24 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30017

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Bursa Osmangazi Belediyesinden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

Kimya Mühendisliği

1

Kimya Mühendisliği

Profesör

2553/1-1


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Kurulumuzca “ELLE” isimli derginin Mart 2017 tarihli ve 2017/03 sayılı nüshasının incelenmesi neticesinde; dergide yer alan bazı yazı ve fotoğrafların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu derginin 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2591/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85310 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 14.02.2017 tarih ve 177/299 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.03.2017 tarih ve 643/1253 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 24.03.2017 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85310 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Şehitali Mahallesi 2039 (eski Dodurga 1445), 2040 (eski Dodurga 1446), 2086 (eski Dodurga 1499), 2087 (eski Dodurga 1500), 2088 (eski Dodurga 1501), 2090 (eski Dodurga 1503), 2096 (eski Dodurga 1514), 2097 (eski Dodurga 1515), 2125 (eski Dodurga 1737), 2143 (eski Dodurga 1781), 2144 (eski Dodurga 1782), 2238 (eski Dodurga 2023), 2282 (eski Dodurga 2170) ve 2284 (eski Dodurga 2194) parseller;

İlgililere ilanen duyurulur.

2546/1-1


Bursa Osmangazi Belediyesinden:

31.01.2017 TARİHLİ 29965 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN ve 03.02.2017 TARİHLİ 29968 SAYILI RESMİ GAZETE’DE DÜZELTME METNİ YAYINLANAN “BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ ÇEKİRGE MEYDANI MİMARİ, KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ TASARIMI PROJE YARIŞMASI” İLAN METNİ DÜZELTME

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektirecek şekilde düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Peyzaj Mimarı bulundurmak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) Yer görme belgesi almış olmak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Belediyenin veznesine yatıracağı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında “Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” tasdikli şartnamesini yarışma rapörtörlerinden alabileceklerdir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

BİRİNCİ AŞAMA YARIŞMA TAKVİMİ:

31 Ocak 2017 Salı

Günü yarışmanın ilanı,

20 Şubat 2017 Pazartesi (17.00)

Birinci aşama soru sorma süresinin bitimi,

24 Şubat 2017 Cuma

Birinci aşama soruların cevaplarının ilanı

3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00)

Yer görme belgesinin alınması için son tarih

3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00)

Birinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi

8-9-10 Nisan 2017

Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

13 Nisan 2017

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

İKİNCİ AŞAMA YARIŞMA TAKVİMİ:

27 Nisan 2017 Perşembe (17.00)

İkinci aşama soru sorma süresinin bitimi,

02 Mayıs 2017 Salı

İkinci aşama soruların cevaplarının ilanı

12 Haziran 2017 Pazartesi

İkinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi

17-18-19 Haziran 2017

Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

20 Haziran 2017 Salı

Sonuçların ilan edilmesi

01 Temmuz 2017 Cumartesi (14.00)

Kolokyum toplantısı

 

Danışman Jüri Üyeleri

 

1

Mustafa DÜNDAR

Avukat

Osmangazi Belediye Başkanı

2

Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ

Jeofizik Müh.

Teknik Başkan Yardımcısı

3

Cem Kürşad HASANOĞLU

İnş. Y. Müh.

Teknik Başkan Yardımcısı

4

Ali UZSEZER

İnş. Y. Müh.

Kentsel Tasarım Müdürü

5

Sezai ÖZOKUTANOĞLU

İnşaat Müh.

Plan ve Proje Müdürü

6

Selehattin DİNÇ

Y. Mimar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürü

7

Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Sanat Tarihçisi

Uludağ Üniversitesi

 

Asli Jüri Üyeleri

 

1

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

Mimar

Uludağ Üniversitesi

2

Prof. Dr. Alper ÇABUK

Peyzaj Mimarı

Anadolu Üniversitesi

3

Doç. Dr. Beyhan BAYHAN

İnşaat Mühendisi

Bursa Teknik Üniversitesi

4

Turgut YALKI

Şehir Plancısı

Serbest

5

Han TÜMERTEKİN

Mimar

Serbest

6

Ömer Selçuk BAZ

Mimar

Serbest

7

Osman AYRADİLLİ

Mimar

Serbest

 

Yedek Jüri Üyeleri

 

1

Dr. Murat ÖZYABA

Şehir Plancısı

Uludağ Üniversitesi

2

Sevilay ÇETİNKAYA

Şehir Plancısı

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı

3

Meltem AKYAZI

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

4

İlke ÇALIŞKAN

Mimar

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

Raportörler

 

1

Dilek ALTAN TÜRKMEN

Y. Şehir Plancısı

Osmangazi Belediyesi

2

 Gökşen YÜCEDAĞ

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

3

Fulya TÜRKMEN

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

 

ÖDÜLLER

1. Ödül                    100.000 TL

2. Ödül                      60.000 TL

3. Ödül                      40.000 TL

1. Mansiyon              30.000 TL

2. Mansiyon              25.000 TL

3. Mansiyon              20.000 TL

4. Mansiyon              15.000 TL

2. Aşamaya geçen her ekibe eşit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül miktarları 1. ve 2. Aşama dahil toplam ödül miktarlarıdır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESİ

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Raportörlüğü

İdarenin adı                      :  BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi                              :  Bursa Osmangazi Belediyesi

                                            Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10

                                            16200  Osmangazi/BURSA

Telefon                             :  444 16 01-7795

Faks                                 :  0 224 270 70 09

e – posta                           :  cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr

Belediye web                    :  www.osmangazi.bel.tr

Yarışmanın web sayfası   :  www.cekirgemeydan.com

Raportör                           :  Dilek ALTAN TÜRKMEN

Raportör                           :  Gökşen YÜCEDAĞ

Raportör                           :  Fulya TÜRKMEN

2609/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ