9 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30149

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VERİ TABANI VE VERİ REPLİKASYON YAZILIMI VE GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KONUT VE TİCARİ İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından:


10 ADET İŞ YERİ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Gebze Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE, KİREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BİLİM TÜNELİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VERİ TABANI VE VERİ REPLİKASYON YAZILIMI VE GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Belediyeler Birliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı “Veri Tabanı ve Veri Replikasyon Yazılımı ve Güncellemesinin teknik şartnamesine ve SAP Adaptive Server Platform Edition (ASPE) marka/modeline” uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte markası, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve SAP Adaptive Server Platform Edition (ASPE) marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7230/1-1


KONUT VE TİCARİ İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından:

MÜLKİYETİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE AİT KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ, 37 MAHALLE, 22245 ADA, 3 PARSELDE BULUNAN 964 m² YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA ÜZERİNE ZEMİN KAT TİCARİ ÜST KATLAR KONUT İNŞAATI yapım işi kapalı zarf ile teklif alma ve açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI

b) Telefon ve faks numarası                :  + 90 332 351 42 13 / + 90 332 351 42 11

c) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                                 :  https://kizilay.org.tr/ihaleilanlari

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  ZEMİN KAT TİCARİ ÜST KATLAR KONUT İNŞAATI

                                                               Ayrıntılı bilgiye İLANLAR içinde yer alan ihale dokümanlarından ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  KONYA

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 31.12.2018 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI binasında yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati                                 :  24/08/2017 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait)

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. İmza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri.

4.3.1.1. Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. İş deneyim belgeleri.

4.3.1.2. Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inşaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve isteklilerin 100 TL bedelle ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresinden temin etmesi gerekmektedir.

8 - Teklifler, 24.08.2017 tarihinde saat 14:00’a kadar ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İlan olunur.

7163/1-1


10 ADET İŞ YERİ (DÜKKAN) SATILACAKTIR

Gebze Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet PENBEGÜLLÜ Bulvarı No:77’de bulunan kapalı sabit pazarı yanındaki 4528 ada, 25 ve 26 nolu parsellerde bulunan 10 adet iş yeri (dükkan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü artırma sureti ile satılacaktır.

2 - İhale 21/08/2017 Pazartesi günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

3 - Satılacak dükkanlar. 10 adet olup, her dükkanın m2 muhammen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

 

DÜK. No.

m2

Muhammen Bedel Tespiti

Geçici Teminat

25 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm

1

146,20

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00.- TL

2

143,50

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00.- TL

3

143,50

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00.- TL

4

143,50

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00.- TL

5

146,20

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00.- TL

 

 

 

 

26 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm

1

146,20

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00- TL

2

143,50

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00- TL

3

143,50

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00- TL

4

143,50

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00- TL

5

146,20

1.300.000,00.- TL + KDV

39.000,00- TL

TOPLAM

13.000.000,00.- TL + KDV

 

 

4 - İhaleye girebilmek için istenen belgeler:

 

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi

b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

c) Vekil ise Vekaletname

d) 2013 - 2017 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,

e) 2886 S. D.İ.K’na göre cezalı olmadığına Dair yazılı beyanı.

f) Kanuni İkametgahı.

g) Geçici teminat.

h) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

i) Su (İSU) borcu olamadığına dair belge.

j) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.

k) Dosya alındı makbuzu

a) İkametgah ilmühaberi.

b) Nüfus sureti.

c) Geçici teminat.

d) 2886 S.D.İ.K’na göre cezalı olmadığına dair beyan.

e) İmza sirküleri (noter tasdikli).

f) Vergi ve kimlik numarası.

g) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair belge.

h) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge.

i) Dosya alındı makbuzu

j) Sabıka kaydı.

k) Su (İSU) borcu olamadığına dair belge

 

5 - Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 1.000.00.- TL karşılığında mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya alması zorunludur.

6 - İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 18/08/2017 Cuma günü saat 12:00’a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte kapalı zarf içinde elden Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Teklifler ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene teslim edecektir.

7 - İhaleyi kazanan firma veya şahsın ihale bedelinin %6’sı olan Kati Teminatı ihalenin iştirakçiye kaldığının bildirilmesinden 15 gün içinde Belediyeye yatırılacaktır.

8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7193/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Şahincili (Bahçelievler) Mahallesi 2503 ada 3 parselde kayıtlı 10306,56 m² kullanım alanlı Çarşı Kompleksi ve Alışveriş Merkezi nitelikli taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                          :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                         :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks       :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati            :  21/08/2017 Pazartesi günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Taşınmazın muhammen satış bedeli 27.000.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 810.000,00 TL'dir.

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler: 1 - Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2 - Nüfus kayıt örneği. 3 - Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4 - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. 5 - Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 6 - Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7 - Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 8 - İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 9 - Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10 - Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1) 11 - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

B) Tüzel Kişiler: 1 - Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3 - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4 - Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5 - Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 6 - Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7 - İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 8 - Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9 - Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 10 - Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 11 - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 18.08.2017 tarihinde saat 17:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

7197/1-1


Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey:

The "SUPPLY CONTRACT NOTICE" published in the Official Gazette dated 01.08.2017 and numbered 30141 belongs to our institution has been CANCELLED as of 09.08.2017.

Announced to all interested parties.

7239/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2017/391720

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası                :  0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 80 gün (±%20 toleranslı) (Ekim-Aralık) 10’ar kişi ile 3 (Üç) vardiya toplam 30 kişi olarak çalıştırılması işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Erciş Şeker Fabrikası Analiz Laboratuarı ve Meydan Sahası

c) İşin süresi                                       :  Ekim-Aralık dönemi 80 (Seksen) (±%20 toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erciş Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  21.08.2017 Pazartesi günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7194/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/396329

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Yeni Şehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18/36360 MERKEZ/ KARS

b) Telefon ve faks numarası   :  0 474 213 57 21 - 26 / 0 474 213 57 33

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2017/2018 Kampanya Döneminde Arpaçay (23.000), Akyaka (47.000), kantarlarından - Kars Şeker Fabrikasına toplam ve yaklaşık olarak 70.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakli

b) Yapılacağı yer                    :  Bölge Kantarları ile Kars Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Kars Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.08.2017 Salı Günü, Saat = 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2, ve K1 dir.)

Taşıma Yetki belgesi ile ilgili komisyon kararı şartname ile birlikte isteklilere verilecektir.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dâhil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7231/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE, KİREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/383423

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  - Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi.

                                                  - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı önüne getirilen kireç taşı ve kok kömürünün işletme talimatlarına uygun şekilde, kireç ocakları sürekli dolu tutulacak şekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç ocaklarının beslenmesi.

                                                  - Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan işletme talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan işleri.

                                                  Miktarı ve türü: Kampanya süresi olan ±%20 toleranslı 90 Gün boyunca toplam 49 personel, 1 yükleyici kepçe ve 2 kamyon ile Tahmil tahliye ve taşıma hizmeti (tahmini 115460 ton), Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti (tahmini 19460 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan işleri (tahmini 350000 ton)’nin yapılması işi.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 90 (±%20 toleranslı) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  21.08.2017 Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7156/1-1


BİLİM TÜNELİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Bilim Tüneli Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/388606

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya / Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,   2 Adet Bilim Tüneli Alımı.

b) Teslim yeri/yerleri                           :  MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  23/08/2017 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7015/1-1


KÖMÜR ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kömür Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017/385918

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139   Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hizmet Alımı,

                                                               10.000 Adet Kömür Analizi Hizmet Alımı (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır)

b) Yapılacağı yer                                 :  Yüklenicinin kendi laboratuvarları

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                                 :  22/08/2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu:

 İstekliler, her bir kömür numunesinin analizi için yeterli cihaz ve ekipmana sahip olduğunu belgeleyecektirler. İsteklinin kendi malı olan cihaz ve ekipman listesini; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporuyla belgelendirecektir.

Cihaz ve ekipman listesi ile, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”na göre Akredidasyon Belgesine sahip; özellikle Numune Hazırlama, Nem, Kül, Uçucu Madde, Isıl Değer, Toplam Kükürt, Yoğunluk analizlerinde, Akredite olacaktır. İstekliler Akredidasyon Belgesi ve Kapsamını, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7016/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Beyazşehir mahallesinde bulunan ve aşağıda ada, parsel, yüzölçümü, mevkii, cinsi, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen 7 adet Konut + Ticaret Alanı arsası ve 5 adet Konut alanı arsası, toplam 12 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1 - İhale 23.08.2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde Nüfus müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,00.- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 23.08.2017 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Mevkii

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

7816

1

2414,86 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut+Ticaret

4.000.000,- TL

120.000,- TL

2

7818

1

2463,51 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut+Ticaret

3.500.000,- TL

105.000,- TL

3

7819

1

2267,40 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut

2.500.000,- TL

  75.000,- TL

4

7819

2

2253,98 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut

2.500.000,- TL

  75.000,- TL

5

7819

3

2253,98 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut

2.500.000,- TL

  75.000,- TL

6

7819

4

2253,98 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut

2.500.000,- TL

  75.000,- TL

7

7819

5

2328,20 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut

2.500.000,- TL

  75.000,- TL

8

7821

1

2486,48 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut+Ticaret

3.000.000,- TL

  90.000,- TL

9

7821

2

2498,98 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut+Ticaret

3.000.000,- TL

  90.000,- TL

10

7821

3

2498,98 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut+Ticaret

3.000.000,- TL

  90.000,- TL

11

7821

4

2498,98 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut+Ticaret

3.000.000,- TL

  90.000,- TL

12

7821

5

2435,72 m2

Beyazşehir / Kocasinan

Konut+Ticaret

3.000.000,- TL

  90.000,- TL

7030/1-1