18 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30127

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

19.04.2015 tarih ve 29331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, çerçeve Yönetmelik olan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne aykırı olarak düzenlendiği iddiasına ilişkin olarak Kurulumuz talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan soruşturma raporunda; 19.04.2015 tarih ve 29331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, çerçeve Yönetmelik olan Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne aykırı şekilde resmileşmesine sebep olan, hem o dönemde eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı, hem de söz konusu yönetmelik taslağını kabul eden Üniversite Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı olan Prof. Dr. Cengiz Bekir Demirel'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-a maddesinde belirtilen "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak" disiplin fiili kapsamında "Kınama Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Ancak, Prof. Dr. Cengiz Bekir Demirel'in savunmasına başvurulmak üzere bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve ilgilinin nüfusa kayıtlı adresi olmadığı için tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6462/1/1-1

—————

Gaziantep Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Yardımcı Hizmetli olarak görev yapan Çiğdem Çelik'in mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen ''Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek'' disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen "Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir'' hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen "Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır'' hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Çiğdem Çelik'in tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 30.07.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6462/2/1-1

—————

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan'ın Brüksel'den aldığı 31.05.2016 tarihli 13 günlük ve New Jersey'den aldığı 13.06.2016 tarihli 3 haftalık, 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Devlet Memurlarına verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenmiş resmi belge geçerliliği olmayan istirahat raporlarını dayanak göstererek görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesinde belirtilen "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen "Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen "Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır'' hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Prof. Dr. Sami Karahan'ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturmada dosyasını 30.07.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6462/3/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.06.2017 tarihli toplantısında, Sivas ili nüfusuna kayıtlı 26.07.1979 doğumlu Hasan oğlu Ali TİPİ'nin Avusturya'daki "Joseph Schumpeter Institut Wels"ten aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.10.2011 tarihli kararına istinaden düzenlenen 76068 seri numaralı "İşletme" alanındaki Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar yerilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

6463/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.02.2016 tarihli toplantısında, Adıyaman ili nüfusuna kayıtlı 18.04.1971 doğumlu Kemal oğlu Mehmet KARAGÖZ'ün Azerbaycan'daki Azerbaycan Teknik Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.09.2008 tarihli kararına istinaden düzenlenen 2000 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki Mezuniyet Geçici Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

6464/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı.

VAKFEDENLER: Muhammet İhsan KARAMAN, Ahmet CİHAN, Mehmet Lütfi ARSLAN, İbrahim EKŞİ, Salih DÖGÜCÜ, Münir ARIKAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/06/2017 tarihinde kesinleşen 13/04/2017 tarihli ve E:2016/470 K:2017/28 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İstanbul Medeniyet Üniversitesinin eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak amacıyla; Üniversite'nin fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi ve döner sermaye işletmeleri ile tüm kamu hizmet birimlerinin ve organlarının yapacakları öğretim ve eğitim çalışmalarına; araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama faaliyetlerine; eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerinin geliştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak ve bu nitelikteki hizmetleri yapmak ve geliştirmek ile vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Muhammet İhsan KARAMAN, Ahmet CİHAN, Mehmet Lütfi ARSLAN, İbrahim EKŞİ, Münir ARIKAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne devredilir

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6395/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942707 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.06.2017 tarihli ve E.2016/5177-K.2017/1922 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti ile kuruluş ortağı ve sorumlu denetim elemanı Mehmet Fatih KAMAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26130, Oda Sicil No: 63057) hakkında tesis edilmiş olan işlem 06.07.2017 tarihli ve 16511 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6396/1/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942707 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Gülay KANAT (Denetçi No:17645, Oda Sicil No: 12682) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.06.2017 tarihli ve E.2016/5177-K.2017/1922 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gülay KANAT hakkında tesis edilmiş olan işlem 06.07.2017 tarihli ve 16514 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6396/2/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 942707 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Levent Tunç TAŞ (Oda Sicil No:103780) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.06.2017 tarihli ve E.2016/5177-K.2017/1922 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Levent Tunç TAŞ hakkında tesis edilmiş olan işlem 06.07.2017 tarihli ve 16517 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6396/3/1-1


 


 


 


 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ocaklı Grup İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve adı geçen Şirketin hisselerinin tamamına sahip Ahmet Ocaklı ile Libaş Müteahitlik ve Müşavirlik Anonim Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip tüzel kişi ortağı Enkut İnşaat Anonim Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, Libaş Müteahitlik ve Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 13/06/2017 tarihli ve 2017/642 E. sayılı karar ile “…dava konusu işlemin… yürütülmesinin durdurulmasına…” karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6403/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 18 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

Hidrolik

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

1

İktisat

Profesör

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

1

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yardımcı Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

1

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

Meslek Yüksekokulu

Perfüzyon Teknikleri

1

Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

Diş Protez Teknolojisi

2

Protetik Diş Tedavisi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Ortodonti

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Ameliyathane Hizmetleri

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Anestezi

1

Anestezi / Anestezi ve Reanimasyon

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Diyaliz

2

Nefroloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Elektronörofizyoloji

1

Nöroloji / Klinik Nörofizyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İlk ve Acil Yardım

2

Cerrahi Tıp Bilimleri

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Radyoterapi

1

Radyasyon Onkolojisi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Radyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

6450/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. - Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3 - Doktora derecesini Bankacılık alanında almış olmak.

4 - Bu kadroya doçent olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar başvuru yapabilir.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (Yök formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Sigortacılık

Doç. Dr.

1 (bir)

Bankacılık ve Bankacılık Ekonomisi konularında araştırmalar ve yayınlar yapıyor olmak. Bu konularda en az 5 yıl süre ile ders vermiş olmak gerekmektedir.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083 - Cibali/İSTANBUL

6409/1/1-1

—————

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3 - Doktora derecesini Sigortacılık ya da Aktüerya Bilimleri alanlarından birinden almış olmak.

4 - Bu kadroya doçent olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar başvuru yapabilir.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (Yök formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İşletme Fakültesi

Bankacılık ve Sigortacılık

Doç. Dr.

1 (bir)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri konularında araştırmalar ve yayınlar yapıyor olmak. Bu konularda en az 5 yıl süre ile ders vermiş olmak gerekmektedir.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083 - Cibali/İSTANBUL

6409/2/1-1

—————

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak;  iletişim bilimleri, medya çalışmaları ve siyasal iletişim alanlarında araştırma projelerinde görev almış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (Yök formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

Medya Çalışmaları, İletişim Araştırmaları ve Siyasal İletişim alanlarında çalışmalar yapmış; ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde çalışmış; niteliksel yöntemlerle araştırma projesi hazırlama ve yürütme deneyimlerine sahip olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083 - Cibali/İSTANBUL

6409/3/1-1

—————

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 -   Öğretim üyesi olarak en az 5 yıl eğitim ve akademik iş tecrübesine sahip olmak.

3 - Konusunda saygın dergilerde yayınlarının, tanınmış yayınevlerinden kitap bölümlerinin bulunması.

4 - Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Sanat Tarihi alanında almış olmak.

5 - Yurtdışı akademik deneyimine sahip olmak, İngilizce ders verecek ve araştırma yürütecek seviyede İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Yardımcı Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (Yök formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Sanat Tarihi alanında almış olmak. Sanat-Tasarım Teori ve Tarihi, Sanat Tarihinde Kent ve Mekân Çalışmaları, İstanbul Çalışmaları alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yapmış olmak.  Yurtdışında doktora sonrası araştırma yapmış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083 - Cibali/İSTANBUL

6409/4/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM / ANASANAT DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Matematik okuryazarlığı üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Üstün yetenekli çocuklar üzerine doktora yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BİLİMLERİ

MÜZİK BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Gitar öğretimi üzerine doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Politik iktisat üzerine doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Rusya ve Güney Kafkasya üzerine doktora yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Din Sosyolojisi alanında çalışmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İslam düşüncesi alanında doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME

YARDIMCI DOÇENT

2

1

Kaynak işlemlerinde parametrelerin taguchi metoduyla optimizasyonu üzerine doktora yapmış olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

PROFESÖR

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER

VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Balık immünolojisi üzerine doktora yapmış olmak

6397/1-1


İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları:

• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; başvurdukları fakülte/yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dalını belirten dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların başlıca eserlerini ayrıca belirtmiş ve doçentlik belgelerini dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 5 nüsha, doçent ve yardımcı doçent kadroları için ise 3 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen (profesör ve doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için ise ilgili Fakülte/Yüksekokul Dekanlığına/Müdürlüğüne olmak üzere) teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim/öğretim/araştırma/geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek/niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

• Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

• Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

• Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

• İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

• Yardımcı doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar için yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınav tarihi ve saatleri ayrıca www.iste.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.

• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM/

ANASANAT DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Enerji taşımacılığı konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktorasını Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında tersaneler konusunda yapmış olmak.

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanından almış olmak

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

Doçent

3

1

Doçentlik derecesini Makro İktisat alanından almış olmak. Bankacılık, finansal krizler ve davranışsal ekonomi konularında makaleler ve kitaplar yayımlamış olmak.

İşletme ve Yönetim

Bilimleri Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

Yardımcı Doçent

4

1

Stokastik kuyruk sistemleri konusunda doktora yapmış ve SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

4

1

Sakin şehirler konusunda doktora yapmış olmak. Yerel kalkınma modelleri ve stratejik çevresel değerlendirme konularında SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı

Müzik

Piyano

Yardımcı Doçent

5

1

Halk ezgilerinin klasik gitara düzenlenmesi konusunda sanatta yeterlik çalışması yapmış olmak. Konservatuvarlarda en az 3 yıllık ders verme deneyimine sahip olmak. Gitar ile konser ve resitaller vermiş olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları konusunda doktora yapmış ve SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde medikal laboratuvar teknolojileri konusunda makaleler yayımlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

1

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Nanoteknoloji ve Nanotıp alanından almış olmak. Biyoteknolojik ve biyonanoteknolojik ürünler ve yöntemler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak. Enerji sistemlerinin optimizasyonu konusunda doktora yapmış ve SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde makaleler yayımlamış olmak

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Deprem, depreme dayanıklı yapılar ve hasar analizleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Temel Bilimleri

Mühendislik Temel Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Boya ile duyarlaştırılmış güneş hücreleri konusunda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az beş yıllık akademik deneyime sahip olmak. SCI/SCI-E indekslerinde taranan dergilerde makaleler yayımlamış olmak.

6371/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

KİMYA BÖLÜMÜ

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Doçent

3

1

Biyokimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

MATEMATİK BÖLÜMÜ

UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

TARİH BÖLÜMÜ

GENEL TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Genel Türk tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

TARİH BÖLÜMÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

BOTANİK ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Bitki Florası, Sistematik, Palinoloji ve Filogenetik konularında çalışma yapmış olmak

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPI ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Kayaçlar konusunda çalışmalar yapmış olmak

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Suda Mikrobiyolojik Kalite ve Karasal Ekosistemlerde Pestisitlerin Etkisi konularında çalışma yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

1

1

Para Politikası ve Ödemeler Bilançosu konularında çalışma yapmış olmak.

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

6408/1-1