1 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30141

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Alanında uzmanlık yapmış olmak.

1

Prof.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Perinatoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak.

1

Prof.

6900/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM).

VAKFEDENLER: Uludağ Maden Suları Türk A.Ş, Beypazarı İçecek Paz. Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. A.Ş, Kınık Maden Suları A.Ş, Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

VAKFIN İKAMETGÂHI: BİLECİK.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Bozüyük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2017 tarihli ve E: 2017/178, K:2017/230 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Cam ambalaj üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında üretici, ithalatçı piyasaya sürenlerin ürünlerinin kullanımı sonucunda oluşan cam ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000,00 TL (İkiyüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Uludağ Maden Suları Türk A.Ş (Temsilcisi Mehmet Ömer KIZIL), Beypazarı İçecek Paz. Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. A.Ş (Temsilcisi Cemil ERCAN), Kınık Maden Suları A.Ş (Temsilcisi Berna ARİÇ), Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş (Temsilcisi Selçuk KÜÇÜKSEYHAN).

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği benzer amaçlı vakıf ya da kamu kurumlarına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6892/1-1


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze,

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Mühendis” alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

 

Unvanı

Aranan Nitelikler

Sayı

Statü

MÜHENDİS

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak ve 2016-2017 KPSS P-3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce dilinden, (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-yds dahil) başvuru tarihi itibariyle en az (C) düzeyinde puan almış olmak.

Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak unvan için boş pozisyon sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

2 Kişi Uçak/Uzay Mühendisliği

 

1 Kişi Makine Mühendisliği

 

2 Kişi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

2 Kişi İnşaat Mühendisliği

 

1 Kişi Bilgisayar Mühendisliği

 

3 Kişi Endüstri Mühendisliği

İHS

Ücret (Brüt):

0-2 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6884,23 TL

2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7486,96 TL

5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar. 8089,70 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

BAŞVURU

1. Başvurular en geç 25.08.2017 Cuma günü saat 16:00’a kadar resmi internet sayfamızdan yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

6888/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda “…Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 924381, 942446 ve 924381 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Osman ELLİİKİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45992),” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 924381, 942446 ve 924381 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Osman ELLİİKİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45992),” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 19.07.2017 tarihli ve 17694 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6890/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Kepez Beldesi,1 pafta, 458 parsel üzerindeki 183538 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a),(c),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (ç), (d), (f), (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hatice ŞEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141), Ali GENLİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555), ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hacı Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Hüseyin ABACI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40298), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18403 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/1/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L-2A pafta, 1221 ada, 6 parsel üzerindeki 121736 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a),(c),(d),(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi, 4. fıkrasının (ç),(f),(l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile, 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4201, Oda Sicil No: 21329), Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hasan ERKILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551), Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Enver DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581), Hatice ŞEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141), İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Hacı Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Sinan APAYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18405 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/2/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 256066, 183538 ve 121736 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18407 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/3/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 266164, 255694 ve 168639 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18409 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/4/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 186541, 178954 ve 183807 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18410 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/5/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 269115, 101680 ve 154689 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çanakkale, Ticaret Sicil No: 3837-Çanakkale, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 579), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELİBÜYÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18411 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/6/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 183538, 121736 ve 186541 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 6303, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 6), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIǒın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18412 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/7/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 178954, 183807 ve 101680 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Çorlu, Ticaret Sicil No: 6303, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 6), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIǒın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18414 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/8/1-1

—————

Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61534 ada, 13 parsel üzerindeki 1124811 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 360668 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 2067 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdurrahim AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12064, Oda Sicil No: 54585), Yavuz GÜRÜS’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93915), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Cemal ALBAYRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29162, Oda Sicil No: 87208), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18415 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/9/1-1

—————

Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 7255 ada, 8 parsel üzerindeki 1074226 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 360668 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 2067 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdurrahim AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12064, Oda Sicil No: 54585), Orkun TANRIVER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99011), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Cemal ALBAYRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29162, Oda Sicil No: 87208), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18417 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/10/1-1

—————

Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61534 ada, 13 parsel üzerindeki 1124558 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 360668 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 2067 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Abdurrahim AKIN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12064, Oda Sicil No: 54585), Yavuz GÜRÜS’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93915), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Demir Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Cemal ALBAYRAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29162, Oda Sicil No: 87208), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18418 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/11/1-1

—————

Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 6/1 pafta, 15871 ada, 20 parsel üzerindeki 988942 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 454435 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 271 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa TABAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21466, Oda Sicil No: 21980), Engin RUMELİLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19439, Oda Sicil No: 70865), Cemil TOPAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56428), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Mustafa TABAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21466, Oda Sicil No: 21980), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18419 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/12/1-1

—————

Radikal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, 31 pafta, 114 ada, 6 parsel üzerindeki 933331 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 737905 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1777 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Radikal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Radikal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Berkan ÖZLEM (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 27650), Orhan DOĞRAMACI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72317), Deniz ÜLGER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105383), Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Mustafa Atıf ULUER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1703, Oda Sicil No: 18888), Şenol ÖLMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15414, Oda Sicil No: 74139), Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No: 18064), Yalçın ÜNSALDIK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5577, Oda Sicil No: 1163), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Radikal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cihan NAǒın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28484, Oda Sicil No: 38132), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18420 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/13/1-1

—————

4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 246DY1A pafta, 8853 ada, 20 parsel üzerindeki 1176387 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 781603 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1801 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aynur AYCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12223, Oda Sicil No: 20203), Gökhan GÜDÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Naime KOÇDAĞ BEKTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73225), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gökhan GÜDÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Göksel İPEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71291), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18421 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/14/1-1

—————

4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 246DY1A pafta, 8853 ada, 20 parsel üzerindeki 1176389 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 781603 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1801 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aynur AYCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12223, Oda Sicil No: 20203), Gökhan GÜDÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23864, Oda Sicil No: 68399), Naime KOÇDAĞ BEKTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73225), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gökhan GÜDÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Göksel İPEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71291), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18422 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/15/1-1

—————

4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 246DY1A pafta, 8853 ada, 20 parsel üzerindeki 1176390 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 781603 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1801 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aynur AYCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12223, Oda Sicil No: 20203), Gökhan GÜDÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Naime KOÇDAĞ BEKTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73225), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Gökhan GÜDÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23864, Oda Sicil No: 68399), Göksel İPEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71291), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18423 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/16/1-1

—————

Ekoel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 305 pafta, 1951 ada, 18 parsel üzerindeki 984871 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 675660 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 943 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekoel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ekoel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman Nuri HANAYLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24877, Oda Sicil No: 16600), Celal KIZARTICI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5478, Oda Sicil No: 22660), Okan UZUNKUYU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57517), Gürkan ANDAÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8753, Oda Sicil No: 9466), Mahmut İhsan AYLA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8518, Oda Sicil No: 1479), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ekoel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Celal KIZARTICI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5478, Oda Sicil No: 22660), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18424 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/17/1-1

—————

Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 129 pafta, 1327 ada, 121 parsel üzerindeki 1147420 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 453838 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 199 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sevim ÖZYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9671, Oda Sicil No: 4478), Selahattin KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13405, Oda Sicil No: 15584), Utku ÖNER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5724), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erhan ÇILOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60192), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18427 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/18/1-1

—————

Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 129 pafta, 1327 ada, 121 parsel üzerindeki 1147434 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 453838 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 199 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sevim ÖZYİĞİT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9671, Oda Sicil No: 4478), Selahattin KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13405, Oda Sicil No: 15584), Utku ÖNER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5724), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erhan ÇILOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60192), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18429 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/19/1-1

—————

Güz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, 242EE2C pafta, 5439 ada, 9 parsel üzerindeki 954545 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 674796 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 941 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ayşe Gül ÖZMEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15486, Oda Sicil No: 38074), Hikmet ŞANLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3838, Oda Sicil No: 17478), Şevket GÜNEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67452), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Coşkun KARAYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45432), Hikmet ŞANLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3838, Oda Sicil No: 17478), Aynur GÖK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97678), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18432 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/20/1-1

—————

MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Manisa İli, Yunusemre İlçesi, 2301 ada, 15 parsel üzerindeki 1121039 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10075 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 984 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda Sicil No: 27979), Turgay ALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16769, Oda Sicil No: 27814), Neslihan CEYLAN (GÜRER)’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98773), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda Sicil No: 27979), Mehmet SONGUR’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17850 Oda Sicil No: 42112), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18433 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/21/1-1

—————

ASB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, K34C02B1b pafta, 6879 ada, 5 parsel üzerindeki 1159744 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 35542-MERKEZ Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1041 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ASB Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ASB Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şaban TALASLIOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24035, Oda Sicil No: 24790), Zekeriya BEDESTANİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25184, Oda Sicil No: 23504), Sinan ÜÇTEPE’nin (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No: 43525570528), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ASB Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Burak BAHÇECİOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79785), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18436 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/22/1-1

—————

Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 13 pafta, 110 ada, 2 parsel üzerindeki 1280602 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1443 Ticaret Sicil No ile Boğazlıyan Ticaret Odasına kayıtlı 1319 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma EROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Artı Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatma EROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27300, Oda Sicil No: 53090), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18438 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/23/1-1

—————

Umran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D21B2B pafta, 217 ada, 9 parsel üzerindeki 1237264 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 673863 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1772 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Umran Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Umran Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Bilal TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26071, Oda Sicil No: 23769), İlvan ÖNALAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9527, Oda Sicil No:26304), Ali AYDIN’ın( Mimar, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:28029) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Umran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  kuruluş ortağı Bilal TOPÇU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26071, Oda Sicil No: 23769) ve Serdar SÜLEYMAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:29350) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18441 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/24/1-1

—————

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 935748 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 623007 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No: 18064), Nihan Filiz YAŞAR’ın( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yalçın BAYKAL’ın(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18442 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/25/1-1

—————

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 921567 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 623007 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No: 18064), Nihan Filiz YAŞAR’ın( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 72804) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yalçın BAYKAL’ın(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18443 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/26/1-1

—————

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 935742 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 623007 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz YAŞAR’ın( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yalçın BAYKAL’ın(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18444 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/27/1-1

—————

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 921557 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 623007 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz YAŞAR’ın( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yalçın BAYKAL’ın(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18446 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/28/1-1

—————

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 935736 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 623007 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz YAŞAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yalçın BAYKAL’ın(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18448 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/29/1-1

—————

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 564 ada, 10 parsel üzerindeki 921552 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 623007 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930), Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No:18064), Nihan Filiz YAŞAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:72804) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yalçın BAYKAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18449 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/30/1-1

—————

Tüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 904775- 1131909 ve 902591 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Tüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 14330-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1724), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tüm Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin ÇAYBAKAN( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11024, Oda Sicil No: 30495), Halil BOZALP(Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9942, Oda Sicil No:15299) ve Bülent YASA’nın( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68470) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18450 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/31/1-1

—————

Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 88 ada, 20 parsel üzerindeki 636625 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 15183-23027 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 369 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnşaat San. Tic. Ltd. Şti’’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnşaat San. Tic. Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Özcan ÇATAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5621, Oda Sicil No: 12384), Hüdayi HİMMETOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11176, Oda Sicil No:8822), Mehmet Güntaç İLHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:75259), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnşaat San. Tic. Ltd. Şti nin kuruluş ortağı Özcan ÇATAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5621, Oda Sicil No: 12384) ve Şenol YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40440) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18451 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/32/1-1

—————

Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 5602 ada, 4 parsel üzerindeki 1199079 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 16575 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2433 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet COŞANDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19049, Oda Sicil No: 55526), Bilal YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25496, Oda Sicil No:36857) ve Ömer İPEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:109096), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti nin kuruluş ortağı Mehmet COŞANDAL’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19049, Oda Sicil No: 55526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18452 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/33/1-1

—————

Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 156 ada, 3 parsel üzerindeki 1192470 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 14319 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1880 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asi Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Haldun Haşmet AYSAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22212, Oda Sicil No: 26879), Abdullah BOZKURT (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22883, Oda Sicil No:8503), Emin MENDER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9728, Oda Sicil No:6198), Zuhal Gül KULAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:109367) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice ÖZDİLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74492) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18455 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/34/1-1

—————

Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Selçuklu İlçesi, 29N1 pafta, 23940 ada, 5 parsel üzerindeki 960385 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 37805 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1327 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mevlüt YALÇIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17154, Oda Sicil No: 16751), Fikret ERSÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19489, Oda Sicil No:21044), Recep YILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18941, Oda Sicil No:8983), Fahrettin BAĞ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:9266), Ali Rıza SERİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4205, Oda Sicil No:8294), Hakkı BARDAKÇI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24937, Oda Sicil No:15030), Fürüzan YAĞLIOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17733, Oda Sicil No:7191), Mümin ŞENKUL’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17068, Oda Sicil No:9192), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çelikkale Yapı Denetim Ltd. Şti nin kuruluş ortağı Ömer BOZKURT(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49680) ve Halim Server KARA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62926) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18457 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/35/1-1

—————

Serenler Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Burdur İli, Bucak İlçesi, 30L-III.C pafta, 409 ada, 13 parsel üzerindeki 1286994 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 6489-BURDUR Ticaret Sicil No ile Burdur Ticaret Odasına kayıtlı 1167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ahmet DEMİREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16552, Oda Sicil No: 23500), Ertuğrul SOLAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:114194), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Serenler Yapı Denetim Ltd. Şti nin kuruluş ortağı Mustafa KART(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97965) ve Gizem KARA’nın(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53877) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18458 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/36/1-1

—————

Ergene Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, 367 ada, 4 parsel üzerindeki 1234564 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 4810 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1197 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ergene Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ergene Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Vehber ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24753, Oda Sicil No: 23882), Halil İbrahim NARALAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:101850) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ergene Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sedat DEMİR’in(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79945) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18459 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/37/1-1

—————

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 961 parsel üzerindeki 731654 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd. Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Servet Erol ÖZEN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No: 30422), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Servet Erol ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10187, Oda Sicil No: 30422), Sadi AKSOY’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18613, Oda Sicil No: 18982), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18461 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/38/1-1

—————

Atlantis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 82/6 pafta, 1411 ada, 11 parsel üzerindeki 1164904 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 588696 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 591 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlantis Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlantis Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Oktar YAYLALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6682, Oda Sicil No: 5298), Emin Bülent ÖZSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5536, Oda Sicil No: 31649), Bülent SERİNCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57949), Aysel BAYRAKTAR (SERİNCİ)’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58992), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlantis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bülent SERİNCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57949), Aysel BAYRAKTAR (SERİNCİ) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58992), Zeki ÖZKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61725), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18504 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/39/1-1

—————

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980908, 980917 ve 980945 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Bakır AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24235, Oda Sicil No: 36039), Müslüm AKALTUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16582, Oda Sicil No: 14286), Müslüm PALALI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17794, Oda Sicil No: 24746), Semra Nur SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23520, Oda Sicil No: 64312),

Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 969654, 876015 ve 887846 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Beytullah AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209),

Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 969654, 647720 ve 887846 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Özege Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Erkan ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14037, Oda Sicil No: 7020),

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 935748, 921567, 935742, 921557, 935736 ve 921552 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Engin BAYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8012, Oda Sicil No: 18064), Havva SUNAÇOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10424, Oda Sicil No: 14930),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269115, 121736 ve 178954 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Enver DUMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No: 24581),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736, 186541 ve 154689 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Hasan YAĞMUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15089, Oda Sicil No: 12206),

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269115, 121736, 183538, 154689, 266164 ve 168639 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan İrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341),

Çanakkale Yapı Denetim’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256574, 256573 ve 101680 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan İslam Ersen ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088),

Çanakkale Yapı Denetim’nin denetim sorumluluğunda bulunan 186541, 178954 ve 183807 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Recep GÖKŞİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10560, Oda Sicil No: 13075),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 269115, 121736, 186541, 183538, 178954, 183807, 101680, 154689 ve 266164 YİBF nolu yapıları ve Kılıçoğlu Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 121736, 178954 ve 101680 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan Gönen ELİBÜYÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049),

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736 YİBF nolu yapıyı ve Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumluluğunda bulunan 183538 ve 154689 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hatice ŞEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141),

Sidar Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1141438, 786200 ve 821862 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Erdinç Sedat OMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19839, Oda Sicil No: 32576),

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628588, 628584, 562852, 628583, 628581, 628578, 628574, 628573, 628571, 628570, 562844 ve 562846 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan İbrahim Över ÖZENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1135, Oda Sicil No: 5939),

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628588, 628584, 562856, 562859, 562852, 628583, 628581, 628578, 628574, 628573, 628571 ve 628570 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan İsmail ATA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4978, Oda Sicil No: 18658), Nilgün KAFKASLI ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10282, Oda Sicil No: 34727),

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628574, 628573 ve 628571 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ömer Nusret DEMİRCİOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14826, Oda Sicil No: 13332),

Kırklareli Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1116675 ve 1082882 YİBF nolu yapıları ve Şena-3 Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 855181 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Memet ALPER AKDEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24099, Oda Sicil No: 64396),

As Yapıt Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 562852, 562844 ve 562846 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Şükrü KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5409, Oda Sicil No: 18114),

Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892500, 892521 ve 896000 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Tülay DEMİRKAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14620, Oda Sicil No: 18767),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması için,

TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 628588, 628584, 562856, 562859, 562852, 628583, 628581, 628578, 628574, 628573, 628571 ve 628570 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Adnan ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50651),

TYD Teknik Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 562856, 562859, 628581, 628578, 628574, 628573, 628571, 562844 ve 562846 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan TYD Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Yücel Yıldırım ERTOP (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77200),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 256574, 256573 ve 186541 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Aysun VATANSEVER (EZER) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702),

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 240000, 269115, 121736, 186541, 183538, 178954, 183807, 101680 ve 154689 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hacı Mustafa YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995),

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736, 186541 ve 183538 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Hakan PERKEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146),

Sidar Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1141438, 786200 ve 821862 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sidar Yapı Denetim ’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Cengiz SEVENGİN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10398),

Çanakkale Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 121736, 186541, 183538, 178954 ve 154689 YİBF nolu yapıları ve Kılıçoğlu Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 121736 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası ve idari para cezası verilmesine sebep olan Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216),

Üça Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 980908, 980917 ve 980945 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Fırat AÇAR (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47547), İbrahim Halil BOZKURT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101101), Murat KIZILAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50325),

Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892500, 892521 ve 896000 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yapıtek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Handan Ezgi KARAHASAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86605),

Eksen Yapı Denetim ’nin denetim sorumluluğunda bulunan 935748, 921567, 935742, 921557, 935736 ve 921552 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan Nihan Filiz YAŞAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72804),

Çalış-Kan Yapı Denetim’nin denetim sorumluluğunda bulunan 819821 ve 819815 YİBF nolu yapıları ve Yedi Eylül Yapı Denetim ’nin sorumluluğunda bulunan 972865 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası ve Yedi Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Osman COŞKUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11837),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlık Makamına teklifte bulunulması, iptal işleminin Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi;

Bakanlık Makamının 27.07.2017 tarihli ve 18439 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6891/40/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               33.05.1713

Toplantı Tarihi ve No    : 22.06.2017-242                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.06.2017-8204                                             ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Cambazlı mahallesi, 105 ada, 174 ve 190 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; T.C. Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.06.2017 gün ve 4071 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.05.2017 günlü rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Cambazlı mahallesi, 105 ada, 174 ve 190 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanda kaçak kazıyı yapanlar hakkında 2863 Sayılı Yasanın 9. Maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulduğunun Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 22.05.2017 günlü rapordan anlaşıldığına, suç duyurusuna yönelik yapılan işlemlerin sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, ilgili Müzesince 105 ada, 174 ve 190 parsellerde tespit edilen alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından söz konusun alanın 1.Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, alanda can ve mal kaybını önleyici gerekli tedbirlerin ilgili idarece alınması/aldırılmasına karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6874-77\874-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6874-77\874-2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6874-77\874-3.jpg

6874/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.10/86

Toplantı Tarihi ve No    : 14.07.2017-349                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.07.2017-8509                                               İZMİR

Manisa  İli, Saruhanlı İlçesi, Kayışlar Mahallesinde bulunan alanın 1. (birinci) derece Arkeolojik sit ve 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit  olarak tesciline ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2017 tarihli ve 8314 sayılı kararında yer alan maddi hatanın düzeltilmesi talebine ilişkin kurul müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarihli ve 932 sayılı rapor ve işlem dosyası incelendi .Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa  İli, Saruhanlı İlçesi, Kayışlar Mahallesinde bulunan alana ilişkin  İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2017 tarihli ve 8314 sayılı kararının ikinci paragrafının ikinci satırında sehven belirtilen“ 1/5000” ibaresinin, “ 1/2000” şeklinde düzeltilmesine karar verildi.

6875/1/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.10/86

Toplantı Tarihi ve No    : 09.06.2017-343                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.06.2017-8314                                               İZMİR

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Kayışlar Mahallesi mülki hudutlarında bulunan höyüğün  Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri,  İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün  05.05.2016  tarihli ve1793 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017  tarihli ve  787  sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;       

Manisa ili Saruhanlı ilçesi Kayışlar Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın  kararımız  eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Tepebağlar Höyüğü” adı ile 1 (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3 (üçüncü) Derece Arkeolojik sit  olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6874-77\875.jpg

6875/2/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.02/1695

Toplantı Tarihi ve No    : 12.07.2017-347                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.07.2017-8441                                               İZMİR

İzmir ili Bergama ilçesi, Kapıkaya Mahallesi Çıbanpınarı Mevkii bulunan alanın Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.03.2017 tarihli ve 1109 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarihli ve 882 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;       

İzmir ili Bergama ilçesi, Kapıkaya Mahallesi Çıbanpınarı Mevkii bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli I (birinci) Derece Arkeolojik sit ve 3. (üçüncü) derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6874-77\876.jpg

6876/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.16/131

Toplantı Tarihi ve No    : 14.07.2017-349                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.07.2017-8512                                               İZMİR

Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesinde kalan alanın arkeolojik sit niteliği taşıdığına ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.12.2016 tarih ve 4440 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası,  2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi gereği iletilmiş olan kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.07.2017 tarihli, 11.07.2017 tarih ve 920 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Karaoğlanlı Mahallesinde bulunan, alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli pafta üzerinde gösterildiği şekli ile 2863 sayılı kanunun 7.maddesi doğrultusunda III.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\6874-77\877.jpg

6877/1-1