22 Haziran 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30104

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HT80000 VE HT80100 SERİSİ ÇYHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 5 ADET 1600 MM’LİK PANTOGRAF SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:


2 ADET 1-2 VE 5 KG’LIK KRİSTAL ŞEKER PAKETLEME TESİSİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DERİ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


9.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1 ADET 1,5 TESLA MR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden:


MTA SONDAJ İŞİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 7300 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 85.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 4 KALEM KONTRAY SELETİ VE KİLİT MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 VE UIC 60 MAKAS İÇİN 14 KALEM KONTRAY VE GÖBEK ÖZEL SELETİİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 16 KALEM GÖBEK TAKOZU VE KÜRSÜ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:


TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


I (A) GRUBU MADEN RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HT80000 VE HT80100 SERİSİ ÇYHT SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 5 ADET 1600 MM’LİK PANTOGRAF SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/311427

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15 / 71589 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  5 Adet 1600 mm’lik Pantograf Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 25/07/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 150,- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5701/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Konya PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Konya PTT Başmüdürlüğü mülkiyetinde tapunun, Konya İli Akşehir İlçesi Yeni Mahalle 13 Pafta, 1015 Ada, 521 parselinde kayıtlı Yeni Mahalle, Kaya Sokak PTT Lojmanları No: 12 adresinde bulunan 385,00 m²’lik arsa üzerinde bodrum (ortak) + zemin (dükkan) + 3 katlı, 6 daireli DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPILMIŞ Akşehir PTT lojman binası Kapalı Zarf - Açık Artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu KONYA adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52   Faks No: 0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi: konya_yapi@ptt.gov.tr dir.

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinde ve Akşehir PTT Merkez Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhaleye ait Şartname 150,00. TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 20.07.2017 Perşembe günü Saat 14:00’e kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 26.000,00 - TL( Yirmialtıbin Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dökümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 20.07.2017 Perşembe günü Saat 14:00’e kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 20/07/2017 Perşembe günü ve saat 14:00’de Konya PTT Başmüdürlüğü 4.kat ihale salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 260.000,00 - TL (İkiyüzaltmışbin Türk Lirası) olup, Geçici teminat miktarı 26.000,00- TL (Yirmialtıbin Türk Lirası) dır.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

5611/1-1


2 ADET 1-2 VE 5 KG’LIK KRİSTAL ŞEKER PAKETLEME TESİSİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/311325

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik Posta Adresi      :  -

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2 Adet 1 - 2 ve 5 Kg’lık Kristal Şeker Paketleme Tesisi Alımı

b) Teslim Yeri                        :  Afyon ve Susurluk Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 75 takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                    :  04/07/2017 tarihi, saat 14:00

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 - Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 04.07.2017 tarihi, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5721/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Buharlaştırıcı Aparatı Borularının Demontaj - Montaj ve Makinato İşleri hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2017/311743

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 332 734 59 30 - 36, 0 332 734 59 38

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız Ham Fabrika kısmındaki 1 adet buharlaştırıcı aparatı borularının (5120 adet ø35x31x3005) demontajını, yerine konulacak boruların montajını ve çift taraflı makinato işleridir.(Ayrıntılı bilgi teknik şartname ve eklerindedir.) (± %5 toleranslıdır.)

b) Yapılacağı yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06/07/2017 - Saat: 14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler yapılacak işleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5734/1-1


DERİ SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

Türk Hava Kurumu Şube Başkanlıkları tarafından 2017 yılı Kurban Bayramında toplanacak olan deri ve bağırsakların satış ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve merkezlerde yapılacaktır. İhale şartnamesi aşağıdaki Şubelerden veya www.thk.org.tr adresinin ihaleler kısmından temin edilebilir.

İhaleye iştirak edecek firmalar şartnamede belirtilen belgeleri ihale gün ve saatine kadar katılacakları bölgenin ihale komisyonuna teslim edebilirler.

 

                                     İHALE TARİH VE MERKEZLERİ

                                             04 TEMMUZ 2017 SALI

ADANA

0 322 454 01 14 - 0322 454 01 15

EDİRNE

0 284 225 13 19 - 0 284 213 53 07

ANTALYA

0 242 324 48 80

DENİZLİ

0 258 241 25 38

KAYSERİ

0 352 231 34 66

KARABÜK

0 370 412 24 66

 

06 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE

MUĞLA

0 252 214 12 19 - 0 252 214 02 55

GAZİANTEP

0 342 231 10 42

KONYA

0 332 350 83 61

İSTANBUL (ŞİŞLİ)

0 212 219 97 05

SAMSUN

0 362 431 21 85

NEVŞEHİR

0 384 213 17 17

 

10 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ

İZMİR (KARŞIYAKA)

0 232 364 59 87

 

11 TEMMUZ 2017 SALI

ESKİŞEHİR

0 222 231 10 24 - 0 222 233 06 01

GİRESUN

0 454 216 37 19

VAN

0 432 214 19 21

MALATYA

0 422 321 21 94

BALIKESİR

0 266 249 67 83

DİYARBAKIR

0 412 228 60 93

 

12 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA

ANKARA (GÖLBAŞI)

0 312 484 11 02

 

13 TEMMUZ 2017 PERŞEMBE

BURSA(YILDIRIM)

0 224 328 04 40

ERZURUM

0 442 213 62 35

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TEL: 0312 303 72 75 - 76 - 77

5697/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Meydan Hizmetlerinin İş Makineleri ile Yapılması ve Flitrasyon Toprağı İle Atık Malzemelerin Gösterilen Yere Atılması ve Düzenlenmesi İşidir.

İhale kayıt numarası                :  2017/309054

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 120 gün) en az 3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon ve bir adet kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aşağıda yazılı işlerin yapılmasıdır. Atık döküm ücreti Belediyeye, İdaremiz tarafından ödenecektir.

 

İşin adı

Günlük ton

Taşıma uzaklığı (mt)

Gelen kok kömürünün silolanması

20

-

Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması

250

150

Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması

20

100

Kuyruk yüklenmesi

40

-

Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın alınması

15

300

Pancar Anal. Lab. çıkan günlük pancarın silolara taşınması

6

300

Kireçtaşı pasasının Fabrika içine uygun sahaya taşınması

35 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

Filtre torağının taşınması

225 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

Taş, kum taşınması

15 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

Pancar Toprağı

55 m3

Burdur Belediyesi arıtma tesisi içerisinde bulunan çiçek toprağı döküm sahası (2,8 km)

 

b) Yapılacağı yer                    :  Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  06.07.2017 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 06.07.2017 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5743/1-1


9.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/292402

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27  ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  9.000 Ton Kireç Taşı Mal Alımı

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası stok sahasına teslim.

c) Teslim tarihleri                             :  İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  04/07/2017 Salı Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; İdari Şartnamede belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Y. Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 04.07.2017 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5636/1-1


KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı alımı işi açık ihale usulü ile İhale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/300637

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Telefon ve faks numarası             :  0442 631 38 46 - 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  14.000 Ton Kireçtaşı Temini

b) Teslim yeri                                   :  Erzurum Şeker Fabrikası stok sahasında teslim

c) Teslim tarihi                                 :  20.07.2017 - 30.11.2017 (133 Takvim Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                              :  07.07.2017 Saat: 10:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı [Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [07.07.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

11 - Mezkur alım 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5689/1-1


1 ADET 1,5 TESLA MR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2017/313585

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4272 - 4274

ç) Belgegeçer                          :  232 311 4322

d) E- posta                              :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  1 ADET 1.5 TESLA MR CİHAZI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları - 1 Adet

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

ç) Teslim Tarihi                      :  120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  12/07/2017 Çarşamba günü - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler teklif ettiği sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam ve koşullarını, standart ve isteğe bağlı aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de içeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını, ihale teklif dosyasında sunmalıdır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte ihale teklif dosyasında belgelemelidir.

4.3.3. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.4. Adaylar, üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

4.3.5. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek           sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100.- TR karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki  esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

5717/1-1


MÜBADELE İLANI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden:

Motorlu araçların satış işlemleri açık artırma usulü ile toptan mübadele edilecektir.

1 - Mübadeleyi Yapan İdare   :  ADIYAMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

2 - Telefon ve Faks No           :  416 2164885/6430   Faks No: 2149837

3 - Mübadele Yeri                  :  Adıyaman Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Odası

4 - Mübadele Tarihi ve Saati   :  03/07/2017 Pazartesi Günü Saat:14.00

5 - Mübadelede 21 adet muhtelif marka model taşıt ve (211) kalem demirbaş ve tüketim malzemesi 7.020 kg çıkma demir hurdası ve 1.040 kg çıkma plaka hurdasından oluşan araç, mal ve malzemeler ve 4645 sayılı kanunun 38. maddesine göre toplu olarak mübadele yapılacaktır.

6 - Mübadeleye (265.500.00)TL Muhammen bedel üzerinden açık artırma ile başlanacaktır. 1 adet Passat 2.0 TDI BMT 150 PS DSG taşıt, 1 adet Renault Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg ve 1860 top A4 fotokopi kâğıdı ile mübadele edilecektir.

7 - Teminatın Yatırılacağı Yer ve Son Ödeme Zamanı: Adıyaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 03/07/2017 Günü Mübadele saatine kadar teminat yatırılacaktır.

8 - Mübadeleye katılacak firmalar şartnamede belirtilen Muhammen bedelinin (265,500,00-TL) en az %3 kadar (7.965,00-TL) geçici teminat yatıracaktır.

9 - Mübadele için sürülecek pey miktarı özellikleri idaremizce belirlenen en az 5 (beş) top A4 fotokopi kâğıdı ile mübadele devam edecektir.

10 - Mübadele yapılacak taşıtlar, Emniyet Müdürlüğü MOBESE Hizmet Binası Önü (Polis Evi Yanı) ve ek hizmet binası (Eski Kadın Doğum Çocuk Hastanesi) bahçesinde ilan tarihinden ihale saatine kadar mesai saatleri içerisinde görevli personel ile birlikte görülebilir.

11 - İhaleye katılmak için istenilen belgeler:

a) İhale tarihine göre son 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir ikametgah belgesi ve belge sahibine ait Nüfus cüzdan sureti.

b) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği, Tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noter onaylı imza sirküleri örneği,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

d) Teklifte bulunacak taşınır malın satışına dair eki listede gösterilen geçici teminat miktarının yatırıldığına dair belge,

e) Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir.

12 - Mübadele Şartnamesi Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresinden olarak temin edilebilir.

13 - Taşıtlar ile ilgili KDV, vergi, resim, harç ve benzeri devir işlemleri ile teslimatla ilgili işçilik ve nakliye giderleri, diğer tüm mali yükümlülükler alıcıya ait olup ihale bedeli üzerinden kanuni oranda alıcı tarafından ödenecektir.

14 - Mübadeleye katılacak firmalar araçları mevcut hali ile görerek fiyat vereceklerinden dolayı daha sonra idareden araçlarla ilgili her hangi bir talepte bulunamayacaktır.

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamak da serbesttir.

Ayrıntılı bilgi için tel:0.416-2164885/6430 arayabilirler.

 

SN

MARKA

TİPİ

MODEL

HASAR ORANI

TAHMİNİ BEDEL

ADET

1

TOYOTA

COROLLA 1.6

1996

Tamir Gerekir

9.000,00 ¨

1

2

TOYOTA

CARİNA-E2

1998

Tamir Gerekir

10.000,00 ¨

1

3

TOYOTA

COROLLA 1,6 TERRA

2004

Tamir Gerekir

17.000,00 ¨

1

4

OTOKAR

SULTAN 125 L

2006

Tamir Gerekir

22.000,00 ¨

1

5

RENAULT

MEGANE II 1.6

2006

Tamir Gerekir

18.000,00 ¨

1

6

OTOKAR

SULTAN 115 S

2004

Tamir Gerekir

19.000,00 ¨

1

7

HONDA

XL-185-S

1991

Tamir Gerekir

1.250,00 ¨

1

8

HONDA

XL-185-S

1991

Tamir Gerekir

1.250,00 ¨

1

9

FORD

TOURNEO K 210 S 1.8 TDCİ AC

2008

Tamir Gerekir

13.000,00 ¨

1

10

FİAT

COMBİ 1.3 M JET ACTİVE

2008

Tamir Gerekir

12.000,00 ¨

1

11

FİAT

COMBİ 1.4 ACTİVE

2007

Tamir Gerekir

11.000,00 ¨

1

12

RENAULT

CLİO SYMBOL AUT 1.6 AC

2008

Tamir Gerekir

13.000,00 ¨

1

13

HYUNDAİ

ACCENT ERA 1.6 CVVT SELECT

2009

Tamir Gerekir

16.000,00 ¨

1

14

RENAULT

MEGANE SEDAN II 1,6 AUTH

2009

Tamir Gerekir

17.000,00 ¨

1

15

BMW

F 650 GS

2005

Tamir Gerekir

5.000,00 ¨

1

16

RENAULT

VELSATİS

2004

Tamir Gerekir

22.000,00 ¨

1

17

FİAT

ALBEA 1.6 DYNAMİC

2007

Tamir Gerekir

9.000,00 ¨

1

18

SUZUKİ

SK 410 VLUA

1997

Tamir Gerekir

3.000,00 ¨

1

19

FORD

LCX KISA ŞASİ

1999

Tamir Gerekir

7.000,00 ¨

1

20

FİAT

223-1.9 M JET

2006

Tamir Gerekir

11.000,00 ¨

1

21

HYUNDAİ

1.5 GLS KLM

2002

Tamir Gerekir

9.000,00 ¨

1

22

211 KALEM DEMİRBAŞ VE TÜKETİM MALZEMESİ

-

10.000,00 ¨

 

23

ÇIKMA DEMİR HURDASI

7.020 kg

5.000,00 ¨

 

24

ÇIKMA PLAKA HURDASI

1.040 kg

5.000,00 ¨

 

 

İlan olunur.

5719/1-1


MTA SONDAJ İŞİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

21 Kişi ile Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/315620

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 736 1250 / 0 312 736 1251

c) Elektronik posta adresi       :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  21 Kişi ile Jeotermal Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Ankara İli Sincan İlçesi İlyakut Mah. ve Civarı

c) İşin süresi                           :  İşin süresi 24.07.2017-12.11.2017 tarihleri arası 3 Ay 20 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03/07/2017 Pazartesi Günü Saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-,(Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların EKAP’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5745/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 7300 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                      : 2017/309815

1 - İdarenin:

a) Adresi                                              : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası               : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                   : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı   : S-49 MAKAS İÇİN 7300 ADET HAZIR ÇELİK SELETİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                    : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 10.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399 - 13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5733/1/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 85.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                      : 2017/309838

1 - İdarenin:

a) Adresi                                              : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası               : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                   : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı   : 85.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                    : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 11.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399 - 13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5733/2/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 4 KALEM KONTRAY SELETİ VE KİLİT MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                      : 2017/309860

1 - İdarenin:

a) Adresi                                              : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası               : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                   : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı   : S-49 MAKAS İÇİN 4 KALEM KONTRAY SELETİ VE KİLİT MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                    : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 12.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5733/3/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 VE UIC 60 MAKAS İÇİN 14 KALEM KONTRAY VE GÖBEK ÖZEL SELETİİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                      : 2017/309877

1 - İdarenin:

a) Adresi                                              : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası               : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                   : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı   : S-49 VE UIC 60 MAKAS İÇİN 14 KALEM KONTRAY VE GÖBEK ÖZEL SELETİİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                    : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 13.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5733/4/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN S-49 MAKAS İÇİN 16 KALEM GÖBEK TAKOZU VE KÜRSÜ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                      : 2017/309906

1 - İdarenin:

a) Adresi                                              : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası               : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                   : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı   : S-49 MAKAS İÇİN 16 KALEM GÖBEK TAKOZU VE KÜRSÜ MALZEMESİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer                    : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 14.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5733/5/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Pancar Alım Kampanyası Dönemi Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmeti ve revizyonunun yapılması işi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/306312

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)        :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Merkez Bölge Kantarı 3 Adet Elektrikli Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile 1 Adet Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Makinesi ve 2 Adet Dağıtım (Yığma) Silo Arabası Makinesi ile 503.000 Ton, Merkez Bölge Göndelen Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi (Dizel) ile 41.000 Ton, Merkez Bölge Kızılca Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi (Dizel) ile 28.000 Ton, Aksaray Bölge Aksaray Kantarı 2 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi (Dizel) ile 78.000 Ton, Aksaray Bölge Ağaçlı Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi (Dizel) ile 48.000 Ton ve Yeşilova Bölge Yeşilova Kantarı 2 Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi (Dizel) ile 35.000 Ton olmak üzere Toplam 733.000 ton Pancar Boşaltma hizmet işi ve revizyonu yapılması işi

b) Yapılacağı yer                    :  Merkez Bölge, Merkez Bölgeye bağlı Göndelen ve Kızılca Kantarları, Yeşilova Bölgesine Bağlı Yeşilova Kantarı ile Aksaray Bölgesine Bağlı Aksaray Kantarı

c) İşin süresi                           :  2017 Pancar alım kampanyası dönemi;

                                                  - Merkez Bölge Kantarı 3 Adet Elektrikli Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması ve 1 Adet Otomatik Pancar Boşaltma Makinesi Çalıştırılması ile 2 Adet Dağıtım Silo Arabası Makinesi Çalıştırılması 120 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 165 Gün

                                                  - Göndelen Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 135 Gün

                                                  - Kızılca Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 135 Gün

                                                  - Yeşilova Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 135 Gün

                                                  - Aksaray Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 135 Gün

                                                  - Ağaçlı Kantarı Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 135 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  30.06.2017 Cuma günü Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. İş makineleri (kepçe, loader ve dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5735/1-1


JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen 19 adet arama 2 adet jeotermal kaynak işletme sahasının ihalesi; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 (Bölge Trafik Yanı) yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                            İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE)

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  13/07/2017 Perşembe günü saat 12:30

5 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.- TL’lik banka makbuzu

8 - İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge

9 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

b) Tüzel kişiler için:

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (2017 yılı onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)

6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

8 - İhale dokümanının alındığına dair 100.- TL’lik banka makbuzu.

9 - İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge

10 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

 

 

İlçe

Köy/Mevkii

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ayvacık

Tuzla

792,92

27.717,37

831,52

13/07/2017

13:30

2

Ezine

Pınarbaşı

1724,21

31.846,15

955,38

13/07/2017

13:31

3

Ayvacık

Kızılkeçili

485,21

27.717,37

831,52

13/07/2017

13:32

4

Ayvacık

-

90,97

27.717,37

831,52

13/07/2017

13:33

5

Bayramiç

Ahmetçeli

4881,35

90.158,53

2.704,75

13/07/2017

13:34

6

Bayramiç

Yukarı Palamut

1050,00

27.717,37

831,52

13/07/2017

13:35

7

Yenice

Haydaroba

4888,48

90.290,22

2.708,70

13/07/2017

13:36

8

Yenice

Güneyler

4610,02

85.147,06

2.554,41

13/07/2017

13:37

9

Bayramiç

Doğancı

4802,79

88.707,53

2.661,22

13/07/2017

13:38

10

Bayramiç

Zeytinli

4698,51

86.781,47

2.603,44

13/07/2017

13:39

11

Çan

Hacılar

4679,78

86.435,53

2.593,06

13/07/2017

13:40

12

Bayramiç

Külcüler

3750,00

69.262,50

2.077,87

13/07/2017

13:41

13

Ayvacık

-

904,92

27.717,37

831,52

13/07/2017

13:42

14

Ayvacık

-

391,32

27.717,37

831,52

13/07/2017

13:43

15

Yenice

-

4972.94

91.850,20

2.755,50

13/07/2017

13:44

16

Yenice

-

4032,88

74.487,29

2.234,61

13/07/2017

13:45

17

Yenice

-

4481,38

82.771,08

2.483,13

13/07/2017

13:46

18

Yenice

-

3759,15

69.431,50

2.082,94

13/07/2017

13:47

19

Ezine

Akçakeçili

1104,91

27.717,37

831,52

13/07/2017

13:48

20

Yenice

Hıdırlar

4278,61

350.000,00

10.500,00

13/07/2017

13:49

21

Yenice

Hıdırlar

4771,6

352.668,95

10.580,06

13/07/2017

13:50

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İl Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklifi hadde layık bulmadığı durumda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

İlan olunur.

5394/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TALİ OCAK VANTİLATÖRÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i            :     Malzemenin Cinsi                           Miktarı        

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Tali Ocak Vantilatörü                 1 Kalem (1 adet)

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: Karadon TİM

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  26.07.2017 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                  : 920 - TTK/1539

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Sistem Grup-1 gazlı ortamda çalıştırılacağından teçhizata ait Avrupa Konseyince onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamlar için ATEX alev sızdırmazlık sertifikası idari şartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklif ile birlikte verilecektir. Bu sertifikası bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26.07.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5744/1-1


I (A) GRUBU MADEN RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 - İhale Konusu İşler:

3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen I (A) Grubu Maden (kum-çakıl) Ocağı olarak 5 yıl süreyle işletmek üzere 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

1) İstanbul İli, Eyüp İlçesi hudutları dahilinde 19,27 hektar alana sahip, F21-B4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve GR.: 34/2017/1 nolu saha,

 

Nokta No

Y

X

1

654302.35

4574264.94

2

655857.43

4573863.12

3

655827.41

4573746.94

4

654272.33

4574148.75

 

2 - Tahmin edilen Bedel:

 

Sıra No

İlçe

Pafta

Grn.

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel KDV Hariç (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Eyüp

F21-B4

34/2017/1

19,27

1.584.380,00

47.531,40

14.08.2017

10.00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü-Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64   Fatih - İSTANBUL

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  - İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.- TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

- İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatler içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

- Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64   Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64   Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat    :  14.08.2017 Pazartesi günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince ihaleye açılan sahaların ihalelerine katılmak için Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun başvuruda bulunması zorunludur.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 - T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Tüzel kişi istekliler;

1 - Sicili kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

Ortak Hükümler:

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge.

j) İşletme Ruhsat Taban Bedeli yatırıldığına dair makbuz.

k) Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde belirtilen ihale müracaat formu (Ek Form - 22),

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

5248/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl - İlçe Mahalle

Pafta No

Ada No

Parsel No

Alanı (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

İstanbul / Üsküdar/ Çengelköy

194

863

42

1.079,21

Arsa

Konut Alanı

6.475.260,00 TL+KDV

195.000,00 TL

06.07.2017

10:00

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 06.07.2017 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00- TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j) İsteklilerin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 06.07.2017 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

5687/1-1