20 Haziran 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30102

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ AVAN PROJEYE GÖRE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SABİT OTOMATİK PANCAR BOŞALTMA TESİSLERİNİN İŞLETME VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEKANİZMA KAZI YEDEKLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


Specific Procurement Notice

Invitation for Prequalification


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden:


KIRKLARELİ MERKEZ İLÇEDE BULUNAN TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Yüreğir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ AVAN PROJEYE GÖRE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile avan projeye göre kat karşılığı inşaat yapımı ihalesine çıkarılmıştır.

İLİ                                          :  Kahramanmaraş

İLÇESİ                                   :  Onikişubat

MAHALLESİ-KÖYÜ           :  Fatih

ADA/PARSEL NO               :  6235 ada 7, 8, 9 ve 10 parsellerden imar uygulaması sonrasında oluşacak şartname eki krokideki A imar adası ve B imar adası.

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  A İmar Adası 15.036,06 m² ve B İmar Adası 1.147,22 m²

CİNSİ                                     :  Arsa

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü.

MUHAMMEN BEDELİ       :  46.000.000,00 TL (Kırkaltımiyontürklirasısıfırkuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  1.380.000,00 TL

                                                  (Birmilyonüçyüzseksenbintürklirasısıfırkuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  04/07/2017 Salı günü saat 14:30

İŞİN ADI                               :  Saçaklızade Rezerv Yapı Alanı Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi

Mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 13/06/2017 tarihli ve 2017/441 nolu kararına istinaden taşınmazın;

1 - Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Fatih Mahallesi, Saçaklızade Rezerv Yapı Alanında şartname eki Krokide Koordinatları Gösterilen A İmar Adası 15.036,06 m² ve B İmar Adası 1.147,22 m² alana sahip taşınmaz arsalardan A İmar Adasındaki arsa üzerine IV. Sınıf C Grubu Yapı Sınıfı 39.042 m² toplam inşaat alanında 9 Blok, 296 adet bağımsız konut ve III. Sınıf A Grubu Yapı Sınıfı 820 m² toplam inşaat alanında 1 adet İşyeri ile mimari projede belirtilen tüm ortak alanlarından oluşacak; B İmar Adasındaki arsa üzerine III. Sınıf B Grubu Yapı Sınıfı 1.736 m² toplam inşaat alanında 1 adet İşyeri ile mimari projede belirtilen tüm ortak alanlarından oluşacak arsada, Kat Karşılığı bina yaptırılması işi.

2 - Yukarıda kat karşılığı ihalesine çıkılacak yapılardan, A İmar Adasındaki; 1., 2. ve 3. Bloklardaki Bağımsız Bölümlerin tamamı ile 4. Bloktaki 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 Nolu Bağımsız Bölümlere ilaveten 2.424,00 TL (İkibindörtyüzyirmidörttürklirasısıfırkuruş) nakit paranın üzerinden teklif verilecek ve artırım yapılacaktır. Artırımlar nakit TL (Türk Lirası) üzerinden yapılacak olup, idare lehine en fazla artış veren istekli ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanacaktır.

3 - İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında İdaremize yansıtılması,

4 - İşe ait zemin etüdü ve uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli her türlü izin ve onayın (yapı ruhsatı, yapı kullanım izni, … vb) alınması, onay gereği yapılacak imalatlar ile konuya ilişkin her türlü masrafın yüklenicisince karşılanması,

5 - Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.

Asgari şartlarıyla kat karşılığı inşaat yapılması işidir.

I. İhale dökümanı ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No: 25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Biriminde görülüp 04/07/2017 Salı günü saat 14:00’e kadar temin edilebilecektir. İrtibat için: Tel: 0 344 228 46 00 (1718)

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 4. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Satın Alma Birimine imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, şartname eki (Ek: 2) örneğe uygun İletişim Bilgi Formu,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Şartname eki (Ek: 3) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek: 8) örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin % 40’ından az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu şartname eki (Ek-7) örneğe uygun veya İdarece aslı görülmüş sureti. (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Muhammen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere; tek bir sözleşmeye ait son 10 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya son 5 yıl içerisinde tek bir sözleşmeye ait ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi aslı ya da noter tasdikli sureti. (Her türlü İş Merkezi, Konut ve Ticaret Merkezi yapım işi Benzer işler olarak kabul edilecektir.)

ı) İhalenin ilk ilan tarihi itibariyle, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınmış, Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti

i) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname eki (Ek: 4) örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair 500,00 TL tutarında makbuz,

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek: 5) örneğine uygun Yer Görme Formu,

l) Şartnamenin 4. maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif mektubu (Ek-1) ve pay-puan cetvelini içeren iç zarf

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı) ve (i) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para olarak yapılır. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, idarenin uygun görmesi şartıyla istekli bağımsız bölüm teklif edebilir.

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veznesine işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5659/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması ve Revizyonu Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/305487

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Muş Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Merkez kantarındaki ± %20 toleranslı 177.500 ton Mercimekkale Kantarındaki ± % 20 toleranslı 70.000 ton pancar, Güroymak kantarındaki ± % 20 toleranslı 6.000 ton pancar ve Bulanık kantarındaki ± % 20 toleranslı 97.500 ton pancarın elektrikli ve dizel tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinelerin revizyonudur. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefliği; Merkez, Mercimekkale ve Güroymak Kantarı, Bulanık Bölge Şefliği Bulanık Kantarı Sahaları

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve Saati                       :  12.07.2017 Çarşamba günü saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 12.07.2017 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5673/1-1


SABİT OTOMATİK PANCAR BOŞALTMA TESİSLERİNİN İŞLETME VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Tesislerinin İşletme ve Temizlik Hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/305451

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0436-215 12 80  Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  ± %20 toleranslı 12 Adet İşçi ile 110 Gün boyunca Sabit Otomatik Pancar Boşaltma Tesislerinin İşletme ve Temizlik Hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir)

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikası.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve Saati                       :  06.07.2017 Perşembe günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 06.07.2017 Perşembe günü saat 10:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5674/1-1


PANCAR TESELLÜM VE SEVKİYAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhale Kayıt Numarası           :  2017/305477

1 - İdarenin

a) Adı                                  :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                             :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks No         :  0436 215 12 80 - 0436 215 13 30

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  Fabrikamızın 2017/2018 yılı Kampanya döneminde ± % 20 toleranslı 90 gün boyunca Pancar Tesellüm ve Sevkiyat İşleri. (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.)

                                               Çalışacak Personel 97 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 90 Gün

b) Yapılacağı Yer                :

Bölge Adı

Kantar Adı

Çalıştırılacak

Personel Adet

Merkez

Merkez

20

Merkez

Mercimekkale

18

Merkez

Güroymak

9

Bulanık

Bulanık

30

Malazgirt

Malazgirt

20

TOPLAM

 

97

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve Saati                 :  07.07.2017 Cuma günü saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. YüzOnsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 07.07.2017 Cuma günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5675/1-1


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 KAMPANYA SÜRESİNCE MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/305483

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2017-2018 Kampanya Dönemi süresince (± %20 toleranslı 110 gün) ± % 20 toleranslı 85.000 Ton olmak üzere günlük kok, kireçtaşı, pancar, vs. gibi işletme malzemeleri ile atıkların Teknik Şartnamede belirtilen esaslar dahilinde yer silosundan kullanma yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi ve gösterilen sahaya boşaltılması, atıkların atılması vb. işlemleri. İşle ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikası Meydan Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve Saati                       :  11.07.2017 Salı günü saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları  (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 11.07.2017 Salı günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5676/1-1


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Pancar Yüzdürme, Kristal Şeker Ambalajlanması ve Çamur Susuzlaştırma ile Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/306620

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve Faks Numarası     :  0436-215 12 80   Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  77 Adet İşçi ile ± % 20 Toleranslı 110 Gün boyunca Meydan Pancar Yüzdürme, Kristal Şeker Ambalajlanması ve Çamur Susuzlaştırma ile Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamelerde belirtilmiştir)

b) Yapılacağı Yer                      :  Muş Şeker Fabrikasında.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve Saati                       :  13.07.2017 Perşembe günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları  (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 13.07.2017 Perşembe günü saat 10:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5677/1-1


MEKANİZMA KAZI YEDEKLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Mekanizma kazı yedekleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/290866

Dosya No                               :  1727048

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik Posta Adresi      : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Mekanizma kazı Yedekleri: 22 kalem

b) Teslim Yeri                        :  TTK Amasra İşletme Müdürlüğü işletme sahası Amasra/ BARTIN

c) Teslim Tarihi                      :  İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı    Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve Saati                    :  11.07.2017 SALI günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER- ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 11.07.2017 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5686/1-1


Specific Procurement Notice

Invitation for Prequalification

Country: TURKEY

Name of Project: GAS STORAGE EXPANSION PROJECT

Contract Title: Design, Supply and Installation of Tuz Golu Underground Storage Expansion Plant

Sector: ENERGY

Loan No./Credit No./Grant No.: P162727

Prequalification Reference No.: G-1-2

1. The Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) has applied for financing from the World Bank toward the cost of the Gas Storage Expansion Project, that will expand the capacity of the on-going Tuz Golu Underground Gas Storage Facility; and intends to apply part of the proceeds to payments for goods, works, non-consulting services and consulting services to be procured under this project. This contract might be jointly financed by other international financing institutions. Procurement will be governed by the World Bank’s Procurement Regulations.

2. BOTAŞ intends to increase the capacity of existing underground gas storage (UGS) facility from 1 BCM to 5 BCM working gas, daily injection capacity from 30 Million Sm3 to 60 Million Sm3 and send out capacities from approximately 40 Million Sm3 to 80 Million Sm3. For these objectives Contractor is required to carry out following works;

a. Review of basic design study and preparation of detail engineering study; and

b. Design, supply and installation (DS&I) of the following activities:

i. Surface Facilities: Surface facilities involve supply and Installation of technological units such as; pig stations, compressors, drivers, gas measuring units, filters and separators, heaters, coolers, drying plants, de-hydration units, leaching pumps, cavern heads, dilution pumps, blanket units, fuel gas supply system, transport pipelines, storage tanks, flare system, vent systems, pressure control system, power supply system, power generators, instrumentation, cables, unit and plant controlling system, automation components, SCADA, auxiliary and supporting equipment, connecting piping, connecting piping with valves, field piping system and connecting manifold, etc.

ii. Subsurface Facilities: Under the expansion project, it is planned to drill and leach 48 additional wells with solution mining within the licensed area so as to develop a total of 5 Bcm of working gas capacity. This component includes reviewing of basic designs, preparation of detail engineering designs, drilling of wells with adequate subsurface installation, leaching of salt caverns for gas storage purpose (each cavern with a free geometrical volume approximately 630.000 - 750.000 m³), first gas fill for each cavern, snubbing-out of the debrining string for each cavern, commissioning of each cavern and operation of caverns to hand over.

iii. Water and Brine Discharge Pipelines: This component will involve construction of a 120 km fresh water supply line (52-56’’) from Hirfanli Reservoir to project site and a 40-45 km brine discharge line from the new solution mining plant to the Tuz Golu. This component also involves several pumping stations and storage reservoirs.

iv. Electricity Supply: The project includes electricity transmission lines for water pumping stations, surface and sub-surface facilities.

It is expected that the Request for Bids will be made in September 2017.

3. Prequalification will be conducted through the procedures as specified in the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers July 2016 (“Procurement Regulations”), and is open to all eligible Applicants as defined in the Procurement Regulations.

4. Interested eligible Applicants may obtain further information from BOTAŞ at the address below during office hours (09:00 to 16:00 hours, Turkey time). A complete set of prequalification documents in English may be purchased by interested Applicants on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of US$100 excluding any wire transfer costs and bank commissions to IBAN: TR100001500158048004004715 (Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Kurumsal Merkez Şubesi). The document will be sent by courier or can be obtained by an authorized person from the address specified below in Paragraph 5. Prequalification document (in Read Only form) will be posted on the BOTAS’ web site indicated below Paragraph 5 for inspection by prospective Applicants.

5. Applications for prequalification should be submitted in clearly marked envelopes and delivered to the address below by 15:00 hrs. (Turkey time) on 4th of August, 2017. Late applications may be rejected.

Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ)

Attn: M. Gazi DÜLGER (Head of Underground Gas Storage Department)

Address: Bilkent Plaza A-2 Blok

06800 Bilkent, Ankara/Turkey

Phone: 00 90 312 297 22 87

Fax: 00 90 312 266 0733 & 266 0734

E-Mail: ugs@botas.gov.tr

Web page: www.botas.gov.tr

5693/1-1


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Sarıoba-Yaralı) Kantarlarında Tesellüm Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/297147

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamız Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Sarıoba-Yaralı) kantarları tesellüm hizmet alımı işi (Merkez Bölge Tahmini 111 Gün 48 Personel)

                                                  (Polatlı Bölgesi Sarıoba Tahmini  74 Gün 7 Personel)

                                                  (Polatlı Bölgesi Yenice Tahmini   88 Gün 7 Personel

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Merkez Kantarı İşe Başlama Tarihi                    : 09.09.2017

                                                  Merkez Kantarı İş Bitim Tarihi                          : 28.12.2017

                                                  Polatlı Kantarı (Sarıoba) İşe Başlama Tarihi      : 16.10.2017

                                                  Polatlı Kantarı (Sarıoba) İşin Bitiş Tarihi           : 28.12.2017

                                                  Polatlı Kantarı (Yenice) İşe Başlama Tarihi       : 02.10.2017

                                                  Polatlı Kantarı (Yenice) İşin Bitiş Tarihi            : 28.12.2017

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  03.07.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5515/1-1


SÜLFÜRİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        :  2017/307713

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  :Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası  :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  1.700 ton Sülfürik Asit

b) Teslim Yeri                        :  İlgili Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

c) Teslim Tarihi                      :  1.700 ton Sülfürik Asitin teslimatına; 1 Eylül 2017 tarihinde başlanacak olup, teslimat takvimi ilgili şeker fabrikalarının verecekleri termin programına göre olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

                                                               Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                    :  05.07.2017 Çarşamba günü, Saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14  (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 05.07.2017 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5627/1-1


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı mal alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/303162

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5. km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 344 419 16 09

                                                  Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ± %20 toleranslı 20.000 Ton Kireç Taşı mal alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Kireçtaşı Fabrikamıza 15 Temmuz 2017 - 30 Ekim 2017 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Elbistan Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  30.06.2017 Cuma günü Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve K.D.V. Dahil 100,00 TL. (Y.YüzTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

5635/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar ve Bilişim Malzemesi Teknik Şartnamesine ve “Tip1 ve Tip2 Anahtarların Cisco, Dış Ortam Anahtarlarının Cisco İE3000 8TC Switch, Sunucunun Cisco UCS C220M4 Rack Sunucu, Ağ Erişim Kontrolü Sisteminin ise Cisco ISE (Identity Services Engine) marka/modeline” uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik Şartnamesine, istenilen marka/modelleri ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 03.07.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin Teknik Şartnamesine istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5630/1-1


3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 3 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/07/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5631/1-1


ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden:

Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                           :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 585 6549 - 0 312 585 64 94

c) Elektronik Posta Adresi            :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı                :  Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                          :  Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait şantiyesinde ve Danışman tarafından kurulacak olan şantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriş, büro makinaları, kırtasiye vb. Danışman tarafından karşılanacaktır).

c) İşin başlama ve bitirme tarihi    :  İşleri’n süresi; 5,5 (beşbuçuk) yıl olup Danışman’a yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama projelerinin bir kısmı aşaması için, Yüklenici tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra Proje ’ye ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inşaat (yapı denetimi) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                        :  6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                          :  Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara

c) Tarihi ve saati                           : 31.07.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki fiyat teklif formları.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 6.000.000,00 TL’ den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler.

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 8.000.000,00-TL’den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler.

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 200.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;

Danışmanlık hizmetini en az % 80’i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir.

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu.

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu

4.3.2.1.1. Kilit personel

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel.

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.2. İşletme Döneminde Teknik Personel Durumu

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen İşletme Dönemi Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; Kamu Özel İşbirliği [PublicPrivatePartnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), PrivatelyFinancedProjects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve işin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5599/1-1


KIRKLARELİ MERKEZ İLÇEDE BULUNAN TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S.

NO

MAH./KÖY

TAŞINMAZ

NO

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

(m2)

HAZİNE

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

VASFI

İMAR DURUMU/ AÇIKLAMA

TAHMİNİ

SATIŞ

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE

GÜNÜ

SAATİ

1

Camiikebir

Mah.

39010101985

775

4

1.305,00

1.305,00

Bodrum Katlı Kagir Beş Katlı Yirmi Daireli Apartman

İmarlı-Konut Alanı

3.547.000,00 ¨

1.064.100,00 ¨

13.07.2017

10:30

 

AÇIKLAMALAR

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen, Kırklareli İli Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan Hazineye ait taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile satış ihalesine yukarıda gösterilen gün ve saatte çıkarılacaktır.

2 - İhaleye iştirak Etmek isteyenlerin Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), Nüfus Cüzdan Sureti, İkametgah Belgesi (Tüzel Kişilerde siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin Noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri) ile ihale saatine kadar Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü'nde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Geçici Teminatın, Teminat Mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

4 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde İdaremizde bedelsiz görülebilir.

5 - İhale saatine kadar Komisyona ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre hazırlanacak teklif mektuplarını İadeli taahhütlü postayla gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Hazineye ait taşınmaz satış bedeli defaten ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL’yi aşması halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

8 - 4706 Sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

9 - Şartnamesinde satış sonucu elde edilecek gelirin özel ödenek kaydedileceği belirtilen taşınmaz malların ihale bedeli sertifika ile ödenmez.

10 - İmar durumlarına ait bilgiler şartnamede belirtilmiştir.

11 - Türkiye genelinde detaylı İhale bilgisi (Uydu foto ve taşınmaz foto vb.) www.milliemlak.gov.tr veya www.kirklarelidefterdarligi.gov.tr web adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

5474/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Yüreğir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Karşıyaka(Atakent) Mahallesinde aşağıda sıra numarası, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ile İhale Saatleri yazılı toplam 8 (Sekiz) adet Arsa Belediye Encümeninin 14/06/2017 tarih ve 201 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile en çok artırana satışları yapılacaktır.

 

SIRA

NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

İMAR

DURUMU

ALANI

M2

MUH. BED.

(TL)

GEÇ. TEM.

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/4

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:1,60

YOĞUNLUK

5.495,97

4.534.175,25

136.025,26

30.06.2017

14:30

2

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/5

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:1,60

YOĞUNLUK

5.000,00

4.125.000,00

123.750,00

30.06.2017

14:45

3

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/6

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:1,60

YOĞUNLUK

5.000,00

3.750.000,00

112.500,00

30.06.2017

15:00

4

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/7

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:1,60

YOĞUNLUK

5.000,00

3.750.000,00

112.500,00

30.06.2017

15:15

5

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/8

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:1,60

YOĞUNLUK

5.000,00

3.750.000,00

112.500,00

30.06.2017

15:30

6

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/9

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:1,60

YOĞUNLUK

5.000,00

4.125.000,00

123.750,00

30.06.2017

15:45

7

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/10

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:1,60

YOĞUNLUK

5.000,00

5.000.000,00

150.000,00

30.06.2017

16:00

8

KARŞIYAKA/Atakent)

11701/11

ARSA

TİCARET+KONUT

ALANI E:2,40

YOĞUNLUK

7.000,00

9.800.000,00

294.000,00

30.06.2017

16:15

 

1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda sıra numarası, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ile İhale Saatleri yazılı yukarıda sıra numarası halinde belirtilen Arsalar sıra numarasına göre belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı D.İ.K’nun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile en çok artırana satışı/satışları yapılacaktır.

2 - Geçici Teminatların ihale saatinden her bir arsa için ayrı ayrı olmak üzere önce Belediyemiz veznesine yatırılmış olması veya T.C. Ziraat Bankası Yavuzlar Şubesi TR06 0001 0012 6133 6561 0250 03 İBAN Nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.

3 - İhale ilgili şartname ve ekleri her bir arsa için için ayrı ayrı olmak üzere 150.00-TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Arsalar ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5 - Teklifler her gayrimenkul için ayrı ayrı verilecektir.

6 - İSTEKLİLERDEN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:

a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

c) Geçici teminat makbuzu.(Nakit)

d) İhaleye istekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde Ortak girişim beyannamesi.

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yolu ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma, birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı D.İ.K’ da belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları İhale günü İhale Komisyonu Başkanlığına ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

5605/1-1