15 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29980

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kıyıcık/Of/TRABZON


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE BİLİŞİM AĞI ALT YAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Gümüşçay Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kıyıcık/Of/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu Maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıcık/Of/TRABZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.02.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Kıyıcık/Of adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif mektuplar kabul edilemez.

6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6 oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir.

1363/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Tarihi : 28.02.2017 - 14:00

İKN            : 2017/40953

1 - Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.500.000 Kg. Yaş Çay Yükleme ve Nakliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Adres: Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez/Rize adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 28/02/2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü/Merkez/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif vereceklerdir. (Kısmi teklife kapalıdır )

9 - İhaIe Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

871/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 30.200.000 Kg.yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu karşılığında Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi IBAN TR25 0001 0004 7329 3289 8760 27 nolu hesaba İsim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir.

Çaykur Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28/02/2017 günü saat 14:00’e kadar Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt broşu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1288/1-1


VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE BİLİŞİM AĞI ALT YAPISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İhtiyacı Veri Depolama Ünitesi Ve Bilişim Ağı Alt Yapısı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1377/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Gümüşçay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Çeşmealtı köyü 6966 parsel 9.204,20 m2- 6967 parsel 9.781,23 m2- 6970 parsel 9.283,83 m2 toplam 28.269,26 m2 arsanın satışı aynı anda birlikte yapılacaktır.

2 - Gayrimenkullerin satışına dair İhale 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 03.03.2017 Cuma günü saat 14,00’de Gümüşçay Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Gayrimenkullerin satışına ait İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların İhale Şartnamesini satın almaları zorunludur.

4 - Satışı yapılacak 6966, 6967, 6970 parseller toplam 2.289.810,06 TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılacak olup, ihale geçici teminatı 68.694,30 TL’dir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a) Kanuni ikametgah senedi,

b) Nüfus cüzdan örneği

c) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişilerden; tüzel kişiliğin yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmış faal olduğunu gösteren oda kayıt belgesi,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

f) Müşterek isteklilerde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

h) Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.

6 - Satış ihalesine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K. nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46 maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.

7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

1284/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya İli Meram Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında imar planında Ticaret Sahası [Taks: 0.50 E:0.80 Hmax: 10,50]’na isabet eden 3.150.000,00 TL muhammen bedelli, 94.500,00 TL geçici teminatlı Beybes Mahallesi 15078 ada 5.166,16 m² miktarındaki 9 nolu taşınmazın, 2886 Sayılı İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Kamulaştırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir.

İhale 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Meram Belediyesi Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

b) Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

c) İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek),

d) Geçici teminatı yatırmış olmak,

e) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri

g) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri

h) Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

i) Teklif Mektubu

(İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 01.03.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını şartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

ÖDEME ŞEKLİ

İhale bedeli peşin ödenecek olup, damga vergisi, basın bedeli v.b. masraflar peşinatla birlikte ödenecektir.

3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

İlan olunur.

1347/1-1


HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

İstasyon Vagon Yükleme Tesisine getirilecek olan 350.400 ton torba kömürün kamyonlardan indirilmesi ve vagonlara yüklenmesi, istiflenmesi, branda hazırlanması ve raylı sistemlerle işçilik hizmet alım işi.

2017-64257

2017-208

02.03.2017 15:00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma /MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 120 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1360/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

1 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri İl Encümenince yapılacaktır.

a) Amasya ili, Merkez ilçesi, Gözlek-Yıldız köyleri 860,17 hektar alana sahip, G35-d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 1 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1:727969-X1:4495953, Y2:729510-X2:4495126, Y3:730539-X3:4494690, Y4:727629-X4:4492906, Y5:727236-X5:4492665, Y6:726736-X6:4493432, Y7:725945-X7:4492893, Y8:726451-X8:4495867

b) Amasya ili, Taşova ilçesi, Karsavul köyü 4.488,76 hektar alana sahip, G36-b1/G36-b2/G36-b3/ G36-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 2 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1:272984-X1:4528974, Y2:275010-X2:4528982, Y3:277004-X3:4529011, Y4:278750-X4:4528980, Y5:282003-X5:4528996, Y6:282004-X6:4527069, Y7:281992-X7:4526029, Y8:281992-X8:4524022, Y9:279005-X9:4523986, Y10:277010-X10:4524009, Y11:273996-X11:4524005, Y12:273003-X12:4524001, Y13:272994-X13:4525026, Y14:273000-X14:4526010

2 - Muhammen Bedel:

 

S. No

İlçe

Köyü

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkez

Gözlek-Yıldız

860,17

60.000,00 TL + KDV

1.800,00 TL

27/02/2017

13:35

2

Taşova

Karsavul

4.488,76

50.000,00 TL + KDV

1.500,00 TL

27/02/2017

13:45

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                  :  Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü.

b) Hangi Şartlarda Alınacağı               :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli ve ihale geçici teminatı Halk Bankası Amasya Şubesi IBAN: TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 sayılı Amasya İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                :  Amasya İl Özel İdaresi Yemekhanesi (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No: 97).

b) Yapılacağı Tarih/Saat                      :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                              :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                 :  Amasya İl Özel İdaresi Yemekhanesi (İhsaniye Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:97).

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati         :  27/02/2017 Pazartesi Günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılım Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ve e-posta adresi.

b) Okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

c) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat (teminat mektubu veya banka dekontu) vereceklerdir.

d) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu.

e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

g) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

h) Tüzel Kişi İstekliler

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi

2 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti (son üç ayda alınan)

3 - Vergi levhası (onaylı)

4 - Yönetimin onaylı imza sirküleri

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturanların imza beyannamesi

6 - Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz edeceklerdir.

7 - İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

8 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telefon, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır.

12 - İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

1215/1-1


TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, Kovalık Mevkii, 451 ada, 29 no’lu parseldeki, 949,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz

10.000

200

21.03.2017

2

Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi, 9102 ada, 10 no’lu parseldeki 42.709,90 m² yüzölçümündeki arsanın 31.141,51 m² hissesi

300.000

1000

21.03.2017

3

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Tatarlı köyü, Altınhisar Mahallesi Mevkii, 6295 no’lu parseldeki 246,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz

3.000

150

21.03.2017

4

Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, Ballık köyü, harman yeri Mevkii, 4100 no’lu parseldeki 869,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz

2.000

150

21.03.2017

5

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 334 ada, 2 no’lu parseldeki 8.373,95 m² yüzölçümündeki arsanın tamamı

50.000

500

21.03.2017

6

Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, Genç caddesi Mevkii, 324 ada, 5 no’lu parseldeki 806,00 m² yüzölçümündeki kargir bina

5.000

150

21.03.2017

7

Bingöl ili, Genç ilçesi, Kültür Mahallesi, 103 ada, 26 no’lu parseldeki 588,00 m² yüzölçümüne sahip arsa

2.000

150

21.03.2017

8

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 186 ada, 26 no’lu parseldeki 3262,05 m² yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki kargir 2 katlı lojman olan tarla

20.000

250

21.03.2017

9

Erzincan ili, İliç ilçesi, Fatih Mahallesi, 114 ada, 147 no’lu parseldeki 927,69 m² yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki kargir 2 katlı hizmet binası ve arsa

5.000

150

21.03.2017

10

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 no’lu parseldeki 517,00 m² yüzölçümündeki arsa

25.000

300

21.03.2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Holdingin aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 0158 0072 9272 1775 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Holdingin aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30

Faks: (312) 309 06 95 - 311 84 92

www.sumerholding.gov.tr

1370/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünden:

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi (m2)

Fiili Durumu

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Konyaaltı

Mollayusuf

20024

7

2.301,00

1.312,00

İşgalli

Arsa

Konut Alanı

2.952.000,00

738.000,00

02.03.2017

11:00

2

Konyaaltı

Mollayusuf

20026

12

2.129,00

1.238,00

İşgalli

Arsa

Konut Alanı

2.910.000,00

727.500,00

02.03.2017

14:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan İhale Salonunda ilgili satırlarda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - Taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, TAKS: 0,24 ve KAKS: 1,20 olmak üzere 5 kat inşaata müsaadelidir. Ancak plan notlarına göre parsellerin yüzölçümleri 2.000,00 m² den fazla olduğu için 9 kata kadar inşaat yapılabilmektedir.

3 - Taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Hizmet Binamızın 2. katında bulunan Toros Emlak Müdürlüğü satış servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

6 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (242) 237 89 81 - Dahili 2505

1079/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Bulunduğu Yer İlçe/Mah.

Yöresi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

İmarı

Cinsi

Hissesi

Tahmini Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Şekli

İhale

Tarihi

İhale Saati

Çorlu/Hatip Mahallesi

 

F.19.C06.D3C

2683

1

17.327,61

Konut

Arsa

3/5 (10.396,56)

7.800.000,00

1.560.000,00

Açık Teklif

02.03.2017

14:30

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır.

1 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu, banka teminat mektubu veya ödeme belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Hazineye ait taşınmaz satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin Belediye mücavir alanı sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazine taşınmazlarının satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

6 - Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.

7 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.tekirdağdefterdarlığı.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

Bilgi için tel. 0 282 673 71 52

790/1-1