7 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30117

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bor Belediye Başkanlığından:


400 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 400 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


9 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


20 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


15 KALEM OFİS ELEKTRONİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


13 KALEM OFİS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:


FABRİKAMIZ KALİTE - İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN NAKLİYESİ HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


1 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ YURTİÇİ VEYA YURTDIŞINDAN SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


KOMATSU 785-2 KAMYON VE LASTİK TEKERLEKLİ İŞ MAKİNALARI LASTİKLERİNİN KAPLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR YENİ ARAÇLAR VE MALZEMELER İLE MÜBADELE EDİLECEKTİR

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER KİRALANACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampa Döneminden Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sürücülü 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/335034

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 244 90 55

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikasında 2017/2018 Kampanya süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu vs) pres filtre toprağının idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işi

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Tahmini 114 Gün

                                                  İşe Başlama Tarihi     :  15.09.2017

                                                  İşin Bitiş Tarihi          :  06.01.2018

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  20.07.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6114/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):

“İstanbul İli Ümraniye İlçesi Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada, 10 Parselde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hizmet Binasının Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 26. maddesi)

1 - İdarenin

a) Adresi                    :  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5 34307 Halkalı   Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Telefon numarası   :  (212) 495 40 40

c) Faks numarası        :  (212) 495 12 95

2 - İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı:

 

İli

İlçesi

Ada No

Parsel No

Fonksiyonu

Arsa Alanı (m2)

İstanbul

Ümraniye

3328

10

Ticaret + Konut Alanı

15.960,61

 

 

P-4 (Otopark)

  3.709,00

 

b) Yapılacağı yer        :  İstanbul İli Ümraniye İlçesi

c) İşin süresi              :  İşe başlama tarihinden itibaren 1465 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer        :  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 34307 Halkalı - Küçükçekmece/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati        :  27.07.2017 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat mektubu.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.6. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 50.000.000,00 TL (EllimilyonTürkLirası)’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın 30.000.000 TL (OtuzmilyonTürkLirası)’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanması yeterlidir.

4.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren aşağıdaki belgeler;

Kamu veya özel sektörde ve tek bir sözleşme kapsamında veya kendisine ait tek bir iş kapsamında, en az toplam 75.000 m² komple bina inşaatını tamamladığını veya denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim Belgesi’ nin (İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme) veya ilgili Belediyesinden alınmış ilgili belgeler (yapı kullanma izin belgesi),

4.4.2. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Ortakların toplam yeterlikleri, asgari yeterlik koşulunun altında olamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (ASKSTG)’ nin % 4’sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)’nin % 6’ üdür. Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir.

9 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesinin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 18/07/2017 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından bildirilecektir.

İdarenin Adı                           :  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İdarenin Adresi                       :  İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı   Küçükçekmece / İSTANBUL

İdarenin Telefon Numarası     :  0 (212) 495 40 40

İdarenin Faks Numarası         :  0 (212) 470 03 16

6086/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Bor Belediye Başkanlığından:

Niğde İli Bor ilçesi sınırları içinde bulunan Eski Tuğla fabrikası yanı Kızılyer mevkii 1404 ada, 5 parselde 27652,83 m2 yüzölçümlü Bor Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine 8 blok şeklinde 9 adet dükkan, 272 adet mesken için, kat karşılığı sözleşmesi hükümleri uyarınca inşaat işi yaptırılacaktır.

1 - İhale 28/TEMMUZ/2017 tarihi cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince; KAPALI TEKLİF ALMA (ARTIRMA) Usulü ile yapılacaktır.

3 - İşin muhammen bedeli: arsa üzerine yapılacak bağımsız bölümlerden Belediyemize verilecek 64 adet (3+1) bağımsız bölümden oluşan meskenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyet fiyatlarıyla tahmini inşaat bedeli olan 10520384.00 TL ile 29616.00 TL nakdi bedelin toplamı olan 10550000.00 TL dir.

Artırma nakdi bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - Geçici teminat tahmin edilen bedelin %3’ü olan 316500.00 TL dır.

5 - Şartnamenin alınacağı yer: İşe ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 1500.- TL bedelle satın alınabilir.

6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (Dış zarfın içine koyulacak )

6.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

6.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri          ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6.5. İhale için geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya Bor Belediyesine hitaben işin adına geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

6.6. Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi               ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

6.7. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.

6.8. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.

6.9. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

6.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

6.11. İhale dokümanlarının her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış nüshaları.

6.12. Belediyemize herhangi bir mükellefiyetten dolayı borcu olanlar bu ihaleye katılamazlar. İstekliler Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a) İç zarf: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.

1 - Teklif mektubu: Belediyenin istemiş olduğu bağımsız bölümler sabit kalmak üzere nakti bedel artışını belirteceklerdir. (İstekli tarafından imzalanacaktır, teklif rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır.)

İç zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak kısmı istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

b) Dış Zarf: Dış zarfın içinde şu belgeler bulunacaktır.

1 - İç zarf

2 - Kat karşılığı ihalesine ait Belediyemizden temin edilen şartnamelerin onaylı suretleri

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konularak zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı soyadı, ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İhaleye ilişkin teklifler en geç 28.07.2017 tarihi saat 12.00'a kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

9 - Faks, e-mail ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6004/1-1


400 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE 400 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Milli Savunma Bakanlığı ihtiyacı 400 adet masaüstü bilgisayar ve 400 adet monitör Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Asus, Dell, HP, Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve teknik şartnamede belirtilen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/07/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Asus, Dell, HP, Lenovo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6100/1-1


3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/335617

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr/gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-1 adet Yağ Asidi için Gaz Kromatografi Cihazı - 1 Adet Biyogaz ve Hidrojen için Gaz Kromatografi Cihazı - 1 Adet Biyodizel için Gaz Kromotografisi

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 09:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6126/1-1


2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/335669

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr / gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-1 Adet Atomik Absorbsiyon Spektrometre sistemi-1 Adet (TG-DTA/DSC) Termal Gravimetri/Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6125/1-1


2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/335696

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları1 Adet Gaz Kromatografi Kütle/Spektrometre Cihazı (GC-MS/MS)- 1 Adet Toplam Organik Karbon Cihazı.

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6124/1-1


1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/335867

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-1 adet Motor Test Ünitesi

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 12:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6123/1-1


9 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/335893

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  9 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları

                                                     1 Adet LI-COR Marka LI-6800P Model Taşınabilir Fotosentez Ölçüm Cihazı

                                                     1 Adet LI-COR Marka LI-3000C Model Taşınabilir Yaprak Alan Ölçer

                                                     1 Adet Delta-T Marka AP4 Model Porometre

                                                     1 Adet SKYE Instruments Marka SKPM14000/50 Bar Dijital Taşınabilir Yaprak Su Potansiyel Cihazı

                                                     1 Adet Delta-T Marka WD-E3 Model Giriş Sistem Yaprak Analiz Sistemi

                                                     1 Adet Regent Instruments Marka WinRHIZO LA2400 Regular Model Kök Görüntüleme Sistemi

                                                     1 Adet ELMOR Marka C1 Model Tohum Sayma Makinası

                                                     1 Adet SpectrumTechnologies Marka SMEC300 Model Toprak Nem Sıcaklık ve EC Ölçer

                                                     1 Adet SpectrumTechnologies Marka pH Model Toprak pH Ölçer

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 13:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6122/1-1


2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/335919

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  2 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-1 adet Nem, kül ve uçucu madde tayin cihazı-1 Adet Kül Ergime Noktası Tayini

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6121/1-1


20 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/335939

                                                     20 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  20 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları

                                                     1 Adet KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ

                                                     1 Adet ULTRASONİK BANYO

                                                     1Adet MEKANİK KARIŞTIRICI

                                                     1 Adet HOMOJANİZATÖR

                                                     1 Adet SU BANYOSU

                                                     2 Adet VORTEKS

                                                     2 Adet YATAY ÇALKALAYICI

                                                     4 Adet VAKUM POMPASI

                                                     1 Adet OTOMATİK YAĞ TAYİN ÜNİTESİ

                                                     1 Adet SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR

                                                     1 Adet KÜL FIRINI

                                                     1 Adet NEM TAYİN CİHAZI (KARL FİSHER) TİTRATÖR

                                                     1 Adet YOĞUNLUK ÖLÇER

                                                     1 Adet HASSAS TERAZİ

                                                     2 Adet MANYETİK KARIŞTIRICI

                                                     1 Adet İLETKENLİK ÖLÇER

                                                     2 Adet pH METRE

                                                     1 Adet YAKMA ÜNİTESİ

                                                     1 Adet ÖĞÜTÜCÜ

                                                     1 Adet BUZ MAKİNASI

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6120/1-1


3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/336870

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  3 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-1 Adet Pilot Ölçekli Biorafineri Sistemi

                                                     1 Adet Pilot Ölçekli Gazlaştırma Sistemi, 1 Adet Piroliz ve Kömürleştirme Sistemi

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 13:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6119/1-1


15 KALEM OFİS ELEKTRONİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/336924

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  15 KALEM OFİS ELEKTRONİK MALZEMELERİ ALIMI.

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları

                                                     29 Adet INTEL İ5 7.NESİL BİLGİSAYAR

                                                     3 Adet INTEL İ7 7.NESİL BİLGİSAYAR

                                                     7 Adet AKILLI TAHTA

                                                     7 Adet PROJEKSİYON CİHAZI

                                                     7 Adet PROJEKSİYON PERDESİ

                                                     2 Adet 32" TELEVİZYON

                                                     1 Adet TELEFON 7 Lİ SANTRAL

                                                     32 Adet LEXMARK MS312 YAZICI

                                                     1 Adet LEXMARK MX711 FOTOKOBİ

                                                     32 Adet DECT TELEFON

                                                     1 Adet HP PS44"PLOTTER

                                                     1 Adet ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent

                                                     1 Adet ArcGIS Satial Analysis for Desktop Concurrent

                                                     1 Adet ENVI-Uydu görüntüsü İşleme Yazılımı

                                                     1 Adet HP 7110NW A3 Yazıcı Alımı.

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6118/1-1


13 KALEM OFİS MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/336939

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  13 KALEM OFİS MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-

                                                     6 Adet Açık Raflı Kitaplık

                                                     4 Adet İkili İş İstasyonu

                                                     12 Adet Dörtlü İş İstasyonu

                                                     22 Adet Personel Ofis Takımı

                                                     1 Adet Yönetim Ofis Takımı

                                                     1 Adet Müdür Koltuğu

                                                     1 Adet Toplantı Masası

                                                     138 Adet Sandalye

                                                     210 Adet Sandalye yazı Tablalı

                                                     4 AdetOturma Grubu

                                                     24 Adet Perde Sistemi

                                                     1 Adet Banko

                                                     1 Adet Sekreterya Takımı

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 15:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6117/1-1


1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/336952

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 1234-1237

ç) Belgegeçer                             :  232 388 6027

d) E- posta                                 :  gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-

                                                     1 Set Pilot Ölçekli Biyogaz /Biyoetanol Sistemi

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  En geç 21.07.2017 Cuma günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Konferans Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13/07/2017 Perşembe günü - 16:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6116/1-1


FABRİKAMIZ KALİTE - İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Fabrikamız Kalite - İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar analiz laboratuarı hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası                           :  2017/321101

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ   TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde

                                                               Kalite-İşletme Kontrol Laboratuarı 20 Kişi ile 4 Ay

                                                               Pancar analiz laboratuarı 30 Kişi ile 3 Ay Süreli hizmet alımı

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  Kalite - İşletme Kontrol Laboratuarı Yaklaşık 4 Ay

                                                            Pancar analiz laboratuarı yaklaşık 3 Ay Süreli hizmet alımı

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI

b) Tarihi ve saati                                 :  18/07/2017 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6054/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Şahincili (Bahçelievler) Mahallesi 2503 ada 3 parselde kayıtlı 10306,56 m² kullanım alanlı Çarşı Kompleksi ve Alışveriş Merkezi nitelikli taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                       :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                      :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks    :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati         :  26/07/2017 Çarşamba günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                      :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Taşınmazın muhammen satış bedeli 24.500.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 735.000,00 TL'dir.

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler:

1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2- Nüfus kayıt örneği.

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 4- 6- 7- 9- 11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

B) Tüzel Kişiler:

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5- 6- 8- 9- 11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

5960/1-1


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN NAKLİYESİ HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden 63 ilin Gıda Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine toplam 75.702 baş küçükbaş hayvan nakliyesi hizmeti yaptırılacaktır.

Konu ile ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 18.07.2017 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

6097/1-1


1 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ YURTİÇİ VEYA YURTDIŞINDAN SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüzce 1 Adet Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi, yurtiçi veya yurtdışından kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 200,00- TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 01.08.2017 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar - ANKARA - TÜRKİYE

Tel: 90 (312) 417 00 47

Fax: 90 (312) 425 59 55

6098/1-1


SIRA CETVELİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2004/77

1 - TİCARİ VE İKTİSADİ

     BÜTÜNLÜK ADI                  :  Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

2 - BORÇLU                                :  Trakya Sanayi A.Ş.

3 - İHALE TARİHİ                     :  22.11.2016

4 - İHALE BEDELİ                     :  27.500.000.-ABD Doları

5 - İHALENİN ONAY TARİHİ :  24.11.2016

                                                         (mülkiyetin geçiş tarihi: 02.12.2016)

6 - TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORÇLARI (TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ GAYRİMENKULLERİN EMLAK VERGİ BORCU)

 

ALACAKLI

Kartepe Belediye Başkanlığı

BORÇLU

Trakya Sanayi A.Ş.

BORÇ TUTARI

0.-TL (*)

 

(*) Kartepe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.12.2016 tarih ve 9350 sayılı yazısıyla emlak vergi borcu bulunmadığı bildirilmiştir.

7 - TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK)

A - Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Ş. Çiftlik Mahallesi, 281 ada, 1 parselde kain 3741 m2 gayrimenkulün tapu kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece / Sıra

Miktar

Alacaklı

1

29.12.1994

6231

1

3.500.000. - TL

İnterBank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

2

29.12.1994

6231

1

3.500.000. - TL

Pamukbank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

3

07.12.1998

5856

2

30.000.000. - TL

Sümerbank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

4

21.01.2000

162

3

20.000.000. - TL

Sümerbank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

5

23.03.2005

2246

4

350.000.000. - ABD Doları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (*)

 

(*) Serbest dereceden istifade hakkı bulunmaktadır.

B - Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında yer alan gayrimenkullerden; Kocaeli ili, Kartepe İlçesi, Ş. Çiftlik Mahallesi, 324 ada, 2 parselde kain 211.557 m2 gayrimenkulün 207247/211557 hissesinin kaydında;

 

Sıra No

Tarih

Yevmiye No

Derece / Sıra

Miktar

Alacaklı

1

29.12.1994

6231

1

3.500.000. - TL

İnterBank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

2

29.12.1994

6231

1

3.500.000. - TL

Pamukbank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

3

07.12.1998

5856

2

30.000.000. - TL

Sümerbank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

4

21.01.2000

162

3

20.000.000. - TL

Sümerbank A.Ş. (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na temlikli)

5

23.03.2005

2246

4

350.000.000. - ABD Doları

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (*)

 

(*) Serbest dereceden istifade hakkı bulunmaktadır.

8 - BORÇLU ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ

8 (A)

 

Alacaklı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Borçlu

Trakya Sanayi A.Ş.

Borç Miktarı

4.090,31.-TL (*)

 

(*) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16.12.2016 tarih ve 135405 sayılı yazısı ile bildirilen tutar olup bilahare 31.05.2017 tarih ve 16j3cyfms516/2 sayılı yazı ile Trakya Sanayi A.Ş.’nin borcunun bulunmadığı bildirilmiştir.

 

8 (B)

 

Alacaklı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Borçlu

Trakya Sanayi A.Ş.

Borç Miktarı

0.-TL (*)

 

(*) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 23.12.2016 tarih ve 47757447/202.99/6960897 sayılı yazısı ile Trakya Sanayi A.Ş.’nin 24.11.2016 tarihi itibariyle borcunun bulunmadığı bildirilmiştir.

9 - BORÇLU ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÜST KURULLARA OLAN BORÇ BİLGİLERİ

 

Alacaklı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Borçlu

Trakya Sanayi A.Ş.

Borç Miktarı

48.918.638,07.-TL (24.11.2016 tarihi itibariyle)

 

10 - İLGİLİ MEVZUAT

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası,

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.”

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi;

“(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen alacaklılara önceden ödeme yapılabilir.

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.

(3)…

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılır ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

(6) Satış Komisyonu, hak sahiplerine ödeme yapılana kadar nakit ihale bedelini uygun göreceği şekilde nemalandırır.”

• - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi;

“Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.”

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi;

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.”

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri

11 - DEĞERLENDİRME

Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 22.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen kapalı zarfla teklif verme aşamasında alacağa mahsuben teklif veren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 27.500.000.-ABD Doları bedelle, Fon Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş; ihale Fon Kurulunun 24.11.2016 tarih ve 2016/342 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün mülkiyeti 02.12.2016 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal etmiştir.

Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış gideri olarak TMSF tarafından 25.836,09.-TL masraf yapılmıştır.

27.500.000.- ABD Doları ihale bedelinden arz edilen mevzuat hükümleri gereği öncelikle 25.836,09.-TL satış masrafı çıkarıldıktan sonra kalan ihale bedeli aşağıdaki şekilde paylaştırılmıştır:

11.1. Kartepe Belediye Başkanlığı tarafından Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki taşınmazlarla ilgili olarak borç bulunmadığı bildirildiğinden taşınmazın aynından kaynaklanan alacak için satış bedelinden pay ayrılmasına mahal olmadığına,

11.2. Yukarıda 7(A) ve 7(B)’de belirtilen ve Trakya Sanayi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki taşınmazlar üzerinde TMSF lehine tesis edilen ve serbest dereceden istifade hakkı içeren 350.000.000 ABD Doları tutarındaki ipotek alacağına karşılık, Ticari ve İktisadi Bütünlüğün bakiye ihale bedelinin tamamının TMSF’ye ayrılmasına;

11.3. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yukarıda 8 (A)’da ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın yukarıda 8 (B)’de belirtildiği üzere alacakları bulunmadığı bildirildiğinden satış bedelinden bu kalemler için pay ayrılmasına mahal olmadığına,

11.4. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan paylaştırmada ipotek konusu tutar karşılanmadığından diğer alacaklıların (haciz vs) sıralamaya alınmasına mahal olmadığına,

11.5. Sıra cetvelinin bir suretinin masrafını veren ilgililere tebliğe çıkarılmasına,

11.6. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine,

11.7. Yönetmelik gereği sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine,

11.8. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi.

6093/1-1


KOMATSU 785-2 KAMYON VE LASTİK TEKERLEKLİ İŞ MAKİNALARI LASTİKLERİNİN KAPLAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu 785-2 Kamyon ve Lastik Tekerlekli İş makinaları Lastiklerinin Kaplama işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/329911

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No: 206 ÇAN / ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu 785-2 Kamyon ve Lastik Tekerlekli İş makinaları Lastiklerinin Kaplama işi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  25/07/2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  2017-09/KÇLİ - LASTİK KAPLAMA

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 25/07/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6062/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/327124

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamız Sahasında bulunan Elektrikli 4 Ad. Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri ile ±% 20 Toleranslı 285.000 Ton, 1 Adet Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile ±%20 Toleranslı 230.000 Ton pancarın silolara boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin yürütülmesi;

                                                            Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile ±% 20 Toleranslı 45.000 Ton pancarın silolara boşaltılması hizmetinin yürütülmesi

b) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya Kantarı

c) İşin süresi                                    :  20/08/2017 - 18/12/2017 Tarihler Arası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  21/07/2017 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.7- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.2.2- İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 Sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6058/1-1


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR YENİ ARAÇLAR VE MALZEMELER İLE MÜBADELE EDİLECEKTİR

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik” in 38. maddesi uyarınca HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların, Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni araçlar ve malzemeler ile mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                           :  Adana İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 143   Seyhan / ADANA

c) Telefon ve faks numarası          :  Tel: 0 322 435 53 87 - Faks: 0 322 435 53 87

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek Malın;

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Muhtelif Marka ve Modellerde 55 (Ellibeş) Adet Araç

b) Mübadelesi Yapılacak Taşıtların Modeli, Markası, Motor Hacmi, Motor Gücü, Kilometresi, Faal Olup Olmadığı ve Hasar Durumları İle İlgili Bilgiler;

 

S. No

Plakası

Modeli

Markası

Tipi

Kullanım Şekli

Motor Hacmi

Motor Gücü

Km. Sayacı

Faal Olup Olmadığı

Hasar Durumu (%)

Tahmini Bedeli (TL.)

1

01A0011

2005

RENAULT

CLİO SYMBOL AUT 1.5 DCI

OTOMOBİL

1461

65 KW

296917

GAYRİFAAL

3%

13.750,00

2

01A0039

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

4%

1.700,00

3

01A0070

2006

FİAT

ALBEA 1.3 MJT

OTOMOBİL

1248

51 KW

359936

GAYRİFAAL

1%

12.900,00

4

01A0081

2006

FİAT

ALBEA 1.3 MJT

OTOMOBİL

1248

51 KW

379956

GAYRİFAAL

4%

12.650,00

5

01A0091

2008

YAMAHA

YBR250

MOTOSİKLET

249

14 KW

93277

GAYRİFAAL

2%

1.940,00

6

01A0100

2006

FORD

330 S TRANSİT

MİNİBÜS

2402

74 KW

704941

GAYRİFAAL

4%

17.050,00

7

01A0104

2008

YAMAHA

YBR250

MOTOSİKLET

249

14 KW

81191

GAYRİFAAL

2%

1.825,00

8

01A0115

2006

FORD

330 S TRANSİT

MİNİBÜS

2402

74 KW

401548

GAYRİFAAL

2%

17.200,00

9

01A0116

1999

RENAULT

MEGANE

OTOMOBİL

1998

85 KW

410125

GAYRİFAAL

2%

11.075,00

10

01A0157

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-KAPALI KASA

1753

55 KW

329340

GAYRİFAAL

3%

12.650,00

11

01A0163

2008

RENAULT

MEGANE

OTOMOBİL

1461

60 KW

215536

GAYRİFAAL

1%

16.350,00

12

01A0227

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-KAPALI KASA

1753

55 KW

541094

GAYRİFAAL

2%

11.850,00

13

01A0232

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-PANELVAN

1753

55 KW

206618

GAYRİFAAL

5%

12.000,00

14

01A0386

2007

FİAT

DOBLO COMBİ CARGO

KAMYONET-PANELVAN

1910

77 KW

386484

GAYRİFAAL

4%

12.950,00

15

01A0400

2006

MITSUBISHI

PRESTIJ DELUXE

OTOBÜS

3908

100 KW

224079

GAYRİFAAL

5%

22.350,00

16

01A0440

2006

MITSUBISHI

PRESTIJ DELUXE

OTOBÜS

3908

100 KW

237232

GAYRİFAAL

4%

22.450,00

17

01A0443

1996

LANDROVER

STATİON 4X4 LR 110-111

OTOMOBİL-ARAZİ TAŞITI

2495

81 KW

137620

GAYRİFAAL

3%

13.450,00

18

01A0528

1999

FORD

LCX KISA ŞASİ

MİNİBÜS

2496

52 KW

436803

GAYRİFAAL

2%

9.700,00

19

01A0569

2001

B.M.W.

R1100RT

MOTOSİKLET

1085

66 KW

160138

GAYRİFAAL

5%

4.780,00

20

01A0584

2003

PEUGEOT

PARTNER 1.9 D

OTOMOBİL-AF ÇOK AMAÇLI

1895

51 KW

294938

GAYRİFAAL

4%

10.350,00

21

01A0611

2003

TOYOTA

COROLLA 1.6 TERRA

OTOMOBİL

1598

81 KW

506778

GAYRİFAAL

5%

16.500,00

22

01A0689

2007

RENAULT

CLİO SYMBOL 1.4

OTOMOBİL

1390

55 KW

275182

GAYRİFAAL

4%

14.050,00

23

01A0702

2007

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-PANELVAN

1753

55 KW

477182

GAYRİFAAL

2%

13.050,00

24

01A0703

2007

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-KAPALI KASA

1753

55 KW

470098

GAYRİFAAL

1%

12.700,00

25

01A0704

2007

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-PANELVAN

1753

55 KW

49736

GAYRİFAAL

1%

12.700,00

26

01A0706

2007

RENAULT

CLİO HB 1.5 DCİ

OTOMOBİL

1461

48 KW

242326

GAYRİFAAL

3%

14.900,00

27

01A0707

2007

RENAULT

CLİO SYMBOL AUT 1.5 DCI

OTOMOBİL

1461

65 KW

390330

GAYRİFAAL

1%

15.300,00

28

01A0717

2007

FİAT

DOBLO COMBİ CARGO

OTOMOBİL-AF ÇOK AMAÇLI

1910

77 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

2%

13.250,00

29

01A0771

2008

FİAT

ALBEA SOLE 1.3 MTJ

OTOMOBİL

1248

51 KW

356431

GAYRİFAAL

2%

12.550,00

30

01A0774

2008

FİAT

ALBEA SOLE 1.3 MTJ

OTOMOBİL-AA SEDAN

1248

51 KW

366693

GAYRİFAAL

0%

12.750,00

31

01A0200

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-PANELVAN

1753

55 KW

485950

GAYRİFAAL

2%

11.800,00

32

01A0676

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAMYONET-PANELVAN

2476

73 KW

412402

GAYRİFAAL

2%

13.325,00

33

01A0048

1999

FORD

LCX KISA ŞASİ

MİNİBÜS

2496

52 KW

782543

GAYRİFAAL

7%

9.600,00

34

01A0122

2000

MERCEDES BENZ

345

OTOBÜS

11967

186 KW

88537

GAYRİFAAL

4%

18.650,00

35

01A0348

2006

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-KAPALI KASA

1753

55 KW

529735

GAYRİFAAL

1%

11.650,00

36

01A0410

2009

KANUNİ

FREEDOM 200 C VAN653

MOTOSİKLET

193

9 KW

36325

GAYRİFAAL

7%

1.100,00

37

01A0442

2009

KANUNİ

SEYHAN 150 C VAN18

MOTOSİKLET

149

8,75 KW

74654

GAYRİFAAL

1%

1.105,00

38

01A0638

2007

FORD

TRANSİT-330

MİNİBÜS

2402

74 KW

543334

GAYRİFAAL

6%

13.390,00

39

01A1156

2009

FORD

RANGER 4X2

KAMYONET-ÇİFT KABİNLİ

2500

105 KW

347404

GAYRİFAAL

3%

16.600,00

40

01A0719

2007

FİAT

ALBEA SOLE 1.3 MTJ

OTOMOBİL

1248

51 KW

236557

GAYRİFAAL

80%

10.500,00

41

01A0306

2006

HYUNDAI

ACCENT ERA 1.5 CRDI VGT TEAM

OTOMOBİL

1493

82 KW

234150

GAYRİFAAL

0%

14.250,00

42

01A0040

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

2%

1.550,00

43

01A0047

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35 KW

125061

GAYRİFAAL

2%

1.550,00

44

01A0013

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35 KW

124247

GAYRİFAAL

3%

1.530,00

45

01A0058

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35 KW

141167

GAYRİFAAL

3%

1.490,00

46

01A0042

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35 KW

Okunmuyor

GAYRİFAAL

4%

1.505,00

47

01A0053

2005

YAMAHA

DMO1-XT 660 R

MOTOSİKLET

660

35 KW

133903

GAYRİFAAL

2%

1.520,00

48

01A0272

2001

TOYOTA

COROLLA 1.6 TERRA

OTOMOBİL

1598

81 KW

459300

GAYRİFAAL

1%

14.250,00

49

01A0375

2007

FİAT

DOBLO COMBİ CARGO

OTOMOBİL-AF ÇOK AMAÇLI

1910

77 KW

379060

GAYRİFAAL

2%

13.750,00

50

01A0666

2005

MOBYLETTE

SÜP.ELK.52 VK

MOT.BİSİKLET

49

2.57 KW

2816

GAYRİFAAL

1%

620,00

51

01A0161

2007

YAMAHA

CYGNUS RS 125

MOTOSİKLET

125

6,11 KW

72496

GAYRİFAAL

1%

1.355,00

52

01A0208

2004

RENAULT

MEGANE

OTOMOBİL

1598

85 KW

347147

GAYRİFAAL

1%

15.100,00

53

01A0492

2007

FİAT

DOBLO COMBİ CARGO

OTOMOBİL-AF ÇOK AMAÇLI

1910

77 KW

341325

GAYRİFAAL

0%

13.500,00

54

01A0177

2004

FORD

CONNECT TOURNEO

KAMYONET-PANELVAN

1753

66 KW

331995

GAYRİFAAL

1%

11.400,00

55

01A0671

2007

HYUNDAI

STAREX TCI HY KLM

KAMYONET-KAPALI KASA

2476

73 KW

471907

GAYRİFAAL

1%

13.200,00

TOPLAM

591.010,000

 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malın;

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı:

a-1) Cisco Marka TİP-2 ANAHTAR (Switch) TAKIMI (Teknik Şartnameye Uygun) (ihalede sürülecek 1.pey miktarına göre sayısı arttırılabilecektir.)

a-2) Cisko Marka TİP-4 ANAHTAR (Switch) TAKIMI (Teknik Şartnameye Uygun)

a-3) Sayısı ihalede sürülecek pey miktarı üzerinden belirlenecek olan A4 Fotokopi Kâğıdı (artırım 50 Top üzerinden yapılacaktır) (2. PEY miktarı).

b) İhalede sürülecek;

1. Pey Miktarı: 1 Takım Cisco Marka TİP-2 ANAHTAR (Switch) (Teknik Şartnameye Uygun).

2. Pey Miktarı: 50 Top A4 Fotokopi Kâğıdı

c) Durumu ve özellikleri: Kullanılmamış olacak, ANAHTAR (Switch) takımlarının bütün parçaları eksiksiz, kullanılmamış, arızasız, hasarsız ve orijinal ambalajlarında, A4 fotokopi kağıtları da eksiksiz, kullanılmamış, hasarsız ve orijinal ambalajlarında olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri:

a) ANAHTAR (Switch) takımlarının tamamı, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No: 143 Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü - Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğüne,

b) A4 Fotokopi kâğıtları, orijinal ambalajında, Yeşiloba Mahallesi 46046 Sokak No: 4 (Oto Center Arkası) Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası - İkmal Şube Müdürlüğü’ne ait kırtasiye deposuna,

Tek seferde eksiksiz olarak teslim edilecek olup, Teknik Şartnameler, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip 15 (onbeş) gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: Yeşiloba Mahallesi 46046 Sokak No: 4 (Oto Center Arkası) Seyhan / ADANA adresinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası - Ulaştırma Şube Müdürlüğü

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer: Adana Emniyet Müdürlüğü Personel Yemekhanesi Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No: 143   Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati: 18.07.2017 Salı günü saat: 10:30

7 - Verilecek Malın/Malların Tahmini Bedeli: 591.010,00 TL. (Beşyüzdoksanbirbinon Türk Lirası)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 598.227,00 TL. (Beşyüzdoksansekizbinikiyüzyirmiyedi Türk Lirası)

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 6’sınden (35.460,60 TL)’ndan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,

c) Tebligat adresini gösterir belge,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

sunulması zorunludur.

10 - İhale, Mübadele dokümanında belirtilen şartları taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele dokümanı Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 143 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 40,00 TL. (Kırk Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 18.07.2017 Salı günü saat:10:30’a kadar Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 143 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - İkmal Şube Müdürlüğüne verilecektir.

13 - İhalenin yapılacağı yer: İhale, Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 143 Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü - Personel Yemekhanesinde yapılacaktır.

14 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu huzurunda sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

15 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

16 - Bu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

17 - Mübadele konusu verilecek mallar, ilan tarihinden itibaren teklif verme zamanına kadar hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında, Yeşiloba Mahallesi 46046 Sokak No: 4 (Oto Center Arkası) Seyhan / ADANA adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası - Ulaştırma Şube Müdürlüğü bahçesinde görülebilir.

18 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

19 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6099/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 20.07.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                    - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                               - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                  - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

H. Max

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Akyurt

Güzelhisar

    1892/1

218,122.77

Tam

Serbest

1.50