21 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30187

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin aşağıda unvanları gösterilen kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36    34349  Ortaköy/İSTANBUL

 

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe ve Finansman alanında Doçent unvanına sahip olmak; Uluslararası Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi ile Mali Tablo Analizi konularında bilimsel yayınları bulunmak.

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent unvanına sahip olmak; Örgütsel Davranış, Kalite Yönetimi ile Örgüt Kültürü konularında bilimsel yayınları bulunmak.

 

İlan olunur.

8278/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

DENİZ BİLİMLERİ

DENİZ BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Bentik ve kabuklular sistematiği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Balık hastalıkları ve yem katkı maddeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Lisansüstü derecelerini ‘Moleküler Biyoloji ve Genetik’ alanından almış olmak. Maya genetiğinde bor transportu ve metabolizması konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Otel çalışanlarının iletişim becerileri ile yiyecek-içecek sektöründeki müşteri şikâyetleri konularında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında turizm mevzuatı konusunda ders vermiş olmak.

8185/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2811                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Höyükyanı Köyü sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Hicek Höyüğü'nün koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına ilişkin Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1397 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Höyükyanı Köyü sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Hicek Höyüğü'nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1397 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

Hicek Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde 

Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8202/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 28.06.2017 - 193                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.06.2017 - 2639                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa İli, Birecik-Halfeti İlçeleri dahilinde yapılacak “Şanlıurfa Birecik-Halfeti ve Civar Yerleşimler İçme Suyu İsale Hattı Proje Yapımı” işi kapsamında, proje alanı içerisinde kalan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2011/1368 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen “Vaynik Bölgesi”nde su deposu ve su hattı yapılması talebini içeren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GAP 15. Şube Müdürlüğü’nün 15.06.2017/415435 sayılı yazısı, eki proje ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen “Vaynik Bölgesi”nin koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Tescilli Vaynik Bölgesinde, su deposu ve isale hattının yapılacağı alanda, yoğun olarak kayaya oyulmuş su tünelleri ve mağaralar bulunduğundan ve uygulamanın bu arkeolojik unsurlara zarar vereceği ve bunların siluetini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirildiğinden talebin uygun olmadığına;

Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Eski Halfeti Merkezi, Değirmendere Mevkii’nde bulunan ve I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Vaynik Bölgesi’ne yönelik; Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.01.2011/1368 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına;

Vaynik Bölgesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak, yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz,  ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. malzeme alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,

karar verildi.

 

8203/1/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 20.07.2017 - 197                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 20.07.2017 - 2714                                       ŞANLIURFA

Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Harmanlı Beldesi sınırları dahilinde bulunan mozaikli alanın 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.06.2017/1233 sayılı yazısı ve eki 16.06.2017 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu ile mozaiğin Adıyaman Müze Müdürlüğü’ne taşınmasına ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.07.2017/1373 sayılı yazısı okundu. Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2017 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Harmanlı Beldesi sınırları dâhilinde bulunan Kalemkaş Mozaikli Alanı’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Kalemkaş Mozaikli Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine;

Alanda bulunan mozaik yerinde korunamayacağından Adıyaman Müze Müdürlüğü denetiminde konunun uzmanlarınca kaldırılarak taşınmasında sakınca olmadığına karar verildi.

 

8203/2/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2754                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Merkez, Örenli Mahallesinde yer alan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı kararı ile I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 27.03.2012/227 sayılı kararı ile etkileşim geçiş sahası belirlenen Perre (Pirin) Örenyeri etkileşim geçiş sahası sınırlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2017/E.154388 sayılı yazısı  ve konuya ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Adıyaman ili, Merkez, Örenli Mahallesinde yer alan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Perre (Pirin) Örenyeri etkileşim geçiş sahası sınırlarına ilişkin;

2863 Sayılı Yasa’da “Koruma Bölge Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli” başlıklı 57. Maddesinde, koruma bölge kurullarının görev ve yetkileri kapsamında etkileşim geçiş sahasına ilişkin herhangi bir husus bulunmadığı gibi Yasanın diğer maddeleri ve alt mevzuatlarda da etkileşim geçiş sahalarında yapılacak inşai/fiziki müdahalelere ilişkin açıklayıcı madde bulunmadığından Perre (Pirin) Örenyeri I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın etkileşim geçiş sahası sınırlarının kaldırılmasına,

Perre (Pirin) Örenyeri I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının Ek 1 sayısal koordinatları haritada gösterildiği şekilde tescilinin devamına;

karar verildi.

 

8203/3/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2756                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Tekağaç Köyü sınırları içinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen “Tekağaç Höyüğü”nün sit alanı sınırları ve koruma ve kullanma koşulları belirlenmemiş olduğundan sit alanı sınırları ve koruma ve kullanma koşulları belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.08.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Tekağaç Köyü sınırları içinde bulunan tescilli Tekağaç Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde belirlenmesine ve tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Tekağaç Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8203/4/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2757                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköy Köyü sınırları içinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen “Hozgiş Höyüğü”nün sit alanı sınırları ve koruma ve kullanma koşulları belirlenmemiş olduğundan sit alanı sınırları ve koruma ve kullanma koşulları belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.08.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapıla görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköy Köyü sınırları içinde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Hozgiş Höyüğü’nün üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine ve tescilinin devamına;

Sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekliyle belirlenmesine;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Hozgiş Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8203/5/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2758                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköy Köyü sınırları içinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen “Yeniköy Nekropol Alanı”nın sit alanı sınırları ve koruma ve kullanma koşulları belirlenmemiş olduğundan sit alanı sınırları ile koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.08.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköy Köyü sınırları içinde bulunan tescilli Yeniköy Nekropol Alanı’nın I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde belirlenmesine ve tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Yeniköy Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8203/6/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2759                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköy Köyü sınırları içinde bulunan Yeniköy Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.08.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, öneri 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Yeniköy Köyü sınırları içinde bulunan Yeniköy Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine;

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Yeniköy Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsele ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8203/7/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2760                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Üçgöz Beldesi sınırları içinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.03.2005/458 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen “Üçgöz Nekropol Alanı”nın sit alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ve koruma ve kullanma belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Üçgöz Beldesi sınırları içinde bulunan Üçgöz Nekropol Alanı’nın I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarına ilişkin; kaya mezarı bulunan alanın I. derece arkeolojik sit alanı, çevresinin ise III. derece arkeolojik sit alanı olarak 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına;

Üçgöz Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, koruma kullanma koşulları ve III. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi yapılaşma koşullarının Kurulumuzun ilk toplantısında belirlenmesine karar verildi.

 

8203/8/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                     

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2770                                       ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Güdülge Köyü sınırları dâhilinde bulunan 464 nolu parselde GES çalışması sırasında ortaya çıkan oda mezara ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.08.2017/1523 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarihli raporu ile konuya ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fişi, öneri 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Güdülge Köyü sınırları dâhilinde bulunan 464 nolu parselde GES çalışması sırasında ortaya çıkan, doğal kum zemin içine oyularak yapılmış olan üç arkosoliumlu Roma Dönemi Mezar Odasının ve çevresinin 2863 sayılı Yasa kapsamında Ekli 1/500 ölçekli haritada gösterildiği şekli ile III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Güdülge III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının:

1. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde, Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı’nın 3. Maddesinde belirtilen diğer hususların geçerli olduğuna,

3. Mezar odasının kum içine oyulmuş olduğu, her an çökme tehlikesi gösterdiği ve mevcut haliyle korunmasının çok zor olduğu değerlendirilerek yeterli belgeleme yapıldıktan sonra, Adıyaman Müze Müdürlüğü denetiminde içinin elenmiş ince kum ile doldurularak zarar görmesinin engellenmesinin uygun olduğuna,

4. Arkeolojik unsurların zarar görememesine ilişkin tedbirlerin alınması kaydı ile GES olarak kullanılmasında sakınca olmadığına,

şeklinde dört madde olarak belirlenmesine,

Mezar içinde bulunan kandil ve kemiklerin Adıyaman Müzesinde koruma altına alınmasında sakınca olmadığına,

Sit Alanı dışında GES yapımına ilişkin faaliyetlerin devamında sakınca olmadığına karar verildi.

 

8203/9/1-1