18 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30127

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİF MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 16 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ LABORATUVARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ ŞEKER AMBARI İSTİFLEME VE TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ 2017-2018 KAMPANYASINDA, GÜNLÜK PANCAR İHTİYACININ, SİLOLARDAN YÜZDÜRME SUYU İLE KESİNTİSİZ VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DE 22000 VE DE 33000 TİPİ LOKOMOTİF MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 16 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/347815

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın

     Adı ve Miktarı                      :  16 KALEM MALZEME

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 16.08.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6394/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

İKN: 2017/339486

1 - Teşekkülümüze ait Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı 2.400.000 adet 290x540x285 mm.lik oluklu karton kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.08.2017 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

6279/1-1


FABRİKAMIZ PANCAR ANALİZ LABORATUVARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası*                    :  2017/349446

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46/0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2017-2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı 3 vardiya 22 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  2017-2018 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı hizmetleri 110 gün,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  27.07.2017 Saat: 10:30

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı işinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [27.07.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6448/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi süresince ± %20 toleranslı toplam 450.000 ton pancarın Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma ve temizleme Makineleri ile boşaltılması ve makinelerin Bakım-Onarım, temizlik ve revizyonunun yapılması hizmeti alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/344170

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 Km Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 344 419 16 09    Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı                                     :  Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi süresince      ± %20 toleranslı toplam 450.000 ton pancarın Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma ve temizleme Makineleri ile boşaltılması ve makinelerin Bakım-Onarım, temizlik ve revizyonunun yapılması hizmeti alımı işidir.

b) Niteliği ve miktarı               :  450.000 ton pancarın Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma ve temizleme Makineleri ile boşaltılması ve makinelerin Bakım-Onarım, temizlik ve revizyonunun yapılması

c) İşin Yapılacağı Yer             :  T.Ş.F.A.Ş. - Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

d) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren Tahmini 110 (YüzOn) takvim günüdür.

e)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     : 31.07.2017 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6286/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ, ARAÇ PARÇALARI, MUHTELİF ALÜMİNYUM, MUHTELİF PASLANMAZ, MUHTELİF YÜZER VASITA, MUHTELİF YAĞ, MUHTELİF DEMİR ÇELİK MALZEME, KOMPRESÖR, TEZGAH, JENERATÖR, GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, ELEKTRİK MOTORLARI, ELEKTRİK ELEKTRONİK, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, MOTORBİSİKLET VE BİSİKLET, SONDAJ BORUSU, KARAVAN, İNŞAAT DEMİRİ, TOPRAK VE TABAN ARTIĞI TERESSUBAT NİTELİKLİ MALZEME, ATELYE ARTIĞI MALZEME, DEMİR ÇELİK TALAŞI, SOĞUTMA SİSTEMİ CİHAZI, PALET VE PALET ZİNCİRİ, ŞASEYE MONTAJLI NİTROJEN TÜPÜ, HALAT SARMA MAKARASI, KOMBİ VE EKİPMANLARI, TAŞ PARKE VE TUĞLA YAPMA MAKİNASI, AKÜ, GEMİ ŞAFTI, REDÜKTÖR VE TANKER YAKIT DEPOSU TAHLİYE APARATI, D.ÇELİK VE LASTİK AKUPLELİ ALUMİNYUM TANK TEKERİ(PORTÖR), BENZİNLİ MOTOR, AYIKLAMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, D.ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ TANK PALET VB. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

01 AĞUSTOS 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

08 AĞUSTOS 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

15 AĞUSTOS 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

22 AĞUSTOS 2017

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :      0 312 384 1065 - 0 312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                  :  0 232 625 1120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             :  0 318 224 2898

SEYMEN HUR. MD.                 :  0 262 341 3797/124-126

6387/1-1


FABRİKAMIZ ŞEKER AMBARI İSTİFLEME VE TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                                            :  2017/348999

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                                :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                                  :  Fabrikamız Şeker ambarı istifleme ve tahmil tahliye hizmeti

b) Niteliği ve miktarı                                           :  156.000 ton, (±% 20 toleranslı) 50 Kg.lık torbalardaki kristal şekerin istiflenmesi ve tahmil tahliyesi ile diğer ambar işleridir.

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri                          :  Burdur Şeker Fabrikası içerisinde bulunan ambarlar

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış

    bedeli (KDV dahil)                                         :  100,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                          :  01/08/2017 Salı günü

d) İhale (son teklif verme) saati                           :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6372/1-1


FABRİKAMIZ 2017-2018 KAMPANYASINDA, GÜNLÜK PANCAR İHTİYACININ, SİLOLARDAN YÜZDÜRME SUYU İLE KESİNTİSİZ VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI İŞİDİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                      :  2017/348958

1 - İdarenin

a) Adresi                                       : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2017-2018 kampanya döneminde toplam tahmini 596.000 ton (± %20 toleranslı) pancarın günlük pancar ihtiyacını, silolardan yüzdürme suyu ile kesintisiz ve düzenli bir şekilde sağlanması, fabrika çevresi hurda ve atıkların toplanması ve hurdalık tanzimi, meydan sahasında bulunan küspe bant boylarının temizliği, meydan sahası çevre temizliği, pancar yüzdürme kanallarının ve pancar silolarının temizliği, ot ve taş tutucu altı temizliği, aquapura havuzları temizliği, fabrika çevresi deşarj kanalları temizliği, pancar yıkama altı ve kanalları temizliği, kireç ocağı ve asit tankı arasındaki pompa çukurları temizliği, asit tankı önündeki kanalların temizliği vb. işlerin yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 130 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  31.07.2017 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 31/07/2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6373/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi 247 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Gümüşçeşme Mah. Kepsut Cad. No: 110 A-1   Altıeylül/ BALIKESİR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  247 adet işyeri(prefabrik) yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Altıeylül/BALIKESİR

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  120.760.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :      8.453.200 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  01/08/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Gümüşçeşme Mah. Kepsut Cad. No: 110 A-1 Altıeylül/BALIKESİR adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6272/2-2


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İhaleyi Yapan İdarenin Adı                                                 :  Muğla İl Emniyet Müdürlüğü

2 - İhaleyi Yapan İdarenin Adresi                                             :  Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No: 1 MUĞLA

3 - İhaleyi Yapan İdarenin Telefon ve Faks Numarası              :  0 252 214 19 04 Dahili: 6421 - Faks: 0 252 214 15 29

4 - İhalenin Adı                                                                         :  Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıt, Mal ve Malzemenin Mübadele yoluyla satışı işi

5 - İhalenin Niteliği ve Miktarı                                                  :  50 Adet Taşıt, 6 Adet Bisiklet, 4150 kg Aluminyum, 1350 kg Pirinç ve 5000 kg Demir Hurda Malzeme

6 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler     :  1 Adet Volkswagen Passat 1.4 TSI ACT 150 PS DSG Highline,

                                                                                                     1 Adet Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150 PS,

                                                                                                     1 Adet Ford Focus Style 4K 1.6L Tİ-VCT 125 PS 5 İleri Benzinli

                                                                                                     3 Adet Ford Tourneo Courier 1.5 TDCİ Deluxe 75PS (Araçların tamamı 2017 Model)

                                                                                                     4 Takım MICHELIN marka 195/65/15-95T Oto Lastiği (1 Takım 4 oto lastiğinden ibarettir 2017yılına ait)

7 - İhale Yeri                                                                             :  Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No: 1 Muğla (Emniyet Müdürlüğü Kafeteryası)

8 - İhale Tarih ve Saati                                                              :  02.08.2017 Çarşamba günü - Saat: 14.00

9 - İhalenin Usulü                                                                     :  İhale Kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacaktır.

10 - İhale Konusu işin ve Belgelerin görülebileceği Yer           :  İhale konusu araçlar İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde görülebilir.

                                                                                                     Belgeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir.

11 - İhale Konusu işle ilgili Şartname olup olmadığı                 :  İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. Şartname İkmal Büro Amirliğinde görülebilir.

                                                                                                     İhaleye katılacak kişilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

12 - Şartname ücreti ve yatırılacağı Yer                                    :  Şartname bedeli 50,00 TL'dir. Şartname bedeli Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak ve buradan alınan makbuzla İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilecektir

13 - Tekliflerin verilme şekli                                                     :  Teklifler İhale Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.

14 - Geçici teminatın yatırılacağı yer ve son ödeme zamanı      :  Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 03.08.2016 Perşembe günü - Saat: 14.00

15 - Bu ihale için sürülecek en az pey miktarı                           :  Şartnamenin 2/D maddesine göre artırım yapılacaktır.

16 - İhale ile ilgili sözleşme yapılıp yapılmayacağı                    :  Bu ihale ile ilgili olarak sözleşme yapılacaktır. Ancak Yüklenici sözleşme yapma süresi içerisinde taahhüdünü yerine getirirse sözleşme yapılmayacaktır.

17 - İhaleye katılma şartları ve istenilen Belgeler:

a) İhale tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi,

b) Başkası adına vekil olarak ihaleyi katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliğe temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

c) Tebligat adresini, iş veya ikamet adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

d) Teklifte bulunulacak taşınır malın satışına dair ekli listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarına dair belgeyi,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdarece gerekli görülen ve şartname eki listenin “Özel Hükümlerinde gösterilen belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.

18 - Özel hükümler:

1 - Üzerine ihale yapılan istekli bedelini ödediği taşıt ve malzemeleri ödemeyi yaptığı tarihi takip eden 5 gün içinde teslim almak zorundadır. 5 gün içinde alınmadığı taktirde vasıta müşteri hesabına Muğla İhale Komisyonunca satılacaktır. Alıcı adına yapılan satışa doğan fark geçici teminattan mahsup edilecektir. Alıcısı adına ikinci satıştan doğan fazlalık ve geçici teminat alıcısına usulüne göre ödenir.

2 - Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yatırılması zorunludur.

3 - Açık arttırmalı satışlardan; adına vasıta ihale edilenler Trafik Tescil için araç muayene kontrol ve uygunluk belgesini kendileri alacaklardır.

19 - Mübadelesi Yapılacak Taşıtlar, Mal ve Malzemeye ait Diğer Bilgiler:

 

S. NO

PLAKASI

MODELİ

MARKASI

TİPİ

FAAL OLUP OLMADIĞI

HASAR ORANI %

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

BULUNDUĞU YER

1

48 A 0008

1998

Tofaş Doğan

Dogan SLX 1.6 İ.E

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

600,00

Emniyet Müd. Bahçesi

2

48 A 0016

2000

Volkswagen Polo

Polo 1.6

FAAL

HASARSIZ

11.000,00 TL

660,00

Emniyet Müd. Bahçesi

3

48 A 0018

2009

Hyundai Accent

Accent Era 1.6

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

600,00

Emniyet Müd. Bahçesi

4

48 A 0020

2004

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

13.000,00 TL

780,00

Emniyet Müd. Bahçesi

5

48 A 0025

2004

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

600,00

Emniyet Müd. Bahçesi

6

48 A 0036

2009

Hyundai Accent

Accent Era 1.6

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

7

48 A 0041

1999

Ford Transit

Minibüs (10-17 k)

FAAL

HASARSIZ

13.000,00 TL

780,00

Emniyet Müd. Bahçesi

8

48 A 0046

2001

Renault Clio

Clio 1.4

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

9

48 A 0058

1999

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

10

48 A 0062

1998

Renault 9

L-423 Broadway

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

11

48 A 0073

2011

Ford Connect

Tourneok

210s 1.8 tdci

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

600,00

Emniyet Müd. Bahçesi

12

48 A 0081

2007

Yamaha Motor

RJ 14

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

13

48 A 0083

2005

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

20.000,00 TL

1.200,00

Emniyet Müd. Bahçesi

14

48 A 0086

2005

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

13.000,00 TL

780,00

Emniyet Müd. Bahçesi

15

48 A 0089

2009

Renault Megane

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

17.000,00 TL

1.020,00

Emniyet Müd. Bahçesi

16

48 A 0100

2009

Renault Megane

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

15.000,00 TL

900,00

Emniyet Müd. Bahçesi

17

48 A 0101

2009

Renault Megane

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

15.000,00 TL

900,00

Emniyet Müd. Bahçesi

18

48 A 0103

2007

Hyundai Accent

Accent Era 1.6

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

19

48 A 0104

2009

Renault Megane

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

15.000,00 TL

900,00

Emniyet Müd. Bahçesi

20

48 A 0116

2005

BMW Motor

F 650 GS

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

21

48 A 0125

2012

Hyundai Accent

Accent Era 1.6

FAAL

HASARSIZ

14.000,00 TL

840,00

Emniyet Müd. Bahçesi

22

48 A 0135

2000

Tofaş Şahin

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

23

48 A 0136

2000

Tofaş Şahin

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

6.000,00 TL

360,00

Emniyet Müd. Bahçesi

24

48 A 0159

2011

Fiat Linea

Linea 1.6

FAAL

HASARSIZ

12.000,00 TL

720,00

Emniyet Müd. Bahçesi

25

48 A 0164

2010

Lifan

Eagle 125

FAAL

HASARSIZ

800,00 TL

48,00

Emniyet Müd. Bahçesi

26

48 A 0216

2000

Tofaş Şahin

Şahin 1.6

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

27

48 A 0220

1999

BMW Motor

R 1100 GS

FAAL

HASARSIZ

7.000,00 TL

420,00

Emniyet Müd. Bahçesi

28

48 A 0226

2000

BMW Motor

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

29

48 A 0230

2001

İsuzu Otobüs

Otobüs (27-40 k)

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

600,00

Emniyet Müd. Bahçesi

30

48 A 0241

2001

BMW Motor

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

31

48 A 0251

2002

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

12.000,00 TL

720,00

Emniyet Müd. Bahçesi

32

48 A 0253

2002

Peugeot Boxer

Midibüs (18-26 k)

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

600,00

Emniyet Müd. Bahçesi

33

48 A 0254

2002

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

13.000,00 TL

780,00

Emniyet Müd. Bahçesi

34

48 A 0255

2002

Fiat Doblo

Cargo 1.9 D

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

35

48 A 0260

2005

Toyota Avensis

Avensis Elegant

FAAL

HASARSIZ

28.000,00 TL

1.680,00

Emniyet Müd. Bahçesi

36

48 A 0263

2005

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

16.000,00 TL

960,00

Emniyet Müd. Bahçesi

37

48 A 0273

2005

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

13.000,00 TL

780,00

Emniyet Müd. Bahçesi

38

48 A 0274

2005

Toyota Corolla

Corolla

FAAL

HASARSIZ

12.000,00 TL

720,00

Emniyet Müd. Bahçesi

39

48 A 0282

2005

Renault Clio

Clio 1.4

FAAL

HASARSIZ

16.000,00 TL

960,00

Emniyet Müd. Bahçesi

40

48 A 0286

2005

BMW Motor

F 650 GS

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

41

48 A 0294

2006

Fiat Albea

Albea

FAAL

HASARSIZ

12.000,00 TL

720,00

Emniyet Müd. Bahçesi

42

48 A 0311

2007

Renault Megane

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

15.000,00 TL

900,00

Emniyet Müd. Bahçesi

43

48 A 0312

2007

Hyundaı Starex

Starex

FAAL

HASARSIZ

4.000,00 TL

240,00

Emniyet Müd. Bahçesi

44

48 A 0315

2007

Volkswagen Polo

Polo

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

45

48 A 0317

2008

Ford Connect

Van T220S 1.8 T

FAAL

HASARSIZ

8.000,00 TL

480,00

Emniyet Müd. Bahçesi

46

48 A 0320

2008

Ford Connect

Van T220S 1.8 T

FAAL

HASARSIZ

9.000,00 TL

540,00

Emniyet Müd. Bahçesi

47

48 A 0323

2007

Honda Motor

XL 650 V

FAAL

HASARSIZ

7.000,00 TL

420,00

Emniyet Müd. Bahçesi

48

48 A 0330

2007

Honda Motor

XL1000

FAAL

HASARSIZ

6.000,00 TL

360,00

Emniyet Müd. Bahçesi

49

48 A 0341

2008

Yamaha Motor

RG 02

FAAL

HASARSIZ

4.000,00 TL

240,00

Emniyet Müd. Bahçesi

50

48 A 0346

2008

Yamaha Motor

RG 02

FAAL

HASARSIZ

4.000,00 TL

240,00

Emniyet Müd. Bahçesi

51

Bisiklet

Bianchi

FAAL

HASARSIZ

50,00 TL

3,00

Emniyet Müd. Bahçesi

52

Bisiklet

Bianchi

FAAL

HASARSIZ

50,00 TL

3,00

Emniyet Müd. Bahçesi

53

Bisiklet

Bianchi

FAAL

HASARSIZ

50,00 TL

3,00

Emniyet Müd. Bahçesi

54

Bisiklet

Bianchi

FAAL

HASARSIZ

50,00 TL

3,00

Emniyet Müd. Bahçesi

55

Bisiklet

Bianchi

FAAL

HASARSIZ

50,00 TL

3,00

Emniyet Müd. Bahçesi

56

Bisiklet

Bianchi

FAAL

HASARSIZ

50,00 TL

3,00

Emniyet Müd. Bahçesi

57

Hurda Malzeme

Alüminyum Hurdası

4150 KG

18.675,00 TL

1.120,50

Emniyet Müd. Bahçesi

58

Hurda Malzeme

Pirinç Hurdası

1350 KG

13.500,00 TL

810,00

Emniyet Müd. Bahçesi

59

Hurda Malzeme

Demir Hurdası

5.000 KG

4.250,00 TL

255,00

Emniyet Müd. Bahçesi

TOPLAM

566.525,00

33.991,50

6405/1-1