19 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30159

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltdnin M47-b1, b2 nolu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 04.08.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

7548/1-1


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 25. maddesine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Doçent” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Doktorasını Katıhal Fiziği alanında yapmış olmak.

Yabancı diller biliyor olmak.

 

İlan olunur.

7529/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 30/03/2017 tarihli oluru ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek kişi 1 (bir) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu karar 04/04/2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen 27/07/2017 tarihli ve 2017/943 Esas nolu yürütülmesinin durdurulması kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 16/08/2017 tarihli oluru gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İlanen duyurulur.

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi:

Adı/Unvanı                                            :  Kaya Seyahat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Adresi                                                    :  Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik Caddesi No:198/1 Yenimahalle ANKARA

Vergi Kimlik/Mükellef No                     :  5350179498

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası        :  Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                            :  160171

Ortak ve/veya Ortaklarının                     :

Adı/Unvanı                                            :  Birgül KILIÇ

Adresi                                                    :  Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik Caddesi No:198/1 Yenimahalle ANKARA

T.C. Kimlik No                                      :  10345321852

7574/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 2 pafta, 5626 parsel üzerindeki 1127017 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2148 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 04.05.2017 tarihli ve E.2016/5133-K.2017/1563 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı Kemal Tamay ERAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7272, Oda Sicil No: 59706) hakkında tesis edilmiş olan işlemler 11.08.2017 tarihli ve 19984 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7575/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (A Blok) üzerindeki 594879 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2016/2020 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 08.06.2017 tarihli ve E.2016/2020-K.2017/1687 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 08.08.2017 tarihli ve 19698 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7575/2/1-1

—————

29.09.2016 tarihli ve 22555 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Osman YILMAZ (Denetçi No: 12996, Oda Sicil No: 10432) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 21.06.2017 tarihli ve E.2016/4716 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Osman YILMAZ hakkında, 25.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işleminin yürütmesi 10.08.2017 tarihli ve 19740 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7575/3/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 23 pafta, 139 ada, 25 parsel üzerindeki 747077 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: As Yeşil Vadi İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.03.2017 tarihli ve E.2017/97 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 16.05.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/338 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortakları Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) ve Berna OZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 08.08.2017 tarihli ve 19736 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7575/4/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 28.07.2017-201                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 28.07.2017-3804                                               SİVAS

Dosya No                     : 58.10.125

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Doğanlı Köyü’nde bulunan, tapunun 116 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ham toprak vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 26.04.2017 tarihli ve 3522 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Tahta Köprü Tümülüsünün nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 28.03.2017 tarihli ve 295 sayılı inceleme raporu; tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit sınırı haritası incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Doğanlı Köyü’nde bulunan, tapunun 116 ada, 8 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ham toprak vasıflı taşınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen Tahta Köprü Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

7484/1-1