23 Haziran 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30105

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Bursa Osmangazi Belediyesinden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt LPG Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 19/08/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; bir adet tankta otomasyon olmadığının, otomasyon sistemi çalışmadığı sırada satış yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 04/05/2017 tarihli ve 7060-27 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak No: 6/1 D.2 Kadıköy İstanbul ve Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No: 25/94 Kartal İstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5728/1/1-1

—————

Çorum - Ankara Karayolu 14. Km ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09946 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Afacan Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 10.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 03/05/2017 tarih ve 20529 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 08/05/2017-569 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5728/2/1-1

—————

Kurul’un 23/03/2017 tarihli ve 6994-5 sayılı Kararı ile, “Merzifon Ankara Karayolu 21. Km Merzifon/Amasya” adresinde 19.03.2005 tarih ve BAY/459-311/06384 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aslan Akyokuş - Akyokuş Petrol İst. Servisi'nin akaryakıt istasyonunda 19.11.2015 tarihinde yapılan denetimde, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal ettiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 21.01.2016 tarihli ve 6081/37 sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 08/04/2016-551 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5728/3/1-1

—————

Kurul’un 29/03/2017 tarihli ve 7001-16 sayılı Kararı ile, “Samsun Yolu 55. Km Elmalı Köyü No: 28 Kocasinan/KAYSERİ” adresinde 09/12/2009 tarihli ve BAY/939-82/26902 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 01/07/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurmak ve faaliyetine sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde devam etmemesi, otomasyon sistemine bağlı olmayan pompa tespit edilmiş olması ve istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 25/05/2016 tarihli ve 6300-8 sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 11/07/2016-1105 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında;

- Akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurmak ve faaliyetine sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde devam etmediğinin tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 72.751,-TL,

- Otomasyon sistemine bağlı olmayan pompa tespit edilmiş olması ve otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmadığının tespit edilmiş olması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 72.751,-TL,

olmak üzere toplam 145.502,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5728/4/1-1

—————

Kurul’un 26/04/2017 tarihli ve 7050-26 sayılı Kararı ile, “Yavuz Selim Mah. Şehit Tamer Gülveren Caddesi No: 180 Tomarza/KAYSERİ” adresinde 17/12/2008 tarihli ve BAY/939-82/25339 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ercivan Nakliyat Hububat Petrol Ürünleri Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 04/07/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurduğunun ve faaliyetine sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde devam etmediğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 25/05/2016 tarihli ve 6300-13 sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 11/07/2016-1104 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurmak ve faaliyetine sözleşme yaptığı yeni dağıtıcının ürünlerini pazarladığı anlaşılacak şekilde devam etmediğinin tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5728/5/1-1

—————

27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere ilişkin 2008 yılına ait bildirimleri yapmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden MMG Petrol Dağıtım ve Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlık Makamının 05.04.2017 tarih ve 16261 sayılı Oluru ile 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 06.04.2017 tarihli ve 439 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in bilinen en son adresi olan “Barbaros Mahallesi Ahlat Sk. No: 1/A Varyap Meridyen Sitesi E Blok Kat: 14 D: 102 Ataşehir İSTABUL” adresine posta ile gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

5728/6/1-1

—————

Kurul’un 20/04/2017 tarih ve 7040-2 sayılı Kararı ile, DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle mezkur lisans sahibi nezdinde 25/05/2016 tarih ve 6300-62 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/07/2016 tarih ve 1156 sayılı Soruşturma Raporu sonrasında mevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından 29/09/2016 tarih ve 6509-2 sayılı Kurul Kararı ile anılan lisans sahibinin piyasa faaliyetinin 30 gün süresince geçici olarak durdurulması sonrasında; mezkur lisans sahibinin piyasa faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre zarfında söz konusu sistemin Kuruma açılmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın giderilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile dağıtıcı lisansının “Genel Hükümler” başlıklı bölümü hükümleri uyarınca sahibi olduğu 04/06/2013 tarih ve DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesi karar kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, lisans iptal edildiğinden piyasa faaliyetinde bulunulamayacağının ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğunun bilinmesi hususları,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5728/7/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2017 tarihli ve 7027-22 sayılı Kararı ile “Sivas Yolu 22. Km Melikgazi/KAYSERİ” adresinde faaliyet gösteren 7320608778 vergi kimlik numaralı Polat Beton İnşaat Yapı Malzemeleri Nak. San. Tic. A.Ş.’nin, 13.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32136 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sıraç Çakırça-Karacuma Petrol'e 04/07/2013 tarihinde akaryakıt satışı yaparak lisanssız piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6578-33 sayılı Kurul Kararı gereğince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 24/11/2016-1802 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında; lisanssız piyasa faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (f) bendi uyarınca belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5728/8/1-1

—————

Kurul, 11.05.2017 tarihli ve 7076-21 sayılı Kararı ile Selman TAŞKIN/Toros Petrol’ün, denetim tarihi olan 19.02.2014 tarihi itibariyle akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan, vaziyet planında yer almayan gizli tank bulundurması, gizli düzenek tertip etmesi ve akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Selman TAŞKIN/Toros Petrol nezdinde 13.02.2017 tarihli ve 7314 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 01.03.2017 tarihli ve 294 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Selman TAŞKIN/Toros Petrol hakkında, akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan, vaziyet planında yer almayan gizli tank bulundurması ve gizli düzenek tertip etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,- TL ayrıca akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi ve "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında olmak üzere 1.215.981,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.215.981,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5728/9/1-1


 


 


 


 


Bursa Osmangazi Belediyesinden:

ÇEKİRGE MEYDANI MİMARİ, KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ TASARIMI PROJE YARIŞMASI 2. AŞAMA SONUCU İLAN METNİ

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” 20.06.2017 tarihinde sonuçlanmıştır. Yarışma sonucunda ödül ve mansiyon alan proje müelliflerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

ÖDÜL VE MANSİYON ALAN PROJE MÜELLİFLERİNE AİT KİMLİK BİLGİLERİ

SIRA NO

ÖDÜL

RUMUZ

KİMLİK BİLGİLERİ

ADI

MESLEK

ÜNİVERSİTE

SIRA NO 27

1. ÖDÜL

RUMUZ 19268

HAYRETTİN GÜNÇ (ekip temsilcisi)

Y.MİMAR, KENTSEL TASARIMCI

YTÜ, HARVARD GRADUATE SCHOOL OF DESIGN

ERDEM TÜZÜN

Y.MİMAR

İTÜ, PRATT INSTITUTE

ELİF TAN

Y.MİMAR, ŞEHİR PLANCISI

İTÜ

FİLİZ SAVATLI

PEYZAJ MİMARI

ÇUKUROVA Ü.

PG SMIT (danışman)

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ TASARIM DANIŞMANI

 

JESSICA ROBERTSON(danışman)

ULAŞIM PLANLAMA DANIŞMANI

 

DORUK KEMAL KAPLAN (danışman) (2.aşamada eklendi)

İNŞAAT MÜH.

 

BAHADIR ACUNER (danışman) (2. aşamada eklendi)

İNŞAAT MÜH.

 

OZAN TÜZÜN (danışman) (2.aşamada eklendi)

MİMAR

 

TARIK KESKİN (yardımcı)

MİMAR

 

MEHMET GÖREN (yardımcı) (2. aşamada eklendi)

MİMAR

 

JANICE TUNG (yardımcı) (2. aşamada eklendi)

KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ TASARIM

 

YELTA KÖM (yardımcı)

Y.MİMAR

 

SIRA NO 5

2. ÖDÜL

RUMUZ 63718

KADİR UYANIK (ekip temsilcisi)

Y.MİMAR

KTÜ

DİCLE BİLGEHAN ÖZDEMİR

MİMAR

ODTÜ

CEYHUN ÖZİŞ

ŞEHİR PLANCISI

İTÜ

SÜMEYRA ELMA

PEYZAJ MİMARI

İSTANBUL Ü.

AYLİN HİLAL GÜLBAHAR (danışman)

ŞEHİR PLANCISI

 

AHMET ÖZER (yardımcı)

ÖĞRENCİ

 

BEDİRHAN KOÇ (yardımcı)

ÖĞRENCİ

 

ZEYNEP ALPSOY (yardımcı)

ÖĞRENCİ

 

GİZEM TEMİZ(yardımcı) (2.aşamada eklendi)

ÖĞRENCİ

 

SIRA NO 26

3. ÖDÜL

RUMUZ 75132

CİHAN SEVİNDİK (ekip temsilcisi)

MİMAR

DEÜ

ZEYNEP CANAN SEVİNDİK

Y.MİMAR

DEÜ, İTÜ

İLKER İĞDELİ

Y.MİMAR

AÜ, İBÜ

MÜNİRE SAĞAT

PEYZAJ MİMARI

KTÜ

BARIŞ EKMEKÇİ

PEYZAJ YÜKSEK MİMARI

ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ

ŞEHİR PLANCISI

DEÜ

AHMET YAYMANOĞLU (yardımcı)

ÖĞRENCİ

YTÜ

EZGİ ATALAYIN (yardımcı)

MİMAR

YTÜ

SIRA NO 31

1. MANSİYON

RUMUZ FBATE

TEVFİK TOZKOPARAN (ekip temsilcisi)

MİMAR

ODTÜ

ERSİN PÖĞÜN

MİMAR

İTÜ

EMRE FERAL SAATÇI

MİMAR

ÇÜ

MEHMET BUĞRA KANMAZ

MİMAR

ÇÜ

RECEP ANIL BİNAY

MİMAR

DEÜ

BURCU SUNGUR

ŞEHİR PLANCISI

MSGSÜ

ÇİĞDEM DALKILIÇ

PEYZAJ MİMARI

DENİZ AYDIN (2.aşamada eklendi)

İNŞAAT MÜH.

CBÜ

GÜVEN İNCİRLİOĞLU (danışman)

DOÇ. DR. MİMAR

C.U.N.Y.

SELEN ARAS (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

MİMARLIK ÖĞRENCİSİ

İEÜ

KEREM BOSTAN (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

MİMARLIK ÖĞRENCİSİ

DEÜ

CAN AYSAN (maket)

ENDÜSTRİYEL TASARIMCI

ODTÜ

MURAT ÖZYILMAZ (maket)

MİMAR

MERİÇ BATMAZ (maket)

MİMAR

DEÜ

YASİN YUNUS YANIKOĞLU (maket)

MOBİLYA DEKORASYON BÖLÜMÜ

SIRA NO 23

2. MANSİYON

RUMUZ 41207

IRMAK KALKAN (ekip temsilcisi)

MİMAR

İTÜ, BİLGİ Ü.

NESLİ NAZ AKSU

PEYZAJ MİMARI

İTÜ, COLUMBIA UNIVERSITY

BEDEL ESMA EMRE

ŞEHİR PLANCISI

İTÜ

BARLAS ERTÜRK (yardımcı)

MİMAR

BİLGİ Ü.

ALİ FURKAN YÖNDER (yardımcı)

MİMAR

BİLGİ Ü.

OKAN MUTLU AKPINAR (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

PEYZAJ MİMARI

 

SIRA NO 21

3. MANSİYON

RUMUZ 12775

EVREN BAŞBUĞ (ekip temsilcisi)

Y.MİMAR

ODTÜ

CAN ÖZCAN

Y.MİMAR

İTÜ

OĞUZHAN ZEYTİNOĞLU

MİMAR

İYTE

HARUN KIRLIOĞLU

PEYZAJ MİMARI

EGE Ü.

ASLIHAN BALDAN

ŞEHİR PLANCISI

DEÜ

DİLŞAD KURTOĞLU (danışman)

 

 

ÖZCAN KAYGISIZ (danışman)

 

 

MELİSA IŞIK (yardımcı)

 

 

GİZEM ELBİZ (yardımcı)

 

 

MERVE ÜNLÜ (yardımcı)

 

 

MUSTAFA KABAKCI (yardımcı)

 

 

TURGUT ŞAKİROĞLU (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

 

 

DİLAN SAK (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

 

 

GÖKÇE ÇAKIR (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

 

 

DUYGU KISACIK (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

 

 

DUYGU DAMLA AYHAN (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

 

 

İREM GÜRSES (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

 

 

SIRA NO 35

4. MANSİYON

RUMUZ 53024

İREM USLU (ekip temsilcisi)

MİMAR

ODTÜ

EMRE DEMİRTAŞ

MİMAR

KOÜ

İSMAİL KOCATAŞ (2.aşamada eklendi)

MİMAR

KOÜ

HACER BOZKURT

MİMAR

KOÜ

DUYGU ÖZTEKİN

ŞEHİR PLANCISI

YTÜ

MELKOM JAMGOÇYAN

PEYZAJ MİMARI

İSTANBUL Ü.

ADİL TUFAN MENEKŞE (yardımcı)

MİMAR

KOÜ

CEYLİN YILDIRIM (yardımcı)

MİMAR

TOBB

METİN NALBANT (yardımcı) (2.aşamada eklendi)

HARİTA TEKNİKERİ

 

İSMAİL KOCATAŞ (yardımcı)

MİMAR

KOÜ

 

Yarışmanın Kolokyum toplantısı 09.07.2017 tarihinde yapılacaktır.

5785/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık*

 

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri

Tarih*

 

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

5762/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/Program

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Nitelikler

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

1

Salgın hastalıklar tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

Matematik

Geometri

1

Matematik bilim alanında doçent unvanını almış olmak, smarandache ve kompleks eğriler alanında çalışma yapmış olmak.

Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

1

Kimya alanında doktora mezunu olmak ve polimer kimyası ve akıllı hidrojeller alanında çalışmaları bulunmak.

5756/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Doç.)

1. Üniversitelerin ilgili fakültelerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinden lisans derecesi almış olmak

 

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof.)

1. Medya, etik ve tüketici davranışı alanlarında yayın ve araştırmaları bulunmak

 

2. Yüksek lisans ve doktora tez yönetim deneyimi olmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof./Doç.)

1. İletişim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak

 

2. Yüksek lisans ve doktora tez yönetim deneyimi bulunmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doç.)

1. Medya ve siyaset alanında çalışmaları bulunmak

 

2. Yüksek lisans tez yönetim deneyimi bulunmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doç.)

1. Yöneylem Araştırması ve/veya Endüstri Mühendisliği alanında araştırma ve yayınlar yapmış olmak, ilgili alanlarda ders verebilir durumda olmak.

 

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik

Mühendisliği

Bölümü

2 Öğretim Üyesi

(Doç./Yrd. Doç.)

1. Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği (Tercih Nedeni),  Makina Mühendisliği, Elektrik/Elektronik  Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği programlarından mezun olmak, Mekatronik Mühendisliği ile doğrudan ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak

 

2. Mekatronik Bileşenler ve Enstrumentasyon, Robotik ve İleri Dinamik, Robot Görme, Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi, Endüstriyel Otomasyon, Hidrolik, Pnömatik gibi alanlardan bir veya birkaçında ders verebilir durumda olmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

7. Bilimsel çalışmalarını ve yayınlarının listesi ile birer kopyalarını içeren dosya

8. Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde yapmayı planladığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini içeren bir niyet mektubu

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof.)

1. Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak

 

2. Doçentlik ünvanını almış, Uygulamalı Matematik alanında Diferansiyel ve Fark Denklemleri konularında bilimsel çalışmalara sahip olmak

 

3. Uluslararası düzeyde güçlü akademik araştırma  geçmişine sahip olmak

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doç.)

1. Matematik alanında lisansını, Geometrik Topoloji alanında Doktorasını tamamlamış olmak

 

2. Uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof.)

1. Doçentlik unvanını nöroloji alanında almış olmak

 

2. Serebrovasküler Hastalıklar alanında çalışmış olmak

 

3. Vasküler Nöroloji yandalı sertifikalı olmak

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

3 Öğretim Üyesi

(2 Doç./

1 Yrd. Doç.)

1. Lisans diplomasını bir mimarlık programından almış olmak

 

2.Mimari tasarım stüdyo derslerinde görev alabilmek, ayrıca eğitim ve uzmanlık deneyimlerine ilişkin derslerde görevlendirilebilmek.

 

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

1 Öğretim Üyesi

(Prof.)

1. Doçentlik unvanını Güzel Sanatlar Temel Alanından, Bilim Alanını Güzel Sanatlar Eğitimi alanından almış olmak

 

2. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Bölümlerinde deneyimi olmak

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

5758/1-1


Düzce Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler için: www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir. Başvuru Tarihleri: 23.06.2017 - 07.07.2017 tarihleri arası.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANA. DALI/PROG.

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Profesör

1

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak.

Üroloji AD

Yardımcı Doçent

1

1

Prostat cerrahisi morbiditesi alanında çalışmış olmak.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

Yardımcı Doçent

3

1

Deri flep yaşamı konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları AD

Profesör

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

İç Hastalıkları AD (Endokrin BD)

Yardımcı Doçent

4

1

Endokrin yandal uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

2

1

Çocuk acil deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuklarda madde kullanımı alanında çalışmış olmak.

Göğüs Hastalıkları AD

Yardımcı Doçent

4

1

Yoğun bakım, solunumda uyku bozuklukları, palyatif bakım ve geriatri alanında çalışmış olmak.

Dermatoloji AD

Yardımcı Doçent

2

1

Atopik dermatitli hastalarda Ig-E düzeyleri alanında çalışmış olmak.

Aile Hekimliği AD

Yardımcı Doçent

4

1

Metabolik sendromlu hastalarda organ yağlanması konusunda çalışmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Radyoloji AD

Yardımcı Doçent

5

1

Romatizmal hastalıklarda orbital doppler alanında çalışmış olmak.

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Doçent

1

1

Yapısal eşitlik modellemesi alanında çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi AD

Profesör

1

1

Cebir ve sayılar teorisi alanında çalışmış olmak.

Biyoloji

Genel Biyoloji AD

Doçent

2

1

Deniz biyo çeşitliliği ve popülasyon genetiği alanında çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Fıkıh AD

Doçent

1

1

İslam hukukunda devlet başkanlığı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Kablosuz ağ yönlendirme algoritmaları alanında çalışmış olmak.

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Profesör

1

1

Çevre Jeolojisi ve sediment kirliliği alanlarında çalışmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği AD

Profesör

1

1

Sezgisel algoritmalar alanında çalışmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik AD

Profesör

1

1

Hidrolik ve su kalitesi alanında çalışmış olmak.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler AD

Yardımcı Doçent

3

1

Türkiye'de kimlik siyasetleri alanında çalışmış olmak.

Çilimli MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım Tab. Pr

Doçent

2

1

Doçentliğini bitki biyoteknolojisi alanından almış olmak.

5786/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

DER.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anatomi

Profesör

1

1

Augmented Reality, Stereolithography, Claustrum Konulanda çalışma yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Yanık Merkezinde Klinik Sorumlusu olarak çalışmış, Yanık Travması Konusunda Uluslararası Bilimsel çalışmaları ve Robotik Cerrahi Sertifikası sahibi olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Derin ven trombozları ve aort anevrizmaları konularında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Genel Dahiliye uzmanı olmak, tiroid paratiroid ve hipofiz bezi hastalıkları ile ilgili bilimsel çalışma yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Geriatri uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak.

Halk Sağlığı

Yrd. Doç.

1

3

Halk sağlığında uzmanlığını almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Grafen esaslı kompozit materyallerin üretimi ve elektrokimyasal sensör uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türkiye Coğrafyası

Profesör

1

1

Türkiye Coğrafyası alanında yüksek lisans, doktora yapmış olmak ve Türkiye Coğrafyası alanında Doçent olmak.

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Siyaset Felsefesi ve Tarih Felsefesi Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Felsefe Tarihi

Profesör

1

1

Çağdaş Batı Felsefesi ve Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

3

Zirkonyum ve lityum disilikat alt yapı malzemelerinin sertlik ve dayanıklılıkları üzerine doktora yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç.

1

3

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanda doktora yapmış olmak.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Yrd. Doç.

1

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji

Yrd. Doç.

1

1

Eczacılık fakültesi mezunu, tıbbi farmakoloji anabilim dalında doktora yapmış, ürotensin ll reseptörleri, sepsis ve diyabet hakkında çalışma yapmış olmak.

Farmasotik Botanik

Yrd. Doç.

1

3

Eczacılık fakültesi mezunu, farmasotik botanik veya farmakognozi anabilim dalında doktora yapmış, bitkilerde fitokimyasal incelemeler ve bitkilerde aktivite çalışmaları yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Doktorasını balık genetiği üzerine yapmış olmak.

5682/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmış ve Maden Kanunu gereği eksiklikler tespit edilmiştir. İdari para cezalarının yatırılması ve eksikliklerle ilgili kanuni sürenin başlaması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle, Maden Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.” hükmü gereğince her bir ruhsat sahasına yeniden değerlenme oranında artış yapılarak idari para cezası uygulanmıştır. Ruhsat bedellerinin 3 (üç) ay içinde yatırılması gerekmekte olup, bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilecektir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi, ilanda belirtilen süreler içerisinde Kanun hükümleriyle ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiği aksi taktirde verilen süre sonunda kanun gereği işlem tesis edileceği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İli

Ruhsat Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/Kuruluşun Adı Soyadı/Ünvanı

3213 Sayılı Maden Kanununun İlgili Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası İle İlgili Makam Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı (TL.)

Verilen Süre

ıklama

1

VAN

80986

YÜZENLER İNŞAAT NAK. TAAH. TURZ. PET. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

----

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

---

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

2

VAN

79449

YUNUS SA MÜH. GAZBETON ÜREM İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

06/12/2016 tarih ve E.813567

10.000,00

---

İdari para cezası

3

KAYSERİ

53449

METİN MERGEN

12. maddesinin 5. fıkrası

10/11/2016 tarih ve E.812575

11.259.760,00

---

İdari para cezası

4

KAYSERİ

200611337

İBRAHİM KARAGÜL

29. maddesinin 1. fıkrası

25/07/2016 tarih ve E.808556

52.790,00

---

İdari para cezası

Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 7. maddesinin 2. fıkrası

---

süresiz

Uyarı

5

UŞAK

20052617

ARIK MAD. HAFR. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

7.maddesi (Geçici 21. madde)

12/05/2016 tarih  ve E.805744

14.652,00

---

İdari para cezası

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

14.652,00

---

İdari para cezası

29. maddesinin 4. fıkrası

31.674,00

---

İdari para cezası

31. maddesi (Geçici 21. madde)

14.652,00

---

İdari para cezası

10. maddesinin 3. fıkrası

---

2 ay

İmalat haritasının revize edilmesi

13. maddesinin 1. fıkrası

---

3 ay

Çevre ile uyum teminatının, ncel harç tutarı üzerinden ödenmesi

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

---

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

---

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

6

İSTANBUL

9851

TANPA MADENCİLİK TRANSPORT VE PAZ. TİC. A.Ş.

24. maddesinin 12. fıkrası

18/04/2016 tarih ve E.804769

52.790,00

---

İdari para cezası

29. maddesinin 1. fıkrası

---

6 AY

Uyarı

7

İSTANBUL

72846

İSTAŞ MICIR İŞLET. VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29. maddesinin 4. fıkrası

20/10/2016 tarih ve E.811567

31.674,00

---

İdari para cezası

8

ANTALYA

69656

A AYHAN İŞCAN

29. maddesinin 4. fıkrası

20/10/2016 tarih ve E.811568

31.674,00

---

İdari para cezası

9

ANTALYA

73092

MERT TURİZM YATIRIMİŞLT. OTOM. PET. TAŞ. MAD. H.İ.S. T.A.Ş

29. maddesinin 4. fıkrası

20/10/2016 tarih  ve E.811569

31.674,00

---

İdari para cezası

10

ANTALYA

20052297

AL KUM İNŞ. MAD. TURZ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

29. maddesinin 4. fıkrası

20/10/2016 tarih ve E.811570

31.674,00

---

İdari para cezası

11

ANTALYA

20065066

ERSEN SARIASLAN

29. maddesinin 4. fıkrası

20/10/2016 tarih ve E.811570

31.674,00

---

İdari para cezası

12

ANTALYA

20050914

BERBEROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

09/10/2016 tarih ve E.810940

2.316,00

---

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

----

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

---

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

13

ANTALYA

67686

BERBEROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

15/06/2016 tarih ve E.807354

31.395,60

---

İdari para cezası

12. maddesinin 7. fıkrası

21.116,00

---

İdari para cezası

24. maddesinin 2. fıkrası

---

3 ay

“Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge” verilmesi

Uygulama n. Geçici 7. maddesinin 2. fıkrası

---

süresiz

Uyarı

14

ANTALYA

20052297

AL KUM İNŞ. MAD. TURZ. NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

20/09/2016 tarih ve E.810218

65.146,80

---

İdari para cezası

24. maddesinin 12. fıkrası

52.790,00

---

İdari para cezası

29. maddesinin 4. fıkrası

107.304,00

---

İdari para cezası

15

ANTALYA

81834

ARITAŞI MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

11. maddesinin 3. fıkrası

06/10/2016 tarih ve E.810880

21.116,00

---

İdari para cezası

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

14.652,00

---

İdari para cezası

16

HAKKARİ

200808071

YÜZENLER İNŞAAT NAK. TAAH. TURZ. PET. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

29. maddesinin 4. fıkrası

22/07/2016 tarih ve E.808515

31.674,00

---

İdari para cezası

17

Şanurfa

2008010296

SÇS MADENCİLİK İNŞAAT HAFRİYAT NAK. SAN. TİC. LTD Ş

Geçici 21 + 29. maddenin 4. fıkrası + 31. madde

29/03/2017 tarih ve E.801753

60.341,00

---

İdari para cezası

18

SİVAS

62383

YUSUF BERBER

12. maddesinin 7. fıkrası

29/04/2016 tarih ve E.805322

21.116,00

 

İdari para cezası

19

SİVAS

20062568

YUSUF BERBER

24. maddesinin 2. fıkrası

18/12/2016 tarih ve E.814237

 

3 ay

“Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge”verilmesi

29. maddesinin 1. fıkrası

 

6 AY

Uyarı

10. maddesinin 3. fıkrası

---

2 ay

Faaliyet bilgi formunun revize edilmesi

12. maddesinin 7. fıkrası

21.116,00

 

İdari para cezası

20

MARDİN

200710337

KANŞİRAY İNŞAAT VE CARET A.Ş.

11. maddesinin 3. fıkrası

21/11/2016 tarih ve E.813052

 

SÜRESİZ

Uyarı

13. maddesinin 1. fıkrası

 

3 ay

Çevre ile uyum teminatının, ncel harç tutarı üzerinden ödenmesi

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

32.276,20

 

İdari para cezası

29. maddesinin 4. fıkrası

60.978,00

 

İdari para cezası

21

MARDİN

200903510

KANŞİRAY İNŞAAT VE CARET A.Ş.

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

 

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

 

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

22

MARDİN

200810961

KANŞİRAY İNŞAAT VE CARET A.Ş.

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

 

İdari para cezası

23

MARDİN

200810962

KANŞİRAY İNŞAAT VE CARET A.Ş.

13. maddesinin 1. fıkrası

 

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

24

KOCAELİ

200703072

AYDIN HAFRİYAT İNŞAAT VE MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

 

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

 

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

25

SAKARYA

200801189

EKŞİOĞLU KARASU MAD. LTD. ŞTİ.

29. maddesinin 1. fıkrası

08/01/2016 tarih ve E.800448

 

6 AY

Uyarı

13. maddesinin 1. fıkrası

 

3 ay

Çevre ile uyum teminatının, ncel harç tutarı üzerinden ödenmesi

13. maddesinin 1. Fıkrası (Geçici 21. madde)

3.095,60

 

İdari para cezası

26

KOCAELİ

11226

KIRMA-TAŞ İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

 

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

 

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

27

SİVAS

79530

ARI İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜTTURİZM OTOMOTİV MADENCİLİK

13. maddesinin 1. fıkrası

08/06/2016 tarih ve E.806955

21.116,00

 

İdari para cezası

13. maddesinin 1. fıkrası

---

3 ay

Ruhsat bedeli yatırılma

28

SAKARYA

64279

AKYAZI MADENCİLİK NAKLİYE YAPI BETON İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT VE CARET SANA LİMİTED ŞİRKETİ

29. maddesinin 1. fıkrası

10/06/2015 tarih ve E.3945

---

6 AY

Uyarı

10. maddesinin 3. fıkrası

---

2 ay

Faaliyet bilgi formunun revize edilmesi

10. maddesinin 7. fıkrası

---

süresiz

Uyarı

12. maddesinin 4. fıkrası

10/06/2015 tarih ve3945

7.824,96

 

İdari para cezası

10. maddesinin 7. fıkrası

50.000,00

 

İdari para cezası

29

KÜTAHYA

67691

ECEMTAŞ MADEN İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. maddesinin 2. fıkrası

20/10/2016 tarih ve E.811594

21.116,00

 

İdari para cezası

24. maddesinin 2. fıkrası