9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30002

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Gaziantep Zahit Kotku Vakfı

VAKFEDENLER: Fetullah İyibükücü, Adnan Çokay, İbrahim Taha Kılcı, Mehmet Faruk Çeviker, Mehmet Ünal, Taner Saruhan, Mehmet Selim Akpolat, Ahmet Kenan Çeliker, Ökkeş Sağlam

VAKFIN İKAMETGAHI: Gaziantep

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/12/2016 tarihli ve E:2016/14, K:2016/315 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek ve eğitmek. Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Hüsamettin Fadıloğlu, Mehmet Faruk Çeviker, Fetullah İyibükücü, Taner Saruhan, Ökkeş Sağlam

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı amaçlı başka bir vakfa intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2084/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin O33-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2023/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin N33-c numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2024/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin N36-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2025/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin N34-d1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2026/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin N35-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2027/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin N36-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2028/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin N35-c numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2029/1-1


 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\09-03-2017\yasak.tif


 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak. Fen Bilgisi Anabilim Dalında Ders Vermiş Olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Yrd. Doç.

1

“Farmakognozi” alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Compositae (Asteraceae) familyası bitkileri üzerinde çalışmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

“Analitik Kimya” alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Spektroskopi, potansiyometri ve kromatografi konularında deneyimli olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Zooloji

Yrd. Doç.

1

Toksikoperoteomik alanında Doktora yapmış ve moleküler parazitoloji üzerine yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Yrd. Doç.

1

UV Kürlenme ve Poliimid konularında SCI indeksli yayınları olmak, Ulusal tescilli patenti ve İngilizce ders verebilecek yeterlilikte olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Yrd. Doç.

1

Çalışma Ekonomisi alanında Doktora yapmış olmak, Psikolojik taciz, İş Doyumu ve Örgütsel İletişim konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Tarihi

Yrd. Doç.

1

İktisat Tarihi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Osmanlı Maliyesi ve Ticaret Tarihi ile Osmanlı İktisadi Düşüncesi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

İslâm Tarihi

Yrd. Doç.

1

İslam Tarihi alanında Doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslâm Bilimleri

Tasavvuf

Yrd. Doç.

1

Tasavvuf alanında Doktora yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç.

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, Kamu Diplomasisi ve Marka konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo-Televizyon

Yrd. Doç.

1

Radyo Televizyon Bilim Dalında Doktora yapmış olmak, Ortadoğu Medyası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Yrd. Doç.

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Kimya Mühendisliği Alanında tamamlamış olmak. İlaç taşıyıcı sistemler, biyouyumlu filmler ve fluoresans malzemelerin sentez ve karakterizasyonu konularında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Yrd. Doç.

1

Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Kimya Mühendisliği Bilim Alanında tamamlamış olmak; Yapay Sinir ağları, yakıt hücreleri, kömür ve biyokütle gazlaştırma konularında yayınları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmalarının olması.

Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetleri ve Teknikler

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç.

1

Veteriner olup, Fizyoloji (Tıp) Doktorası yapmış, Fizyopatoloji konusunda deneyimli olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Yrd. Doç.

1

"Egzersiz ve Sporun Gençlerde Obeziteye Etkisi" konusunda Doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Profesör

1

Robotik Baş Boyun Cerrahisinde deneyimli olmak ve yayını olmak. Endoskopik Tükürük Bezi Cerrahisinde deneyimli olmak ve yayını olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Kardiyovasküler Cerrahide Kateter bazlı işlemler ve endovasküler tedavi konusunda tecrübesi olması.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

İnvazif Fungal Enfeksiyonların yönetimi konusunda deneyimi ve araştırması olmak. Antibiyotik Yönetim Programında görevlendirilmek üzere.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

Tek Lif EMG konusundaki SCI kapsamında yayınlanmış çalışması olmak, Nöro Behçet konusunda çalışmış olmak, Nöromodülasyon konusunda eğitim almış olmak.

2090/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ