29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Konya Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Elazığ Belediye Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Artı Nefes Vakfı

VAKFEDENLER: Yaşar Kaynar, Reyhan Kaynar, Türkan Yılmaz

VAKFIN İKAMETGAHI: Antalya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2017 tarihinde kesinleşen, 29.12.2016 tarih ve E:2016/188, K:2016/353 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 10.03.2017 tarih ve E:2016/188, K:2016/353 sayılı tavzih kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun ekonomik, sağlık, kültürel, eğitim, çevre, sosyal yardım konularında gelişimi için çalışmalar ile; özellikle, toplum fertlerinin huzur içinde kaliteli yaşlanmaları, sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmeleri, enerji, deneyim, maddiyatlarını insana ve doğaya yararlı şekilde kullanmaları için çalışmalar yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.00.- TL. (AltmışbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları benzer amaçlı bir vakfa böyle bir vakıf bulunmaması halinde İstanbul Darülaceze Vakfı’na devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2790/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ahmet Bekli Eğitim Kültür Sanat Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Ahmet BEKLİ.

VAKFIN İKAMETGAHI: KAYSERİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/03/2017 tarihinde kesinleşen 09/02/2017 tarihli ve E:2015/360, K:2017/19 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumun milli ve manevi olarak gelişmesine katkı sağlamak, eğitim, kültür, sanat, araştırma ve sosyal yardımlaşma alanlarında faaliyetlerde bulunmak, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Atmış bin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Ahmet BEKLİ, Mahmut BEKLİ, Mahmut Sami BEKLİ, Musa BEKLİ, Ebubekir BEKLİ, Muhammed AKÇAKOYUNLU, Ömer BEKLİ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden sonra arta kalan mal ve hakları; benzer amaçla hizmet eden Vakıflar Genel Müdürlüğünün merkezi sicil defterinin 2845.Sırasında yer alan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2656/1-1


Konya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda vergi numaraları ve unvanları belirtilen firmaların Müdürlüğümüzce onaylı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, Gümrük Vergilerinden muaf olarak ithali yapılan eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin iptal edilmesi nedeniyle tahsil edilmesi gereken vergilerin ödenmesi için 6183 sayılı Kanun gereğince düzenlenen aşağıda sayı ve tarihleri belirtilen ödeme emirlerinin 7201 sayılı Kanun’un 28. ve 29. Maddeleri gereğince, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.

 

Sıra

Vergi No

Firma Adı

Ödeme Emri Sayı-Tarih

Tutar

1

2230020440

Çakıroğlu Ahşap Ürünleri İmalat ve Tic. A.Ş.

21600616-05.01.2017

26.502,84-TL

2

3960521610

GK Makine Destek Sist. Kalıp Hidr. San. ve Tic. Ltd. Şti

201600360-05.01.2017

65.125,17-TL

3

9780397999

Yılmaz Lale Plastik. ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti

21600395-05.01.2017

272.442,35-TL

4

3520121163

Ereğli Doğa Sağlık Hizmetleri Turz. San. Tic. Ltd. Şti.

21500445-05.01.2017

205.821,51-TL

5

7370077837

Safir Mobilya ve Yatak San. Tic. A.Ş.

21600582-05.01.2017

293.654,98-TL

6

2200009231

Çağsan Isı Merkezi San. Tic. Ltd. Şti.

21600545-05.01.2017

122.042,58-TL

7

6240315005

Mustafa Şahin Tar. Ürn. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

21600511-05.01.2017

240.615,01-TL

2746/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turcas Petrol A.Ş.’nin M22-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 17.03.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2788/1-1


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

İlknur BURAK DEMİR

Ebe

Müdürlüğümüz kadrosunda E55938 sicil numarası ile görev yapmakta iken 28/11/2016-11/01/2017 tarihleri arasında özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmediğiniz bildirildiğinden Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 27/02/2017 tarih ve 26/16 sayılı kararı ile 08/12/2016 tarihinden itibaren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. Maddesine göre görevinizden çekilmiş sayıldığınız ilanen tebliğ olunur.

2791/1-1


Elazığ Belediye Başkanlığından:

ELAZIĞ BELEDİYESİ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİNE İLİŞKİN İLAN

1 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden Elazığ Belediyesi'nce düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

2 - YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu; Elazığ Belediyesi tarafından, Elazığ İl Merkezinde bulunan Öğretmen Evi önü, Ahmet Aytar Meydanı, Çaydaçıra parkı ve Elazığ Valilik binasına kadar bulunan yaklaşık 65 dönüm Alan üzerinde Mimari, Peyzaj ve Ulaşım Düzenleme Projesiyle Kent Meydanı oluşturulmasıdır. Yarışma tek kademelidir.

3 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak ekiplerin aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekipte en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı olması gerekmektedir. Ekiplerin idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekibinde yer alan her bir kişi idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmacıların TMMOB kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur.

• Yarışmacılar, “Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No: 30 ” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 250 TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı, Elazığ Belediyesi Vakıflar Bankası Elazığ şubesi TR85 0001 5001 5800 7270 5239 96nolu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0424 248 47 32 nolu faksa gönderdikleri takdirde şartname dokümanı istekleri doğrultusunda adreslerine gönderilecektir yâda Elazığ Belediyesi Web Sitesinden indirilebilecektir. Bu şartlara uymayan yarışmacılar yarışmaya projeleri ile birlikte katılmış olsalar dahi projeleri geçersiz sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

4 - YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                                      : 29 Mart 2017

Soru Sorma İçin Son Gün                       : 17 Nisan 2017

Yanıtların Gönderilme Tarihi                   : 28 Nisan 2017

Proje Teslim Son Tarihi ve Saati             : 7 Temmuz 2017

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi     : 13-14 Temmuz 2017

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması         : 14 Temmuz 2017

Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

5 - JURİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

• Mücahit YANILMAZ      (Belediye Başkanı)

• Karahan ÇELİK                (Belediye Başkan Yardımcısı)

• Ali ŞİŞ                              (İmar ve Şehircilik Müdür V.)

• Kazım SANAÇ                 (Mimar)

• Hasan POLAT                  (Yük. Mimar)

ASLİ JURİ ÜYELERİ

• Yük. Mim. Cafer BOZKURT (Yüksek Mühendis Mimar)

• Dr. Tamer GÖK (Şehir Plancısı)

• Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY (Peyzaj Mimarı)

• Bekir YILDIRIM (İnşaat Yüksek Mühendisi)

• Dr. Nesip Ömer EREM (Mimar)

YEDEK JURİ ÜYELERİ

• İrfan ERGÜVEN (İnşaat Mühendisi)

• M. Ali ATALAR (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

• Ömer Faruk BAŞGÜN (Peyzaj Mimarı)

• Nasri SALDA (İnşaat Teknikeri)

YEDEK RAPORTÖRLER

• Bünyamin CANPOLAT (İnşaat Mühendisi)

• Ömer Cemil KÜÇÜKÖZER (Mimar)

6 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1. Ödül    :  80.000,00TL                              1. Mansiyon  :  20.000,00TL

2. Ödül    :  50.000,00TL                              2. Mansiyon  :  15.000,00TL

3. Ödül    :  35.000,00TL                              3. Mansiyon  :  10.000,00TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki belirtilen ödüller ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir. Ayrıca satın alma ödülleri için jüri takdirine toplam 30.000,00TL ayrılmıştır.

7 - YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yarışmaya Katılacak Yarışmacıların Şartname ekinde verilen Görsel Belgeler, Fotoğraflar ve Sayısal veriler Projede aranan çevresel uygunluğun sağlanması için Yer görme zorunluluğu şart koşulmuştur. Projenin Uygulanacağı Alanı gezmeye gelen yarışmacılar Belediyeye başvurarak görevli personel eşliğinde Proje alanını inceleyecektir ve yer gördü belgesi alacaktır.

8 - YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı                :  Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışma Raportörlüğü

Adres            :  Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No: 30 - ELAZIĞ

Tel                 :  0 (424) 248 47 01

Fax                :  0 (424) 248 47 32

Web Adresi   :  www.elazig.bel.tr/Duyurular

E-posta          :  yarisma@elazig.bel.tr

2671/1-1


 


DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ KARASU İÇME SUYU KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1 - Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Karasu Mahallesi mevkiinde bulunan Karasu Kaynağı, Safranbolu İlçesi içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.

2 - Karabük-Safranbolu-Karasu (Toprakcuma) Köyü Kaynağının ortalama debisi 1743 l/s ve yıllık bilanço değeri ise 468 480 000 ton/yıl olarak belirlenmiştir.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen, “Mutlak Koruma Alanı”, “Birinci Derece Koruma Alanı” ve “İkinci Derece Koruma Alanı”, 6200 ve 167 sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Karabük İli Karasu içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır.

4 - Mutlak, Birinci ve İkinci Derece Koruma Alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken şartlar, Çizelge 1 (7 Madde), Çizelge 2 (13 Madde) ve Çizelge 3 (7 Madde) ile verilmiştir.

5 - Karabük-Safranbolu-Karasu Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen ve tam ortasında Karabük-Safranbolu Karasu (Toprakcuma) Köyü içme suyu kaynağının bulunduğu bölge Mutlak Koruma Alanı olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. İçme suyu kaynağı merkez olmak üzere 50 m yarıçap ile belirlenen kaynak çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

2

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu-ihtiyaç duyulan su yapıları açılabilecek/açtırabilecektir-yapılabilecek/yaptırılabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanında yalnız yeraltı suyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra içme suyu tesisleri harici herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı, Karasu (Toprakcuma) Köyü içme suyu kaynağından itibaren kuzey, doğu ve batı yönünde 9134 m, güney yönünde 50 metrelik kısmı kapsar. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilir. Ayrıca DSİ tarafından su yapıları yeraltı suyu kirliliği önlemleri alınarak inşa edilebilir.

3

Uçak pisti, karayolu, demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. İlan tarihinden önce yapılmış her türlü yolun kirlilik oluşturması engellenecektir.

4

Birinci Derece Koruma Alanına kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve yollar, demiryolları, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık alanları, madencilik (işletme, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması), endüstriyel fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) vb. faaliyetlerin yapılması yasaktır. Alanda yeni yerleşim yeri (mahalle ve toplu konut vb.) kentsel yapılaşmaya izin verilmesi yasaktır.

5

Birinci Derece Koruma Alanı içindeki köylerde konut ve bina yapılması, gerekli kanalizasyon sistemlerinin kurulması, gerekli fosseptiklerin yapılması, sızdırmazlığın yapılması gibi şartlarda izin verilir. Aynı şartlar hayvan barınakları içinde geçerli olup, ancak tavuk çiftlikleri için izin verilemez.

6

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında, altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak, atık sular yeraltı suyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

7

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

8

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde içme, kullanma ve diğer amaçlar için, ilan tarihinden önce yapılan alan ilanına ilişkin şartlı verilmiş sondaj kuyusu belgeleri iptal edilecektir.

9

Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

10

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. Ancak Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alınarak açılmış mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

11

Karabük Safranbolu Karasu içme suyu kaynağının çıkış kotu ortalama 400 m olarak tespit edilmiştir. İçme suyu kaynağı civarının jeolojik ve hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek çıkış kotundan itibaren 50 m’ lik üst kot (450 m) “Emniyetli İşletme Taban Kotu” olarak belirlenmiştir. Birinci Derece Koruma Alanında, ilan tarihinden evvel mevcut olan ocak ruhsat başvuru sahipleri işletme taban kotuna uyacaklardır.

12

Emniyetli İşletme Taban Kotunun üzerinde (450 m kotunun üstü) Birinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir.

13

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almakla yükümlüdür. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

 

Çizelge 3. İkinci Derece Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

İKİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

2

İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına/depolanmasına ve katı, sıvı veya gaz atık depolama tesislerine izin verilemez.

3

Arıtılmış dahi olsalar, atık suların doğrudan veya dolaylı olarak deşarjı yasaktır.

4

İkinci Derece Koruma Alanındaki taş ocağı işletmeciliği yapan atölyeler en fazla “emniyetli işletme taban kotu” olan 450 m kotuna kadar işletme yapabilirler. Emniyetli işletme taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına izin verilmez.

5

Emniyetli işletme taban kotunun üzerinde (450 m kotunun üstü) İkinci Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde faaliyette bulunacak kuruluşlar ile işletme hakkına sahip kuruluşlar, kapasite geliştirme, ek saha açma vb. gibi gerekçeler nedeniyle başta DSİ Genel/Bölge Müdürlüğü olmak üzere, diğer kurumlardan da izin alacaktır.

6

İkinci Derece Koruma Alanında mevcut veya işletilmesi muhtemel taş ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce alan dışında gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

7

İkinci Derece Koruma Alanında, yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması yasaktır.

2750/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            16.01.1, 16.01.166, 16.01.238

Toplantı Tarihi ve No    : 08.12.2016/282                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08.12.2016/6436                                              BURSA

Bursa İli, Gemlik İlçesinde, Osmaniye mahallesinde, koruma amaçlı imar planı kapsamındaki 2.derece arkeolojik Sit alanında bulunan özel mülkiyete ait 82 ada, 152 parselde, Kurulumuzun 28.06.2016/5943 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirilen araştırma kazısının sonuçları ile 82 ada, 152 ve 189 parsellerin durumunun değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.11.2016 gün ve 4115 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 08.12.2016 gün ve 6587 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa İli, Gemlik İlçesinde, Osmaniye mahallesinde, koruma amaçlı imar planı kapsamındaki 2.derece arkeolojik Sit alanında bulunan özel mülkiyete ait 82 ada, 152 parselde, Kurulumuzun 28.06.2016/5943 sayılı kararı doğrultusunda Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma kazısının sonucunda, 2863 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir kalıntı veya buluntuya rastlanılmadığı, 82 ada, 189 parselde önceden yapılan çalışmada da herhangi bir arkeolojik veriye ulaşılamamış olduğu dikkate alınarak anılan taşınmazların 2.derece Arkeolojik sit alanından çıkartılmasına karar verildi.

2763/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            55.11/271

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2017-173                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2017-4107                                            SAMSUN

Samsun ili, Vezirköprü İlçesi, Taşkale Mahallesi 48,50 nolu parseller de yer alan yamaç yerleşim alanının tescil değerlendirmesine ilişkin, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.12.2016 gün ve 3433 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin iletildiği Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 8825 sayılı, Vezirköprü Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 7978 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve 13 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 302667 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 444289 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 16.02.2017 gün ve 78 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun ili, Vezirköprü İlçesi, Taşkale Mahallesi 48,50 nolu parseller de yer alan yamaç yerleşim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olduğundan “III. derece arkeolojik sit alanı” olarak tesciline, sit sınırının ekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi.

 

2764/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2017-173                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2017-4109                                            SAMSUN

Samsun ili, Vezirköprü İlçesi, Habibfakı Mahallesi 120 ada, 1 nolu parselde yer alan höyüğün tescil değerlendirmesine ilişkin, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.12.2016 gün ve 3434 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin iletildiği Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 8809 sayılı, Vezirköprü Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 7979 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 302384 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve 12 sayılı, DSİ.7.Bölge Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve 62632 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 444288 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 16.02.2017 gün ve 79 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun ili, Vezirköprü İlçesi, Habibfakı Mahallesi 120 ada, 1 nolu parselde yer alan höyüğün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olduğundan “I.ve III. derece arkeolojik sit alanı” olarak tesciline, sit sınırının ekli kadastral haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “I.ve III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, I.ve III derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartl.arı olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi.

 

2765/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           01.00.1126

Toplantı Tarihi ve No    : 24.02.2017-225                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.02.2017-7601                                             ADANA

Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait, 270 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerde tespit edilen anıtsal yapı kalıntısının tesciline ilişkin, Seyhan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.05.2016 gün ve 4098 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.11.2016 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete ait; 270 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerde tespit edilen ve kararımız eki haritada yeri gösterilen anıtsal yapı kalıntısının 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline (OLUMLU) kültür varlığının yapı grubunun “1. grup yapı” olarak belirlenmesine, söz konusu anıtsal yapı kalıntısının daha net anlaşılmasını ve yapının planının algılanabilmesi için 270 ada, 5,6,7,8,9,10 parsellerde ilgili kişi ve kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü ve KUDEB uzmanları denetiminde detaylı çevre temizliğinin yapılmasına, ilgili idarece tescillenen anıtsal yapı kalıntısının Seyhan Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesi ve rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin hazırlanması ve tüm bilgi-belgelerin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

2766/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            78.04/262

Toplantı Tarihi ve No    : 01.03.2017 - 217                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.03.2017 - 3501                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Eflani ilçesi, Koltucak Köyü, Çeşmeli Mahallede kadastral boşlukta yer alan Çeşmenin kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik Karabük Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 14.08.2015 tarih ve 1056 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.10.2016 tarih ve 945 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Eflani ilçesi, Koltucak Köyü, Çeşmeli Mahallede kadastral boşlukta yer alan Çeşmenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "1" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

2767/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı No ve Tarih     : 163-08.03.2017                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarih         : 2540-08.03.2017                                            KAYSERİ

Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Yeni Mahallede bulunan, Kurulumuzun 22/11/1991 tarih, 1166 sayılı kararıyla arkeolojik sit aşanı olarak tescil edilen, 20/06/2007 tarih, 827 sayılı kurul kararıyla sit sınırları 1/5000 ölçekli haritaya aktarılan, 14/12/2007 tarih, 1007 ve 25/01/2008 tarih, 1036 sayılı kurul kararlarıyla sit türü ve derecesi I. ve III. Derece arkeolojik sit olarak belirlenen Çatal Höyüğünün sit sınırlarının koordinatlandırılması ve bu doğrultuda hazırlanan 1/25000 ve 1/1000 ölçekli haritaların uygun olduğuna, kararımız eki 1/1000 ölçekli Kadastral haritada görüleceği üzere 220 ada, 10, 11, 17, 132, 133, 134 ve 135 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinde bulunan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı” şerhinin; 220 ada, 10 ve 11 nolu parsellerde “bir kısmı I. ve III. derece arkeolojik sit alanıdır” ; 17, 132, 133, 134 ve 135 nolu parsellerdekileri ise “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şeklinde düzeltilmesine, sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar aşağıda belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi.

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

A-I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

1. Bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır.

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir.

3. Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, Kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilecektir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir.

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir.

B-III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

1. Her türlü alt yapı için Kurulumuzdan izin alınacaktır.

2. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir.

3. Bu alanlarda belediyesince inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilecektir.

4. Bu alanlarda taş, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden v.b. ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmeyecektir.

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacaktır.

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilecektir. Büyük köklü ağaçlar dikilmeyecektir.

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin alınarak yapılabilecektir.

 

2768/1/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı No ve Tarih     : 163-08.03.2017                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarih         : 2539-08.03.2017                                            KAYSERİ

Yozgat ili, Kadışehri ilçesi, Yeni Mahallede bulunan, Kurulumuzun 22.11.1991 tarih ve 1165 sayılı kararıyla arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 20.06.2007 tarih, 827 sayılı kurul kararıyla sit sınırları 1/5000 ölçekli haritaya aktarılan Kadışehri Höyüğünün sit sınırlarının sayısallaştırılması ve bu doğrultuda hazırlanan koordinatlı 1/25000 ve 1/2000 ölçekli haritaların uygun olduğuna, parsellerin tapu kütüğünü beyanlar hanesinde bulunan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı” şerhinin; kararımız eki 1/2000 ölçekli harita görüldüğü gibi 220 ada, 31, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 168, 169, 170, 171, 172 nolu parsellerde “bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır” ; 220 ada, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 54, 55, 56, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 nolu parsellerde ise “ I. derece arkeolojik sit alanıdır” şeklinde düzeltilmesine, söz konusu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 1.maddesinin geçerli olması gerektiğine karar verildi.

 

2768/2/1-1

—————

NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

             Dosya No                  : 50.10.175

Toplantı Tarihi           : 21-22-23-24/02/2017-176                           TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No     : 22.02.2017-2503                                              NEVŞEHİR

2769/1-1