5 Haziran 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30087

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHTİYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELERİ PİYASAYA SATILACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel - Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Polatlı Belediye Başkanlığından:


ATIKSU ŞEBEKESİ VE TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARLARIN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHTİYAÇ FAZLASI ÖLÜ STOK MALZEMELERİ PİYASAYA SATILACAKTIR

EÜAŞ İstanbul Fuel - Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemizde bulunan 195 Kalem Yeni Kullanılmamış ve 1 adet Onarımla Kullanılabilir Trafo Ölü Stok malzemelerinin kapalı zarf teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.

1 - İDARENİN:

a) Adresi                                 :  Dolum tesisleri mevkii P.K. 32 Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No            :  Tel:   (0 212) 875 9100 (8 Hat) dahili: 2061

                                                  Faks: (0 212) 676-04-40

c) Mail adresi                          :  istanbulb.ticaret@euas.gov.tr

2 - SATIŞ KONUSU MALZEMENİN:

a) Niteliği                                :  Ölü Stok Malzemelerin Satışı

b) Türü ve miktarı                   :  195 Kalem Yeni Kullanılmamış ve 1 adet Onarımla Kullanılabilir Trafo Ölü Stok malzemeler.

c) Dosya No                           :  İFD. STŞ 2017-07

ç) Şartname Bedeli                  :  30.-TL

d) Teslim alınacak yer             :  195 kalem Yeni Kullanılmamış malzemeler EÜAŞ İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Ambarlı- Avcılar/İSTANBUL,

                                                  1 Adet Onarımla Kullanılabilir Trafo TEİAŞ Güç Trafoları Onarım ve Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü 832. Sok. No: 30/9 Gölbaşı/ANKARA adresinden.

e) İhalenin usulü                     :  Kapalı teklif açık artırım yolu ile

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ İstanbul Fuel - Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                    :  20/06/2017 Salı günü - Saat: 11.00’da

4 - İhale dokümanı EÜAŞ İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B)İşletme Müdürlüğü P.K. 32 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğal Gaz K.Ç. Santrali (B) İşletme Müdürlüğünün Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. İBAN NO:TR 52 0001 5001 5800 7302 7984 30 no’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 20/06/2017 Salı günü; saat 11:00’e kadar EÜAŞ İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmelerden EÜAŞ sorumlu değildir.

6 - Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme Taşıt-İş makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5025/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Polatlı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın kat karşılığı konut ve alışveriş merkezi inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.

 

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Arsa Alanı (m2)

İnşaat Alanı (m2)

Emsal

İmar Durumu

hmax

Ankara

Polatlı

İstiklal

140080

1

40.682,45

81.364,90

2,00

Konut: 1,50 Ticari: 0,50

Serbest ÖPA (Özel Planlı alan)

 

1 - Bu işin tahmini bedeli 30.561.837,50 TL (Otuz Milyon Beş Yüz Altmış Bir Bin Sekiz Yüz Otuz Yedi Türk Lirası Elli Kuruş)’dir.

Bu işin geçici teminat bedeli 916.855,13 TL (Dokuz Yüz On Altı Bin Sekiz Yüz Elli Beş Türk Lirası On Üç Kuruş)'dur.

Belediye’ye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası)’den başlayacaktır.

2 - İhale 20/06/2017 Salı günü saat 15.00’da Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresindeki Polatlı Belediyesi binası içerisindeki toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale şartname, sözleşme ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için Ç/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç.a) Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri.

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

G. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,

H. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,

I. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak düzenlenmiş iş ortaklığı beyannamesi vermesi,

İ. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

J. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK'dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

K. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) "Yer Gördü Belgesi",

L. İdari şartnamenin eki örneğe ve 11 inci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış, teklif mektubu,

M. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

N. İsteklinin ISO-9001/2008, ISO-14001/2004, OHSAS-18001 kalite yönetim sistemlerinden en az birine sahip olduğunu gösteren belgeler ve belgelerin alındığı kurumlara ait akreditasyon evrakları noter tasdikli olacaktır.

Ortak girişim olması halinde pilot ortağın bu şartı sağlaması yeterlidir.

O. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka referans mektubu).

İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin (yapılacak olan konut ve alışveriş merkezi inşaatının) yaklaşık maliyetinin %50’sinden az olmaması gerekir.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

Ö. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu tek işteki deneyimini gösteren sözleşmeye ilişkin iş bitirme veya iş denetleme belgesi; tek seferde en az 80.000 m2 inşaat yaptığına veya denetlediğine dair iş deneyimini gösteren belge

İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi istenmez.

P. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,(bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı)

Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/Toplam aktif) en az 0,15 olması,

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlilik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

R. Teknik Personel Taahhütnamesi.

5 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılmak için istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları ihale dosyalarını 20/06/2017 Salı günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İhale saatinden sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

4994/1-1


ATIKSU ŞEBEKESİ VE TERFİ MERKEZİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesine ait atıksu şebekesi ve terfi merkezi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Ergene 1 OSB Vakıflar OSB Mah. 3. Sokak No: 4/1-D Ergene/TEKİRDAĞ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  OSB ait atıksu şebekesi ve terfi merkezi yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Ergene/TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/07/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  16.610.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :    1.162.700 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  20/06/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Tekirdağ Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ergene 1 OSB Vakıflar OSB Mah. 3. Sokak No: 4/1-D Ergene/TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5014/2-2


HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARLARIN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Gaziantep Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

 

1 - İdarenin:

a) Adı

:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi

:

İncilipınar Mah. 4 nolu Sk. No: 2   27090 Şehitkamil/Gaziantep

c) Telefon ve faks numarası

:

Telefon: 0 342 230 1830   Dahili: 6430      Faks: 0 342 230 1824

2 - Mübadele Konusu (İdare Tarafından Verilecek) Malın:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı

:

71 (yetmiş bir) adet muhtelif marka ve model taşıt

b) Durumu ve özellikleri

(Mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile faal olup olmadığı)

:

Ekli listede belirtilmiştir. Mübadelesi yapılacak HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya www.gaziantep.pol.tr adresinde duyurular kısmında da görülebilir.

3 - Mübadele Konusu (İdare Tarafından İstenen) Malın:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı

:

1) 1 ADET MERCEDES BENZ ACTROS 2632 LD 6X2 KAMYON (KAPALI KASA OLACAKTIR. KASA İDARENİN İSTEDİĞİ ÖZELLİKTE OLACAKTIR)

2) 1 ADET FİAT DUCATO 16+1 DELÜX ÇİFT KLİMALI MİNİBÜS

3) 6 ADET FİAT EGEA 1.3 MULTİJET 95 HP EASY DİZEL OTOMOBİL

3) 1 ADET FİAT EGEA HB 1.3 MULTİJET 95 HP EASY DİZEL OTOMOBİL

4) 19 ADET CANON LBP 252DW YAZICI

5) 2 ADET FUJİTSU SP-1125 TARAYICI

b) Durumu ve özellikleri

:

Taşıtlar 2017 model ve kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri

:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İncilipınar Mah. 4 nolu Sk. No: 2   27090 Şehitkamil/Gaziantep adresine bir defada teslim edecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri

:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Mah. 62 nolu Cad. No: 9   27060 Şehitkamil/Gaziantep

6 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer

:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu İncilipınar Mah. 4 nolu Sk. No: 2 Kat: 6   27090 Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati

:

20/06/2017 günü saat: 14:00

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel

:

890.420,00 TL (Sekiz yüz doksan bin dört yüz yirmi Türk lirası)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli

:

890.420,00 TL (Sekiz yüz doksan bin dört yüz yirmi Türk lirası)

 

9 - Mübadelede artırım miktarı: 1 adet YAZICI+TARAYICI TAKIMI (1 adet Canon LBP 252DW yazıcı ile 1 adet Fujitsu SP-1125 tarayıcı) zorunlu pey (artırım) miktarıdır. Ancak isteyen katılımcı bunun yerine 1 adet Fiat Egea 1.3 Multijet 95 HP Easy dizel otomobil olarak artırım yapabilir.

10 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde idare tarafından istenen mala ait tahmini bedelin (890.420,00 TL) %5’inden (44.521,00 TL) az olmamak üzere; kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuz (mübadele saatine kadar yatırılmış olması gerekir).

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, noterden onaylı vekâletname ve noterden onaylı imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

f) İhale tarihine göre son 3 ay içinde alınmış ikamet adresini gösterir nüfus cüzdan sureti,

g) Tebligat adresinin farklı olması durumunda, tebligat adresini gösterir belge istenir.

11 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

12 - Mübadele şartnamesi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanı satın almaları zorunludur.

13 - Teklifler, 20/06/2017 günü saat: 13:00’e kadar Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İncilipınar Mah. 4 nolu Sk. No: 2   27090 Şehitkâmil/Gaziantep adresine teslim edilecektir.

14 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmesi suretiyle gerçekleştirilir.

15 - Sözleşme yapılacaktır.

16 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

17 - Taşıtlar ile ilgili KDV, vergi, resim, araç muayene borcu, harç ve benzeri devir işlemleri ile teslimatla ilgili işçilik ve nakliye giderleri, diğer tüm mali yükümlülükler alıcıya ait olup ihale bedeli üzerinden kanuni oranda alıcı tarafından ödenecektir.

18 - Mübadeleye katılacak firmalar mübadele konusu taşıtları mevcut hali ile görerek fiyat vereceği için daha sonra idareden araçlarla ilgili her hangi bir talepte bulunamayacaktır.

19 - Alınacak araçların renkleri idaremizce belirlenecektir. Ayrıca idareden renk fark ücreti talep edilmeyecektir.

20 - Mübadelesi yapılacak taşıtlar, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihine bir gün kalana kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Mah. 62 nolu Cad. No: 9   27060 Şehitkamil/Gaziantep adresinde görülebilir.

21 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

22 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıntılı bilgi için tel: 0 342 230 1830 / Dahili: 6430

 

MÜBADELEYE TABİ HEK ARAÇ LİSTESİ

S.N.

Modeli

Miktarı

Cinsi

Markası

Motor No

Şasi No

Hasar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

Bulunduğu Yer

1

2000

1

OTOMOBİL

RENAULT 12 TX

CIJ R424640

VF1L17905-21417165

HASARLI

1.200,00

60,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

2

2000

1

MOTOSİKLET

MZ MOTOSİKLET

130800

OOO8020

Tamir Gerekir

1.020,00

51,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

3

2000

1

MOTOSİKLET

B M W MOTOSİKLET

10006209

WB10413A4YZD27457

Tamir Gerekir

1.500,00

75,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

4

2000

1

MOTOSİKLET

B M W MOTOSİKLET

O9006603

WB10413A4YZD27328

Tamir Gerekir

1.500,00

75,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

5

2000

1

MOTOSİKLET

B M W MOTOSİKLET

O9007065

WB10413A1YZD27402

Tamir Gerekir

1.500,00

75,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

6

2001

1

MOTOSİKLET

B M W MOTOSİKLET

11016386

WB10413AX1ZD33270

Tamir Gerekir

1.600,00

80,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

7

2005

1

MOTOSİKLET

B M W F.650 GS MOTOSİKLET

651EA08055429

WB10175A55ZN86301

Tamir Gerekir

2.500,00

125,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

8

2006

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

6T48455

NM0GXXTTPG6T48455

Tamir Gerekir

11.200,00

560,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

9

2006

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

6T48452

NM0GXXTTPG6T48452

Tamir Gerekir

11.200,00

560,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

10

2006

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

6T48460

NM0GXXTTPG6T48460

Tamir Gerekir

11.200,00

560,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

11

2006

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

6T48457

NM0GXXTTPG6T48457

Tamir Gerekir

11.200,00

560,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

12

2006

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

6T48454

NM0XXTTPG6T48454

Tamir Gerekir

11.200,00

560,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

13

2006

1

OTOMOBİL

RENAULT CLIO SYMBOL 1.5 ALZ.

K7JA7R303921

VF1LB17C5 35526793

Tamir Gerekir

13.600,00

680,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

14

2006

1

OTOMOBİL

RENAULT CLIO SYMBOL 1.5 ALZ.

K9KA7D117265

VF1LB240535648095

Tamir Gerekir

13.600,00

680,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

15

2006

1

MİNİBÜS

FORD TRANSİT MİNİBÜS

6S45490

NM0JXXTTFJ6S45490

Tamir Gerekir

13.600,00

680,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

16

2006

1

K.K.K.

FİAT DOBLO 1.3

199A20001251609

NM422300007117269

Tamir Gerekir

10.800,00

540,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

17

2006

1

K.K.K.

FİAT DOBLO 1.3

199A20001251592

NM422300007117281

Tamir Gerekir

10.800,00

540,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

18

2006

1

K.K.K.

FİAT DOBLO 1.3

199A20001251574

NM422300007117292

Tamir Gerekir

10.800,00

540,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

19

2006

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

6T62677

NM0GXXTTPG6T62677

Tamir Gerekir

11.200,00

560,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

20

2006

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6

R013697

VFILMIBOH36278431

Tamir Gerekir

16.400,00

820,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

21

2007

1

K.K.K.

FİAT DOBLO 1.4

350A10003592398

NM422300007141719

Tamir Gerekir

10.800,00

540,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

22

2007

1

OTOMOBİL

HYUNDAI ACCENT ERA

G4EE6T017718

NLHCM41AP7Z040678

Tamir Gerekir

14.800,00

740,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

23

2007

1

OTOMOBİL

HYUNDAİ GETZ 1.4

G4EE6618962

KMHBU51DP7U641297

Tamir Gerekir

14.200,00

710,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

24

2001

1

MİNİBÜS

FİAT DUCATO MİNİBÜS

3231097

NLN23000004003018

Tamir Gerekir

8.400,00

420,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

25

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D14298

NMOGXXTTPG7D14298

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

26

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D12404

NMOGXXTTPG712404

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

27

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D12401

NMOGXXTTPG7D12401

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

28

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D12402

NMOGXXTTPG7D12402

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

29

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D14304

NMOGXXTTPG7D14304

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

30

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D14303

NMOGXXTTPG7D14303

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

31

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D14297

NMOGXXTTPG7D14297

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

32

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7D14301

NMOGXXTTPG7D14301

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

33

2007

1

K.K.K.

FORD CONNECT 1.8 K210

7E45126

NMOGXXTTPG7E45126

Tamir Gerekir

11.800,00

590,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

34

2004

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 1.6

K4M/R018227

VFILMB0H30135285

Tamir Gerekir

14.400,00

720,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

35

2008

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7J65106

NMOGXXTTPG7J65106

Tamir Gerekir

12.600,00

630,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

36

2008

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7J65105

NMOGXXTTPG7J65105

Tamir Gerekir

12.600,00

630,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

37

2008

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7531474

NMOGXXTTPG7531474

Tamir Gerekir

12.600,00

630,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

38

2008

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7S26759

NMOGXXTTPG7S26759

Tamir Gerekir

12.600,00

630,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

39

2008

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7S28584

NMOGXXTTPG7S28584

Tamir Gerekir

12.600,00

630,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

40

2008

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

7T41872

NMOGXXTTPG7T41872

Tamir Gerekir

12.600,00

630,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

41

2008

1

OTOMOBİL

RENAULT CLIO SYMBOL 1.4

K4JA712R042073

VF1LB2BC540198785

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

42

2008

1

K.K.K.

FİAT DOBLO 1.3

199A20002805491

NM422300007193957

Tamir Gerekir

13.000,00

650,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

43

2008

1

OTOMOBİL

RENAULT CLIO SYMBOL 1.4

K4JA712R041648

VF1LB2BC539966981

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

44

2009

1

OTOMOBİL

HYUNDAI ACCENT ERA

G4ED8TO36354

NLHCN41CP8Z119067

Tamir Gerekir

16.200,00

810,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

45

2009

1

OTOMOBİL

OPEL ASTRA 1.4

Z14XEP19RB6479

WOLOTGF699G010430

Tamir Gerekir

18.400,00

920,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

46

2009

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

8S52836

NMOGXXTTPG8552836

Tamir Gerekir

13.400,00

670,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

47

2009

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

8S52839

NMOGXXTTPG8552839

Tamir Gerekir

13.400,00

670,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

48

2009

1

K.K.K.

FİAT DOBLO 1.3

199A20002906874

NM422300007198110

Tamir Gerekir

13.200,00

660,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

49

2009

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

8C12481

NMOGXXTTPG8C12481

Tamir Gerekir

13.400,00

670,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

50

2009

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

8C12484

NMOGXXTTPG8C12484

Tamir Gerekir

13.400,00

670,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

51

2009

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

9P87225

NMOGXXTTPG9P87225

Tamir Gerekir

13.400,00

670,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

52

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 2 1.6

K4M D8 R073457

VF1LM1ROH41432047

Tamir Gerekir

18.200,00

910,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

53

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 2 1.6

K4MD8R074115

VF1LM1ROH41459099

Tamir Gerekir

18.200,00

910,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

54

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 2 1.6

K4MD8R074227

VF1LM1ROH41459092

Tamir Gerekir

18.200,00

910,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

55

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 2 1.6

K4MD8R074121

VF1LM1ROH41459095

Tamir Gerekir

18.200,00

910,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

56

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 2 1.6

K4MD8R074324

VF1LM1ROH41459093

Tamir Gerekir

18.200,00

910,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

57

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT MEGANE 2 1.6

K4MD8R073986

VF1LM1ROH41459097

Tamir Gerekir

18.200,00

910,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

58

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT CLIO SYMBOL 1.4

K4J712R048310

VF1LBNDS541512258

Tamir Gerekir

14.800,00

740,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

59

2009

1

OTOMOBİL

RENAULT CLIO SYMBOL 1.4

K4J712R048321

VF1LBNDS541512284

Tamir Gerekir

14.800,00

740,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

60

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT T 230

9K00885

NMOGXXTTPG9K00885

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

61

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT T 230

9K00873

NMOGXXTTPG9K00873

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

62

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT T 230

9K00884

NMOGXXTTPG9K00884

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

63

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT T 230

9K00875

NMOGXXTTPG9K00875

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

64

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT T 230

9K00870

NMOGXXTTPG9K00870

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

65

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT T 230

9K00876

NMOGXXTTPG9K00876

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

66

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT T 230

9K00960

NMOGXXTTPG9K00960

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

67

2010

1

K.K.K.

FORD CONNECT 1.8

9C77470

NMOGXXTTPG9C77470

Tamir Gerekir

14.000,00

700,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

68

2011

1

OTOMOBİL

FİAT LİNEA 1.6 M.JET

3900016444772

NM432300003113803

Tamir Gerekir

17.600,00

880,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

69

2011

1

K.K.K.

FORD CONNECT K210 S

BE24744

NMOGXXTTPGBE24744

Tamir Gerekir

14.800,00

740,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

70

2009

1

OTOMOBİL

HUNDAİ

G4FC9U655598

KMHDC51DP9U180493

Tamir Gerekir

16.200,00

810,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

71

1999

1

OTOBÜS

MERCEDES BENZ OTOBÜS

44796010070944

NMB67100513226806

Tamir Gerekir

23.200,00

1.160,00

ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ

 

TOPLAM

890.420,00

44.521,00

 

5103/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan 5 (Beş) adet arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati    :  15.06.2017 - Perşembe Günü, Aşağıdaki tabloda belirtilen saatler

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer   :  Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No: 1 İhale Salonu   Başiskele/KOCAELİ)

3 - İhale Usulü                        :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri              :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No: 1 adresinden temin edilebilir.

                                                  Tel: 0 262 312 1000

5 - Şartname Bedeli                :  100,00 - TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır)

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1- Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü - İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - 4 Numaralı ihalede teklifler 6 adet taşınmazın tamamı için verilecektir. 5 Numaralı ihalede teklifler 2 adet taşınmazın tamamı için verilecektir.

11 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

 

BAŞİSKELE BELEDİYESİ ADINA KAYITLI SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Niteliği

Plan Hükmü

Geçici Teminat Bedeli

Bedel

Tarih ve

Saat

1

YENİKÖY MERKEZ

MAHALLESİ

733

1

389/5783 m² (Belediye Hissesi 389 m² alan satışa sunulmuştur.)

ARSA

KÜLTÜREL TESİS

VE PARK ALANI

7.293,75-TL

243.125,00-TL

15.06.2017

09.00

2

GÖLCÜK/KOCAELİ İLÇESİ

YAZLIK MAHALLESİ

232

1

635/4005 m² (Belediye Hissesi 635 m² alan satışa sunulmuştur.)

ARSA

AKARYAKIT

İSTASYONU ALANI

19.050,00-TL

635.000,00-TL

15.06.2017

09.30

3

YEŞİLKENT MAHALLESİ

-

6297

635,05 m²

ARSA

KONUT ALANI

7.144,31-TL

238.143,75-TL

15.06.2017

10.00

4

SEPETLİPINAR

MAHALLESİ

-

4242

2.097,90 m²

ARSA

DEPOLAMA

ALANI

594.400,50-TL

19.813.350,00-TL

15.06.2017

10:30

-

4245

906,81 m²

ARSA

-

4246

2.351,77 m²

ARSA

-

4247

11.900,42 m²

ARSA

-

4248

2.412,36 m²

ARSA

-

4250

144,09 m²

ARSA

5

YAKACIK

MAHALLESİ

-

2542

198,14/1420,00 m² (Belediye Hissesi 198,14 m² alan satışa sunulmuştur.)

BAHÇELİ EV

(TARLA)

DİĞER TARIM ALANI

1.374,68-TL

45.822,90-TL

15.06.2017

11:00

-

2543

678,69/1380,00 m² (Belediye Hissesi 678,69 m² alan satışa sunulmuştur.)

BAHÇELİ EV

(TARLA)

5002/1-1