17 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30157

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seyyid Babamansur Ocağı Kültür ve Tanıtma Vakfı

VAKFEDENLER: Seyyid Babamansur Ocağı Kültür ve Tanıtma Derneğidir.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.07.2015 tarihli ve E: 2014/519, K: 2015/267 sayılı kararı ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 08.06.2017 tarih ve E: 2017/11767, K: 2017/8598 sayılı düzeltilerek onama ilamı.

VAKFIN AMACI: Evrensel Alevi İslam inancı ve kültürel değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf ve Batıni kültürünün araştırılması, ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve korunması ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL (ellibin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hızır Nebi DÜZGÜN, Süleyman METİN, Kamer DÜNYA, Kazım YAMAN, Ali KAPLAN, Hüseyin SEVİN, Veyis KARA, Abdullah Mansur DOĞAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7500/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu 1’er adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesini ayrıca onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAVSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DOÇENT

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fak.

İstatistik Teorisi

1

 

Fen-Edebiyat Fak.

Fonk. Teo. Fonk. Analiz

1

 

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

1

Müzik teorisi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

1

Müzik eğitiminde kalite yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

7466/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

DÜZELTME İLANI

16 Ağustos 2017 tarihli ve 30156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Doçent ilanında açıklama bölümü sehven yayımlandığından aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Doçent

1

1 - Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/Eğitim Teknolojileri Eğitimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak ve doçentlik unvanını yukarıda belirtilen alanlardan birinde yapmış olmak.

2 - Bilişimde eğitsel değişim yönetimi, çoklu ortam, modüler tasarım, ihtiyaç analizi temelli bilişim yapı tasarımı, bilişim okur-yazarlığının tespiti ve elektronik sistemlerin öğretim alanında kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

3 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dilde (İngilizce) ders verme şartlarını taşımak.

 

İlan olunur.

7547/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ