8 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30001

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PNÖMATİK ŞİŞME SIKILAMA YASTIĞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:


ELASTOMER TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İHALE İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şırnak Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PNÖMATİK ŞİŞME SIKILAMA YASTIĞI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Pnömatik şişme sıkılama yastığı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/98876

Dosya no                                   :  1727016

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel     : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks  : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Pnömatik şişme sıkılama yastığı 1 kalem (200) adet

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı’dır. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  20.03.2017 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Teklif edilecek malzemelerle ilgili olarak 2 takım tanıtıcı katalog, bröşür vb.

4.2.2 - Teklif edilen pnömatik şişme sıkılama yastığına ait aşağıda belirtilen belgeler/ sertifikalar malzemelerin tesliminde verilecektir.

4.2.2.1 - Grup-1 metan gazı içeren (yanıcı ve patlayıcı ortamlar için) yer altı taşkömürü maden işletmelerinde kullanılacağından bu tür ortamlar için uygun olduğuna dair ilgili ülkenin resmi makamlarından alınmış sertifika

4.2.2.2 - ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi

4.2.2.3 - CE belgesi ve Maden İşletmeleri hijyenik koşullarına uygun olduğuna dair belge.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 20.03.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2015/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Safranbolu Belediye Başkanlığından:

İlçemiz, Barış Mahallesi, tapuda 509 ada, 168 nolu parselde kayıtlı, üzerinde benzin istasyonu ve “ofis” kullanımlı tek katlı 79 m² betonarme binanın olduğu toplam 2.254,00 m² alana sahip arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki bina ve müştemilatlarla birlikte, akaryakıt istasyonu yeri olarak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

Kiralama süresi: 10 yıldır.

İşin muhammen bedeli: Aylık %18 KDV HARİÇ 30.000,00 - TL olup, İhalede artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır.%18 KDV arttırılan bedele eklenecektir. Geçici teminatı 10 yıllık kira toplamı üzerinden % 3 olarak 108.000,00 -TL dir.

Şartname bedeli: 500,00 -TL. dir.

İhale Tarihi: 22/03/2017 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Binası Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin geçici teminatlarını 2886 sayılı Kanunda belirtilen değerler üzerinden (%3) ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine nakit veya banka teminat mektubu olarak vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak isteklilerde aranan şartlar:

İSTENİLEN BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETİ VERİLECEKTİR.

A) GERÇEK KİŞİLER

1) Kanuni ikametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname

4) Tebligat için adres beyanı

5) Noter tasdikli İmza beyannamesi

6) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

11) İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.

B) TÜZEL KİŞİLER

1) Tebligat için adres beyanı

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge.

4) Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.

5) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (Değişiklik ekleri ile birlikte)

6) Geçici teminat mektubu veya makbuzu

7) Şartname alındı makbuzu

8) Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,

10) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi,

11) İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

12) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketlerinden birinin halen bayisi olduğunu gösterir belge.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılacakların ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görebileceği ve ihaleye katılmak istemeleri halinde ücreti karşılığı temin edebilecekleri

İlan olunur.

2014/1-1


ELASTOMER TAMPON SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/102869

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  100 Adet elastomer tampon teknik bilgiye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  23/03/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/03/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2033/1-1


İHALE İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih                                    :

Dünya Bankası Kredi No    : IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    : DB.KAB.13

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Karabağlar TM-Buca TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı işi (DB.KAB.13) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.   : +90 312 203 89 11

Faks  : +90 312 203 82 88

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 950 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No     : 00158048000941781

                                                            IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No    : 00158007281639948

                                                            IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 18/04/2017 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 18/04/2017 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2083/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY

Date        : [date of issuance of IFB]

Loan No  : IBRD 83710-TR

IFB No   : DB.KAB.13

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Karabağlar S/S-Buca S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.13).

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods (154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 950.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No   : 00158048000941781

                                                     IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No            : 00158007281639948

                                                     IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 18 April 2017 at 10:00 a.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 350.000,- Euros equivalent (threehundredfiftythousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 18 April 2017 at 10:00 a.m. (Turkey Local Time) at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2083/2/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şırnak Defterdarlığından:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE

YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ

ŞIRNAK

İDİL

ATAKENT MAHALLESİ

180

23

36.711.36

Ham Toprak

Askeri Tesisler

2 Blok 20 Adet 10400/R tip projeli lojman ve 36 kişilik uzman erbaş yatakhanesi avam projesi

3.063.245.33 TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK KISIM (M2)

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%15)

İHALE TARİHİ /SAATİ

ŞIRNAK

İDİL

Yukarı Mahalle

149

1

1.663.94

Arsa

Ayrık nizam 5 kat Resmi Kurum alanı

Tamamı

3.336.199,70 TL

501.000,00 TL

11.04.2017

10:00

 

1 - Yukarıda Tablo 1- de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerine (dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesinde belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 3.624.00 m2 kapalı inşaat alanlı yapılacak III sınıf B grubu yapı sınıfında 2 Blok 20 Adet 10400/R tip projeli lojman ve 36 kişilik uzman erbaş yatakhanesi (520 m2 kapalı inşaat alanlı yapılacak binanın 3 A. yapı Sınıfında) yapıldıktan sonra Tablo 2 de tapu kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmaz inşaatının tamamlanmasını ve teslimini müteakip yükleniciye devredilecektir.

2 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen taşınmazın bedeli olan 3.336.199.70 TL ile yapılacak inşaata ilişkin uygulanacak proje bedeli arasındaki 272.954.37 TL farka verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye ödenecek nakden ve peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 11.04. 2017 tarih ve saat 10:00'da İdil Malmüdürlüğü odasında komisyon marifetiyle yapılacaktır.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 18 aydır.

4 - Binaların yapımı ile ilgili olarak uygulama projeleri kullanılacağından idari ve Teknik şartname olarak projeler kullanılacaktır.

5 - Geçici teminat bedeli 501.000,00 TL dir. (BeşyüzbirbinTL)

6 - İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,

b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak. Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak kabul edilecektir.

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

f) Üzerinde ihale kalan müşteri taşınmaz dosyasında mevcut avan projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi ile teknik şartnamesinde cinsi, muhteviyatı ve özellikleri belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 3.624.00 m2 kapalı inşaat alanlı 3 Sınıf B Grubu ve 36 kişilik uzman erbaş yatakhanesi (520 m2 kapalı inşaat alanlı yapılacak binanın 3 A. yapı Sınıfında Yapıya uygun Uygulama Projesini hazırlayacaktır.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Söz konusu taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 3.624.00 m2 kapalı inşaat alanlı yapılacak III sınıf B grubu yapı sınıfında 2 Blok 20 Adet 10400/R tip projeli lojman ve 36 kişilik uzman erbaş yatakhanesi (520 m2 kapalı inşaat alanlı yapılacak binanın 3 A. yapı Sınıfında) inşaat alanlı 3.063.245.33 TL maliyetli 2 Blok 20 Adet 10400/R tip projeli lojman ve 36 kişilik uzman erbaş yatakhanesi Binasına karşılık İdil İlçesi Atekent mahallesinde bulunan 149 ada 1 parsel numarasında 1.663.94 m2 yüzölçümlü ve 3.336.199.70 TL tahmini bedelli olan taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 272.954.37 TL farkı ihale neticesinde yapılacak artırımda meydana gelecek fark da ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye nakden ödenecektir.

8 - İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca bu taşınmaz mal 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Bundan ayrı olarak sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

10 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İdil Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

11 -İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

12 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

13 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

14 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr www.şırnakdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

1869/1-1