7 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30117

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Dünya İnsani Yardım Vakfı

VAKFEDENLER : Fatih Ay, Mukaddes Esen, Yunus Güzel, Sefa Gümüşoğlu, Fethi Kaya

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/05/2017 tarih ve E:2017/123, K:2017/271 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların ödenmesinden arta kalan mal ve haklar benzer amaçlı vakfa ya da kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6063/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2297 dosya no’lu SAKLIKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muş ilinde faaliyet gösteren 2203 dosya no’lu AKTİF GROUP Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 1307 dosya no’lu BÜTE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 1434 dosya no’lu ESKİŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1065 dosya no’lu BKS Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 04.07.2017 tarih ve 16089 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

6095/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 04.07.2017 tarih ve 16091 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1082 dosya no’lu M-SA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1530 dosya no’lu CMD Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1262 dosya no’lu TAHA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2186 dosya no’lu TEKGÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6095/2/1-1

—————

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2234 belge no’lu GÖZDEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1497 dosya nolu HANDE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1’inci maddesinin (ı) fıkrası ve 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden gerek kuruluş hisselerinin mimar mühendis olamayan birine devredilmesi, gerekse amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 04.07.2017 tarih ve 16092 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6095/3/1-1

—————

18.01.2017 tarihli ve 1466 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Halikarnas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali TAŞDELEN (Denetçi No: 13090, Oda Sicil No: 10865) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 04.05.2017 tarihli ve E.2017/684 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Ali TAŞDELEN hakkında, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işleminin yürütmesi 29.06.2017 tarihli ve 15471 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6094/1/1-1

—————

Düzce ili, Gümüşova İlçesi, 4227 parsel üzerindeki 1224784 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 562-CUMAOVA Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 1650 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BBS Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 31.05.2017 tarihli ve E.2017/920 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 27.01.2017 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile BBS Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Mustafa İLHAN’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19801, Oda Sicil No: 7847) hakkında, tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 04.07.2017 tarihli ve 15792 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6094/2/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Resmi Gazete’nin 04.07.2017 tarih ve 30114 sayılı nüshasında yayımlanan Otoyol Açılış İlan metninin 7. Maddesinde sehven bir yanlışlık yapılmış olup, söz konusu ilan maddesi aşağıda belirtildiği şekli ile değiştirilmiştir.

7 - Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyol Projesi Odayeri - Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) kesimi işi kapsamında yapımı tamamlanan, 121+945 / 126+840 arası ve Paşaköy - Mecidiye (Km: 0+000-2+831) TEM bağlantı yolu kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir.

İlgililere duyurulur.

6096/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 06.07.2017

Son Başvuru Tarihi    : 20.07.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

* Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilecek, başarısız olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Üniversitemiz web sayfasından www.ayvansaray.edu.tr duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   : 44476 96

Fax             : (212) 621 45 03

 

FAKÜLTE/

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/

PROGRAM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd. Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

6092/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ç1.jpg