (ANTİ A, ANTİ B, ANTİ AB, ANTİ D)” ihalesinin ilanının başlığı sehven “TÜRKÖK KÖK KART ALIM İHALESİ” olarak yayınlanmış olup, ihalenin başlığı “ANTİ SERUM (ANTİ A, ANTİ B, ANTİ AB, ANTİ D)” olarak düzeltilmiştir.

İhalenin tarihinde, şeklinde ve şartnamelerinde değişiklik yapılmamıştır.

8458/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

22.09.2017 TARİHLİ VE 30188 SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLEN 2017/465344 İHALE KAYIT NUMARALI YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİNİN AÇIK İHALE USULÜNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN İHALEMİZİN SON TEKLİF VERME (İHALE) TARİHİ 10.10.2017 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’A UZATILMIŞTIR.

8486/1-1


31,5 MVA TRAFO TAMİRATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd.   Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a)

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

31,5 MVA Trafo Tamiratı

1 kalem

2017-459819

TER-AEL- 2017-0154

300,00 - TL

25.10.2017

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  25.10.2017, Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (İşdeneyim belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, Kapasite Raporu, TSE uygunluk belgesi, Sanayi sicil Belgesi, Deney Laboratuarı akredite belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

8387/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Pınarbaşı Mahallesi 7983 ada 2 nolu parselde kayıtlı 4645,89 m2'lik tam taşınmaz 01/11/2016 tarihli ve 2016/1130 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 12 EKİM 2017 PERŞEMBE günü saat 14:15'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “Açık Artırma Usulü ihale Yoluyla” yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 2.854.466,32-TL (İki milyon sekiz yüz elli dört bin dört yüz altmış altı TL, otuz iki krş), Geçici Teminat Bedeli 85.635,00-TL (Seksen beş bin altı yüz otuz beş TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya Ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 12 EKİM 2017 Perşembe günü saat 13:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2017 yılında il Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye'de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç)

İstenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname,

Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

8391/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ardahan Belediye Başkanlığından:

1 - Ardahan/Merkez Kaptanpaşa Mahallesi, Hamam Caddesi No: 26’da bulunan AVM’deki Mülkiyeti Ardahan Belediyesine ait aşağıda belirtilen 1 adet düğün salonu, 4 adet dükkan ve 14 adet ofisin ayrı ayrı satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların; Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, metre karesi, toplam m² bedeli, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 09/10/2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Kaptanpaşa Mahallesi, İnönü Caddesi No: 27   Merkez/ARDAHAN adresindeki Belediye Meclis Toplantı Salonunda (3. Kat) Encümen huzurunda yapılacak olup, her bağımsız (düğün salonu, dükkan ve ofis) bölüm için ayrı ayrı teklif alınacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tablodaki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a) Gerçek kişi katılması halinde ikametgâh belgesi, tüzel kişi katılması halinde oda faaliyet belgesi,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Muhammen bedel üzerinden yatırılan en az % 3’lük Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

ç) İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuz,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Varsa vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,

h) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

6) Daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde Ardahan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne (0 478 211 3052) müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Ardahan Belediye Başkanlığı Yazı İşler Müdürlüğüne en geç 06/10/2017 Cuma günü saat 17.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

8 - İhale bedeli peşin ödenecek olup, KDV, damga vergisi, tapu vb. masraflar alıcıya aittir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - Katılımcılar ihaleye girecekleri her bağımsız bölüm için üsteki şartları ayrı ayrı sağlayarak ihaleye katılabilirler.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

 

S. No

Mahalle

Mevkii

Ada No

Parsel No

m2

Kat

Bağ. Böl.

Blok

Niteliği

Rayiç Bedeli (TL/m2)

Muhammen Bedeli TL.

Geçici Tem. Bedeli TL.

Şartname Bedeli

1.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

1006,41

2. Bodrum

1

A

Düğün Salonu

1.650,00

1.660.576,50

49.817,30

300,00 TL.

2.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

105,83

1. Bodrum

8

B

Dükkan

3.400,00

359.822,00

10.794,66

300,00 TL.

3.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

84,80

Zemin

11

B

Dükkan

3.400,00

288.320,00

8.649,60

300,00 TL.

4.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

109,01

Zemin

17

B

Dükkan

3.400,00

370.634,00

11.119,02

300,00 TL.

5.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

84,82

Zemin

18

B

Dükkan

3.400,00

288.388,00

8.651,64

300,00 TL.

6.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

69,02

1. Kat

22

B

Ofis

2.000,00

138.040,00

4.141,20

300,00 TL.

7.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

72,96

1. Kat

23

B

Ofis

1.500,00

109.440,00

3.283,20

300,00 TL.

8.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

72,91

2. Kat

38

B

Ofis

1.500,00

109.365,00

3.280,95

300,00 TL.

9.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

100,79

2. Kat

41

B

Ofis

2.000,00

201.580,00

6.047,40

300,00 TL.

10.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

99,64

3. Kat

44

B

Ofis

2.000,00

199.280,00

5.978,40

300,00 TL.

11.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

72,91

3. Kat

50

B

Ofis

1.500,00

109.365,00

3.280,95

300,00 TL.

12.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

60,88

4. Kat

57

B

Ofis

2.000,00

121.760,00

3.652,80

300,00 TL.

13.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

72,96

4. Kat

59

B

Ofis

1.500,00

109.440,00

3.283,20

300,00 TL.

14.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

60,02

4. Kat

60

B

Ofis

1.500,00

90.030,00

2.700,90

300,00 TL.

15.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

60,02

5. Kat

72

B

Ofis

1.500,00

90.030,00

2.700,90

300,00 TL.

16.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

60,07

5. Kat

73

B

Ofis

1.500,00

90.105,00

2.703,15

300,00 TL.

17.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

68,76

5. Kat

75

B

Ofis

2.000,00

137.520,00

4.125,60

300,00 TL.

18.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

207,97

6. Kat

80

B

Ofis

1.750,00

363.947,50

10.918,43

300,00 TL.

19.

Kaptanpaşa

Hamam Caddesi

268

65

143,06

6. Kat

82

B

Ofis

1.750,00

250.355,00

7.510,65

300,00 TL.

8386/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Nizip Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Nizip Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları ada, pafta, parsel, m2 si ve muhammen satış bedeli ile geçici teminat ve güvence bedelleri belirtilen gayrimenkulün, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca, (açık artırma) suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Tapu Miktarı m²

Hisse Oranı

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli

Güvence Bedeli

1

Menderes

105

1979

138

529,84

Tam

Arsa

A-3

180.200,00

6.000,00

6.000,00

2

Menderes

105

1980

147

444,78

Tam

Arsa

A-3

141.300,00

5.000,00

5.000,00

3

Menderes

105

1980

148

536,36

Tam

Arsa

A-3

182.400,00

6.000,00

6.000,00

4

Menderes

105

1980

149

555,87

Tam

Arsa

A-3

189.000,00

6.000,00

6.000,00

5

Menderes

105

1980

150

444,85

Tam

Arsa

A-3

141.300,00

5.000,00

5.000,00

6

F.Sultan

29L2A

1731

6

700,00

Tam

Arsa

A-5

752.500,00

23.000,00

23.000,00

7

Belkıs

17

1409

191

532,15

Tam

Arsa

A-4

412.500,00

13.000,00

13.000,00

8

Belkıs

30L1D

1743

1

800,43

Tam

Arsa

A-4

660.400,00

20.000,00

20.000,00

9

Belkıs

30L1C

1656

11

565,56

Tam

Arsa

A-4

376.100,00

12.000,00

12.000,00

 

2 - Söz konusu gayrimenkullerin açık teklif usulü (açık artırma) satış ihalesi 10.10.2017 Salı günü saat 14.00’de Nizip Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhalenin uzaması halinde ihale diğer gün aynı saatte devam edilir.

3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

 

A) İstekli gerçek kişi ise;

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

1

Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

2

Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

2

Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve Kimlik Fotokopisi

3

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3

Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

4

Satış şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı,

5

İhaleye iştirak eden taraflardan her sahifesi imzalanmış şartname,

5

İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

6

Geçici teminat ve Güvence bedeli ödendiğine dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu

7

Nizip Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

7

Nizip Belediyesine Borcu olmadığına dair belge

 

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Nizip Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen gayrimenkulle ait geçici teminat ve güvence bedeli tutarı parayı (Nakit, Banka Teminat Mektubu ve Devlet tahvili olabilir) 09.10.2017 Pazartesi günü saat 16:30’a kadar katılıma ait diğer evraklar ile birlikte Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vereceklerdir. Daha sonraki başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir ve ihaleye katılamayacaklardır.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.TL karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görebilir ve temin edebilirler. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. Şartname satın almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

6 - İş bu ihaleye ait tapu masraflarının tamamı, vergi, resim harç gibi tüm kanuni giderler alıcıya ait olacaktır.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8326/1-1


RULMAN GRUBU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 54 Kalem Rulman Grubu Malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00- TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.10.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8227/1-1