29 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30109

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

KCETAŞ Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 5 pafta, 136 ada, 31 parsel üzerindeki 696989 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: As Akyıldız İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 07.04.2017 tarihli ve E.2017/196 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 16.05.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/330 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortakları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15863, Oda Sicil No: 8113), Tevfik ATALAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81455) ve İsmail SİRGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 22.06.2017 tarihli ve 15227 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5869/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 24.06.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan kadroların sehven yazılan eski ilan şartlarına karşılarında belirtildiği şekilde iptal ve düzeltme işlemi yapılmıştır.

İlan olunur.

 

Birim Adı

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc

Eski Şart

Açıklama

İstanbul Sultan Abdülhamid SUAM

Acil Tıp

Doçent

1

Terapötik hipotermi konusunda çalışma yapmış olmak.

Sehven ilan edilen kadromuz ilgili ana bilim dalında mevcut olmadığından iptal edilmiştir.

 

Birim Adı

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc

Eski Şart

Yeni Şart

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu olmak.  Psödotrombositopeninin saptanması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp fakültesi mezunu olmak. Psödotrombositopeninin saptanması konusunda çalışmalar yapmış olmak. (İstanbul Sultan Abdülhamid Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevlendirilecektir.)

5922/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, Hukuk Fakültesinde %30, diğer Fakültelerinde %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde“Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve Eğitim Fakültesinde “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 25. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak Öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Hukuk Fakültesi İdare Hukuku anabilim dalına yapılan başvurular hariç, Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış Profesör kadrosu için 6, Doçent ve Yard. Doç kadrosu için 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, yapılacak Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, Eğitim Fakültesi için ilanın yayımı tarihinden itibaren 30 gün, diğer Fakülteler için ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

SAYI

AÇIKLAMA

EĞİTİM

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Y. Doç./

Doç./

Prof.

1

Doktorasını İlköğretim Matematiği alanında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak, ortaokul veya lise seviyesinde 2 yıl öğretmenlik deneyimi olmak ve Lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak tercih sebebidir.

İngilizce Öğretmenliği

Y. Doç./

Doç./

Prof.

2

İngiliz Dili Eğitimi veya Uygulamalı Dilbilim alanlarında doktora yapmış olmak.

HUKUK

İdare Hukuku

Y. Doç.

1

Milletlerarası Hukuk

Y. Doç.

1

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

İşletme

Y. Doç.

1

Stratejik Yönetim alanında doktora yapmış olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, girişimcilik ekosistemi ve KOBİ'lerde stratejik yönetim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Y. Doç.

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

Psikoloji

Doç.

1

Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, bu alanda yüksek etki faktörlü dergilerde (2 ve üstü) uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, gruplararası ilişkiler ve bilişsel yöntemlerle ilgilenmek, araştırma metodları dersi verme deneyimi olmak.

Psikoloji

Y. Doç.

1

Doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, klinik psikoloji alanında depresyon ve olumsuz yaşam olayları ile ilgili çalışmaları olmak.

Ekonomi

Y. Doç.

1

Doktora derecesini Finansal Ekonomi alanında yapmış olmak, bu alanda uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak, Uygulamalı Makroekonomi ve Finansal Uygulamalı Stokastik Süreçler üzerine çalışmaları olmak.

Ekonomi

Y. Doç./

Doç.

1

Doktora derecesini Mikroekonomi, Ekonometri veya İktisadi Düşünce Tarihi alanlarından birinde almış olmak, bu alanların birinde uluslararası bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK

Bilgisayar Mühendisliği

Y. Doç.

1

Doğal Dil İşleme konusunda uzman, bu konuda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Titreşim ve Akustik alanında, özellikle Makina Gürültüsü ve Pasif Sönümleme konularında uzman olmak ve yayınları bulunmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Hidrolik, Akışkanlar Mekaniği konusunda uzman, bu konuda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK

Mimarlık

Y. Doç.

1

Lisans, Y lisans derecelerini Mimarlık alanında almış olmak, Doktorasını Mimari tasarım alanında yapmış olmak, Mimari Sunum Teknikleri üzerine uluslararası yayınları olmak.

Mimarlık

Y. Doç.

1

Lisans, Y lisans derecelerini Mimarlık alanında almış olmak, Doktorasını Mimari tasarım alanında yapmış olmak, Mimari Tasarım Stüdyosu eğitimi üzerine uluslararası yayınları olmak.

İç Mimarlık

Y. Doç.

1

Lisans, Y lisans derecelerini Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında almış olmak, Doktorasını Mimari tasarım ya da İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

 

NOT:

• Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve Eğitim Fakültesi’nde uygulanan Okulda Üniversite Modeli’nin gereklerini yerine getirmeyi kabul etmek. 5766/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL

Telefon: 0 212 2101010

 

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr.

1

Mimarlık alanında doçentliğini almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek lisansını Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanında tamamlamış olmak ve Tarihöncesi Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarım Bölümü

Prof. Dr.

1

Uygulamalı İletişim alanında doçentliğini almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olmak ve AB ve Göç Politikaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr.

1

Siyasi Tarih alanında doçentliğini almış olmak ve Türkiye Uzakdoğu ilişkileri alanında yayınlar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Prof. Dr.

1

Makro Ekonomi alanında doçentliğini almış olmak ve döviz kurları ve enflasyon etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Prof. Dr.

1

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Yrd. Doç. Dr.

1

Odyoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak.

5865/1-1