22 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30188

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HEK MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğünden:


400 GR ORGANİK ÇAY İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI ALIM İHALESİ ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


YEDEKLEME ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI VE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


23 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ÇORUM ŞEKER FABRİKALARI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karesi Belediye Başkanlığından:


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HEK MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK durumdaki malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin;

 

a) Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

a) Adresi

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

0 312 462 39 58 – Fax : 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi

---

2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

HEK durumdaki 773 kalem malzeme

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak malın cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı)

Mübadelesi yapılacak HEK durumdaki malzemelerle ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;

 

Adı, niteliği, türü ve miktarı

1 - 1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt

2 - 1 Adet Volkswagen Caddy 2.0 TDI Scr Bmt 102 HP Trendline marka manuel beyaz Kombi taşıt

3 - 1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Advance MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt

Durumu ve özellikleri

Taşıtlar 2017 model ve kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare tarafından alınacak malın/malların teslim etme yeri

1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Premium MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt, 1 Adet Volkswagen Caddy 2.0 TDI Scr Bmt 102 HP Trendline marka manuel beyaz Kombi taşıt ve 1 Adet Toyota Corolla 1.4 D-4D Advance MM dizel 90 HP marka beyaz binek taşıt Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Daire Başkanlığı Ayrancı Mah. Selimiye Cad. No:17 06540 Çankaya/ANKARA adresine bir defada teslim edecektir.

5 - İdare tarafından verilecek malın/malların teslim alma yeri

Mübadele karşılığı verilecek 773 kalem malzeme Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığının Çaldağı Telsiz Role İstasyonu (Keklik Pınarı Mahallesi 878. Sok. Dikmen-Çankaya/ ANKARA) adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

 

a) Yapılacağı yer

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati

02/10/2017 günü saat 15:00

7 - Değer tespit komisyonu tarafından belirlenen tahmini bedel

260.000,00 TL (İki yüz altmış bin TL)

8 - İdare tarafından alınacak malın/malların tahmini bedeli

280.041,41 TL (İki yüz seksen bin kırk bir TL kırk bir KRŞ)

 

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden az (en az 8.402,00 TL) olmamak üzere bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi,

istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 30,00-TL (otuz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 02/10/2017 günü saat 15:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06540 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK durumdaki 773 kalem malzeme Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığının Çaldağı Telsiz Role İstasyonu (Keklik Pınarı Mahallesi 878. Sok. Dikmen-Çankaya/ANKARA) adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8084/1-1


400 GR ORGANİK ÇAY İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 400 gr. Organik Çay İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.10.2017 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8220/1-1


SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI ALIM İHALESİ ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

24.08.2017 tarih ve 30164 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25.09.2017 günü saat 15:00’de yapılacağı duyurulan “SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI” ihalesinin Zarf Teslim Tarihi 02.10.2017 tarih saat 10:00, ihale tarihi 02.10.2017 tarih saat 15:00’e ertelenmiştir.

8317/1-1


YEDEKLEME ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI VE VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Yedekleme Ünitesi Kapasite Artışı ve Veri Depolama Ünitesi Kapasite Artışı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile teknik şartnamede belirtilen Dell EMC ve Hitachi marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen Dell EMC ve Hitachi marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8315/1-1


23 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı "23 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8313/1-1


YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STREÇ FİLM VE BALYA FİLESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2017/465344

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No. 14   06100  Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Yaş Pancar Posası Paketleme Makinalarında kullanılmak üzere, teknik özellikleri Teknik Şartnamede belirtilen, 16.600 adet-rulo Streç Film (750 mm x 1.500 m - 25 mikron, beyaz renk) ve 2.000 adet-rulo Balya Filesi (1.250 mm x 3.000 m) alımı işi.

b) Teslim yeri                               :  Yurtiçi teslim tekliflerde; Afyon, Ağrı, Ankara, Bor, Ereğli, Erzurum, Eskişehir, Malatya, Muş, Turhal Şeker Fabrikaları ve Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı teslimi, yurtdışı teslim tekliflerde CPT Ankara teslimi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                             :  04 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 04.10.2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

8281/1-1


AFYON VE ÇORUM ŞEKER FABRİKALARI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                                :  2017/465612

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Mithatpaşa Cad. No. 14   06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası                         :  Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                                        Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi                             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı                      :  Afyon Şeker Fabrikası için 3 (üç) adet ve Çorum Şeker Fabrikası için 5 (beş) adet olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet Tam Otomatik Kesikli Tip Kristal Şeker Santrifüjü (Panosu, Elektrik Motoru, Frekans Konverteri ve Tüm Aksesuarlarıyla Birlikte Makine-Tesis, Elektrik, Mekanik, İnşaat, Montaj ve Devreye Alma Dahil Komple)

b) Teslim yeri                                               :  Yerli isteklilerde Afyon ve Çorum Şeker Fabrikaları teslimi, yabancı isteklilerde CPT Ankara teslimi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale) tarihi ve saati      :  18 Ekim 2017 Çarşamba günü, Saat 14:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Harici Satınalma Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir / Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif ettiği birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

8282/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem malzeme/cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19’uncu maddesine göre Belli İstekliler Arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                       :  2017/464346

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 (362) 312 19 19 /7090-7091

                                                            Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                 :  pyo@omu.edu.tr

ç) Ön Yeterlilik ve İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):                  :  - - -

2 - Ön Yeterlilik konusu malın       

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Üst Düzey DSA’lı Flat Panel Dedektörlü Motorize C-Kollu Görüntüleme Cihazı, 1 Adet (komple sistem)

b) Teslim yeri/yerleri                        :  Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi A.B.D.

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - Ön Yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri    :  Tarih: 17/10/2017 Saat : 14:30

4 - Ön Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ön Yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (internet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.3.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.3.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler;

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.3.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.3.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön Yeterlilik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlilik dokümanı 150,00- Türk Lirası ve ihale dokümanı 150,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda almak isteyenler 300,00-TL) karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ön yeterlik ve İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik dokümanı ve ihale dokümanını satın almak isteyenler, posta masrafı dahil ön yeterlilik dokümanı 160,00- Türk Lirası ve ihale dokümanı 160,00- Türk Lirası (her iki şartnameyi aynı anda posta yoluyla almak isteyenler 320,00-TL) doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. (ön yeterlik dokümanı satın alındığına dair belge;)

7 - Ön yeterlik başvurusu; Ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır.

8289/1/1-1


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                       :  2017/464302

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090

                                                            Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                 :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  - - -

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Video Endoskopi Sistemi, 1 Adet (Komple Sitem)

b) Teslim yeri/yerleri                        :  Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D.

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri    :  Tarih: 17/10/2017 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8289/2/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi 39 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                           :  Atatürk Mah. Kıbrıs Sok. No: 19/23 Gülağaç/ AKSARAY

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  39 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  Gülağaç/AKSARAY

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  30/09/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)      :  6.770.000 TL

f) Geçici Teminatı                         :     437.900 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  10/10/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Aksaray Gülağaç Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Atatürk Mah. Kıbrıs Sok. No: 19/23   Gülağaç/AKSARAY adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat: 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8274/2-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karesi Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin

Adı                                         :  KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                                     :  Eskikuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No: 5    10100   Karesi / BALIKESİR

Telefon numarası                    :  0 266 - 243 0400 - 5001

Faks numarası                        :  0 266 - 241 6801

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı

b) Yeri                                    :  Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu (7. Kat)

b) Tarihi ve Saati                    :  Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Geçici Teminat Belgesi,

c) İhale Dokümanının satın alındığını gösterir belge

d) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

e) İkametgâh İlmühaberi,

f) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

g) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ı) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

i) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

5 - İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

6 - İhale şartnamesi Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 100 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale şartnamesini satın alması zorunludur.

7 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 05/10/2017 Perşembe günü saat 13:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

NOT: Gayrimenkullere ait bedeller tamamı peşin olarak veya %50’ sini Peşin, kalan 30 günlük vadelerle 3 taksit halinde Belediyemiz veznesinden veya TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Merkez Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bedelin veya bedellerinin tamamı ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır.

8 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhale Sıra No

İhale Tarihi

İhale Saati

Mahalle

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M2)

Hisse Oranı

İmar Durumu

Geçici Teminat Tutarı (TL)

Satış Rayiç Değeri (TL)

1

05.10.2017

14:00

2. Kayabey

Arsa

22O-I/22O-IV

8746

1

2.475,59

Tam

İmarlı

60.000,00

2.000.000,00

2

05.10.2017

14:30

Paşaalanı

Arsa

20MI-21MIV

8736

1

1.527,81

Tam

İmarlı

75.000,00

2.500.000,00

3

05.10.2017

15:00

Atatürk

Arsa

84

1503

281

1.220,77

Tam

İmarlı

60.000,00

2.000.000,00

 

İlan olunur.

8273/1-1


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İşin Adı

Alanı ve Vasfı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (TL )

İhale Karar Gün/ Saati

Dosya Satış Bedeli

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah.234 pafta, 1969 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 12.09.2017 Tarih 2017/585 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi

1.443,00 m2 Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1969 Ada, 6 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 - 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde pla n notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

7.936.500,00

238.095,00

05.10.2017

15:00

1.000,00-TL

 

Gerçek Kişiler

1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2) Kanuni İkametgâh Belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2) Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

8130/1-1


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İşin Adı

Alanı ve Vasfı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (TL )

İhale Karar Gün/ Saati

Dosya Satış Bedeli

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mah. 234 pafta, 1991 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 12.09.2017 Tarih 2017/582 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi

2.447,00 m2 Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1991 Ada, 2 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 – 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

13.458.500,00

403.755,00

03.10.2017

15:00

1.000,00-TL

 

Gerçek Kişiler

1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2) Kanuni İkametgâh Belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2) Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

8131/1-1


2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İşin Adı

Alanı ve Vasfı (m2)

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (TL )

İhale Karar Gün/ Saati

Dosya Satış Bedeli

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 12.09.2017 Tarih 2017/572 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi

7.276,00 m2 Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1971 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 – 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

40.018.000,00-

1.200.540,00

03.10.2017

11:00

1.000,00-TL

 

Gerçek Kişiler

1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2) Kanuni İkametgâh Belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2) Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

8132/1-1


MÜBADELE İLANI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden:

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne Ait, HEK/Hurda Durumunda Bulunan 92(doksaniki) adet değişik marka ve modelde taşıt; (18 adet motosiklet,     17 adet bisiklet ve 57 adet Binek-Kamyonet-Minibüs-Otobüs); 1(bir) adet 2017 model Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BTM 240 PS Highline 4 M Tiptr. (dizel) ve 3(üç) 2017 model Fiat Doblo Combi Safeline 1.6 105 Hp Mjet S1 (dizel), taşıt ile 4645 Sayılı Kanunun İlgili Yönetmeliği 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304    41900 - DERİNCE / KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel: 0 262 315 72 02   Fax: 0 262 315 72 03

c) Elektronik posta adresi                       :  kocaeliikmal@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  HEK/Hurda Durumunda Bulunan 92(doksaniki) adet değişik marka ve modelde taşıt; (18 adet motosiklet, 17 adet bisiklet ve 57 adet Binek-Kamyonet-Minibüs-Otobüs); 1(bir) adet 2017 model Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BTM 240 PS Highline 4 M Tiptr. (dizel) ve 3(üç) 2017 model Fiat Doblo Combi Safeline 1.6 105 Hp Mjet S1 (dizel), Taşıt ile mübadele edilmesi işi.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma yeri      :

                                                               :  1) Teslim Etme Yeri: Mübadelede yüklenici tarafından teklif edilen taşıtlar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü, (B Blok/Zemin Kat), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE/ KOCAELİ adresine bir defada teslim edilecektir.

                                                               :  2 - Teslim Alma Yeri: Mübadelede yüklenici tarafından idareden teslim alınacak -92 (doksaniki) adet değişik marka ve modelde taşıttan; (18 adet motosiklet, 56 adet Binek-Kamyonet-Minibüs-Otobüs): Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinde,

                                                                  1 adet pert araç: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE / KOCAELİ adresinde;

                                                                  17 adet bisiklet; Sanayi Mh. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Devriye Ekipler Amirliği Fuar içi NCİTY AVM yanında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinden, teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi                             :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malı (15) gün içinde İdareye teslim edilecektir. * (1)

d) Teslim Alma Tarihi                            :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. *(2)

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Brifing Salonu (A Blok/Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900-DERİNCE / KOCAELİ

b) Tarihi ve saati                                     :  05/10/2017 Perşembe günü Saat: 15.30

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1 - Gerçek kişi olması halinde kendisinin;

2 - Tüzel kişilik olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, Komandite ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet bakanlığı adli sicil istatistik genel müdürlüğüne bağlı birimlerden alacakları adli sicil belgesi istenir.

f) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

g) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini (İhale tarihini kapsayan) ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini sunmaları zorunludur.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği (B Blok/Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Ellitürklirası bedelin Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırılarak, makbuz idareye ibraz edildiğinde) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 05/10/2017 Perşembe günü Saat: 15.30’a kadar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği (B Blok/ Kat 2), İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında;

- 92(doksaniki) adet değişik marka ve modelde taşıttan; (18 adet motosiklet, 56 adet Binek-Kamyonet-Minibüs-Otobüs): Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adresinde,

1adet pert araç: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat/Bölge Trafik Şube Müdürlükleri İçi İkmal Şube Müdürlüğü Deposu, Esentepe Mah. Esentepe Cad. Yakamoz Sk. 41900 DERİNCE / KOCAELİ adresinde;

17 adet bisiklet; Sanayi Mh. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Devriye Ekipler Amirliği Fuar içi NCİTY AVM yanında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Parkı, İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No: 304   41900 - DERİNCE / KOCAELİ adreslerinde görülebilir.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - Mübadeleye Konu Araç, gereç, mal ve malzeme listesi aşağıdadır.

 

2017 SATIŞI/MÜBADELESİ YAPILACAK MALIN

S. No

Cinsi-Markası-Modeli

Motor Gücü

Durumu

Ekonomik Durumu

Kilometre

Muhammen Bedeli-Geçici Teminat

1

41A0204 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL (DİZEL)

66 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu  FAAL

10%

367070

2

41A0212 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL (DİZEL)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

420554

3

41A0214 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL (DİZEL)

75 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

444081

4

41A0217 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2004 MODEL (DİZEL)

75 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

484126

5

41A0877 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2005 MODEL(DİZEL)

65 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

316477

6

41A0102 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

509826

7

41A0104 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

442679

8

41A0107 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

337762

9

41A0110 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

252450

10

41A0113 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

364462

11

41A0114 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

428850

12

41A0243 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

533311

13

41A0250 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

383880

14

41A0255 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

90 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

452299

15

41A0489 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2007 MODEL (DİZEL)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

433873

16

41A0341 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL (DİZEL)

81 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

393125

17

41A0498 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL (DİZEL)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

336780

18

41A0577 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL (DİZEL)

66 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

489360

19

41A0580 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL (DİZEL)

66 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

428591

20

41A0583 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2008 MODEL (DİZEL)

66 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

463020

21

41A0182 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2009 MODEL (DİZEL)

66 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

15%

365270

22

41A0178 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL (DİZEL)

66 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

335157

23

41A0197 PLAKALI KAMYONET FORD CONNECT 2010 MODEL (DİZEL)

66 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

388188

24

41A0045 PLAKALI MİNİBÜS FORD TRANSİT 1999 MODEL (DİZEL)

74 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

363089

25

41A0206 PLAKALI BİNEK HYUNDAI ACCENT 2004 MODEL (BEZİNLİ)

105 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

554276

26

41A0210 PLAKALI BİNEK HYUNDAI ACCENT 2004 MODEL (BEZİNLİ)

105 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

410793

27

41A0070 PLAKALI BİNEK HYUNDAI ACCENT 2005 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

307322

28

41A0840 PLAKALI BİNEK HYUNDAI ACCENT 2005 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

342982

29

41A0846 PLAKALI BİNEK HYUNDAI ACCENT 2006 MODEL (DİZEL)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

213762

30

41A0396 PLAKALI BİNEK HYUNDAI GETZ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

97 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu KAZALI

40%

Okunamadı

31

41A0515 PLAKALI OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL (DİZEL)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

296681

32

41A0516 PLAKALI OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL (DİZEL)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

227352

33

41A0517 PLAKALI OTOBÜS ISUZU 1997 MODEL (DİZEL)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

240858

34

41A0518 PLAKALI OTOBÜS ISUZU 1999 MODEL (DİZEL)

120 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

15%

243564

35

41A0524 PLAKALI OTOBÜS ISUZU 2004 MODEL (DİZEL)

88 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

158372

36

41A0497 PLAKALI OTOBÜS İVECO 1998 MODEL (DİZEL)

115 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

259068

37

41A0455 PLAKALI BİNEK RENAULT 19 2000 MODEL (BEZİNLİ)

60 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

15%

652967

38

41A0294 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

15%

263794

39

41A0295 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL (BEZİNLİ)

55 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

475697

40

41A0822 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2001 MODEL (BEZİNLİ)

55 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

316468

41

41A0016 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL (BEZİNLİ)

75 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

15%

254899

42

41A0017 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL (BEZİNLİ)

75 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

248552

43

41A0028 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL (BEZİNLİ)

75 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

315856

44

41A0058 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL (BEZİNLİ)

55 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

337968

45

41A0377 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2006 MODEL (BEZİNLİ)

75 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

320620

46

41A0564 PLAKALI BİNEK RENAULT CLİO 2008 MODEL (BEZİNLİ)

75 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

261920

47

41A0236 PLAKALI BİNEK RENAULT KANGOO 2002 MODEL (BEZİNLİ)

55 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

363315

48

41A0387 PLAKALI KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL (DİZEL)

65 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

335025

49

41A0473 PLAKALI KAMYONET RENAULT KANGOO 2007 MODEL (DİZEL)

65 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

335568

50

41A0556 PLAKALI KAMYONET RENAULT KANGOO 2008 MODEL (DİZEL)

48 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

341697

51

41A0557 PLAKALI KAMYONET RENAULT KANGOO 2008 MODEL (DİZEL)

48 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

339767

52

41A0598 PLAKALI KAMYONET RENAULT KANGOO 2009 MODEL(DİZEL)

48 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

395294

53

41A0571 PLAKALI BİNEK RENAULT MEGANE 2009 MODEL (BEZİNLİ)

82 KW

Taşıt geçirdiği kaza dolayısıyla hurda durumuna gelmiştir. PERT

90%

Okunamadı

54

41A0624 PLAKALI BİNEK RENAULT MEGANE 2009 MODEL (BEZİNLİ)

82 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

328085

55

41A0359 PLAKALI BİNEK TOYOTA COROLLA 2002 MODEL (BEZİNLİ)

110 BG

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

417800

56

41A0360 PLAKALI BİNEK TOYOTA COROLLA 2003 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

15%

457624

57

41A0475 PLAKALI BİNEK VOLKSWAGEN PASSAT 2002 MODEL (BEZİNLİ)

110 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

319000

58

41A0834 PLAKALI MOTOSİKLET BMW F 650 2004 MODEL (BEZİNLİ)

36,7 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

65100

59

41A0368 PLAKALI MOTOSİKLET BMW F 650 2005 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

66500

60

41A0844 PLAKALI MOTOSİKLET BMW F 650 2005 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

41000

61

41A0365 PLAKALI MOTOSİKLET BMW F650 2005 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

42500

62

41A0505 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

88569

63

41A0506 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

92154

64

41A0525 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

93545

65

41A0526 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

61568

66

41A0527 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

83521

67

41A0528 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

89152

68

41A0529 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

93545

69

41A0530 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

47 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

30%

62321

70

41A0531 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

25%

73654

71

41A0532 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

76456

72

41A0533 PLAKALI MOTOSİKLET KAWASAKİ 2007 MODEL (BEZİNLİ)

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

96256

73

41A0304 PLAKALI MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL (BEZİNLİ)

26 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

85120

74

41A0305 PLAKALI MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL (BEZİNLİ)

26 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

10%

79680

75

41A0306 PLAKALI MOTOSİKLET HONDA 2010 MODEL (BEZİNLİ)

26 KW

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

20%

83740

76

2030437864 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

77

2030437866 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

78

2030438742 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

79

2030438749 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

80

2030438766 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

81

2030439240 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

82

2030439245 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

83

2030439246 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

84

2030439248 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

85

2030439253 ŞASE NOLU BİSİKLET BİANCHİ 2003 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

86

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

87

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

88

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

89

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

90

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

91

4505 SERİ NOLU BİSİKLET RAİNBOW 2001 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

92

4523 SERİ NOLU BİSİKLET BELDEYAM 2001 MODEL

YOK

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Onarımı ekonomik olarak mahzurlu FAAL

5%

YOK

 

NOT: Mübadele kapsamı araçlarından 92 (Doksaniki) adet değişik marka ve modelde taşıtın muhammen bedeli 437.823,33-TL olup, Listede Belirtilen 92 (Doksaniki) adet aracın toplam geçici teminat tutarı 13.134,70-TL

* (1) ve * (2)  Sözleşme tasarısı madde 7 hususlar dikkate alınacaktır.

8290/1-1