5 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29998

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 03/11/2016 tarih ve 6580-3 sayılı Kararı ile, DAĞ/3339-1/29811 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Bospet Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" uyarınca belirlenen 972.717, -TL. tutarında idari para cezası uygulanması; bunun yanı sıra, anılan lisans sahibine tanınan 15 günlük süre içerisinde söz konusu sistemi Kuruma açmayarak ilgili mevzuat hükmüne aykırılığın giderilmemesi sebebiyle de 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve ayrıca anılan Kurul Kararı uyarınca piyasa faaliyeti geçici olarak durdurulduğundan herhangi bir piyasa faaliyeti yapılamayacağının, söz konusu geçici durdurma süresince mevzuata aykırılığın giderilmesi ve süre sonunda Kuruma bilgi verilmesi gerektiğinin, geçici durdurma süresi içinde mevzuata aykırı durumun tam olarak giderilmemesi halinde sahip olunan dağıtıcı lisansının iptal edilebileceğinin bilinmesi hususları,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1950/1/1-1

 —————

Kurul 16/02/2017 tarihli ve 6927-5 sayılı Kararı ile, 13.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32131 sayılı bayilik lisansı sahibi Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmalinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6579/21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.11.2016 tarihli ve 1823 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL (Birmilyon TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1950/2/1-1

 —————

Kurul 16/02/2017 tarihli ve 6927-6 sayılı Kararı ile, 13.02.2013 tarihli ve BAY/939-82/32131 sayılı bayilik lisansı sahibi Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.07.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 03.11.2016 tarihli ve 6579/21 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.11.2016 tarihli ve 1823 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Vedat Fırat Akaryakıt Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1950/3/1-1

—————

30/03/2016 tarihli ve 6190-15 sayılı Kurul Kararı ile “Gap Mahallesi Tpao Bulvarı No:212 (Pafta:21k3b Ada:198 Parsel:2)/BATMAN” adresinde faaliyet gösteren 29.03.2011 tarihli ve BAY/939-82/29218 sayılı bayilik lisansı sahibi Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm İnşaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ait tesiste 13/03/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması nedeniyle lisans sahibi hakkında idari para cezası uygulanmasına ilişkin 30/10/2013 tarihli ve 4673-154 sayılı Kurul Kararının, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 30/12/2014 tarih ve E.2014/38 K.2014/1973 sayılı kararı ile iptaline karar verilmesi nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm İnşaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/05/2016 tarihli ve 733 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1950/4/1-1

 —————

Kurul’un 18/08/2016 tarih ve 6444-102 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/29690 sayılı bayilik lisansı sahibi Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait 34 YA 9445 plakalı akaryakıt tankerinden 06/10/2012 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun, aynı zamanda numunelerin solvent içerdiğinin; öte yandan aynı araçtan 09/12/2012 tarihinde alınan numunenin ise ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun ve solvent içerdiğinin tespit edilmesinin, dolayısıyla ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, bunun yanı sıra akaryakıtın tağşişe yarayan ürün içermesinin ise, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26/09/2016 tarih ve 1452 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1950/5/1-1

 —————

“DAĞ/3274-2/29624 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin lisanslı bayisi olan Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile Karşıyaka Mahallesi Tosya - İstanbul Yolu 8. Km. No: 226 Tosya - Kastamonu adresinde faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22-23-24/04/2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde, vaziyet planında yer almayan 5 adet gizli akaryakıt tankı bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi kapsamında aynı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

 Ankara 10.İdare Mahkemesinin 2014/6 E. ve 2014/1453 K. sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri ile 26/01/2017 tarih ve 4582 sayılı Başkanlık OLUR'u ve 26/01/2017 tarih ve 4632 sayılı Soruşturma Görevlendirme yazısı kapsamında adı geçen lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 26/01/2017tarih ve 4582 sayılı Başkanlık OLUR'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/02/2017 tarih ve 182 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 08/02/2017 tarih ve 7878 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Kurumumuza ibraz etmiş olduğu tebligat adresi ile Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1950/6/1-1

 —————

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6600-34 sayılı Kurul Kararı ile 29.06.2015 tarih ve LPG-BAY/941-54/16160 sayılı lisans kapsamında Sandal Mahallesi Atatürk Caddesi No:252 Kula/Manisa adresinde faaliyet yürüten SARDES PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 18.07.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür olmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca SARDES PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiş ve 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 16.11.2016 tarihli ve 6600-34 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 10/01/2017-92 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza (15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren mevzuattaki değişiklik nedeniyle bu konuda lehe yapılacak uygulamalarda değerlendirilmek üzere geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin varsa sorumlu müdür belgesi, ücret ödeme belgesi, sgk ödeme belgesi, v.b. belgeler ve sözleşmeleri ile birlikte ) gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1950/7/1-1

—————

03/02/2017 tarihli ve 5965 sayılı Başkanlık Oluru ile DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı (03/04/2013 tarihli ve 4351-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, bayii olan 19/12/2012 tarihinde Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'ne ait 14.11.2011 tarihli ve BAY/939-82/30232 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (07.02.2014 Tarih ve 4622 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır.) “Aydın-Denizli Karayolu Zincirlikuyu Mevkii AYDIN” adresinde; 09.02.2012 tarihli ve BAY/939-82/30567 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında (04/02/2014 tarihli ve 4024 sayılı karar ile sona erdirilmiştir.) “Toptan Gıda Çarşısı Ilıcabaşı Mevkii Denizli Bulvarı No:99 AYDIN” adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında yapılan müşterek denetimlerde, her iki istasyonda da akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi kurma yükümlülüğünü yerine getirmemesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/02/2017 tarihli ve 187 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1950/8/1-1

—————

Class Gaz Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin LPG-DAĞ/1626-1/07856 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 16/02/2017 tarih ve 6923-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

1949/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

HYB NUMARASI

STANDARD KRİTER NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

KORKMAZ MÜHENDİSLİK END. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

46-HYB-946

TS 13573

08.11.2016

FİRMA İSTEĞİ

G.ANTEP ATA PETROL. SAN. LTD. ŞTİ.

46-HYB-893

TS 11939

TS 12820

13.12.2016

FİRMA İSTEĞİ

ATASAYAR PETROL KUY. SAN. LTD. ŞTİ.

46-HYB-638

TS 11939

TS 12820

04.01.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEKNİKKENT BİLŞİM - AKİF SAĞER

46-HYB-959

TS 10956

TS 12498

TS 12713

TS 13242

19.01.2017

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

PERRE TEMİZLİK İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.

46-HYB-960

TS 13228

TS 13230

19.01.2017

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

OBALI OTO ELEK.- MEHMET MIHÇI

46-HYB-694

TS 12664-1

31.01.2017

FİRMA İSTEĞİ

MEHMET MEŞE- SEDA ELEKTRONİK

46-HYB-852

TS 10079

TS 10956

TS 12713

TS 12739

TS 12850

09.02.2017

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

GÖRDÜK PETROL ÜRÜN. SAN. LTD. ŞTİ.

46-HYB-849

TS 11939

09.02.2017

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

ELBİSTAN POLATLAR TAR. ÜRÜN. SAN. LTD. ŞTİ.

46-HYB-904

TS 6914

13.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

HARUN BİLİM - ÇAVUŞOĞLU MOTOSİKLET

46-HYB-966

TS 13650

16.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

ARBAY YEMEKÇİLİK SOS. HİZ. SAN. LTD. ŞTİ.

46-HYB-833

TS 8985

22.02.2017

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

AKTİF İŞ MAKİNALARI SAN. LTD. ŞTİ. - K.MARAŞ ŞUBESİ

46-HYB-652

TS 12510

TS 12578

22.02.2017

FİRMA İSTEĞİ

1910/1-1


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ