29 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30022

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAYNAK İŞLERİ İLE ARGON KAYNAĞI İŞLERİNİN YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ (MAKİNE FABRİKASI’NA) BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA, SÜRGÜLÜ VANA, YÜKSELEN MİLLİ METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA VE FLANŞLI GLOBE VANA MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


1.485 M2’LİK KAPALI ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


KURU YONCA OTU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MTA SONDAJ İŞİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığından:


YAŞAM MERKEZİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gümüşhane Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden:


380/154/33 kV ÇAN HAVZA TRAFO MERKEZİ PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA KALAN İLLERDE YER ALAN FİRMALAR İÇİN AÇIK SATIŞLARA AİT KATALOG İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ İDAREMİZE AİT HİSSESİ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/140276

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  6 kalem Muhtelif Ölçülerde Sac Levha, vagon imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13/04/2017 - Saat 15:30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/04/2017 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2748/1-1


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 kg Pektin ve 4.000 kg Ksantan Gam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 11.04.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 11.04.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65-66              Faks : (0312) 397 33 74-71

2805/1-1


KAYNAK İŞLERİ İLE ARGON KAYNAĞI İŞLERİNİN YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın kaynak işleri ile argon kaynağı işlerinin yapılması İşi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/143189

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamızın kaynak işleri ile argon kaynağı işlerinin yapılması

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren, kaynak işleri 75, argon kaynak işleri 30 takvim günüdür. İşlerin ikisine de aynı zamanda başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  11/04/2017 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 11/04/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte verilebilecektir.

2745/1-1


FABRİKAMIZ (MAKİNE FABRİKASI’NA) BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA, SÜRGÜLÜ VANA, YÜKSELEN MİLLİ METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA VE FLANŞLI GLOBE VANA MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                      :  2017/136188

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı   No: 27 E Merkez / ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  3 Adet Bıçaklı Sürgülü Vana, 440 Adet Sürgülü Vana, 60 Adet Yükselen Milli Metal Yataklı Sürgülü Vana ve 372 Adet Flanşlı Globe Vana Mal Alımı İşi.

b) Teslim Yeri                                     :  Erzincan Şeker Fabrikası (Makine Fabrikası) Malzeme Ambarına.

c) Teslim Tarihleri                               :  Sözleşme imzalandıktan sonra, İdare tarafından firmaya yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati   :  11/04/2017 Salı Günü Saat14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 11.04.2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2672/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                     :  2017/142491

1 - İdarenin:

Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA

Telefon No                          :  0 312 244 90 55

Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Hizmetin:

Niteliği                                :  Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi.

Türü                                    :  Hizmet Alımı

Miktarı                                :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

Tarih ve Saati                      :  10.04.2017 günü saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2655/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesinde 8 ayrı tapu, Doğanpınar Mahallesinde  1 tapu halinde aşağıdaki listede cinsi, ada, parsel no ve yüzölçümleri ayrı ayrı belirtilen 9 parsel halindeki toplam 259.550,00 m2 tarla vasıflı arazi,15.03.2017 tarih ve 244 sayılı encümen kararı gereği blok satış yöntemiyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile m2 si 30,00-TL, toplam 7.786.500,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 233.595,00-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel No

Yüzölçümü

1 - Edincik

Tarla

0

    9

149.400,00 m2

2 - Edincik

Tarla

0

  92

  16.250,00 m2

3 - Edincik

Tarla

0

  93

  11.700,00 m2

4 - Edincik

Tarla

0

  94

  10.500,00 m2

5 - Edincik

Tarla

0

  95

  10.350,00 m2

6 - Edincik

Tarla

0

  96

  15.000,00 m2

7 - Edincik

Tarla

0

130

  16.900,00 m2

8 - Edincik

Tarla

0

132

  10.900,00 m2

9 - Doğanpınar

Tarla

0

102

  18.550,00 m2

Taşınmazın ilk ihalesi 12/04/2017 Çarşamba günü saat 14.30’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 19/04/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 250-TL karşılığında temin edilir.

Taliplilerin;

İhale dosyası alındı makbuzlarını, geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

2676/1-1


1.485 M2’LİK KAPALI ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan (Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.485 m2’lik kapalı alan 5 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 10/04/2017 Pazartesi günü saat 16.00’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 17/04/2017 Pazartesi günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - Teklif mektupları en geç 10/04/2017 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar TİGEM genel evrak servisine verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

PARTİ NO

İHALE KONUSU ALANIN ADI

TOPLAM MİKTARI (M²)

İHALE MUHAMMEN BEDELİ TL/AY (KDV HARİÇ)

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ TL/YIL

İHALE GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

1

KAPALI ALAN

1.485

12.000,00

144.000,00

14.400,00

 

5 - Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saate kadar Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesindeki TR93 0001 0017 4505 9943 7852 05 IBAN no’lu hesaba yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir.

6 - İhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 1.485 m2 kapalı alanın tamamı için verilecektir. Böylece İhale, söz konusu kapalı alana en yüksek fiyatı teklif eden müşteriye ihale edilecektir. Kapalı alanın bölünerek bir kısmına teklif verilmesi mümkün değildir.

7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinden temin edilebilir.

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70 - 80

Fax: 0 312 425 59 55

İlan olunur.

2783/1-1


KURU YONCA OTU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 7.000 da arazi kuru yonca üretimi yapılmak üzere 5 (beş) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 12/04/2017 Çarşamba günü saat 16.00’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 19/04/2017 Çarşamba günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

PARTİ NO

İHALE KONUSU ALANIN ADI

MİKTAR (DEKAR)

MUHAMMEN BEDEL TL/ DEKAR (KDV HARİÇ)

MUHAMMEN TUTAR TL/YIL

İHALE GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

1

Arazi

7.000

50,00

350.000,00

17.500,00

 

4 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki İBAN NO: TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

İhale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).

İhale ile ilgili kat’i teminat, KDV Hariç 1 (Bir) yıllık ihale tutarı kadar olacaktır. Müşteri ayrıca, İşletmede oluşabilecek zarar - ziyanlar için KDV hariç 1 (Bir) yıllık ihale tutarı kadar ek teminat verecektir.

5 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 12/04/2017 tarih, saat 16.00’a kadar teslim edilecektir.

6 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.NO: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70 - 80

Fax: 0 312 425 59 55

İlan olunur.

2784/1-1


MTA SONDAJ İŞİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

21 Kişi ile Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/146569

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 736 1250 - 0 312 736 1251

c) Elektronik posta adresi       :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  21 Kişi ile Sondaj İşi İşçilik Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                    :  Ankara İli Sincan İlçesi Türkobası Mah. ve Civarı

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi 15.04.2017 - 23.06.2016 tarihleri arası 2 Ay 9 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07/04/2017 Cuma Günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-,(Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2789/1-1


ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığından:

Eskişehir Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                           :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 585 65 49 - 0 312 585 64 94

c) Elektronik Posta Adresi            :  kamuozel_db@saglik.gov.tr

2 - İhale konusu danışmanlık

     hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı                :  Eskişehir Şehir Hastanesi Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                          :  Teknik Müşavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait şantiyesinde ve Danışman tarafından kurulacak olan şantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriş, büro makinaları, kırtasiye vb. Danışman tarafından karşılanacaktır).

c) İşin başlama ve bitirme tarihi    :  İşler’in süresi; 5,5 (beşbuçuk) yıl olup Danışman’a yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde başlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve uygulama projelerinin bir kısmı aşaması için, Yüklenici tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra Proje’ye ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inşaat (yapı denetimi) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                        :  6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                          :  Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara

c) Tarihi ve saati                           :  03.05.2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki fiyat teklif formları.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 4.500.000,00 TL’den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler.

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 6.000.000,00-TL’den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler.

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 175.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez Bankası kurundan dönüşüm yapılarak hesaplanan tutara eşdeğer yapımla ilgili benzer bir işin;

Danışmanlık hizmetini en az %80’ i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir.

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu.

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu

4.3.2.1.1. Kilit personel

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel.

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.2.2. İşletme Döneminde Teknik Personel Durumu

İhale konusu Danışmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri belirtilen İşletme Dönemi Teknik Personelin çalıştırılması istenmektedir.

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede iş deneyiminde kullanılacak benzer iş; Kamu Özel İşbirliği [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve işin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale dokümanı temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İş Birliği Daire Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2744/1-1


YAŞAM MERKEZİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Madde 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

a) Niteliği                                               :  Kampüs içerisinde bulunan 4.286,78 m² alan üzerinde bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan bina yapımı ve çevre düzenlemesi içeren; Yaşam Merkezi Yapımı ve İşletilmesi.

b) Yeri                                                    :  Üniversitemiz kampüsü içerisi, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Mahallesi, 106 pafta, 1370 ada, 105 numaralı parselin 4.249,34 m².si ve 1370 ada, 35 numaralı parselin 37,44 m².si olmak üzere toplam 4.286,78 m² yüzölçümüne sahip alan üzerinde.

c) Miktarı, Hakkın Süresi                       :  22 (yirmi iki) yıl süreli irtifak hakkı tesisi.

Madde 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılacaktır.)

a) İhale dokümanının görülebileceği yer :  Erciyes Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                     :  http://www.erciyes.edu.tr

c) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                  :  Erciyes Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

d) İhale dokümanı satış bedeli                :  250,00.-TL

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres                    :  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 KAYSERİ

b) Tekliflerin sunulacağı adres               :  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 KAYSERİ

c) İhale (son teklif verme) tarihi             :  19/04/2017 Çarşamba Günü

d) İhale (son teklif verme) saati              :  10.00

e) İhale komisyonunun toplantı yeri       :  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu.

f) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile (irtifak hakkı muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır.

g) Aynı kanunun 37, 38, 39 ve 40. maddelerindeki hükümler sırasıyla uygulanacak, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

h) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

ı) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

i) İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

j) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı,

a) İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 42.868,00-TL (kırkikibinsekizyüzaltmışsekiz TürkLirası)dir.

b) Geçici teminat miktarı

- İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 42.868,00-TL- (%3 geçici teminat 1.286,00-TL),

- İnşaatın muhammen bedeli 10.965.028,80-TL (%3 geçici teminat 328.951,00-TL),

- Toplam muhammen bedel 11.007.896,80-TL olup,

- Toplam % 3 geçici teminat miktarı 330.237,00-TL’dir.

c) İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler. Geçici teminat, mektup olarak verilecekse süresiz olmalıdır.

Madde 5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.

a. Şartname ekinde yer alan örneğe (EK-1 formu) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu.

b. Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge, (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

c. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından şartname ekinde yer alan EK-2 Formuna uygun bir dilekçe ile belgelendirecektir.)

d. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge, (İlgisine göre nüfus cüzdanı ve vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti)

e. Adli sicil belgesi.

- Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınacak adli sicil belgesi.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınacak adli sicil belgeleri.

f. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ve ilgili meslek odası belgesi;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

g. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

- Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ı. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi ( EK-3 Formu ) ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

i. Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesi veya banka hesabına yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya alındı makbuzu veya usulünce düzenlenen geçici teminat mektubu,

j. İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya alındı makbuzu.

k. İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur. Yer Görme Belgesi Erciyes Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir. (Ek-4 Formu)

l. Teknik personel taahhütnamesi (Şartname ekinde yer alan örneğe (EK-5 Formu) uygun olarak hazırlanacaktır.),

m. İlan tarihi ile ihale tarihi arasındaki dönemde alınmış; kredi borcunda temerrüde düşmediğine dair kanıtlayıcı belge,

n. İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair belge,

o. İhale tarihi itibariyle SGK borcunun bulunmadığına dair belge,

Madde 6 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

2619/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gümüşhane Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden:

1 - Gümüşhane İli, Merkez İlçe, Arzular Mahallesinde bulunan 103 ada, 47 parsel nolu ve 25.586,04 m2 yüzölçümlü, ham toprak vasıflı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz 18/04/2017 günü saat 10.00’da, Defterdarlık Milli Emlak Müdürü Odasında (Valilik 3. Kat) toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Taşınmazın tahmini bedeli 3.222.000,00.- (Üçmilyonikiyüzyirmiikibin) TL, Geçici Teminatı 805.500,00.- (Sekizyüzbeşbinbeşyüz) TL’sıdır. Taşınmaz mal imar planında sanayi alanı olarak ayrılmış ve üzerinde 60,82 m2’lik bir adet hazineye ait su deposu mevcut olup, depoya gelen suyun idare ile ilgisi bulunmamaktadır. Taşınmazın depo ile birlikte toplam 14.634,46m2 lik kısmı malzeme sahası olarak kullanılmaktadır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar;

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26’ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

d) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

4 - İhaleye İştirak edeceklerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir fotoğraflı Nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları , tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 4/ (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, en fazla 8 eşit taksit halinde kanunî faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

7 - Ortak girişim olması halinde komisyona 2017 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

8 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Gümüşhane Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.gumushanedefterdarligi.gov.tr adresinden görülebileceği ilan olunur.

2751/1-1


380/154/33 kV ÇAN HAVZA TRAFO MERKEZİ PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih:

Dünya Bankası Kredi No    : IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    : DB.ATT.24

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 380/154/33 kV Çan 380 Havza Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 380/154/33 kV Çan 380 Havza Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı : Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781

IBAN No      : TR350001500158048000941781

TL Hesabı     : Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948

IBAN No      : TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 17/05/2017 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 17/05/2017 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2801/1/1-1

INVITATION FOR BIDS (IFB) REPUBLIC of TURKEY

Date        : [date of issuance of IFB]

Loan No  : IBRD 83710-TR

IFB No   : DB.ATT.24

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 380/154/33 kV Çan 380 Havza Air Insulated Substation (AIS).

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 380/154/33 kV Çan 380 Havza Air Insulated Substation. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar      : Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781

IBAN No      : TR350001500158048000941781

TL                 : Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No: 00158007281639948

IBAN No      : TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) on 17 May 2017 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent (threehundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 17 May 2017 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2801/2/1-1


CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA KALAN İLLERDE YER ALAN FİRMALAR İÇİN AÇIK SATIŞLARA AİT KATALOG İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

“CAZİBE MERKEZLERİ KATALOĞU KAPSAMINDAKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATINALMA SÖZLEŞMESİ” İMZALAMAK ÜZERE MÜRACAAT EDECEK FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN HUSUSLAR İLE BU FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

I. GENEL ŞARTLAR ve KURALLAR:

1 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince mal alımlarının bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak tedarik edilmesini teminen Cazibe Merkezleri programına dahil olan firmalar için "Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi" hazırlanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, bölgesel kalkınma programları kapsamında üretilen malları ana statüsünde yer alan mallarla sınırlı kalmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda temin edecek olup, ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde (www.dmo.gov.tr) yayımlanan “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)”ndeki (Ek-6)'da yer alan ürünlerle Katalogda yer almak isteyen üretici/imalatçı durumundaki firmalarla 1 yıl süreli “Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi” (Ek-5) akdedilecektir.

İşbu katalog kapsamında yer alacak olan firmaların üretim yerlerinin Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli veya Van illerinin sınırları içerisinde yer alması gerekmektedir.

Bu sözleşme kapsamında, firmaların üretim adresinin bulunduğu il ve firmaların belirleyeceği diğer illerde yer alan müşterilerin talepleri karşılanabilecektir. Firmaların taleplerini karşılamayı taahhüt ettikleri müşterilerin bulunduğu iller firma tarafından "EK-7 Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (CMK)" (Ek-7)'de belirtilecektir.

Cazibe Merkezleri Kataloğuna müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin ekte bulunan (EK-6) "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)"nde yer alması gerekmekte olup, listede olmayan ürünlere ait başvurular kabul edilmeyecektir.

Ancak, firmalar söz konusu listede yer almadığı halde, Ofis tarafından ilan edilecek sektör ve ürün grupları kapsamında yer alan ürünlerin listeye dahil edilmesi için müracaat edebileceklerdir. Teklif konusu ürünler, katalogda yer alabilme koşulları, piyasadaki pazar payları ve gerekli görülen diğer hususlar yönünden araştırılacak olup, Ofis tarafından uygun görülenler bu listeye dahil edilecek, uygun görülmeyen ürünlere ilişkin başvurular reddedilecektir.

Ofisçe daha önce açıklanan sektör ve ürün gruplarına yeni bir ürün grubu ya da ürün eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus ayrıca duyurulacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen illerde üretim yapan firmalar Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer almak üzere her zaman müracaatta bulunabilecektir.

Müracaatta bulunacak olan firmalar, aşağıda belirtilen dokümanları ihtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyayı, ekte yer alan (EK-9) başvuru dilekçelerinin ekinde, sözleşme yapmak üzere Katalog Daire Başkanlığına ya da üretim yerlerinin görev alanı içinde yer aldığı Bölge Müdürlüğüne/İrtibat Bürosuna bizzat başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer almak üzere yapılacak müracaatlarda, istenilen evrakları Ofisçe belirtilen süre içerisinde tamamlamayan tedarikçilerin başvuruları red edilecek olup, aynı ay içinde ikinci başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.

3 - a) Katalogda yer alması istenen ürünlerin, piyasada satışı yapılan ürünlerden olması gerekmektedir. Ofis, firmayı veya firmalarca teklif edilen ürünü/ürünleri kataloğa alıp almamakta serbest olup, başvuruları uygun görülmeyen ve gerekli şartları sağlamayan firmaların müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmaların teklif etmiş olduğu ürünlerle ilgili olarak idari, ticari veya üretimle ilgili herhangi bir faaliyetinin olmadığının Ofisçe tespit edilmesi halinde başvuruları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmalardan istenilen Ayrıntılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenmesi sonucu mali durumlarının uygun olmadığı tespit edilenlerin müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Katalogda yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

5 - Sözleşme imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine Ofis tarafından gönderilen davet yazısının bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak “Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satınalma Sözleşmesi”ni imzalamak zorundadır. Bu süre zaruret halinde isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde firmanın katalog başvurusu reddedilecek ve bir sonraki müracaat döneminde de başvurusu kabul edilmeyecektir.

Katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaatta bulunan firmalar, sözleşme imzalanıncaya kadar ürün ilavesi teklifinde bulunamazlar.

Sözleşme imzalayan firmalar mevcut sözleşmelerine ilave ürün tekliflerini her zaman yapabilirler. Ancak aynı ay içinde bir defadan fazla ilave ürün teklifinde bulunamazlar.

6 - Başvuru yapıldıktan sonra Ofisçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar. Süresi içerisinde teslim alınmayan belgeler Ofisin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, posta yoluyla ilgili firmaya gönderilecektir.

7 - Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri ve katılım şartlarına ilişkin daha geniş bilgi Katalog Daire Başkanlığından veya Bölge Müdürlükleri/İrtibat Bürolarından temin edilebilir.

8 - Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca).

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Fason üretimi ve anlaşmalarıyla katalogda yer almak isteyenler.

d) Genel Müdürlüğümüzce belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya kataloga başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.

e) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

f) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

g) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.

ğ) Ofisin ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.

h) Ofisin katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

i) (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

j) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

k) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler,

l) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofiste iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

Buna rağmen katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri red edilir. Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden sözleşme yapılmışsa, sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri uygulanır.

II - BAŞVURUDA BULUNACAK FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR İLE BU FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN SAİR HUSUSLAR:

Katalogda yer almak üzere başvuruda bulunacak firmaların aşağıda sayılan belgeleri tamamlayarak Ek-9 dilekçe ekinde Katalog Daire Başkanlığına veya Bölge/İrtibat Büro Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

1 - Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Ofis’e müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

2 - Ticaret Sicili Gazetesi; Şirket Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri ile ortakların en son durumu ile temsile yetkili olanları gösterir nüsha, Ayrıca; firmanın, şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağının; gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ortaklık durumlarını gösterir nüshaları.

3 - Temsil Belgeleri;

a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.

b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

4 - Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.

5 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname.

6 - İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge aslı.

7 - Sözleşme düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak ve borcunun bulunması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır.)

8 - Sözleşme düzenlenmesi sırasında kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış belge.

9 - Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın;

a) Sanayi ve Ticaret Odalarınca veya esnaf ve sanatkarlar için kayıtlı oldukları esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenecek Kapasite Raporu. (Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayi odasınca düzenlenecek kapasite raporları kabul edilecektir. Ancak sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların ticaret odasınca düzenlenen kapasite raporları, çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin tesisin bulunduğu yerdeki odaca düzenlenen kapasite raporları kabul edilecektir.)

b) Türk Patent Enstitüsünden alınmış “Marka Tescil” belgesi (Marka Tescil Belgesi olmayan firmaların başvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içinde sözkonusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde belgenin getirilmemesi halinde ilgili ürünlerin sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacak, başvurusu devam ediyorsa işlemleri durdurulacaktır.).

c) Katalogda yer alması istenilen tüm ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunun ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağına dair taahhütname.

10 - Ürün standardına ilişkin uygunluk belgeleri;

a) “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)” olan Ek-6'nın; bilgisayarlar ve donanımları (yazılım grubunda yer alan ürünler hariç), büro malzeme makine ve aletleri, telefon santralleri, telefon, telsiz ve faks cihazları, görsel sunum ve iletişim cihazları, güvenlik ve alarm sistemleri, su soğutucuları ve buzdolapları (Soğuk hava depoları hariç), klimalar, ev ve benzeri yerlerde kullanılan; çamaşır makineleri, çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri ve ocaklı fırın ana kırılımı ve alt kırılımında yer alan ürünlerden CE kapsamındaki ürünler için “CE” işareti ve buna bağlı “CE Uygunluk Beyanı” (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE teknik dosyası da istenebilecektir.) veya bu maddenin (d) fıkrasında yer alan belgeler,

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kaydının yapıldığına dair belge,

c) Atatürk Resmi, Posteri, Büst ve Maskları için, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nca verilen uygunluk belgesi,

ç) Bu maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan ürünler dışındaki tüm ürünlerde (Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesinin 23.5 kırılımında yer alan soğuk hava depoları dahil);

Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)” veya Uygunluk Raporu, Türk Standardı bulunmayan ürünler için TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Belgesi)] veya

TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti (TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

Bu fıkra kapsamında yer alan ürünler için istenen ve sözkonusu belgeleri olmayan firmaların, başvuru yaptığı tarihtan itibaren en geç altı (6) ay içinde sözkonusu belgeleri ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları işleme alınacaktır. Verilen süre içerisinde getirilmeyen belgelere ilişkin ürünler sözleşme imzalanmış ise satışları askıya alınacak, başvurusu devam ediyorsa işlemleri durdurulacaktır.

d) Bilgisayar Yazıcı Sarf Malzemeleri için;

1) Firmanın ISO 14001:2004 standardına uygun “Kalite ve Çevre Standartlarına” olduğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TURKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

2) Firmanın EN ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2008 standardına uygun “Kalite Yönetim Sistemi” olduğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TURKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Katalogda yer almak üzere teklif edilen Toner/karkuş için her bir ürüne ait ISO/IEC 19752 ve ISO/IEC 19798 sertifikalarının, mürekkep püskürtmeliler için ise her bir ürüne ait ISO/IEC 24711'de genel şartları belirtilen ISO/IEC 24712 sertifikalarının yeminli tercüme bürosundan alınan Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

e) Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"un ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir.

11 - Garanti Belgesi; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca düzenlenen Garanti Belgesi,

Bu kapsama girmeyen ürünlerin, en az (2) iki yıl süre ile müracaatta bulunan firma garantisi altında olacağına dair taahhütname.

12 - Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler.

13 - “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” gereğince; Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında verilecektir).

14 - Kataloğa müracaat edecek firmanın, varsa ürünlerini satan bayilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı liste.

15 - Sözleşme ve sipariş şartlarında yer alan tüm sorumluluk ve yükümlülük sözleşme imzalayan firma uhdesinde kalmak üzere gerektiğinde firma adına teslimat yapacak, para tahsil edecek, yetkili bayi listesi ve Noterden tasdikli bayilik sözleşmesi (Listede yer alacak firmaların da kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadıklarının beyan edilmesi gerekir).

16 - 5.000- TL tutarında kat’i ve süresiz teminat, (sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.)

17 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

18 - Ofisçe belirlenen formata uygun olarak (ana ürün gurupları ve alt kodlamalarına göre form üzerindeki notlar da dikkate alınarak) düzenlenmiş, ürün ve fiyat bilgilerini gösterir “Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (CMK)” (EK-3) ile ürünlere ait teknik özelliklerin yer aldığı “Ürüne Ait Teknik Özellik Formu (CMK)” (EK-4). (Bu formlar kaşeli ve onaylı olacak ayrıca CD ortamında da tevdi edilecektir.)

19 - Katalogda yer alması istenilen beher malzemenin; adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, menşei, resimleri, Türkçe ve Orijinal katalogları, broşür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas teşkil eden bilgi ve dokümanlar ile "Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda (CMK)" (EK-3) bulunan ilgili sütunlara ürünlere ait orijinal ürün kodları yazılacaktır.

20 - Müracaat edecek olan firmalar, kendilerinin ve teklif ettikleri ürünlerinin katalogta yer alabilme koşullarına uygun olup olmadığı ve/veya teklif edilen ürünlerin fiyatları ile ilgili olmak kaydıyla; Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilecek yetkililerin, firma işyerinde gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadırlar. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecektir.

Firmaların teklif edecekleri ürünlerden, numune istemek suretiyle Ofiste veya firmanın üretim/teşhir alanında ya da daha önceden firma tarafından satışı yapılan yerde görülmek suretiyle incelenmesi kararlaştırılan ürün grupları içerisinde yer alanların, Ofis tarafından firmaya gerekli bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde numunesinin gönderilmemesi ya da bildirilen tarihte iş yerinde hazır bulundurulmaması halinde ilgili ürünlerin başvurusu reddedilecektir.

21 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirce onaylanmış;

a) Fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,

b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

22 - Katalogda yer alacak firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu şartları yerine getirmeyen firmaların başvuruları reddedilecektir.

23 - Teslim süreleri, sipariş edilen ürünlerin miktarına ve cinsine göre her firma için standart olup, Ek-10'daki listede yer aldığı şekilde olacaktır. Bu listede yer almayan ürün gruplarının teslim süreleri başvuru sahibi firmalarla yapılan görüşme sonucunda belirlenecektir.

24 - Sözleşme imzalanan tedarikçiler, Ofisle mutabakata varılan ürünlerine ait resimler ile diğer bilgilerin (adı, cinsi, teknik özellikleri vb.) girişlerini, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Ofisten alacakları tedarikçi numarası, kullanıcı adı ve şifre ile Ofisin Elektronik Satış Sitesindeki “E-Tedarikçi Girişi” bölümünden yapacaklardır. Ürüne ait resimler; ürünün gerçek görüntüsünü yansıtacak, fazla veya noksan parça veya yan elemanı ya da aksesuarı içermeyecektir. Ürüne ait teknik özelliklerin de Ek-4 Ürüne Ait Teknik Özellik Formlarında (CMK) belirtilenlerle bire bir aynı olacak şekilde girilmesi gerekmektedir.

Katalogda yer alacak ürünlerle ilgili olarak sisteme yüklenecek görseller; iç mekana veya iç detaya sahip ürünler için 5 adet (1 tanesi iç mekan veya iç detay) ve iç mekana veya iç detaya sahip olmayan ürünler için 4 adet resim ve mobilya grubu için ayrıca 1 adet teknik çizimden oluşacak olup her bir resim; 784x600 piksel ebatlarında, 4:3 oranına uyan, en çok 800 KB boyutunda jpeg, jpg, png formatlarından birine sahip olacaktır. Teknik çizimin; 1/10 ölçeğinde, ayrıntılı, okunaklı, üründe kullanılan dolap kapağı, cam, deri, kumaş vb. malzeme ölçülerini de detaylı olarak içerecek şekilde olması gerekmektedir. Resimlerin ise ürünlerin kullanım şekline göre bütün detayları gösterecek, farklı cephelerden çekilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenecek görseller; dijital ortamda ve renkli çıktı şeklinde başvuru esnasında Katalog Daire Başkanlığı'na/Bölge veya İrtibat Büro Müdürlüklerine teslim edilecek olup, bu görsellerin kabul edilip edilmemesi hususunda Katalog Daire Başkanlığı yetkilidir. Katalog Daire Başkanlığı'nın kabul etmediği veya eksik bulduğu görseller tamamlanıncaya kadar ilgili ürünler internette yayına açılmaz.

25 - Sözleşmeye davet aşamasında düzenlenecek olan Ortaklık Durum Belgesi (CMK) (Ek-11) ve Ortaklık ve/veya Unvan Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (CMK) (Ek-12).

26 - Vergi Dairesince onaylanmış son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu.

27 - “Satış Sonrası Hizmetler Hakkındaki Yönetmeliği” gereğince; Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü.

28 - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda Ofisimizce elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği bulunan (Ek-8) muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir.

NOT: İlan ekleri (“Katalog Sözleşme Örneği”, “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)” vb.) Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) bu belgelere web sitemizden ulaşılabilinir.

 

EK LİSTESİ:

1- Dosya Fihristi (CMK)

2- Firma Bilgi Formu (CMK)

3- Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (CMK)

4- Ürüne Ait Teknik Özellik Formu (CMK)

5- Sözleşme Örneği ve eki Ceza Taahhütnamesi (CMK)

6- Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (CMK)

7- Sipariş ve Teslimat İlleri Tablosu (CMK)

8- Muvafakatname Örneği (CMK)

9- Başvuru Dilekçesi (CMK)

10- Teslim Süreleri Tablosu (CMK)

11- Ortaklık Durum Belgesi (CMK)

12- Ortaklık Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (CMK)

2792/1-1


HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ İDAREMİZE AİT HİSSESİ ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Hissesi Satışa Sunulan Şirket

Şirketin Sermayesi (TL)

Satışa Sunulan Hisse Oranı (%)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.600.000.- (dörtmilyonaltıyüzbin)

28,2

500.000.- (beşyüzbin)

2.000.- (ikibin)

21/04/2017

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE)’nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ŞİRKET)’nin sermayesindeki, İDARE’ye ait %28,2 oranındaki hissesi “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması ve ihale konusu hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir. Ancak her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi örneği İDARE’den veya İDARE’nin internet sayfasından temin edilebilir.

5 - İhale ile ilgili olarak hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 2.000.- (ikibin) TL’nin,

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak “Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin %28,2 Oranındaki Hissesinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İDARE’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez.

6 - ŞİRKET’in Ortaklar Anlaşmasının 15. maddesi “... Hisselerini öncelikle satış yapacağı fiyat üzerinden diğer ortaklara teklif etmesi, diğer ortakların talip olmaması halinde, dilediğine devretmesi,” hükmünü amirdir.

7 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 21/04/2017 tarihi saat 16:00’ya kadar üzerinde “HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İDARE’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İDARE’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İDARE, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İDARE son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İDARE’nin, ŞİRKET’teki %28,2 oranındaki hissesinin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 - İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

                                                                                                                                                                               T.C. Başbakanlık

                                                                                                                                                                     Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

                                                                                                                                               Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

                                                                                                                                                                          Ayrıntılı bilgi için irtibat

                                                                                                                                                         Tel: (312) 585 82 70    Faks: (312) 585 83 54

                                                                                                                                                                    İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

2811/1-1