15 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29980

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Trabzon Sıla İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet Uğur Turhan, Metin Genç, Mehmet Cahit Turhan

Vakfın İkametgahı: TRABZON

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/12/2016 tarihli ve E: 2016/662, K: 2016/748 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında ilmin, kültürümüzün, sporun ve yardımlaşma geleneğinin yayılmasını desteklemek, milli ve manevi değerlere bağlı eğitimli ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek gayesiyle vakıf senedinde belirtilen faaliyetleri yapmak ve desteklemek üzere kurulmuştur

VAKFIN MAL VARLIĞI: Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kavala Mahallesi, Kayalık mevkii 202 ada 41 parselde kayıtlı 6.147,04 m2’lik taşınmazdır.

YÖNETİM KURULU: Ahmet Uğur Turhan, Metin Genç, Mehmet Cahit Turhan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1375/1-1

—————

VAKFIN ADI: Mehmet ve Zatiye Soydan Sosyal Yardım Vakfı. (Soydan Vakfı)

VAKFEDENLER: Burhanettin Soydan.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Balıkesir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Erdek Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.12.2016 tarihli ve E: 2016/389 K: 2016/527 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim, tarım ve kültür alanlarında faaliyette bulunmak, yardıma muhtaç insanlara her türlü yardımda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Burhanettin Soydan, Burhan Burtan, Revnak Pınar Taviloğlu Arkan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1376/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İnsan Kaynakları Şubesi: 903.99/2017

Müdürlüğümüz Öğretmeni Nihal YALÇIN'ın insan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih ve 641.00/2 sayılı onayı ile görevinden çekilmiş sayılması uygun görülmüştür.

Hakkında MEB İnsan kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih ve 641.00/2 sayılı onayına ilişkin kararı, adı geçen öğretmenin adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

1345/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.02.2017   Karar No: 6980

ŞİRKETİN :

• TİCARİ UNVANI              :  Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty.Ltd.

• MERKEZ ADRESİ             :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No : 10   06700 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  12.01.2017

RUHSATIN :

• MAHİYETİ                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  13.240 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TEM/4845

• VERİLİŞ TARİHİ               :  18.03.2011

TALEP :

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesine göre ruhsat sahasında yapılan petrol keşfinin geliştirilmesini teminen ilave süre verilmesi.

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltdnin sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresine, ham petrol keşfi yapılan alanlarda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesine imkan vermek maksadıyla 18.03.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 18.03.2019 tarihine kadar iki yıl süre ilave edilmesine karar verilmiştir.

1320/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte - Bölüm

Kadro Unvanı - Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyokimya

1

1

1

Analitik Kimya alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

1

1

1

Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Makine Mühendisliği

1

1

1

Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Harita Mühendisliği

1

1

1

Jeodezi ve Fotogrametri alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

1

1

1

Muhasebe ve Finans alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İşletme

1

1

1

Uluslararası Ticaret alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Maliye

1

1

1

Maliye alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Uluslararası İlişkiler

1

1

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Kamu Yönetimi

1

1

1

Kamu Hukuku veya Özel Hukuk alt dallarından birinde doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

ANABİLİM DALI

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/

Eğitim Teknolojileri Bilim Dalı

1

1

2

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Teknolojileri alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

1

1

2

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: + 90 462 334 64 44 - 45 - 47 rektorluk@avrasya.edu.tr

1380/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_5.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_6.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_7.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLONı_Sayfa_8.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ