29 Mayıs 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30080

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU İŞARETLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


HAM ŞERBET VE PRESE SUYU ISITICILARININ DEMONTAJ, MONTAJ İLE KAYNAK İŞLERİ VE MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ YAPILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


10 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TOZ X-IŞINI YÜKSELTİLMESİ İÇİN; 1’ER ADET DEDEKTÖR, DİFRAKSİYON OPTİĞİ, İNCE FİLM OPTİĞİ, X-IŞIN TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


BASKILI ATLET POŞETİ VE KASA POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2017/257896

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde 180.000 ton doldurma, boşaltma, istif, uzaklaştırma, karma, yığma, temizlik, düzeltme vb. işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Fabrikamızın 2017/2018 dönemi kampanya süresidir. (Tahmini 135 gündür.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                     :  09/06/2017 - 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 200,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

4835/1-1


AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU İŞARETLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Çöplü Mahallesinde, imar planının 20.K.1.D Paftasında bulunan Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu işaretli 4341 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 10.008,82 m²’ yüzölçümlü taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname                       :  Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri       :  15.06.2017 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli              :  15.000.000,00 TL

Geçici Teminatı             :         90.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

I) Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır.

İ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

J) İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 15.06.2017 Perşembe günü saat: 14.00’e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4804/1-1


HAM ŞERBET VE PRESE SUYU ISITICILARININ DEMONTAJ, MONTAJ İLE KAYNAK İŞLERİ VE MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ YAPILMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017 / 250184

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 / ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Ham Fabrika Kısmında Mevcut 5 Adet Kireçli Ham Şerbet ve 1 Adet Prese Suyu Isı Değiştiricisinin Demontajı İle Yeni 3 Adet Kireçli Ham Şerbet ve 1 Adet Prese Suyu Isı Değiştiricisinin Montajının Yapılması ve Gerekli Su, Buhar ve Şerbet Giriş Çıkışlarının Düzenlenmesi ve Muhtelif Kaynak İşlerinin Yaptırılması Hizmet Alımı İşidir.

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri                             :  İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  08/06/2017 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; İdari Şartnamede belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 08.06.2017 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4837/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 100 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Esendere Yolu 2. Km. Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası Yüksekova/HAKKARİ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  100 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Yüksekova / HAKKARİ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  16.430.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :    1.150.100 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  15/06/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge.

(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Esendere Yolu 2. Km Küçük Sanayi Sitesi İdare Binası Yüksekova/HAKKARİ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4806/2-1


10 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

10 Kalem Mal Alımı (Damla Sulama Sistemi) 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20’inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/257967

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  PAÜ İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Telefon ve faks numarası   :  0 258 296 3957 - 3953 - 0258 296 3958

c) Elektronik posta adresi       :  bap@pau.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  10 Kalem Mal Alımı (Damla Sulama Sistemi)

 

1

50 hp dalgıç pompa TK

1

Adet

2

4’’ tam otomatik hidrosiklonlu hidrolik filtre

1

TK

3

Q110’luk yağmurlama boruları (6 atm)

1300

Metre

4

Q110’luk 1.40m ½” çıkışlı polnet boru

1200

Metre

5

Q16125-30cm-1.85 lt/h damlama borusu

85000

Metre

6

Q16080-30cm-1.6 lt/h damlama borusu

105000

Metre

7

16x1/2x16 te mini vana

900

Adet

8

16-20cm -2 lt/h damlama borusu

4000

Metre

9

Q75/8 atm pe100 Boru

300

Metre

10

Hat sonu otomatik tahliye vanası

200

Adet

 

b) Teslim yeri                         :  PAÜ İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  PAÜ İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi Kınıklı Kampüsü Denizli

b) Tarihi ve saati                     :  02.06.2017 Cuma günü saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

Satış sonrası servis bakım üve onarıma ilişkin belgeler

Bu madde boş bırakılmıştır

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar,  teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar (bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.3.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7 - İhale dokümanı, idarenin adresinde (PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli) görülebilir ve 100.-TL bedelle (Bedeli PAU. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılmak suretiyle) satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 02.06.2017 Cuma günü saat 10.00’a kadar PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İleri Araştırma Laboratuvar Merkezi 1. Kat Kınıklı Kampüsü/Denizli adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat bedeli sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4839/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

1 - Ankara İli Elmadağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi ve imarın E1213 ada 1 parsel, E1215 ada 1 parsel ve E210058 ada 1 parsellerinde yapılacak olan Kat Karşılığı Küçük Sanayi Sitesi Yapım İşi ile ilgili olarak Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait 10178,47 m2 inşaat alanı ve aşağıda işin adı belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. Arsalar yüzölçümü olarak 4586,00 m2, 4158,00 m2 ve 4012,00 m2 olmak üzere arsaların emsali 1,00 dir.

2 - Bu işin muhammen bedeli 6.130.071,94 TL (altımilyonyüzotuzbinyetmişbirliradoksandörtkuruş) dır.

Geçici teminat tutarı 183.902,16 TL (yüzseksenüçbindokuzyüzikiliraonaltıkuruş) dır. Teminat mektubu verilmesi durumunda Belediyemiz adına süresiz verilecektir.

3 - İhale 12.06.2017 Pazartesi günü saat 15.00’de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’ne ödenecek 400,00 TL’ (dörtyüzlira) lık makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

5 - Anılan parseller Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınmış olup, 4706 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin 3’ncü fıkrası gereğince yapı tamamlandıktan sonra amacı dışında kullanılmaması için sadece küçük sanayi sitesi kullanımına izin verilecektir.

6 - İsteklilerin “Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine “ihale şartnamesine ek özel şartnameye “Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 05.06.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a. Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,(2017 yılı vizeli olacaktır)

c. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve noter tasdikli imza sirküleri olacaktır.

d. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık sözleşmesi verilir.)

e. 2012-2017 (5 yıl) yıllarına ait (2012’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,

f. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

g. Yapı araçları taahhütnamesini,

h. Teknik personel taahhütnamesini,

i. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,

j. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

k. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

l. İş yeri görme belgesini,

m. Dosya alındı belgesinin aslı,

n. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

o. İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, tahmin edilen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı.

p. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini / diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu diplomaları,

q. Varsa Kalite ve standarda ilişkin belgeler.

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılacak olanlar yeterlilik belgesi aldıktan sonra tekliflerini en geç 12.06.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Elmadağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4707/1-1


HİZMET DIŞI MALLARIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dışı malların satışı ihalesi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                             :  TKİ KURUMU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Durak Mah. Etiler Cad. 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA

b) Telefon Numarası           :  0 (274) 614 10 07

c) Faks Numarası                :  0 (274) 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi  :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 Adet 1997 model Land Rover Kamyonet

Dosya No: 980-GLİ/2017-403

1 Adet

Garp Linyitleri İşletmesi Ulaştırma Servisi Makine/Araç Parkı

30 Takvim Günü

 

3 - İhalenin;

a) Konusu

b) Tarihi ve Günü

c) Saati

d) Son Teklif Verme Saati

e) Doküman Bedeli (KDV Dahil)

1 Adet 1997 Model Land Rover Kamyonet

07.06.2017 Çarşamba

10:00

10:00

50,00 (Elli) TL

 

f) İhalenin Yapılacağı Yer   :  Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu Tavşanlı/KÜTAHYA

g) İhalenin Teklif Türü        :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

h) İhalenin Sözleşme Türü  :  Sipariş Mektubu.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi:

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını, bedeli karşılığında almaları zorunludur.

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yerler:

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü - Satınalma Şube Müdürlüğü Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı / KÜTAHYA

5 - Teklifler, yukarıda 3.c maddesinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ‘Durak Mah. Etiler Cad. Tavşanlı/KÜTAHYA’ adresi Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

Teminat mektupları dışındaki teminatların, TKİ Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Ziraat Bankası TR280001000181335975645001; Halk Bankası TR820001200952800013000005; Vakıfbank TR390001500158007293619845 nolu hesaplarından birisine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az, idari şartnamelerde belirtildiği şekli ile 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz bu ihalelerle ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

İlgilenenlere duyurulur.

4833/1-1


TOZ X-IŞINI YÜKSELTİLMESİ İÇİN; 1’ER ADET DEDEKTÖR, DİFRAKSİYON OPTİĞİ, İNCE FİLM OPTİĞİ, X-IŞIN TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Toz X-Işını Yükseltilmesi İçin; 1’er Adet Dedektör, Difraksiyon Optiği, İnce Film Optiği, X-Işın Tüpü alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2017/255172

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Toz X-Işını Yükseltilmesi İçin; 1’er Adet Dedektör, Difraksiyon Optiği, İnce Flim Optiği, X-Işın Tüpü Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Dedektör

1 adet

2

Difraksiyon Optiği

1 adet

3

İnce Film Optiği

1 adet

4

X-Işını Tüpü

1 adet

 

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  09.06.2017 Cuma günü, Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 75.-Türk Lirası yatırılarak alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 09.06.2017 Cuma günü, saat: 15:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4800/1-1


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait ve işyeri niteliğine sahip gayrimenkullerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 08/06/2017 tarihi Perşembe günü saat 13:30'da Belediye Encümeni huzurunda "Kapalı Teklif Artırma Usulü" ile kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları belgeleri en geç 07/06/2017 tarihi saat 17.00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar İdare'ye ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen kira bedeli ve geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.

 

S. No

Mahalle

Ada/Parsel/Koordinat

Vasfı

Aylık Muhammen Kira Bedeli

+ % 18 KDV

Geçici İhale Teminatı

İhale Kira Süresi

01

Yörük Mah. Atatürk Cad.   No: 224

601120.18-4261440.36 Koordinat Arası

Çay Bahçesi-Kafeterya

2.200,00.- TL+

% 18 KDV

    7.920,00.- TL

10 Yıl

02

Yeşilyurt Mah. 797 Sokak No: 2/l

597005.46-420972.53 Koordinat Arası

Lokanta-Restorant

30.000,00.- TL+

% 18 KDV

108.000,00- TL

10 Yıl

03

Sağlık Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 56/l

2131 Ada 2-3-4 Parseller

İşyeri

10.000,00.- TL+

% 18 KDV

  36.000,00.- TL

10 Yıl

04

Taytan Mahallesi

3120 Parsel

Restorant-Yazlık Düğün Salonu-Halı Saha

  4.500,00.- TL+

% 18 KDV

    4.860,00.- TL

  3 Yıl

 

3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

3.1 - İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

3.1.1 - Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel Kişiler için ikametgâh ilmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)

3.1.3 - Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4 - Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da yürürlükteki yapılandırma Kanunu kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.

3.1.5 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6 - Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.7 - Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.1.8 - Tablonun 1. sırasındaki İşyerlerinin ihalesine iştirak edecek isteklilerin bağlı olduğu Vergi Dairesinden "Çay Bahçesi, Kafeterya İşlettiğine Dair Vergi Levhasını" ve bağlı olduğu odadan alacakları mesleki faaliyet belgesini ibraz etmesi.

3.1.9 - Tablonun 2. sırasındaki İşyerlerinin ihalesine iştirak edecek isteklilerin bağlı olduğu Vergi Dairesinden "Lokanta yada Restorant İşlettiğine Dair Vergi Levhasını" ve bağlı olduğu odadan alacakları mesleki faaliyet belgesini ibraz etmesi.

3.2 - İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2017 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.2 - Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin "şirket yetkilisi yada vekili" olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3 - Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,

3.2.4 - Yukarıdaki tablonun l. ve 2. sırasındaki işyerlerin ihalesine iştirak edenin tüzel kişilik olması halinde bağlı olduğu Ticaret Odasından ilgisine göre Çay Bahçesi, Kafeterya, Lokanta ya da Restoran işlettiğine dair faaliyet belgesini ibraz etmesi.

3.2.5 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 7 inci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre kira ihalesi yapılacak taşınmazlara dair geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri dahilinde l. ve 4. sıradaki işyerlerine katılacak olanlar 250,00.-TL. 2 ve 3. sırada bulunan işyerlerine katılacak olanlar ise 500,00 TL. ödeyerek Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alabilecekleri gibi İdare'de ücretsiz de görebileceklerdir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

4792/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazların 14/06/2017 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

İhale Saati

1

Taşlıca

628

5

1.133,12

ARSA

Küçük San.

   750,00

   849.940,00

  25.498,20

PEŞİN

09.30

2

Taşlıca

628

6

1.133,13

ARSA

Küçük San.

   750,00

   849.847,50

  25.495,43

PEŞİN

10.00

3

Taşlıca

628

7

1.133,13

ARSA

Küçük San.

   750,00

   849.847,50

  25.495,43

PEŞİN

10.30

4

Taşlıca

628

8

1.133,12

ARSA

Küçük San.

   750,00

   849.840,00

  25.495,20

PEŞİN

11.00

5

Taşlıca

5904

1

3.726,20

ARSA

Küçük San.

   900,00

3.353.580,00

100.607,40

PEŞİN

11.30

6

Umut

2895

7

749,84

ARSA

Küçük San.

1.000,00

   749.840,00

  22.495,20

PEŞİN

13.00

7

Umut

2895

10

367,06

ARSA

Küçük San.

1.000,00

   367.060,00

  11.011,80

PEŞİN

13.30

8

Umut

4819

4

6.361,94

ARSA

BL-12

1.100,00

6.998.134,00

209.944,02

PEŞİN

14.00

9

Batıkent

5829

1

1.724,02

ARSA

Konut E=2.00

2.200,00

3.792.844,00

113.785,32

PEŞİN

14.30

 

Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 13/06/2017 Salı günü saat 16.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4803/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Taşınmaz No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine

Hissesi

Tapu

Kaydındaki

Cinsi

Filli Durumu

İmar Durumu

Tahmin Edilen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Tarihi

ve Saati

1

48010104315

Akçaova

102

1

9.739,40

7.933,55

Arsa

Boş ve işgalsiz

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Turizm Tesis Alanı" olarak tanımlanan alanda kaldığı bildirilmiştir.

6.347.000,00

634.700,00

15.06.2017

09:30

2

48010106883

Salihpaşalar

115

4

19.560,66

Tam

Arsa

Hayvan ağılı ve çadır kurmak suretiyle yaklaşık 2.850,00 m² lik kısmı işgallidir.

1/1000 ölçekli Kafaca Uygulama İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" olarak belirtilen alanda kalmaktadır.

4.503.952,00

450.395,20

15.06.2017

10:00

 

1 - Yukarıdaki listede özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdan fotokopisi veya tasdikli bir örneği, T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler de ise 2017 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği, noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

3 - 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır.

4 - Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5 - 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.mugla-def.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Tel: 0 (252) 214 86 00   (1253 - 1337)

İlan olunur.

4791/1-1


BASKILI ATLET POŞETİ VE KASA POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Battal), 20.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Büyük), 15.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Orta), 10.000 kg Baskılı Atlet Poşet (Küçük) ve 5.000 kg Kasa Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 07.06.2017 Çarşamba günü saat 10:30’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 07.06.2017 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66    Faks: (0312) 397 33 74 - 71

4807/1-1


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Amasya İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı No: 5 (204 ada 2 parsel) adresindeki 131,20 m² arsa üzerinde bulunan kargir apartman nitelikli taşınmazın satışı 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden veya THK Amasya Şube Başkanlığı’ndan (Dere Kocacık Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı No: 60/6 AMASYA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı                 : (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                 THK Amasya Şube Başkanlığı    : (0 358) 218 13 90

4801/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

YATIRIMCILARA DUYURU

Kuruluşumuza ait TRANSBAŞ - Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan hissenin "Satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 22.05.2017 tarih ve 30073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhale ilan metninde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sıra No

İhale Konusu Hisse

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

TRANSBAŞ, Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan %4,636 oranındaki hisse

50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)

50 TL (Elli Türk Lirası)

15/06/2017 - 14:00

 

                                                               TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

                                                       Kemankeş Mah. Karamustafapaşa Kemankeş Cad. No: 47

                                                                             34425 Karaköy / İSTANBUL

                                                               Tel: (0212) 251 11 79 / Faks: (0212) 251 53 90

                                                                                         www.tdi.gov.tr

4773/1-1