25 Mayıs 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30076

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin L32-a4 no.lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.05.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4755/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\25-05-2015\yasak.jpg


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 14/02/2017 tarih ve 4/5 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte,

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, yabancı dil belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 14/02/2017 tarih ve 4/5 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fak.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1.

Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans derecesi sahibi olması. Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında doçentlik derecesi almış olması. Yazılım ölçümü yazılım süreç iyileştirme ve iş süreçleri yönetimi konularında bilimsel çalışma ve yayınları olması ve TÜBİTAK (veya yurtdışında eşdeğeri kurum) destekli proje yürütmüş olması.

Mühendislik Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

5.

Biyoalgılayıcı, Biyoelektronik, Nanoteknoloji ve Gömülü Sistemler alanlarında bilimsel çalışmaları ve yayınları olması.

4718/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesine müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

4 - Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca diğer şartları da tutan adayların Harran Üniversitesinin yapacağı yabancı dil sınavında başarılı olmaları için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları zorunludur.

5 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

BEDEN EĞT. VE SPOR Y.O.

Beden Eğitim ve Spor Öğretimi

3

1

Psikosasyal alanda çalışma yapmış olmak

BİRECİK MYO

Elektrik

3

1

BOZOVA MYO

Su Ürünleri

1

1

Balıklarda spermatolojik özellikler, kriyoprezervasyon ve embriyonik gelişim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Periodontoloji

3

1

Tavşan kalvaryumunda oluşturulan kemik defektlerinde trombositten zengin fibrinin çeşitli greft materyalleri ile kullanımının kemik rejenerasyonuna etkisinin tomografik, histopatolojik ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak

Protetik Diş Tedavisi

1

1

Aşırı Madde Kaybına Sahip Dişlere Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerine Tabi Tutulmuş Prefabrik Cam Fiber Postların Bağlanma Dayanıklılığını Artırmak İçin Kök Yüzeyine Lazer Uygulamanın Etkisinin İncelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik Eğitimi

1

1

Geliştirilmiş Bernoulli ve Adams Bashforth metotları üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

3

1

Eğitimde oyunlaştırma üzerine çalışma yapmış olmak

Müzik Eğitimi

5

1

Mekansal gitar eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak

Müzik Eğitimi

5

1

Gitar öğretiminde deşifre ve üstbiliç konularında çalışmalar yapmış olmak.

Resim - İş Eğitimi

5

1

Dezavantajlı çocuk resimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Resim - İş Eğitimi

5

1

Resim-İş eğitim programları konusunda çalışmalar yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi

1

1

Sonlu serbest yarı latislerin sıfır bölen grafikleri üzerine çalışma yapmış olmak

Geometri

4

1

Yeniçağ Tarihi

2

1

17. Yüzyıl tarihi ya da Osmanlı Devletinin duraklama dönemi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sinema - TV

1

1

Medya ve iletişim üzerine çalışmalar yapmış olmak

Sinema - TV

1

1

Sosyal sorumluluk üzerine kısa ve uzun metraj film çalışmaları yapmış olmak

Mimarlık

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

Ekonometri

2

1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak ve Ekonometri alanında uygulamalı çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yapı

1

1

Patlama etkisinde yapıların davranışı üzerine çalışmaları olmak.

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

1

1

Meyve-sebze değerlendirmesi alanında çalışma yapmış olmak

Yapı

1

1

Metakaolin katkılı betonların kalıcılık ve mekanik özellikleri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak,

Enerji

1

1

Absorpsiyonlu soğutma ve Hidrojen depolama üzerine çalışmaları olmak

Endüstri Mühendisliği

1

1

Beklenmedik durumlar lojistiği, risk ve güvenilirlik analizi ve optimizasyonu alanında doktora yapmış olmak

Makine Teorisi ve Dinamiği

4

1

SİVEREK UYG. BİL. FAK.

Muhasebe ve Finansal Yönetim

5

1

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji

1

1

Trahom patolojisi konusunda deneyimli olmak

Göğüs Cerrahisi

1

1

Cerrahi gerektiren akciğer enfeksiyonları konusunda deneysel çalışması olmak

Kardiyoloji

1

1

Transkateter aort kapak replasmanı konusunda çalışması olmak

Nükleer Tıp

3

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Çocuk Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olmak, kalsiyum metabolizma bozukluğu olan hastalar üzerinde çalışması olmak

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

2

1

Karpal tünel sendromunda lokal steroid uygulama sonuçlarının fonoforez ve iyontoforez ile karşılaştırılması konusunda çalışmaları olmak

İç Hastalıkları

1

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak

Plastik ve Rek. Cerrahi

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

Bilişsel davranışçı terapi sertifikası olmak ve beyin görüntüleme üzerine çalışmaları olmak

Adli Tıp

3

1

Tıbbi Patoloji

1

1

Anatomi

1

1

Radyoloji

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji

1

1

El cerrahisi yandalı uzmanı olmak ve Replantasyon konusunda çalışması olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Vet. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

1

1

Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak ve Hayvansal gıdalara katılan bitkilerin antibakteriyel ve antioksidan aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

1

1

Sert kabuklu meyveler konusunda çalışmaları olmak

Entomoloji

1

1

Mısır zararları konusunda doktora yapmış olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

Toprak oluşumu ve sınıflandırması konusunda çalışma yapmış olmak

TEKNİK BİLİMLER MYO

İklimlendirme ve Soğutma

1

1

Harran mimarisi ve farklı çatı geometrisine sahip binaların ısıl davranışı konusunda çalışmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAK.

Halk Sağlığı Hemşireliği

2

1

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

Doğum ve Kadın Hast. Hemş.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Cerrahi Has. Hemşireliği

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

TOPLAM

4

8

36

4722/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5978                                         ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Garipçe Mahallesi sınırlarında Basak Tepe üzerinde Tümülüs mezarın bulunduğu alanın Kurulumuzun 01.09.2016 tarih ve 5294 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiğine, sit sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde güncellenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4656.jpg

4656/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5976                                         ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Yakaköy Mahallesi, Zeytinlik Tepenin doğu yamaçlarında tespiti yapılan 2 adet kaya mezarının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4657.jpg

4657/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5974                                         ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Bozova Mahallesi, Sivri Tepe’nin güneydoğu yamaçlarında tespiti yapılan Likya tipi kaya mezarının ve Kocain Mağarası antik yerleşiminin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4658.jpg

4658/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5973                                         ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Karakuyu Mahallesi, Asar Tepesi’nin batı ve güneybatı yamaçlarında Kurulumuzun 22.07.2016 tarih ve 5184 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeni tespiti yapılan nekropol alanını içine alacak şekilde kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde güncellenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4659.jpg

4659/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.03.2017 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.03.2017 - 5905                                         ANTALYA

Isparta İli, Atabey İlçesinde yer alan, Kurulumuzun 19.06.2014 tarih ve 2808 sayılı kararıyla sınırları belirlenen Seleukeia Sidera Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanının, Bayat Köyü ile birlikte İslamköy ve Atabey Belediyesi sınırları içerisinde de kaldığı Kurulumuza sunulan belgelerden anlaşıldığından söz konusu kararımızın Isparta İli, Atabey İlçesi Belediye sınırları ile Bayat ve İslamköy köyleri olarak düzeltilmesine karar verildi.

4660/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.03.2017 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.03.2017 - 5906                                         ANTALYA

Isparta İli, Atabey İlçesinde, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.03.2008 tarih ve 2267 sayılı kararıyla sınırları belirlenen Sırçalı Nekropolü ile Antik Yolun yer aldığı I. Derece Arkeolojik Alanının İslamköy sınırları içerisinde kaldığı Kurulumuza sunulan belgelerden anlaşıldığından, söz konusu kararımızın Isparta İli, Atabey İlçesi, İslamköy köyü olarak düzeltilmesine karar verildi.

4661/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.03.2017 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.03.2017 - 5918                                         ANTALYA

Antalya İli, Kemer İlçesi, Kuzdere Mahallesinde yer alan, Kurulumuzun 14.06.2016 tarih ve 5026 sayılı kararıyla tescilli I. Derece Arkeolojik Sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4662.jpg

4662/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5955                                         ANTALYA

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorgun Mahallesi, Ayıgürü mevkii, Karbelen Tepe üzerinde tespit edilen antik yerleşim alanının, kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4664.jpg

4664/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.03.2017 - 170                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.03.2017 - 5919                                         ANTALYA

Antalya İli, Kemer İlçesi, Kuzdere Mahallesinde tespit edilen, Bizans dönemine ait yapı kalıntısının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak; antik döneme ait yerleşim alanının da I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmelerine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4663.jpg

4663/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5956                                         ANTALYA

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Yeşilbağ Mahallesinde, Çölekasan Tepe ile Dutlu Kuyu Mevkiinde, orman alanı içerisinde yer alan antik kale yerleşim alanın kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4665.jpg

4665/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 -171                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5957                                         ANTALYA

Antalya İli, Alanya İlçesi, Çakallar Mahallesi ile Manavgat İlçesi, Karakaya Mahallelerinde, Kurulumuzun 18.10.2016 tarih ve 5460 sayılı kararıyla prensipte uygun bulunan Alara Kalesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ile içerisinde yer alan tescilli kültür varlıklarını gösteren kararımız eki sit paftasının uygun bulunduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4666.jpg

4666/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5963                                         ANTALYA

Antalya İli, Alanya İlçesi, İspatlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan antik çiftlik yerleşim alanının, kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4667.jpg

4667/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5970                                         ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Yazır Mahallesi, Kızılçukur Mevkiinde tespit edilen antik yerleşim alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4668.jpg

4668/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 14.03.2017 - 171                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.03.2017 - 5972                                         ANTALYA

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Bozova Mahallesi, Ömer Hasan Mevkii’nde (Devecik Sırtı) tespiti yapılan 2 adet Tümülüs mezarın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\KÜLTÜR\4656-69\4669.jpg

4669/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\4762.jpg