12 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30094

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞGÜCÜ PERSONEL HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ KÜSPE PRESELERİ, BRÜKNER HAVUZU VE DİŞLİ KUTULARININ BAKIM - ONARIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI İLE PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:


KRİSTALİZATÖR KARIŞTIRICI YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2017/277711

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Ağrı Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Eski Erzurum Yolu 5. Km AĞRI

c) Telefon ve faks numarası       :  472 215 38 45-48, 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  11.000 ton Kireçtaşı Alımı

b) Teslim yeri/yerleri                 :  Ağrı Şeker Fabrikası stok sahası

c) İşin süresi                              :  İlk Teslimata 01 Ağustos 2017 tarihinde başlamak üzere fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22.06.2017 – 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (Yüz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 22.06.2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5375/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince terk talebinde bulunulan 2 (iki) Adet jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

a) ARA.13.00.2016.JEO.1 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                               :  Bitlis

İlçesi                          :  Tatvan

Köyü- Mevkii            :  Boryan

Ruhsat Alanı              :  4896,15 hektar

Pafta No                     :  VAN K48d3

Taban İhale Bedeli     :  30.000,00 TL

Geçici Teminat           :       900,00 TL

İhale Tarihi                 :  22/06/2017

İhale Saati                  :  11:00

Ruhsat Koordinatları:

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa

(Y)

251000

258000

258000

251000

251000

Yukarı

(X)

4274000

4274000

4267000

4267010

4274000

 

b) 24 No’ lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası:

İli                               :  Bitlis

İlçesi                          :  Güroymak

Köyü- Mevkii            :  Aşağı Mork-Dürühan

Ruhsat Alanı              :  569,00 hektar

Pafta No                     :  VAN K48d3 ve K48d4

Taban İhale Bedeli     :  30.000,00 TL

Geçici Teminat           :       900,00 TL

İhale Tarihi                 :  22/06/2017

İhale Saati                  :  11:15

Ruhsat Koordinatları:

 


 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa

(Y)

251000

249500

249543

252007

252010

251000

Yukarı

(X)

4275000

4274999

4276771

4276995

4274000

4274000

 

İhale Tarihi                                       :  22/06/2017 saat 11:00’da başlayacak, 15’er dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Bitlis İl Özel İdaresi, Strateji Geliştirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  Bitlis İl Özel İdaresi, İl Encümen toplantı salonu.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati      :  22/06/2017 Saat: 11.00

5 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi,

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmış, onaylı nüfuz cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1- Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2- Yönetim onaylı imza sürküleri,

3- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları Vekaletnameyi ibraz Edeceklerdir.

d) Bitlis İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul Edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

e) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

f) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

g) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

h) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmış belge.

6 - İhale bedeli KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi ihale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

4965/1-1


EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: El aletleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/279687

Dosya no                                :  1721329

1 - İdarenin

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  El aletleri (53 kalem)

b) Teslim yeri                         :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  05.07.2017 Çarşamba günü Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. TS’li olan malzemeler için TSE Uygunluk Belgesi, TSE Uygunluk belgesi olmayanlar için TSEK belgesi teklifle birlikte verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.07.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5331/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUVARI İŞGÜCÜ PERSONEL HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarı İşgücü Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                        :  2017/279012

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km.

                                                  Elbistan/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  0 344 419 16 09 - 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarında 2017-2018 Kampanya dönemi süresince tahmini 100 gün boyunca 22 kişi ile (2200 yevmiye) işgücü personel çalıştırılması hizmeti alımı işidir

b) Yapılacağı Yer                   :  Elbistan Şeker Fabrikası- Pancar Analiz Laboratuvarı

c) İşin Süresi                          :  Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 100 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati                       :  22.06.2017 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

5281/1-1


FABRİKAMIZ KÜSPE PRESELERİ, BRÜKNER HAVUZU VE DİŞLİ KUTULARININ BAKIM - ONARIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2017/278729

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Küspe Presesi 5 Adet ve Bunlara Ait 5 Adet Dişli Kutusu, Brükner Havuzu Tahrik - Mekanik (Kollar, Yataklar, Makine Gövdesi) Sistemini ve Bunlara Ait 3 Adet Dişli Kutusu Bakım - Onarımı ve Çalışır Vaziyette Teknik Şartnameye Göre Teslim Edilmesi Hizmet Alımı İşi.

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin Süresi                                    :  Yüklenici söz konusu işi 45 (Kırkbeş) takvim günü içinde çalışır vaziyette teslim edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  23/06/2017 Cuma Günü Saat 14:00 de

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: (İdari şartnamede belirtilmiştir.)

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 50,00 (Elli TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 23.06.2017 Cuma günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5338/1-1


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI İLE PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmetleri için işgücü çalıştırılması hizmet alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı yönetmeliği esasları dâhilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/284450

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30 - 37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı hizmetlerinin yürütülmesi için toplam 64 işgücü çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                         :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında 28 adet iş gücü ile ±%20 toleranslı 120 (Yüzyirmi) gün, Pancar Analiz Laboratuvarında 36 adet iş gücü ile ±%20 toleranslı 90 (Doksan) gün.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  22.06.2017 Perşembe Günü, Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

7 - Sınır değerin altında olan teklifler açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

9 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5317/1-1


SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/280642

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2017/2018 kampanya dönemi süresince Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile (±%20 toleranslı) 230.000 Ton, Sabit Pancar Boşaltma makinesi ile (±%20 toleranslı) 280.000 Ton Pancarın Boşaltılması, Makinelerinin İşletilmesi, Temizlenmesi ile bakım-onarım ve revizyonunun yaptırılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı Yer                         :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  2017/2018 kampanya dönemi süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 - KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  22.06.2017 Perşembe Günü, Saat 09.30

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5318/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/278305

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017 - 2018 Kampanya dönemi süresince (105 gün) (± %20), 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 4 Adet Damperli kamyonla tahmini 140 000 ton (±% 20) olmak üzere günlük kok, kireç taşı v.s. işletme malzemelerinin günlük olarak stok sahasından kullanım yerine 24 saat süre içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, fabrika sahasına gelen kok kömürünün nakil araçlarından indirilerek stok sahasına tarif edileceği şekilde istif edilmesi, istenilen malzemelerin bunkerlere dökülmesi veya iş makineleri ile bunkerlere itilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıklarının, pancar ile birlikte fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk, taş, kum, ot v.s.) ve pres filtre çamurunun, idarece gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması ve tarif edilen şekilde istiflenmesi, bu atık yığınlarının günlük tesviye edilmesi, yüklenicinin temin edeceği stabilize veya uygun malzemelerle, döküm sahasının ve sahaya çıkan yolların nakliye araçlarının çalışmalarına uygun hale getirilmesi, kampanya sonu iş bitiminde saha tesviyesinin yapılması işi. Detay ve diğer unsurlar Teknik Şartnamede açıklanmıştır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  ± %20 Toleranslı 105 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  22.06.2017 - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5299/1-1


JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümleri uyarınca, Salihli Belediyesi adına düzenlenmiş L20-a1, L20-a2 Paftalar ve aşağıda koordinatları verilen JEOTERMAL işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 3. maddesinin 29. fıkrası tanımı çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine göre, Salihli Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 2017/55 sayılı Kararına istinaden 20 yıllığına Gayri Ayni Hak Tesisi kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile 22/06/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte, hazırlayacakları İhale Teklif Zarflarını en geç 21/06/2017 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının teslim tarih ve saatine kadar İdare’ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan alanın bulunduğu koordinat, muhammen kira bedeli, geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SIRA NO

N. ADI

KOORDİNAT Y

KOORDİNAT X

PAFTA

VASFI

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE SÜRESİ

1

1

2

3

4

596000

603000

603000

596000

4262000

4255000

4255000

4255000

L20-a1,

L20-a2

JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA

2.000.000,00 TL YILLIK RUHSAT KULLANIM BEDELİ İLE İŞLETME BEDELİ VE DİĞER GELİRLERİN % 13 U ORANINDA HESAPLANAN BEDELDİR.

4.080.000,00 TL.

20 YIL

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgâhının olması.

2- İsteklinin veya %50'sinden fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarının ve ortak girişimlerde pilot ortağın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansının Olması.

3 - İsteklinin şirket olması halinde Ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olması, gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişilerden;

1 - TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

2 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılımın imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığı hesabına yatırılacak geçici teminat alındı makbuzu.

6 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

8 - Cumhuriyet Savcılığından Alınan Adli Sicil Belgesi

B) Tüzel Kişilerden;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü.

5 - Geçici teminat mektubu veya Belediye Başkanlığına yatırılan geçici teminatın alındı makbuzu.

6 - Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

7 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınmış (JES) Jeotermal Elektrik Santrali Elektrik Üretim Lisansı veya Elektrik Üretim Önlisansı.

C) Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi,

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre halesi yapılacak olan gayri ayni hak tesisine dair geniş bilgi ve idari şartnamesini mesai saatleri dahilinde KDV dahil 5.000,00 TL. ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare’de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

5313/1-1


KRİSTALİZATÖR KARIŞTIRICI YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2017/284102

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 274 461 3400 / 6174 - 0 274 461 3403

c) Elektronik posta adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü II. Borik Asit Fabrikası ihtiyacı olan 2 (iki) Takım Kristalizatör Karıştırıcı Yedek Parçalarının alımı işidir.

3 - İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  22/06/2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.8. Mali Durum Belgesini,

Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

4.1.9. İş Deneyim Belgesinin,

Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı Emet Bor İşletme Müdürlüğü - Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi (Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne veya Türkiye Ziraat Bankası Emet Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25) no.lu Emet Bor İşletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 22/06/2017 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Emet Bor İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5339/1-1