23 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30189

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Lisansların Sona Ermesi ve İptali başlıklı 17 nci maddesinde yer alan “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.…e) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 02/12/2015 tarihli ve MYĞ/5900-1/36303  numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi Fulex Petro Kimya İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun geçerliliğini yitirdiği, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunu ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi    No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

8344/1-1

—————

"Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı ANKARA" adresinde bulunan ve 16/07/2007 tarih ve BAY/939-82/22568 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 02/10/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlara ilişkin; As Baksan Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin "Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı ANKARA" adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar" başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 2010/3252 E. 2013/1709 K. Sayılı Kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 07/07/2017 tarihli ve 29681 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 13/07/2017 tarihli ve 811 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine (Konya Yolu 58.Km Çimşit Köyü Gölbaşı Ankara ve Merkez Mahallesi Marmara Cd. Bekir Aşçı İş Merkezi Kapı No:10 Daire No:43 Avcılar İstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/1/1-1

—————

"Yağlıpınar Köyü Serpmeleri No: 161-161/A Gölbaşı ANKARA" adresinde bulunan ve 22/07/2005 tarih ve BAY/523-282/13216 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ortadoğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 01/10/2009 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlara ilişkin; Ortadoğu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde gizli yer altı tankları bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar" başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu, akaryakıt istasyonu içerisinde ve/veya bitişiğinde bulunan gizli yer altı tanklarında tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 31/01/2013 günlü, E:2010/4013, K:2013/193 sayılı Kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 07/07/2017 tarihli ve 29680 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 13/07/2017 tarihli ve 812 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine (Yağlıpınar Mevkii, 36. Km., Vangölü Petrol Gölbaşı Ankara ve Bulak Mah/Semt Altay Cad. Kapı No:1 Merkez Hakkari adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/2/1-1

—————

Kurul’un 13/07/2017 tarihli ve 7187-16 sayılı kararı ile; Samsun Yolu 22.km Mamak-ANKARA” adresinde faaliyet gösteren 04.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30213(22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisans sahibi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 16.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmalinde bulunması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 23/03/2017 tarihli ve 14437 sayılı Başkanlık Olur'u mucibince düzenlenen 04/05/2017-559 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; lisans sahibi hakkında yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20/07/2017 tarihli ve 7196-21 sayılı Kararı ile 01/12/2006 tarihli ve BAY/939-82/20732 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Bülbül Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu 60. Km. Taşlıhöyük Mevkii Suruç/ŞANLIURFA” adresinde bulunan tesisinde 02/01/2008 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan akaryakıt numunesinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan analizinde yeterli seviyede ulusal marker içermediğinin ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun M-08/012 sayılı muayene raporu ile tespit edilmesi ve söz konusu tüzel kişinin yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin {d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından Bülbül Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca bayiler için belirlenen 120.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/4/1-1

—————

06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, “Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 numaralı istasyonlu bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt Taşımacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıştırmadan faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan 850.000 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin 13.02.2014 tarihli ve 4880-62 sayılı Kurul Kararı'nın iptali için Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin E:2016/420, K:2017/1157 sayılı Kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 09.06.2017 tarihli ve 26107 sayılı Başkanlık Olur’u ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen 03.07.2017-774 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak belirlenen adresine tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa denetim tarihinden önceki tarihli Sorumlu Müdür Belgesi) ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/5/1-1

—————

BAY/939-82/34951 sayılı bayilik lisansı sahibi FGP Petrol Nakliye Otomotiv İnşaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinin; 21.07.2016 tarihli ve 2016/EE-01 nolu İnceleme Raporuna göre, BAY/939-82/31482 sayılı bayilik lisansı ile Raman Mahallesi, Özyaşa İş Merkezi Zemin Kat No: 5-B Batman adresinde faaliyet gösteren RFT Petrol Nakliye Temizlik Turizm Ticaret Limited Şirketine yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmal faaliyetinde bulunması nedeniyle; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen lisans sahibi hakkında 26/07/2017 tarih ve 32497 sayılı Başkanlık Makamı OLUR'u kapsamında adı geçen lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 26/07/2017 tarih ve 32497 sayılı Başkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/08/2017 tarih ve 927 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 04/08/2017 tarih ve 37075 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicilinde kayıtlı bulunan Pınarbaşı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:239-12 Merkez BATMAN adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/6/1-1

—————

Kurumun 03/07/2017 tarihli ve 28873 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Şafak Mah. 5. Cad. No:141 Merkez/BATMAN” adresinde 28.02.2014 tarihli ve LPG-BAY/941- 54/14774 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Fırat Çem Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliye Otomotiv Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-956 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/7/1-1

—————

Kurul, 22/06/2017 tarih ve 7149-11 sayılı Kararı ile “Sedat Simavi Sok. No:44/2 Ankara” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 22.07.2005 tarih ve BAY/523-53/12992 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ve “D-400 Adana-Ceyhan Yolu 30 Km. Misis Kavşağı Yakapınar/ADANA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 12.03.2005 tarih ve BAY/480-77/11045 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı alan Hürriyet Oto Lastik Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.10.2005 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, “GOP Mah. Organize Sanayi Kavşağı Törekent/ANKARA” adresinde akaryakıt istasyonu haricinde akaryakıt ikmali yapması nedeniyle hakkında 03.09.2009 tarih ve 2231-22 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay 13. Dairesinin E: 2009/6773, K: 2013/573 sayılı kararı “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hürriyet Oto Lastik Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 23.03.2017 tarihli ve 14172 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 29/03/2017 tarihli ve 407 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Hürriyet Oto Lastik Akaryakıt Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 26.10.2005 tarihinde istasyon haricinde akaryakıt ikmali etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 120.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/8/1-1

—————

Kurul’un 03/09/2015 tarih ve 5769-34 sayılı kararı ile; “Ayanoğlu Mh. Süleyman Demirel Cd. No:154 Kepez/Antalya” adresinde Ahmet KABACA (TC No:35522045444) isimli şahsa ait işyerinde yapılan 01/11/2014 tarihli tespite göre; tüplü LPG bayiliği alınmaksızın LPG tüplerinin piyasa faaliyetine konu edilmesi ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 04/12/2014 tarihli ve 5347-207 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda ilgili hakkında 15/06/2017 tarihli ve 7131-56 sayılı Karar ile 1.520,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 1.520,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/9/1-1

—————

Kurul 27/07/2017 tarihli ve 7213-18 sayılı Kararı ile, Bağdat Mah. Uşak Cad. No:80/1 Akören Kasabası Sinanpaşa Afyonkarahisar adresinde mukim 13.04.2010 tarihli ve BAY/939-82/27558 sayılı bayilik lisansı sahibi BAHRİ GÜZEL’in 25.09.2014 tarihinde akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca BAHRİ GÜZEL hakkında 19/04/2017 tarihli ve 18402 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 25.04.2017 tarihli ve 502 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan BAHRİ GÜZEL hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/10/1-1

—————

11/08/2017 tarihli ve 35171 sayılı Başkanlık Oluru ile Ehlibeyt Mah. 1263 Sok. No:1/3 Çankaya ANKARA adresinde mukim 14.10.2014 tarihli ve BAY/939-82/34759 sayılı bayilik lisansı sahibi Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin

a) Akaryakıt istasyonunda 12.01.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunun 14.10.2014 tarihinde Tekoil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzalayarak faaliyete geçmesine rağmen, denetim tarihi itibari ile dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Akaryakıt istasyonunda 14-16.05.2015 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere alınan numunelerinin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 14.07.2015 tarihli ve 1520P00214001 sayılı analiz raporundan numunelerin yağ ve solvent özelliği gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda 14-16.05.2015 tarihleri itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

c) Akaryakıt istasyonunda 14-16.05.2015 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere vaziyet planı harici gizli tank ve düzenek bulunması suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Çat Petrol Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 30 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/08/2017 tarihli ve 968 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/11/1-1

—————

11/08/2017 tarihli ve 35092 sayılı Başkanlık Oluru ile Sumucak Köyü Köy Sok. No:126/1/1 Kurşunlu Çankırı adresinde mukim 16.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34454 sayılı bayilik lisansı sahibi Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi’nin

a) Akaryakıt istasyonunda 30.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, TÜBİTAK MAM’ın 1620P00127001, 1620P00127002 sayılı analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, bunun yanı sıra akaryakıta solvent karıştırarak tağşiş etmesi eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu,

b) Akaryakıt istasyonunda 22.07.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere AA-912463 sıra nolu fatura karşılığında akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/08/2017 tarihli ve 949 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/12/1-1

—————

Kurumun 03/07/2017 tarihli ve 28873 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan/ANKARA” adresinde 01.11.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14381 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-955 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/13/1-1

—————

11/08/2017 tarihli ve 35089 sayılı Başkanlık Oluru ile Barbaros Hayrettin Paşa Mah. Nazım Hikmet Blv. Newista Residence C Blok Kat:5 Daire:44 Esenyurt İstanbul adresinde mukim 04.06.2013 tarih ve DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım ve Petrol Ürünleri Anonim Şirketi)’nin bayisi BAY/939-82/34297 sayılı bayilik lisansı sahibi ÜMİT İNAN ile arasındaki bayilik sözleşmesine ilişkin 10/02/2015 tarihli karşılıklı fesih ihbarnamesini Kuruma süresi içerisinde göndermemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (İstanbul Gaz Akaryakıt Dağıtım ve Petrol Ürünleri Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/08/2017 tarihli ve 946 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/14/1-1

—————

Kurulun 07/07/2017 tarihli ve 7178-19 sayılı Kararı ile; “Beşevler Mahallesi İpek yolu Caddesi No:1 Kozluk / BATMAN” adresinde, 13/02/2015 tarih ve BAY/939-82/35215 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Suna Bitkisel Yağ Üretimi Nakliyat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 01/07/2015 tarihli tespite göre panoda ilan edilenden yüksek fiyattan akaryakıt satması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 80.106,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/15/1-1

—————

Kurulun 15/06/2017 tarihli ve 7131-29 sayılı Kararı ile; "Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak / AYDIN" adresinde, 26/10/2011 tarihli ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda (06/08/2015 tarihli ve 29848 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) 10/06/2015 tarihinde yapılan denetim neticesinde akaryakıt istasyonunda yazarkasa ve otomasyon sistemini devre dışı bırakmaya yarayan uzaktan kumandalı gizli düzenek bulunması nedeniyle 13/04/2016 tarihli ve 6222-6 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile aynı bendin (2) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 1.144.373 -TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.144.373 -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/16/1-1

—————

Kurulun 15/06/2017 tarihli ve 7131-30 sayılı Kararı ile; "Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak / AYDIN" adresinde, 26/10/2011 tarihli ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda (06/08/2015 tarihli ve 29848 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) 11/12/2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapılması ve dağıtıcı harici akaryakıt ikmal edilmesi nedeniyle 13/04/2016 tarihli ve 6222-8 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiil için 72.751- TL olmak üzere toplam 145.502-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/17/1-1

—————

Kurulun 08/06/2017 tarihli ve 7121-35 sayılı Kararı ile; "Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak / AYDIN" adresinde, 26/10/2011 tarihli ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda (06/08/2015 tarihli ve 29848 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) 25/03/2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, istasyonda otomasyon sistemi çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapılması ve dağıtıcı harici akaryakıt ikmal edilmesi nedeniyle 13/04/2016 tarihli ve 6222-7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince her bir fiil için 72.751- TL olmak üzere toplam 145.502-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/18/1-1

—————

Kurulun 03.08.2017 tarih ve 7226-5 sayılı kararı ile;

07.01.2014 tarih ve LPG-BAY/941-54/14597 sayılı lisans kapsamında Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Caddesi No:1 Gülüç-Ereğli/ Zonguldak adresinde faaliyet yürüten KDZ GAZİ PETROL NAKLİYE İNŞAAT DENİZCİLİK MADENCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait LPG otogaz istasyonunda 12.05.2016 tarihli denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi sebebiyle 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 88.517,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Öte yandan, Sorumlu Müdür çalıştırdığına ilişkin Sorumlu Müdür Belgesi sunamadığınız anlaşıldığından 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi birinci fıkrası ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği piyasa faaliyetinin 30 gün geçici bir süre durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/19/1-1

—————

Kurumun 03/07/2017 tarihli ve 28873 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, Çetin Emeç Bulv. 8. Cadde 6/32 Çankaya/Ankara” adresinde 22.06.2006 tarihli ve LPG-BAY/803-30/05186 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Koç-Pet Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait tesiste 03/11/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 15/08/2017-954 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgiliye gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/20/1-1

—————

2008 yılına ilişkin olarak 27.06.2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 23.02.2012 tarih ve 3709-22 sayılı Kurul Kararının Danıştay’ ın 21.05.2013 tarih ve 2013/1471 sayılı Kararı ile iptal edilmesi ve Kurum tarafından yapılan karar düzeltme başvurusunun Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu' nun 16.01.2017 tarih ve E:2015/4788, K:2017/65 sayılı kararı ile reddedilmesiyle iptal kararının kesinleşmesi üzerine aynı konuda 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirket hakkında 05.04.2017 tarih ve 16261 sayılı Başkanlık Makamı Oluru çerçevesinde yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 06.04.2017 tarih ve 439 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in bilinen en son adresi olan “Barbaros Mahallesi Ahlat Sokak No:1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat:14 D:102 Ataşehir İSTABUL” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 03.08.2017 tarih ve 7225/43 sayılı Kararı ile Şirket hakkında 50.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 50.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/21/1-1

—————

Kurumun 27/07/2017 tarihli ve 32707 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “Uzunmustafa Mah. 821. Sk. No:18/3 Merkez/DÜZCE” adresinde mukim, 17.08.2006 tarihli ve LPG-BAY/869-22/05524 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarası sahibi ONUR GÜRBÜZ’e ait tesiste 23/09/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 01/08/2017-901 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/22/1-1

—————

06.12.2013 ve 09.12.2013 tarihlerinde "Konya-Karaman Karayolu Avdul Köyü Kemiklidere Mevkii (Pafta:N29-B-06-D-N29B, Ada:-, Parsel:534) Çumra KONYA" adresinde BAY/939-82/32491 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Osman GÜLER’in 06.12.2013 ve 09.12.2013 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen lisanslı tesisini Kurul izni almadan HPS Hidrolik-Pnömatik Makine Petrol Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne kullandırması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Osman GÜLER hakkında 13/02/2017 tarihli ve 7234 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 16/02/2017 tarihli ve 224 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/23/1-1

—————

06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin, “Taşlıca Köyü Murtiçi Mevkii Akseki / ANTALYA” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/10/2011 tarih ve BAY/939-82/30096 numaralı istasyonlu bayilik lisansı bulunan BLN Akaryakıt Taşımacılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı bayisinin otomasyon sistemini çalıştırmadan faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan 850.000 TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin 13.02.2014 tarihli ve 4880-62 sayılı Kurul Kararı'nın iptali için Raman Akaryakıt Dağıtım Nak. Pet. Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin E:2016/420, K:2017/1157 sayılı Kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi nezdinde 09.06.2017 tarihli ve 26107 sayılı Başkanlık Olur’u ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda düzenlenen 03.07.2017-774 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmuş ancak belirlenen adresine tebligat yapılamamıştır.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa denetim tarihinden önceki tarihli Sorumlu Müdür Belgesi) ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/24/1-1

—————

11/05/2017 tarih ve 21810 sayılı Başkanlık Olur'u ile, BAY/531-161/13728 sayılı bayilik lisansı sahibi Recep ALTUN’a ait istasyondan 31/12/2008 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK MAM'da yapılan analizlerinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen gerçek kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18/05/2017 tarih ve 634 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/25/1-1

—————

Kurumun 27/07/2017 tarihli ve 32707 evrak numaralı Başkanlık Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, “İzmit Karayolu 6 Km Şakşak Mevkii Yüksel Sitesi Önü Çiftlikköy/YALOVA” adresinde bulunan, 03/05/2011 tarihinde alınan LPG otogaz bayilik lisansı 19/01/2017 tarihinde Sonlandırılan LPG-BAY/941-54/11549 lisans numaralı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Remzi Çavuşoğlu Petrolcülük Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye ait tesiste 21/04/2014 tarihinde yapılan denetimde, tesiste LPG Otogaz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle ilgili hakkında yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 01/08/2017-903 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/26/1-1

—————

Kurul’un 13/07/2017 tarihli ve 7187-11 sayılı kararı ile; Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkii Süleyman Demirel Caddesi No:35/A -Alaşehir-MANİSA" adresinde faaliyet gösteren 21.11.2007 tarihli ve BAY/939-82/23348 sayılı bayilik lisans sahibi Serenler Akaryakıt Sarrafiye Otomobil Tarım Aletleri Nakliye Zirai İlaç İnşaat Malzemeleri İnşaat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Turizm Taşımacılık Restaurant Besicilik Dericilik Su Ürünleri Maden Ocakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 03.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere faturası ibraz edilemeyen yaklaşık 50.000 Litre akaryakıt ürünü bulunduğundan lisans sahibinin bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 23/03/2017 tarihli ve 14438 sayılı Başkanlık Olur'u mucibince düzenlenen 13/04/2017-463 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8343/27/1-1

—————

27/07/2017tarihli ve 32664 sayılı Başkanlık Olur'u ile; Dilek Mahallesi Hürriyet Cad. No:22 Saruhanlı/Manisa” adresinde faaliyet gösteren 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36249 sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda yapılan denetimde faturası ibraz edilen Fevzipaşa Mahallesi Bergama Caddesi N:61 Göçbeyli BERGAMA- İZMİR” adresinde faaliyet gösteren 30.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/33023 sayılı bayilik lisansı sahibi Türcan Petrol Nakliye İnşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden (17.01.2017 tarih ve 2733 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) 13 belge ile Kalorifer yakıt cinsi ürün aldığı, aynı firmaya 12 belge ile kalorifer yakıtı cinsi ürün satışı yaptığı tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahipleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Başkanlık Olur’u kapsamında 02/08/2017-916 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda Fevzipaşa Mahallesi Bergama Caddesi N:61 Göçbeyli BERGAMA- İZMİR” adresinde faaliyet gösteren 30.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/33023 sayılı bayilik lisansı sahibi Türcan Petrol Nakliye İnşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonunda yapılan denetimde en son tarihi 28.11.2015 olan 12 fatura ile Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden kalorifer yakıtı cinsi ürün aldığı ve aynı firmaya en son tarihi 30.11.2015 olan 13 fatura ile Kalorifer yakıt cinsi ürün satışı yaptığı tespit edildiğinden lisans sahibi tarafından faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, aynı tarihte tespit edildiği üzere yeniden satış maksadıyla Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/28/1-1

—————

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Başkentgaz) dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren ÖZDEMİR GRUP- ALİ ÖZDEMİR’in İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası olmadan doğal gaz iç tesisat imalatı yapmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca, 06.06.2017 tarih ve 25486 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında mezkur firma nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İlgili Başkanlık Olur’u kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 09.06.2017 tarih ve 732 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8343/29/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7046

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86   06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  10.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.375 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/F20-d3, d4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8305/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7047

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.11.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  13.330 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/F19-a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8307/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7049

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  10.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  22.112 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/F19-d2, d3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8308/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7050

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.374 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLİ              :  Şırnak

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/N48-a2  

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8309/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7048

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve                   

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  15.05.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  21.997 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L43-d3,d4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftaları yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8310/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7043

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100, Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  30.346 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Batman, Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/L46-a2, a3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8311/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7044

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve                   

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100, Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  10.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.538 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  İstanbul, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/F20-a4

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8312/1-1


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV).

VAKFEDENLER: Murat GÜR, İsmail KÜÇÜK, Mustafa YILMAZ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/07/2017 tarihli ve E: 2017/307, K: 2017/429 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kültürel birikimimizin her yönü ile fotoğraflanmasını, ülkemizin fotoğraf mirasının derlenmesini, korunmasını ve değerlendirilmesini, ülke fotoğrafçılığının tanıtılmasını, fotoğraf sanatının gelişmesini, toplumla daha fazla buluşarak yaygınlaşmasını ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000,00 TL (Yetmişbeşbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi ve malvarlığının devri ancak Mütevelli Heyeti çoğunluğunun yazılı teklifi ile yapılacak Mütevelli Heyeti toplantısında üye tam sayısının üçte ikisinin vereceği karar ile mümkündür.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8329/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri*

İslam Hukuku

Prof. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- *Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

8358/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri’ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5 - Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

5-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. İnternet bağımlılığının öğrenciler üzerindeki etkileri konularında çalışmaları bulunmak.

İngiliz Dili Eğitimi

 

1-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Öğrenici İngilizcesinde tekrar eden öbek yapılar konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

 

5-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

 

5-1

İstatistiksel manifoldlar konusunda çalışmaları bulunmak.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kurumlar Sosyolojisi

 

2-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Güvencesizlik üzerine çalışmaları bulunmak.

Sosyometri

 

5-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Çingene araştırmaları konusunda çalışmaları bulunmak

Yeni Türk Dili

 

5-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

5-1

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Yansıtıcı öğretim yaklaşımı konusunda çalışmaları bulunmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 

4-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. İmplant üzerine çalışmaları bulunmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

1-1

 

Sokakta yaşayan çocukların problemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

İletişim Fakültesi

Radyo ve Televizyon

 

1-1

Yeni İletişim Teknolojileri konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

1-1

 

 

Teknoloji Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

 

3-1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak. Saldırı Tespit, Engelleme ve Tuzak Sistemler konularında çalışmaları bulunmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

1-1

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

5-1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Sigara bağımlılığı konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

1-1

 

 

Genel Cerrahi

 

1-1

Karaciğer transplantasyonu konusunda eğitim aldığını gösterir belgesi olmak.

İç Hastalıkları

 

1-1

Onkoloji yandal uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

 

1-1

Diyabette gen polimorfizmi konusunda çalışmaları bulunmak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

1-1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonu uzmanı olmak. EMG labratuvarı olan bir klinikte en az 1 yıl eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor

2-1

 

Uçaklarda akıllı yapıların kontrolü konusunda çalışmaları bulunmak

Uçak Gövde-Motor

 

1-1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak. Yüzey karakterizasyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

TOPLAM

5

17

8350/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDİL veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri,  bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir.  (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

9 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

10 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (23/09/2017 - 09/10/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

ÖZEL ŞART

Cihanbeyli MYO

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Yrd. Doç.

1

1

Paydaşların önceliği teorisi, işletme performansı ve sürdürülebilirliğine etkisi konusu ile ilgili doktora çalışması yapmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Karia Bölgesi Dor Mimarisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyometri

Doçent

1

1

Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler Alanında çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sualtı Arkeolojisi

Doçent

1

1

Knidos Limanları hakkında çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlı Devletinde Ulaşım ve Haberleşme alanında çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Geometri

Yrd. Doç.

1

1

Kuaterniyonik yüzeyler hakkında doktora yapmak, bu konuda bilimsel çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Bitki ve mantar türlerinin antiviral aktiviteleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Doçent

1

1

Postmodern sanatta eklektik nesneler üzerine çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Heykel

Doçent

1

1

Tarihi çevrelerde somut ve somut olmayan değerleri bütünleştiren bir yaklaşım üzerine çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Hadis

Yrd. Doç.

1

1

İbn Mâce'nin hadisçiliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Felsefesi

Yrd. Doç.

1

1

Din felsefesi alanında doktora yapmış olmak ve din devlet ilişkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

3

1

Güncel İslam Hukuku uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

1

1

İslam Hukuk Usulü alanında Hint alt kıtası ile ilgili çalışmaları bulunmak ve Adalet MYO mezunu olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Profesör

1

1

Ekoloji üzerine çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Fuzûlî nin Arapça Divanı üzerine çalışma yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Doçent

1

1

Sahabiler, Seyyid ve Şeriflerle ilgili çalışmaları bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi

Tefsir

Yrd. Doç.

3

1

Kur'an kelimelerinin ıstılahlaşması ve bunun Kur'an yorumu üzerindeki etkileri üzerine çalışmaları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Kentsel arayüzler ve sinemada mimari okumalar üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehircilik

Profesör

1

1

Kentsel koruma alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Geoteknik

Profesör

1

1

Sülfatlı ortamlarda oluşturulan jet-grout kolonlarının  taşıma gücüne sülfatın etkisi konusunda çalışma yönetmiş ve yayın yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Okul Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Laboratuar Teknikleri

Doçent

1

1

Çeşitli Escherichia coli suşlarının pulsedfierd jel elektroforez yöntemi ile tiplendirilmesi, plazmit profilleri ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması konusunda doktora yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalında 10 yıl çalışmış olmak. Egzersiz Sürecinde Subsrat Oksidasyonu ve Oksidatif Stres konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Öğrenme stilleri, Öğrenme Biçemleri, Fair Play ve Futbol Seyircisi konularında çalışmalar yapmış olmak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig Kulüplerinde yöneticilik tecrübesine sahip olmak.

Teknik Bilimler MYO

Makine

Yrd.Doç.

1

1

Cellular Neural Networks (CNN) ile görüntü işleme ve görüntü zenginleştirme alanında çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Donanımı ABD çalışıyor olmak ve Lojik fonksiyonları sadeleştirme ile ilgili SCI Expanded dergilerinde yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

1

1

Duman inhalasyonuna bağlı akciğer hasarı ve tedavisi konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Medikal ozon uygulamasının Flep yaşayabilirliği ile Bağırsak, Göz Böbrek ve Kohleadaki İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkilerini Araştıran Deneysel Çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Metabolik sendromun tedavisinde cerrahi uygulamalar alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Periprostetik enfeksiyonla ilgili yurtdışı deneyimi bulunması, “Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda periprostetik enfeksiyon”konusunda uluslararası çalışma ve yayını bulunması.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yrd. Doç.

1

1

Periferik sinir hasarında sinir iyileşmesine onarım zamanı ve melatonin etkisinin incelenmesi.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak ve spinal indexler ve vucut kitle indexi üzerine çalışması bulunması.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Elastografi konusunda deneyimli ve bu konuda sci yada sci expanded dergide en az 3 adet araştırma makalesi bulunması.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp doktoru, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak. İmmünoloji alanında doktora yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

1

Yurt dışında en az 1 yıl mesane kanseri üzerine çalışma yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bağ Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Bağcılıkta moleküller genetik çalışmaları yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

Yrd. Doç.

2

1

Kabakgillerde virüs hastalığı çalışmış olmak.

8291/1-1