26 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29960

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BİNEK ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BİNEK ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEME/HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

Binek Araç

10 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen Binek Araç idari şartname ve belirlenen Teknik Özelliklere göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00- TL karşılığında Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Kızılhaç Kızılay Hareketi İşbirlikleri Programı Sistemler Yönetimi Lojistik Birimi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 20 Şubat 2017 saat: 12.00’a kadar Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Merkez Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 21 Şubat 2017 günü saat 14.00’da Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA” Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Programı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

667/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız muhtelif kısımlarında bulunan buharlaştırıcılara ve borulu tip ısıtıcılara ait boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2017/21775

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası:               :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız muhtelif kısımlarında bulunan buharlaştırıcılara ve borulu tip ısıtıcılara ait boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  İş yeri teslim tutanağının imzalanmasına müteakip 50 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                                :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

b) Tarihi ve saati                                 :  07/02/2017 - 14:00

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

522/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 285 ada 2 numaralı parselinde kayıtlı 3.160,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ VE MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18C.01A. -2A

285

2

3.160,00 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 HMax = Serbest (KDKÇA)

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 07/02/2017 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 07/02/2017 Salı günü saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 3.793.990,80 TL’dır. (KDV kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 113.820,00 (yüz on üç bin sekiz yüz yirmi TL)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 07/02/2017 Salı günü saat 12:00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.

599/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170

34408 - Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

Mülkiyeti idaremize ait Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 430,00 m² yüzölçümlü 13296 sayılı parsel  taşınmazın satışı

409.079,50 TRY

40.907,95 TRY

13.02.2017 Pazartesi

Saat: 14:00

Mülkiyeti idaremize ait Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü sınırları içerisinde bulunan 7840 m² yüzölçümlü 144 parsel taşınmazın satışı

784.000,00 TRY

78.400,00 TRY

13.02.2017 Pazartesi

Saat: 15:00

Mülkiyeti idaremize ait Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Köyü sınırları içerisinde bulunan 168 parselin içerisindeki hissemiz 135/144 oranına denk gelen 4031,25 m² alanlı taşınmazın satışı

403.125,00 TRY

40.312,50 TRY

13.02.2017 Pazartesi

Saat: 16:00

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b) Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d) Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e) Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j) Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

648/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 15.11.2016 tarih ve E69495 Sayılı yazısı ekinde bulunan “Mezbaha ve Et Entegre Tesisi Proje ve Yapım İşinde Dikkat Edilecek Hususlara Dair Raporu” ve mezbaha avan projesi doğrultusunda mezbaha alanı yapılmak ve 2 yıl içerisinde bitirilmek üzere 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 09.02.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, Mezbaha ve Et Entegre Tesisi Proje ve Yapım İşinde Dikkat Edilecek Hususlara Dair Raporu ile mezbaha avan projesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı "İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları" sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,

- Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

H. Max

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Saati

GÖLBAŞI

OĞULBEY

122802/1

24,819.26

24,819.26

SERBEST

0.60

MEZBAHA ALANI

682,529.65

20,475.89

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

671/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm

m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarih ve saati

Beylerbeyi

N38c-13c/4b

898

4

5.344,74 m²

Ticaret+Konut

(E:1.80 Yençok: Serbest)

750,00.-TL (KDV hariç)

4.008.555,00.-TL

(KDV hariç)

120.256,65.-TL

22.02.2017 Çarşamba günü, saat 15.00

Beylerbeyi

N38c-13c/4b

898

5

4.284,43 m²

Ticaret+Konut

(E:1.80 Yençok: Serbest)

700,00.-TL (KDV hariç)

2.999.101,00.-TL

(KDV hariç)

89.973,03.-TL

Beylerbeyi

N38c-13c/4b

898

6

4.383,09 m²

Ticaret+Konut

(E:1.80 Yençok: Serbest)

700,00.-TL (KDV hariç)

3.068.163,00.-TL

(KDV hariç)

92.044,89.-TL

Beylerbeyi

N38c-13c/4b

898

7

4.481,75 m²

Ticaret+Konut

(E:1.80 Yençok: Serbest)

700,00.-TL (KDV hariç)

3.137.225,00.-TL

(KDV hariç)

94.116,75.-TL

Beylerbeyi

N38c-13c/4b

898

8

4.580,41 m²

Ticaret+Konut

(E:1.80 Yençok: Serbest)

700,00.-TL (KDV hariç)

3.206.287,00.-TL

(KDV hariç)

96.188,61.-TL

Beylerbeyi

N38c-13c/4b

898

9

5.693,33 m²

Ticaret+Konut

(E:1.80 Yençok: Serbest)

750,00.-TL (KDV hariç)

4.269.997,50.-TL

(KDV hariç)

128.099,92.-TL

 

1. sıradaki taşınmazın 3.094,57 m² 'lik kısmı K.D.V. 'den muaf olup, 2.250,17 m² 'lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

2. sıradaki taşınmazın 2.480,66 m² 'lik kısmı K.D.V. 'den muaf olup, 1.803,77 m² 'lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

3. sıradaki taşınmazın 2.537,79 m² 'lik kısmı K.D.V. 'den muaf olup, 1.845,30 m² 'lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

4. sıradaki taşınmazın 2.594,91 m² 'lik kısmı K.D.V. 'den muaf olup, 1.886,94 m² 'lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

5. sıradaki taşınmazın 2.652,03 m² 'lik kısmı K.D.V. 'den muaf olup, 1.928,38 m² 'lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

6. sıradaki taşınmazın 3.296,41 m² 'lik kısmı K.D.V. 'den muaf olup, 2.396,92 m² 'lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya Kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

650/1-1