26 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30019

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ostim Vergi Dairesinin 3420326700 sayılı mükellefi Zirve Grup Petrol Ür. Hırd. İnş. Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin, 26/09/2014 tarih 2014-A-1162/28 sayılı Vergi Tekniği Raporunda tespit edildiği üzere 2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 14/02/2017 tarihli ve 7443 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 01/03/2017 tarihli ve 292 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2624/1/1-1

—————

Ulus Vergi Dairesinin 3940450766 sayılı mükellefi Gerkim Boya Yapı Mal. Kim. Mad. Taah. Nak. Ele. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 22/05/2015 tarih 033-B/02 sayılı Sonradan Kontrol Raporu, 18/06/2013 tarih 2013-A-1692/25-39 sayılı Vergi Tekniği Raporu (2009-2010-2011 dönemleri 2012 yılına ilişkin tespitler de içermektedir.) ve 18/06/2013 tarih 2013-A-1692/31 (2011 dönemi), 40 (2012 dönemi), 43 sayılı Vergi İnceleme Raporları çerçevesinde 2009-2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 14/02/2017 tarihli ve 7442 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 01/03/2017 tarihli ve 293 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2624/2/1-1

—————

10.03.2011 tarih ve MYĞ/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı ile faaliyette bulunan Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirkete ait tanktan 20.03.2013 tarihinde alınan numunenin bitkisel yağ esaslı olduğunun ve organik çözücü içermediğin tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle adı geçen şirkete ilişkin düzenlenen 31.03.2016 tarih ve 529 sayılı Soruşturma Raporu ile konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının görüşlerini değerlendiren Kurul 16/02/2017 tarih ve 6927-7 sayılı Kararı ile Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 350.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2624/3/1-1

—————

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-30 sayılı Kararı;

03/11/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12229 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Avcıoğlu İnşaat Petrol Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 01/06/2015 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-30 sayılı Kurul Kararı uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-30 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 22/11/2016-1788 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

 Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2624/4/1-1

—————

Kurulun 23/06/2016 tarihli ve 6358-16 sayılı Kararı ile “Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi No: 78 Merkez / KIRŞEHİR” adresinde 07/02/2012 tarih ve BAY/939-82/30607 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aspet Lojistik Dış Ticaret Petrol Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 08/06/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca “Gündoğdu Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi Derya Yapı Koop. 25/11 KIRIKKALE” adresinde mukim Ömer KARADOĞAN hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/03/2017 tarihli ve 304 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2624/5/1-1


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.

 


Birim

Bölüm

Anabilim

Dalı/Program

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Doç.

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak, Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını Halk Sağlığı alanında yapmış olmak, Tip 2 Diyabet konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak, Girişimcilik, İnovasyon ve Psikolojik Sermaye konularında çalışmaları olmak.

Denizcilik Fak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.

 

Yrd. Doç.

1

3

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve Doktorasını söz konusu alanların birinde yapmış olmak.

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi konularında çalışmaları olmak.

Manyas MYO

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Böl.

İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak.

2636/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ