12 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30178

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim                           : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Görev Yeri                                       : DHMİ (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:

- Asistan Hava Trafik Kontrolörü    : 10 adet

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı    : KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı         : 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan atama ile personel alınacaktır.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan genel şartlar,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

c) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

(Bknz.): “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”

ç) ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)

d) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

e) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyon sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyondan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu, Adli Sicil Kaydı Beyanı ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 13.09.2017-25.09.2017 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi,

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,

ç) Aday Başvuru Formu. (Ek-1)

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

e) Adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-2)

f) Hava Trafik Kontrolör Lisansı Fotokopisi

g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) (Bilgisayar ortamında doldurulup renkli fotoğraf yapıştırılarak 3 nüsha halinde imzalı olarak gönderilecektir.) (Nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.)

Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır. İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 13.09.2017 tarihinde başlayacak ve 25.09.2017 günü mesai bitiminde sona erecek olup, adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda istenilen belgelere haiz olması gerekmektedir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir.

 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI

AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

3

BİNGÖL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

2

SİİRT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

1

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

2

HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

2

7980/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla’nın, 01.12.2015-01.09.2016 tarihleri arasında usulsüz sağlık raporları alarak özürsüz ve izinsiz olarak 270 (iki yüz yetmiş) gün göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendinde belirtilen “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu ve raporlu olduğu tarihlerde yurt dışında kongre/konferanslara katılarak Türkiye aleyhine söylemlerde bulunmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (j) alt bendinde belirtilen “Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Harran Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, alınan 2017/113 sayılı karar ile teklifin kabulüne karar verilmiş olup, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla’nın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/113 sayılı kararla; Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla’nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) ve (j) alt bentleri uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kamımın 53/Ç-ç maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

7962/1/1-1

—————

Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Kalafat’ın, 06, 08, 12, 13, 14, 15 Ocak 2016, 17, 18, 19, 24, 25, 26, Şubat 2016, 02, 03,04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 Mart 2016 ve 1 Nisan 2016 tarihlerinde özürsüz ve izinsiz olarak 27 (yirmi yedi) gün göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendinde belirtilen “ Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Munzur Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, alman 2017/117 sayılı karar ile teklifin kabulüne karar verilmiş olup, Doç. Dr. Mustafa Kalafat’ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/117 sayılı kararla; Doç. Dr. Mustafa Kalafat’ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-c maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

7962/2/1-1

—————

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan’ın, Brüksel’den aldığı 31.05.2016 tarihli 13 günlük ve New Jersey’den aldığı 13.06.2016 tarihli 3 haftalık, 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Memurlarına verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmiş resmi belge niteliği taşımayan istirahat raporlarını dayanak göstererek göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) alt bendinde belirtilen “ Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, alınan 2017/111 sayılı karar ile teklifin kabulüne karar verilmiş olup, Prof. Dr. Sami Karahan’ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/111 sayılı kararla; Prof. Dr. Sami Karahan’ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-c maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

7962/3/1-1

—————

Gaziantep Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Çiğdem Çelik’in, 13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2015, 16.06.2016, 17.06.2016, 20.06.2016, 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016, 24.06.2016, 27.06.2016, 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016, 01.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 14.07.2016, 15.07.2016 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “ Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, alınan 2017/136 sayılı karar ile teklifin kabulüne karar verilmiş olup, Çiğdem Çelik’in tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/136 sayılı kararla; Çiğdem Çelik’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-c maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

7962/4/1-1

—————

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Hemşire kadrosunda görev yapan Ömer Atille’nin, 20.05.2016 tarihinde almış olduğu 60 günlük ücretsiz izni sonrası 19.10.2016 tarihinden itibaren izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendinde belirtilen “ Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, alınan 2017/129 sayılı karar ile teklifin kabulüne karar verilmiş olup, Ömer Atille’nin tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/129 sayılı kararla; Ömer Atille’nin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-c maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

7962/5/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin Sakarya ilinde sahip bulunduğu AR/DPS/5070 hak sıra no’lu petrol arama ruhsatını 04.09.2017 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7983/1-1

—————

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/N38-b1, b2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını 28.08.2017 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7984/1-1

—————

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.’nin Batman ve Siirt illerinde sahip bulunduğu AR/İPK/4762 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/İPK/K/L47-d1-3 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 03.08.2017, 16.08.2017 ve bunları tamamlayan 24.08.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7985/1-1

—————

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Diyarbakır, Batman ve Muş illerinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/L46-b1, b2, b4 pafta no’lu petrol arama ruhsatını 28.08.2017 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7986/1-1

—————

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/M44-a4 pafta no’lu petrol arama ruhsatını 28.08.2017 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7987/1-1

—————

Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/M41-d2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını 28.08.2017 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

7988/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı gayri safi geliri 1.424.137,28 TL olan Bakırköy Üçüncü Noterliği 01.11.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

8024/1-1

—————

Yusufeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/1 Esas, 2001/71 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

8008/1-1


 


 


 


 


 


 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 10 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikiyatri

Doçent

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

1

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yardımcı Doçent

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Radyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Optisyenlik

1

Göz Hastalıkları

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku ABD

1

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

Yardımcı Doçent

Özel Hukuk Bölümü / Ticaret Hukuku ABD

1

Ticaret Hukuku

Profesör

8018/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Yrd. Doç.

1

1

Kış koşullarında buzağı ahırında zemin altı borulu doğal havalandırma sisteminin etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Yrd. Doç.

1

1

Bazı bitki ve memeli cinsiyet hormonlarının korungada invitro özellikler üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Yrd. Doç.

1

1

Yerel armutlarda biyoinformatik ve moleküler karekterizasyon çalışmaları yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Çalışan kalpte koroner bypass konusunda deneyimli ve çalışma yapmış olmak.

Plastik ve Rekonst. Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Lazer cerrahisi ile ilgili ve ozon terapisi ve mezoterapi ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak Plastik cerrahi alanında ulusal yeterlilik belgesine sahip olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

1

Aşılama hastalarında endometrial injury konulu ve over torsyonu olanlarda hemogram parametreleriyle ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak, tüp bebek ünitesinde çalışmalara katılmış ve eğitim almış olmak.

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Troid cerrahisi, rekürren laringeal sinir, fasial sinir dekompresyonu, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarını radyolojik verilere göre değerlendirmeyle ilgili çalışmalar yapmış ve Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi yeterlik Kurulu Yeterlik belgesi almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Geometri

Yrd. Doç.

1

1

Sabit sırt uzaklıklı yüzeyler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri alanında yükseklisans ve doktora yapmış, elektronik kitap kullanımı ve tablet bilgisayar kullanımı alanında çalışma yapmış olmak.

Rus Dil Bilimi

Yrd. Doç.

1

3

Rus Dilbilimi alanında doktora yapmış olmak.

Güney-Doğu(Türkmenistan-Uygur) T.L.E.

Yrd. Doç.

1

1

Eski Özbek Dili ve Edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İngiliz Kültür ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

1

Çağdaş İrlanda Edebiyatı üzerine doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doç.

1

3

İş süreci modellemenin işbirlikçi doğası üzerine bir ampirik inceleme konusunda çalışmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Üçgensel bir yüzey dönüşüm için sabit nokta alanında ve matematik eğitiminde çalışma yapmış olmak.

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

2

3

Görev karmaşıklığı ve yazma türü faktörlerinin üniversite düzeyindeki öğrencilerin ingilizce yazma performanslarına etkisi veya yazma becerilerinin  değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Fen bilgisi eğitiminde animasyon kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Fen bilgisi eğitiminde doktora yapmış, iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke veya işbirlikli öğrenme konusunda çalışma yapmış olmak

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Köy enstitülerinde tarih eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Kimyasal Teknolojiler

Yrd. Doç.

1

1

Kolemanit mineralinden yüksek basınçlı reaktörde trimetilborat üretimi konusunda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

1

Tıbbi Biyokimya AD’de doktora yapmış olmak, metastatik kolorektal kanser hücrelerinde cetuximab’ın apoptotik ve  otofajik genler üzerine etkisi ve çörek otunun (Nigella Sativa) böbrek hasarı yapabilen bir kısım ilaçlara karşı koruyucu etkileri üzerinde deneysel çalışma yapmış olmak.

* Lityum metabolitlerine maruz bırakılan insan kan hücrelerindeki sitogenetik ve oksidatif değişiklikler üzerine çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç.

1

1

Mükemmel halkla ilişkiler kriterleri bağlamında Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak.

Sinema

Yrd. Doç.

1

1

1990 Sonrası Türk Sinemasında Zihniyet ve Devlet konusunda doktora yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku 

Yrd. Doç.

1

2

Bu alanda doktora yapmış olmak.

8019/1-1