1 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30141

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EKMEK TOPLAMA (KASALAMA) HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


400 GR. ORGANİK HEMŞİN VE ORGANİK RİZE ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KANTARLAR İÇİN TESELLÜM PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


100 ADET A3 TARAYICI, 90 ADET A4 TARAYICI, 520 ADET BARKOD YAZICI, 2200 ADET RİBON VE 19800 ADET KUŞE ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SPESİFİK SATIN ALMA İLANI ÖN YETERLİK DAVETİ

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Daire Başkanlığından:


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Furniture, Medical Equipments, Medical Devices and Medical Consumables for Migration Health Centers:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EKMEK TOPLAMA (KASALAMA) HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ekmek Toplama (Kasalama) hizmet alımı işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 10.08.2017 Perşembe günü saat 14.00’de Fabrikamız Genel Müdürlük binası Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 200,00 TL bedelle fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 10.08.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74

6895/1-1


400 GR. ORGANİK HEMŞİN VE ORGANİK RİZE ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 800.000 adet 400 gr. Organik Hemşin ve 800.000 adet 400 gr. Organik Rize Çayı Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (RİZE) 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.08.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale en az 1 kalemin tamamına teklif vermek şartıyla, kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6740/1-1


KANTARLAR İÇİN TESELLÜM PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi Fabrika, Göndelen, Kızılca, Aksaray, Ağaçlı ve Yeşilova Kantarları için Tesellüm Personeli çalıştırılması Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2017/376318

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 388 311 9301 - 06 (6 Hat) - 0 388 311 9307

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)            :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ziraat Bölge Şeflikleri üzerinden çalıştırılacak personel adetleri ve ay sayıları aşağıya çıkarılmıştır;

 

 

b) Yapılacağı yer                       :  Merkez Bölge Şefliğine bağlı Fabrika, Göndelen ve Kızılca kantarları, Aksaray Bölge Şefliğine bağlı Aksaray ve Ağaçlı kantarları ile Yeşilova Bölge Şefliğine bağlı Yeşilova Kantarı

c) İşin süresi                              :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi 4 (Dört) (±%20 toleranslı) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bor Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.08.2017 Pazartesi günü - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6902/1-1


MOTOR MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/373353

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  7 kalem Motor Muhtelif Supapları ve Ara Parça, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/08/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15/08/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6836/1-1


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı "2 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6897/1-1


100 ADET A3 TARAYICI, 90 ADET A4 TARAYICI, 520 ADET BARKOD YAZICI, 2200 ADET RİBON VE 19800 ADET KUŞE ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (I) ihtiyacı 100 adet A3 Tarayıcı, 90 adet A4 Tarayıcı, 520 adet Barkod Yazıcı, 2200 adet Ribon ve 19800 adet Kuşe Etiket kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve tarayıcıların Canon markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve tarayıcıların Canon markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6898/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı - Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı Hizmet Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/369504

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti;

                                                     Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için numune alınması ve analizlerinin yapılması işidir.

                                                     Pancar Analiz Laboratuarında; 30 kişi (her vardiyada 9+1 ekip başı) pancar tesellümü süresince, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında; 20 kişi (her vardiyada 5+1 ekip başı) üç vardiya halinde; 2 kişi ise gündüz vardiyasında kampanya süresince olmak üzere Toplam 50 kişi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

Pancar Analiz Laboratuvarı

30 Kişi (± %20 toleranslı 60 gün)

Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı

20 Kişi (± %20 toleranslı 90 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11.08.2017, Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.2. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

6914/1-1


SPESİFİK SATIN ALMA İLANI ÖN YETERLİK DAVETİ

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Daire Başkanlığından:

Ülke                                                 :  TÜRKİYE

Projenin Adı                                    :  DOĞAL GAZ DEPOLAMA GENİŞLETME PROJESİ

Sözleşme Adı                                   :  Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi Mühendislik, Temin ve Montajı İşi

Sektör                                              :  ENERJİ

İkraz No./Kredi No./Tahsisat No.    :  P162727

Ön Yeterlik Referans No.                :  G-1-2

1. BOTAŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., mevcut Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisinin kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi çerçevesinde Dünya Bankası’ndan kredi sağlanmasına yönelik müracaatta bulunmuş olup, bu kredinin bir bölümünü Proje kapsamındaki Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri satın alma işlerinde kullanacaktır. Bahse konu Genişletme Projesi diğer Uluslararası Finans Kuruluşları ile ortaklaşa finanse edilebilir. Satın Alma İşlemleri Dünya Bankası’nın Satın Alma Mevzuatı kapsamında yönetilecektir.

2. BOTAŞ, mevcut Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisinin kapasitesini 1 Milyar Sm3 ten 5 Milyar Sm3’e, günlük enjeksiyon kapasitesini 30 Milyon Sm3 ten 60 Milyon Sm3’e ve gaz çekiş (send out) kapasitesini yaklaşık 40 Milyon Sm3 ten 80 Milyon Sm3’e çıkartmayı planlamaktadır;

Bu amaçlarla; Yüklenici aşağıdaki işleri yapmakla yükümlü olacaktır;

a. Temel Mühendislik Çalışmalarının gözden geçirilmesi ve Detay Mühendislik Çalışmalarının yapılması; ve

b. Aşağıdaki İşlerin Dizayn, Tedarik ve Monatjı (DS&I):

i. Yüzey Tesisleri: Yüzey Tesisleri Pig Alma /Atma Ünitesi, Kompresörler ve sürücüleri, Gaz Ölçüm Ünitesi, Filtre ve Ayrıştırıcılar, Isıtıcılar, Soğutucular, Kurutma Üniteleri, Dehidrasyon Üniteleri, Eritme Pompaları, Kuyu Başı Ekipmanları, Seyreltme Pompaları, Sıvı azot Üniteleri, Yakıt Gazı Tedarik Sistemi, İletim Boru Hatları, Depolama Tankları, Yangın Sistemleri, Havalandırma Sistemleri, Basınç Kontrol Sistemi, Güç Temin Sistemi, Jeneratörler, Enstrümantasyon Kablolamaları, Ünite ve Tesis Kontrol Sistemleri, Otomasyon Bileşenleri, SCADA, Yedek ve Destek Ekipmanları, Bağlantı Borulamaları ve bunlara ait vanalar, Saha Borulama Sistemleri, Bağlantı Manifodları, vs. gibi teknolojik ünitelerin tedarik ve montajını içerir.

ii. Yeraltı Tesisleri: Genişletme Projesi kapsamında depolama lisansı alınmış Sahada Çözeltme Madenciliği yöntemi ile toplam 5 Milyar Sm3 çalışma gazı kapasitesine ulaşmak için   48 adet ilave kuyunun sondajı ve eritmesi planlanmaktadır. Bu kısım; Temel Mühendislik Çalışmalarının gözden geçirilmesi, Detay Mühendislik Çalışmalarının yapılması, Uygun Yeraltı Donanımları ile Kuyu Sondajlarının yapılması, Gaz Depolama amaçlı Tuz Kavernalarının eritilmesi (her bir kaverna yaklaşık 630.000 - 750.000 m³ net geometrik hacme sahip olacaktır), Her bir Kavernada İlk Gaz Dolumu, Her bir Kavenadaki Susuzlandırma Dizgilerinin Geri Çekilmesi (snubbing-out), Her bir Kavernanın devreye alınması ve Kavernaların Devir Teslime kadar İşletilmesi öğelerini kapsamaktadır.

iii. Tatlı Su ve Tuzlu Su Deşarj Boru Hatları: Bu kısım Hirfanlı Barajından, Proje Sahasına 120 km uzunluğunda (52”-56”) Tatlı Su Hattı ve Yeni Eritme Tesisinden Tuz Gölüne 40-45 km uzunluğunda Tuzlu Su Deşarj Hattının yapımını kapsamaktadır. Bu kısım aynı zamanda gerekli sayıda Pompa İstasyonu ve Depolama Tanklarını içermektedir.

iv. Elektrik Temini: Proje Tatlı Su Pompa İstasyonları ile Yüzey ve Yer Altı Tesisleri için elektrik nakil hatlarını kapsamaktadır.

Teklif Vermeye Davet’in Eylül 2017 de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

3. Ön Yeterlik, Dünya Bankası’nın IPF Borçlularına Yönelik Satın Alma Düzenlemeleri, Temmuz 2016 (Satın Alma Düzenlemeleri) içerisinde tanımlanan prosedürlere uygun olarak ve Satın Alma Düzenlemerinde tanımlanmış tüm Yeterli Başvuru Sahiplerine açık olacak şekilde yapılacaktır.

4. İlgilenen Yeterli Başvuru Sahipleri daha fazla bilgi için aşağıda adresi verilen BOTAŞ’tan çalışma günleri içerisinde TSİ 09:00 -16:00 arasında bilgi edinebilirler. İlgili Başvuru Sahipleri, Ön Yeterlik Dokümanlarının İngilizce dilindeki tam bir setine aşağıdaki adrese yapılacak yazılı başvurularına ilaveten IBAN: TR 1000 0150 0158 0480 0400 4715 (Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Kurumsal Merkez Şubesi) hesabına geri ödemesiz ve banka komisyonları ve transfer masraflar hariç 100 ABD Doları yatırarak elde edebilirler. Dokümanlar kurye ile gönderilebilir ya da aşağıdaki Paragraf 5’te yer alan adresten Şirket Yetkilisi vasıtası ile temin edebilirler. Ön Yeterlik Dokümanının salt okunur haldeki bir kopyasına Paragraf 5’te yer alan BOTAŞ internet sitesinden Başvuruda bulunan adaylar ulaşabilirler.

5. Ön yeterlik başvuruları ilgili firmaya ait olduğu açıkça belli olacak kapalı zarflar içerisinde aşağıdaki adrese 18 Ağustos 2017, saat 15:00’e (TSİ) kadar teslim edilmelidir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. - BOTAŞ

İlgili: Sn. Gazi DÜLGER (Doğal Gaz Yeraltı Depolama Daire Başkanı)

Adres: Bilkent Plaza 4. Cadde A - 2 Blok, 06800 Bilkent/ANKARA

Telefon: 00 90 312 297 22 87

Faks: 00 90 312 266 0733 veya 00 90 312 266 0734

E-Posta: ugs@botas.gov.tr

İnternet Sayfası: www.botas.gov.tr

6919/1-1


SUPPLY CONTRACT NOTICE

Supply of Furniture, Medical Equipments, Medical Devices and Medical Consumables for Migration Health Centers:

Location-Ankara-Turkey

1 - Publication reference

      SIHHAT/2017/SUP/INT/03

2 - Procedure

      Open

3 - Programme title

Improving the Health Status of the Syrian Population Under Temporary Protection and related services provided by Turkish Authorities.

4 - Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5 - Contracting authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

CONTRACT SPECIFICATIONS

6 - Description of the contract

In specific, the subject of the contract shall be the supply, delivery, installation, testing, inspection, warranty, unloading and distribution of Furniture and Medical Furniture, Medical Equipment, Medical Device-1,Medical Device-2,Medical Device-3, Medical Consumables,

Number and titles of lots

Number of lots: 6

LOT 1:Furniture and Medical Furniture

LOT 2:Medical Equipment

LOT 3:Medical Device-1

LOT 4:Medical Device -2

LOT 5:Medical Device-3

LOT 6: Medical Consumables

TERMS OF PARTICIPATION

7 - Eligibility and rules of origin

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons (participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for external action (CIR) for the applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). Participation is also open to international organisations

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries.

8 - Grounds for exclusion

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide.

9 - Number of tenders

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier.

10 - Tender guarantee

Tenderers must provide a tender guarantee of:

 

Lot number

Amount of tender guarantee (€)

Lot 1

40.000

Lot 2

29.000

Lot 3

18.000

Lot 4

51.000

Lot 5

23.000

Lot 6

25.000

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all obligations stated in its tender.

1 - Performance guarantee

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender.

2 - Information meeting and/or site visit

No Information meeting is planned .

3 - Tender validity

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of the instructions to tenderers).

4 - Period of implementation of tasks

For all LOTS , 120 days.

SELECTION AND AWARD CRITERIA

5 - Selection criteria

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-member companies when they are sub-contractors:

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years (2014-2015-2016) for which accounts have been closed.

The selection criteria for each tenderer are as follows:

Legal persons:

The average annual turnover of the tenderer over the past three years (2014, 2015 and 2016) must exceed the 50% budget of the contract.

Natural persons:

The available financial resources of the tenderer must exceed the maximum budget of the contract.

For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers of all the lots for which the tenderer submitted tenders

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate an operational cash flow which must exceed their financial proposal for the years in which they have been operational.

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used.

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last three years from submission deadline.

Legal persons:

At least 6 staff members currently working for the tenderer in fields related to this contract;

Natural persons:

The tenderer is currently working as manager with 1 collaborator in field related to this contract.

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract). The reference period which will be taken into account will be the last five years from submission deadline.

a) FOR LOTS 1

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender ,the tenderer has delivered supplies under 1 contract with a budget of at least ¼ of the tenderers financial offer in supply of Furniture.

b) FOR LOTS 2

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender, the tenderer has delivered supplies as cumulative maximum two contracts with a budget of at least ¼ of the tenderers financial offer in supply of Medical Equipments.

c) FOR LOT 3

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender, the tenderer has delivered supplies under 2 contracts with a budget of at least ¼ of the tenderers financial offer in supply of Medical Device.

c) FOR LOT 4

Over the last sixty (60) months months before submission deadline of this tender, the tenderer must have implemented under one contract with a budget of at least the amount of 50% the tenderer's financial offer in the field of supply of Medical Device.

d) FOR LOT 5

The tenderer has worked successfully on at least one contract with a budget of at least the financial proposal of the tenderer in field relating to the supply Medical Devices to the lot being tendered, were implemented during the following period: Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender.

e) FOR LOT 6

Over the last sixty (60) months before submission deadline of this tender, the tenderer must have implemented a contract with a budget under 1 contract with a budget of at least ¼ of the tenderers financial offer in supply of Medical Consumables

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which awarded the contract, final acceptance). In case of projects still on-going only the portion satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value.

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority.

With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are required.

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract.

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

6 - Award criteria

Price

TENDERING

7 - How to obtain the tender dossier

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. The tender dossier is also available from the Contracting Authority’s website at www.saglik.gov.tr. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to

Ministry of Health

Directorate for Public Health Institute

Address: Danis Tunaligil sokak

3/5 Demirtepe-ANKARA_TURKEY

Phone: +90312 2305505

Contact person: Mr. Zafer PAMUKCU

e-mail: procurement@sihhatproject.org

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the official gazette and website at Ministry for Health’s website at www.saglik.gov.tr

8 - Deadline for submission of tenders

All tenders must be received at the address of the CA stated in the Article 18 above by 03.10.2017 and 12:00 hrs.(Local time)

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be considered.

9 - Tender opening session

02:30 pm hrs (Local Time – Turkey) on 03.10.2017 at the Contracting Authority’s address given in Item 18 above

10 - Language of the procedure

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

11 - Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

6924/1-1