11 Nisan 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30035

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Deutsche Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/696 Esas, 1995/647 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3173/1-1


Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

 

PROGRAMI

UNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Fizyoterapi

Profesör

1

Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak.

Fizyoterapi

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Profesör

1

Doçentliğini Radyoloji alanında almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Radyoloji alanında almış olmak.

Anestezi

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Göğüs Hastalıkları alnında almış olmak.

Odyometri

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

Odyometri

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

Odyometri

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

Diyaliz

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını İç Hastalıkları alanında almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgi www.avrupa.edu.tr.adresinde bulunmaktadır.

3204/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  10.04.2017

Son Başvuru Tarihi    :  24.04.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   : 44476 96

Fax             : (212) 621 45 03

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Açıklama

Plato Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmetler

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

3161/1-1


Maliye Bakanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300 adet.

- KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının;

KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 03-04 Haziran 2017 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınavın yerinin ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular 24 Nisan 2017 Pazartesi günü başlayıp 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

- 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

- 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

VI - DEĞERLENDİRME:

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

- Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

- En başarılı %5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden temin edilebilir.

- Adaylar, sınav notlarını Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden öğrenebileceklerdir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

İlan olunur.

3153/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İzmir ili, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 23M-2A pafta, 1012 ada, 15 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Konak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ahmet Yağcıoğlu ve Ortağı Kollektif Şirketi”nın Yetki Belgesi Numarasının (0035511368844357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket ortakları “Osman Nuri YAĞCIOĞLU (0035110142951247)” ve “Ahmet YAĞCIOĞLU”nun (0035110232338356) yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.04.2017 tarihli ve 4872 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/1/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 20MIIIA pafta, 281 Ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Çağlar Erim İnş. Gıd. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0035311725495522);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Çağlar ERİM’ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 05.04.2017 tarihli ve 4870 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

3162/2/1-1

—————

Yalova İli, 2584 ada, 2 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ergul KARABULAK-Yasin İnşaat”nın Yetki Belgesi Numarasının (0077112412838766);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.04.2017 tarihli ve 4824 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/3/1-1

—————

Yozgat İli, Yenifakılı İlçesi, 179 Ada, 172 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yenifakılı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Faromi İnş. Med. Elekt. Plastik ve Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006313196785257);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Rahime SUNGUR’a Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 04.04.2017 tarihli ve 4827 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

3162/4/1-1

—————

Yalova İli, G22C11A2D pafta, 834 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapılarda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Hacı AKPINAR”ın Yetki Belgesi Numarasının (0077813503722666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.04.2017 tarihli ve 4873 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/5/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 20MIC pafta, 278 Ada, 21 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “İskender Usta - Usta İnşaat”nın Yetki Belgesi Numarasının (0010111159466766);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.04.2017 tarihli ve 4821 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/6/1-1

—————

Artvin İli, 273 ada, 43 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Artvin Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Mustafa YILMAZ”nın Yetki Belgesi Numarasının (0008111245152303);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.04.2017 tarihli ve 4828 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/7/1-1

—————

Yalova İli, 496 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği ve Yalova İli, G22C11A2D pafta, 834 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Necat ARTAN-Artanlar Ticaret”in Yetki Belgesi Numarasının (0077111318781558);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.04.2017 tarihli ve 4874 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/8/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 22710 ada, 12 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Yücel KAYA”nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110230144338);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 05.04.2017 tarihli ve 4871 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/9/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 19LIIB pafta, 1365 Ada, 626 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Yükseliş Yapı İnş. San. Tic. Ltd.Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0010315074764511);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Tamer ENGÜDAR’a Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 04.04.2017 tarihli ve 4825 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

3162/10/1-1

—————

Yalova İli, Merkez, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 31 P 3D pafta, 478 ada, 9 nolu parsel üzerinde bulunan yapıda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Yalova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Çetin KARAGÖZ’ün Yetki Belgesi Numarasının (0077110320226338);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.04.2017 tarihli ve 4823 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/11/1-1

—————

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 85 pafta, 1372 ada, 607 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Servet TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0016111545250248);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 04.04.2017 tarihli ve 4822 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/12/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeni Bayındır Mahallesi, 35708 Ada, 3 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Faruk UÇAR” ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110411275557);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve E.4977 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/13/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi, 35861 Ada, 13 no’lu Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “TÜZÜNER İnş. Elk. Oto. Eml. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315130473156);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Fahrettin TÜZÜNER”e şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve E.4976 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3162/14/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_27.jpg


Deutsche Bank Anonim Şirketinden:

DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ