12 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30178

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL, TAHLİYE VE İSTİFLEME İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TERMAL - IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL, TAHLİYE VE İSTİFLEME İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/441278

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil, Tahliye ve İstifleme Hizmet Alımı İşi.

                                                            Kampanya Süresince 24 (Yirmidört) Kişi ile 110 gün, Kampanya harici 5 Kişi ile 255 gün Toplam 3.915 yevmiye.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı.

c) İşin süresi                                    :  2017/2018 Kampanya Dönemi Süresince 360 Gün. Toplam 3.915 yevmiye.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  22/09/2017 Cuma  Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; İdari Şartnamede belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Y. Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 22.09.2017 saat 10.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7981/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2017/443112

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası      :  0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kampanya döneminde tahmini 3 ay 24 kişi ve Kampanya dışında ise 9 ay 6 kişi ile ± % 20 toleranslı 54.000 Ton şekerin tahmil tahliye işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı

c) İşin süresi                              :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22.09.2017 Cuma günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8021/1-1


TERMAL - IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:

TERMAL-IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ ALIMI DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Dosya Numarası            :  2017/441140

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Çardak Köyü Mevkii 16900   YENİŞEHİR/BURSA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 224 781 8181 - 0 224 781 8180

c) İhale Dokümanının

    Görülebileceği adres           :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  TERMAL - IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ ALIMI - MAL ALIMI - 1 ADET

b) Teslim yeri                         :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme imzalanmasına müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir/ BURSA

b) Tarihi ve saati                     :  04.10.2017 Çarşamba Günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ihale dosyasıyla beraber ürünlerin özelliklerini açıklayıcı katalog v.b materyalleri teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog v.b açıklayıcı materyalleri teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İstekli teklif dosyasında, teklif ettiği ürünün, Türkiye’de sistemin idamesi konusunda bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek teknik servis listesini sunacak ve/veya kendisi bu hizmeti verebilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belgeleyecektir.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü / İnsan Kaynakları Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

7992/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35030101432

İzmir

Buca

Tınaztepe

7358

6

1.871,00

Tam

Arsa

Buca Koop. Alanındaki emsal hesaplarında onama sınırı içerisindeki imar adalarının tamamının yüzölçümü alınarak Emax=2,35 hmax= serbest plan notu uygulanacaktır. Buca Koop. plan notlarına uyulacaktır. TM1: Ticaret ve Konut yapılabilir.

Açık Teklif Usulü

8.420.000,00

1.263.000,00

25.09.2017

14:20

 

1 - Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - İhalesi yapılacak taşınmaza ait şartname ve ekleri ilgili Müdürlüklerde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlıklarına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

4 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

Bilgi İçin İletişim Telefonu: (232) 489 41 40 (Defterdarlık Santrali)

İlan olunur.

8016/1-1