28 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30051

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 KALEM YAYLI TEK KİŞİLİK YATAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


15 ADET AKUSTİK DOPPLER AKIM PROFİLLEYİCİSİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Vitamins, Supplements and Family Planning Materials Ankara/Turkey


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Furnishing, IT and Medical Equipments, Devices for Immigration Health Centers Ankara/Turkey


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles Ankara/Turkey


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Vehicles Ankara/Turkey


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Provision of Visibility Facilities Location - Europe (non-EU) Turkey


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Provision of Staff Training Location - Europe (non-EU) Turkey


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK OTOMATİK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ, ÇIKAN TOPRAK ÇAMUR MALZEMENİN NAKLİYESİ VE ÇAMUR HAVUZLARI SEDDELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BOR ŞEKER FABRİKASINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF EBAT VE KALİTEDE BORU, DİRSEK, KAYNAK BOYUNLU FLANŞ VE PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 KALEM YAYLI TEK KİŞİLİK YATAK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 2 Kalem Yaylı Tek Kişilik Yatak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesi, miktar ve teslim edilecek bağlı birlik çizelgesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/05/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3847/1-1


15 ADET AKUSTİK DOPPLER AKIM PROFİLLEYİCİSİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı “15 adet Akustik Doppler Akım Profilleyicisi cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/05/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

3848/1-1


AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                               :  Ankara

• MÜRACAT ADRESİ            :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya (Evrak Kayıt)

• EN SON BAŞVURU

  TARİH ve SAATİ                  :  28/06/2017 - 17:30

• KONU                                    :  Elektrikli Dalgıç Petrol Pompası (ESP) Ar-Ge Projesi

Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. Proje Sorumlusu: Müh.Mesut Emre Ünal, meunal@tp.gov.tr

Çağrı Adı                                      :  Elektrikli Dalgıç Petrol Pompası (ESP)

Çağrı Amacı                                 :  Petrol üretiminde kullanılmak üzere, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat vb. açılardan rekabet edebilir Elektrikli Dalgıç Petrol Pompası (ESP) tasarımı, analizi ve imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedeflenen Çıktılar                       :  Uzun ömürlü, ilgili uluslararası kabullere ve standartlara (API RP11S1, RP11S2, RP11S3, RP11S3, RP11S4, RP11S5, RP11S6 RP11S7, RP11S8 ve ISO 15551-1:2015) uygun, emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir Elektrikli Dalgıç Petrol Pompası (ESP) tasarımı ve imalatı.

İsteklilerin sahip olması gereken

teknik altyapı                                :  1. Bağımsız bir Ar-Ge birimi

                                                         2. Proje kapsamında görevlendirilecek biri proje yöneticisi 3 Ar-Ge tasarım mühendisi (elektrik ve makine mühendisi) ve 1 teknik ressam (min 2’şer yıl deneyimli).

                                                         3. Dalgıç Pompa ve Motor üreticisi olmak (Dalgıç pompa ve motor üreticisi firmalar ortak girişim olarak katılabilirler).

                                                         4. Ulusal olarak desteklenen( TÜBİTAK, KOSGEB, SANTEZ, vb.) bir Ar-Ge projesine bitirmiş olmak.

                                                         5. Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve 1 kalite kontrol teknikeri veya mühendisi.

                                                         6. Ölçüm Laboratuvarı (Tüm test ekipmanlarının UME ve izlenebilirliği olan benzeri kalibrasyon sertifikalarına sahip olması)

                                                         7. Pompa performans ( TS EN-ISO 9906 standardına uygun test yapabilecek) ve orta gerilim test standına sahip olması.

                                                         8. Ansys, Catia, Inventor ve Solidworks vb. tasarım ve analiz programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel.

                                                         9. ISO 9001 kalite yönetim belgesi (KYS)

Proje sonunda firmanın sahip

olması gereken belge                    :  İlgili uluslararası kabuller ve standartlara (API RP11S, RP11S1, RP11S2, RP11S3, RP11S4, RP11S5, RP11S6, RP11S7, RP11S8 ve ISO 15551-1:2015) göre üretim yaptığına dair firma beyanı (self-decleration).

İmal edilecek prototip sayısı         :  2 set (Motor+ Pompa+ Seal + Intake)

Prototip deneme süresi                 :  3 ay

İmalata başlamadan önce

bilgisayar ortamında yapılması

gereken analizler                           :  1. Bilgisayar destekli tasarım (CAD)

                                                         2. Mukavemet analizi (CAE)

                                                         3. Akış analizi (CFD)

                                                         4. Termal Analiz

                                                         5. Elektromanyetik Analiz

Testler ve kontroller (İsteklilerin

gerekli test düzeneklerini imal

etmekle yükümlüdür)                    :  1. Pompa Performans Testi

                                                        2. NDT

                                                         3. Sızdırmazlık Testleri

                                                         4. Elektriksel güvenlik testleri (Yüksek gerilim dayanımı, izolasyon direnci, surge, PDIV)

Proje süresi (Prototip imalatı,

Testler ve Sertifikalandırma dahil)   : 24 Ay

3839/1-1


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Vitamins, Supplements and Family Planning Materials

Ankara/Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/04

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II).

5. Contracting authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

6. Contract description

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), unloading (all lots), warranty (all lots) of the following supplies; Vitamin D Preparations, Iron Supplements, Condoms, Intrauterine Device (IUD), Oral Hormonal Contraceptives (OHC), Injectable Contraceptives.

7. Indicative number and titles of Lots

The contract is divided into 6 lots:

LOT 1: Vitamin D Preparations

LOT 2. Iron Supplements

LOT 3: Condoms

LOT 4: Intrauterine Device (IUD)

LOT 5: Oral Hormonal Contraceptives (OHC)

LOT 6: Injectable Contraceptives

8. Intended timing of publication of the contract notice

May 2017

9. Additional information

N/A

10. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II).

 


Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for further information should be sent at this stage.

3837/1/1-1


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Furnishing, IT and Medical Equipments,

Devices for Immigration Health Centers

Ankara/Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/02

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

6. Contract description

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), unloading (all lots), warranty (all lots) ,training (LOT 2 and 3) of the following supplies; Furniture, Medical equipments, Medical Devices, IT equipments, Electrical Appliances

7. Indicative number and titles of Lots

The contract is divided into 5 lots:

LOT 1: Furniture

LOT 2. Medical Equipments

LOT 3: Medical Devices

LOT 4: IT Equipments

LOT 5: Electrical Appliances

8. Intended timing of publication of the contract notice

May 2017

9. Additional information

N/A

10. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

 


Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for further information should be sent at this stage.

3837/2/1-1


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles

Ankara/Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/01

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

6. Contract description

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), unloading (all lots), warranty (all lots) of the following supplies; Vaccines, injectors, vehicles, containers, storages, cooling units

7. Indicative number and titles of Lots

The contract is divided into 16 lots:

LOT 1:Hep B

LOT 2:DaPT-IPV-Hib

LOT 3:BCG

LOT 4:CPV

LOT 5:OPV

LOT 6:MMR

LOT 7:Varicella

LOT 8:Hep A

LOT 9:DaPT-IPV

LOT 10:Td (diphtheria, tetanus)

LOT 11:Injectors

LOT 12: Vaccine transport containers

LOT 13: Vaccine cabinets

LOT 14: Vaccine storages

LOT 15: Cooling units

LOT 16: Vaccine transport vehicles

8. Intended timing of publication of the contract notice

May 2017

9. Additional information

N/A

10. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

 


Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for further information should be sent at this stage.

3837/3/1-1


SUPPLY CONTRACT PRIOR INFORMATION NOTICE

Supply of Vehicles

Ankara/Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/03

2. Procedure

Open

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

6. Contract description

The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots), unloading (all lots), warranty (all lots) of the following supplies; trucks, minibuses, cars

7. Indicative number and titles of Lots

The contract is divided into 4 lots:

LOT 1: Mobile primary health care vehicles-trucks

LOT 2. Mobile primary health care vehicles-minibuses

LOT 3: Field visit vehicles for Community Mental Health Centres

LOT 4: Mobile Cancer Screening vehicles

8. Intended timing of publication of the contract notice

May 2017

9. Additional information

N/A

10. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

 


Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for further information should be sent at this stage.

3837/4/1-1


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Provision of Visibility Facilities

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/05

2. Procedure

Restricted

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting Authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

6. Nature of contract

Global price

7. Contract description

The subject of the contract is the provision of designing, printing and distribution of posters and brochures in Arabic on health and health services in order to increase the awareness and health literacy level of target groups and implement the activities. Short videos in Arabic on health and health services will be prepared and broadcasted in order to increase the awareness and health literacy level of target groups and implement the activities.

8. Indicative budget

EUR 4.464.600

9. Intended timing of publication of the contract notice

May 2017

10. Additional information

N/A

11. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession

 


Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for information should be sent at this stage.

3837/5/1-1


SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE

Provision of Staff Training

Location - Europe (non-EU) Turkey

1. Publication reference

SIHHAT/2017/SUP/INT/06

2. Procedure

Restricted

3. Programme title

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities.

4. Financing

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)

5. Contracting Authority

Ministry of Health of the Republic of Turkey

Turkish Public Health Institute, Ankara, Turkey

6. Nature of contract

Global price

7. Contract description

The subject of the contract is the provision of training for bilingual mediators on healthcare services and communication techniques. MoH staff will have training on inter-cultural communication techniques, anger management, psycho-social support, service process, stress management and immigrant health. The aim of the training is to increase the quality of the healthcare services given to immigrant people.

8. Indicative budget

EUR 2.787.000

9. Intended timing of publication of the contract notice

May 2017

10. Additional information

N/A

11. Legal basis

REGULATION (EU) No 231/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession

 


Remarks:

There must be a minimum period of 30 calendar days between the publication of this prior information notice and the publication of the corresponding contract notice.

No applications or requests for information should be sent at this stage.

3837/6/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Bor Şeker Fabrikası’nda Pompa ve Dişli Kutuları ile Elektrik Motorları Bakım-Onarım İşi Hizmet Alımı Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2017/204878

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası      :  0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi (varsa)             :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif büyüklükteki 105 adet pompa ve 150 adet farklı tiplerdeki dişli kutularının fabrika içerisindeki yerinden sökülerek makinistlik atölyesine getirilmesini, madde 3.2’de anlatıldığı şekilde bakım onarımının yapılmasını, testini, yerinde montajını ve kaplin ayarlarını kapsar.

                                                     Diğer ayrıntılar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 3 (üç) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) iş günü içerisinde işi bitirecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18.05.2017 Perşembe günü Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü Demontaj-Montaj Kaynak işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

3830/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK OTOMATİK OCAK TELEFONU 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)    Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Otomatik Ocak Telefonu, 1 Kalem (40 Adet)

b) Teslim yeri                               :  Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başk. Muayene ve Tesellüm işleri Şb. Md. Tesellüm Ambarıdır.

                                                         Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

                                                         Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  24.05.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                  :  952-TTK/ E-155

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Teklif edilecek malzemeler için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 M1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; Atex sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (Quality Assurance Notification-QAN veya Atex sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Teklif dosyasında yer alacak Atex sertifikaları ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.05.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3829/1-1


FABRİKAMIZ ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLİĞİ, ÇIKAN TOPRAK ÇAMUR MALZEMENİN NAKLİYESİ VE ÇAMUR HAVUZLARI SEDDELERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İŞLERİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Çamur Havuzlarının Temizliği, Çıkan Toprak Çamur Malzemenin Nakliyesi ve Çamur Havuzları Seddelerinin Güçlendirilmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt no

1 - İdarenin                                   :  2017/199165

a) Adresi                                       :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası         :  0222-230 27 39 (10 hat)   Faks: 0 222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  3 adet Çamur Havuzunun temizlenmesi, Çıkan Toprak Çamurun Nakliyesi ve Seddelerin güçlendirilmesi hizmet İşi.

b) Yapılacağı yer                          :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Sahası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  18.05.2017 Perşembe günü, Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4- Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7- Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- İş deneyim belgeleri;

 İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3- Bu ihalede benzer iş olarak; İhale Konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 150,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 18.05.2017 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3805/1-1


BOR ŞEKER FABRİKASINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF EBAT VE KALİTEDE BORU, DİRSEK, KAYNAK BOYUNLU FLANŞ VE PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Bor Şeker Fabrikasında Kullanılmak Üzere Muhtelif Ebat ve Kalitede Boru, Dirsek, Kaynak Boyunlu Flanş ve Paslanmaz Sac Levha Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/201338

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabasi BOR/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası      :  3883119301 - 3883119307

c) Elektronik Posta Adresi         :  borseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  Yok

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Ebat ve Kalitede Boru, Dirsek, Kaynak Boyunlu Flanş ve Paslanmaz Sac Levha Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanında yer alan ihale dokümanı içinde bulunan teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :  Bor Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 20 (Yirmi) gün içerisinde teslim edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bor Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10.05.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak her türlü Metal ve Metal Ürünleri Temini işi kabul edilecektir.

4.4.2. Türk Standartlarına Uygunluk belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bor Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3810/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünden:

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Konum

Yüzölçüm (m2)

Hazine Hissesi (m2)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Osmangazi

Altınova

Tarla

3198

19

7.685.21

Tam

1/1000 Ölç. Uyg. İmar Planında Günübirlik Tesis Alanı ve yolda (1.895.26 m2)

4.612.000,00

1.153.000,00

11.05.2017

10:30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı, Uludağ Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No: 15 Osmangazi-Bursa) hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu

b) İkametgah ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir )

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.

d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan son 6 ay içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;

g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4 - Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6 - İhale bilgilerini http:/www.milliemlak.gov.tr - http:/www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 224 221 13 00 / 184

7 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3844/1-1