21 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29955

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: TOKAT

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden duyurulur. Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine (eğitim dili Türkçe) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde gösterilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesi ile (http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/?sayfa=akademikyukselme&paged=2) adresinde kayıtlı Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca yardımcı doçentler alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM / PROGRAM

AÇIKLAMA

UNVANI

ADET

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-

Yrd. Doç.

1

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

2

 

• Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet hazırlayarak (http://pdb.cankaya.edu.tr/formlar-2/) adresindeki başvuru formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığı'na (Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, Etimesgut/ANKARA) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

• Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "Denklik Belgesi" alınması gereklidir.

• Adayın başvuru dosyası Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayanlar 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime teslim edecektir.

• Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b (2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

• Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

557/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

20 Ocak tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Alımı ilanımızda İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Doçent kadrosu için düzenlenen ilan metni aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI-ANASANAT DALI-PROGRAM

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

Doçent

1

Müzik Bilimi Alanında Doçent Olmak. Türk Din Musikisi Alanında Çalışmaları Bulunmak.

609/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2016 KPSSP94 puan sırasına konulmak kaydıyla Hemşire unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

 

Unvanı

Adedi

Öğrenim Durumu ve Koşullar

Hemşire

2

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak, üçüncü basamak sağlık kurumlarının yoğun bakım servislerinde en az 3 (üç) yıl iş tecrübesi olmak.

Toplam

2

 

546/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (“T3”,“T küp” veya “Türkiye Teknoloji Takımı”)

VAKFEDENLER : Murat Ceylan, Mehmet Fatih Kacır, Selçuk Bayraktar, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemaleddin Aykan, Mücahit Haktanır, İsmail Erkam Tüzgen, Mehmet Halit Calayır, Abdullah Demirhan, İsmail Doğan, Nizameddin Haşim Ordulu, Serdar Gürbüz

Vakfın İkametgahı: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/12/2016 tarihli ve E:2016/478, K:2016/402 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince millî ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma – geliştirme proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek, yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Fatih Kacır, Lütfü Haluk Bayraktar, Serdar Gürbüz, İsmail Doğan, Cemaleddin Aykan Mücahit Haktanır, Mehmet Halit Calayır, İsmail Erkam Tüzgen Hatice Banu Özbek

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

558/1-1


Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce 22.12.2016 tarihli 29926 sayılı Resmi Gazete'nin 117’nci sayfasında yayımlanan ilanın dördüncü paragrafı iptal edilmiş, beşinci paragrafının üçüncü satırı "... hususu 7201 Tebligat Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 52. maddeleri gereğince ilan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra işbu tebligata konu ceza kararı muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur." şeklinde düzeltilmiştir.

547/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43235 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

534/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 7255 ada 8 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

535/1-1

—————

44274 adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

559/1-1


İçişleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Denizli Valiliğinden alınan 28/11/2016 tarihli ve 14332 sayılı yazı ve eklerinde; Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19/10/2016 tarihinde 2016/381539 ihale kayıt numarası ile yapılan “Acıpayam Yüzme Havuzu İşi” ihalesi üzerine bırakılan FCA İnşaat Taahhüt Turizm Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi'nin bu şirketin sermayesinin tamamına sahip Cüneyt AKKAYA hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58’inci maddesi uyarınca 6 ay süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 07/01/2017 tarih ve 29941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu yasaklama kararı, 07/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere Cüneyt AKKAYA’nın “13342313201” olan T.C. kimlik numarası “13342313202” olarak düzeltilmiştir.

571/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Asya Gaz Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin LPG-DAĞ/5909-1/16593 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12.01.2017 tarihli ve 6855-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

566/1-1

—————

Bursa Yolu Üzeri 4.Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 sayılı Dağıtıcı Lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, (07/01/2014-28/01/2014 arasında dağıtıcısı) istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırılık teşlik ettiği, Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin, Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından gönderilen, Üsküdar 19. Noterliğinden 23.01.2014 tarih 01734 nolu fesih ihbarnamesine ilişkin Kuruma fesih bildirimi yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un  4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (o) bendine aykırılık teşlik ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında; İstasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması nedeniyle, 5015 sayılı Kanun    19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 883.405-TL tutarında; Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından gönderilen, Üsküdar 19. Noterliğinden 23.01.2014 tarih 01734 nolu fesih ihbarnamesine ilişkin Kuruma fesih bildirimi yapmaması nedeniyle, 5015 sayılı Kanun      19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında olmak üzere toplamda 956.156-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 13/10/2016 tarih 6532-5 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 956.156-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

567/1/1-1

—————

“Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı Kümeevleri No:74 Yenimahalle / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 26/11/2013 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan (Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, İstasyonun otomasyon sistemine müdahale ederek ve/veya otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde dağıtıcısına bildirmeyerek ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tankları ve pompaları piyasa faaliyetine konu ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinde yer alan hükümler ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 3. İdare Mahkemesinin E.2015/945, K.2015/1760 sayılı kararı ve E.2015/944, K.2015/2068 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin    19 uncu maddesi uyarınca Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1893 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

567/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2016 tarih ve 6422-14 sayılı Kurul Kararı ile ASFA 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait akaryakıt istasyonunda piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak vaziyet planında yer almayan gizli tank ve düzenek tespit edilmesinin; 5015 sayılı Kanun ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden Dağardı Köyü Avşar Mahallesi No:97-A 97-B 97-C adresinde faaliyet gösteren BAY/939-82/32708 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi ASFA 33 Nakliyat Madencilik Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 04/08/2016 tarih ve 6422-14 sayılı Kurul kararı ve 17/10/2016 tarih ve 38926 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında düzenlenen 21/10/2016 tarih ve 1675 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 24/10/2016 tarih ve 50798 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

567/3/1-1

—————

Kurul’un 07.12.2016 tarih ve 6656-20 sayılı Kararı ile; "282 Sokak 9 Eylül Ulukent Mahallesi No: 2/B-D B Blok Menemen-İZMİR (TUTANAK A- 016125)" adresinde bulunan ve İbrahim ALKAN isimli işyerinde İzmir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü görevlilerince 27.05.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmadığı halde tüplü LPG satışı yaptığı yönünde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 04/08/2016 tarihli ve 6422-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

567/4/1-1

—————

Kurulun 01/09/2016 tarihli ve 6465-26 sayılı Kararı ile; "Çanakça Köyü Merkez Mahallesi Çatalca / İSTANBUL " adresinde faaliyet gösteren 04/07/2011 tarihli ve BAY/939-82/29690 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Marmara Petrolleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 19/02/2013 tarihinde yapılan denetime göre yeniden satış amacıyla akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi gereğince 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

567/5/1-1

—————

Kurul’un 01.12.2016 tarih ve 6634-22 sayılı Kararı ile; Irmak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 159/B Menemen – İZMİR (TUTANAK A-016133) adresinde faaliyet gösteren Öz Karadeniz Market – Şevket YILDIZ 'a ait işyerinde, 28.05.2014 tarihinde yapılan denetimde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmaksızın tüplü LPG satışı yapıldığı yönünde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 04/08/2016 tarihli ve 6422- 28 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma ve bu kapsamda hazırlanan 01.09.2016 tarih ve 1368 sayılı Soruşturma Raporuna esas konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

567/6/1-1

—————

Kurul’un 27/10/2016 tarih ve 6568-6 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 2013 yılında, adres değişikliğine ilişkin olarak Kuruma bildirimde bulunmamış olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve sahibi olduğu dağıtıcı lisansının “Genel Hükümler" başlıklı Birinci Bölümünün "Bildirimler" başlıklı 15 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07/11/2016 tarih ve 1716 sayılı Soruşturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

567/7/1-1

—————

Kurul’un 05/05/2016 tarihli ve 6271/37 sayılı Kararı ile Karaduvar Mahallesi (Ataş Girişi) 6594 Sok. No: 57/B Akdeniz/MERSİN adresinde, 29.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27473 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Serdar Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, 33 B 0557 plakalı tankerinden 23.10.2012 tarihinde alınan Fuel Oil:4 numunesine ilişkin,  TÜBİTAK MAM'ın 21.11.2012 tarih ve  17965  sayılı Petrol Ürünü Analiz Raporu ile (1220P00992001), (1220P00992002) ve (1220P00992003) sayılı analiz raporlarına göre; teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 9. İdare Mahkemesinin E. 2013/1876, K. 2014/845 sayılı kararı ile Danıştay 13. Dairesinin E E.2015/339, K. 2015/3650 sayılı kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Serdar Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 30/05/2016 tarihli ve 960 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

567/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 tarih ve 6635-10 sayılı Kurul Kararı ile "...., 06/01/2014 tarihli denetime konu olan akaryakıt harici petrol ürününü ticari faaliyete konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1,2 ve 3 üncü fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin    19 uncu maddesi hükümleri kapsamında” BAY/939-82/30727 sayılı bayilik lisansı sahibi Yusufcan Kimya Petrol ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 01/12/2016 tarih ve 6635-10 sayılı Kurul Kararı ve 09/12/2016 tarih ve 47181 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında düzenlenen 13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 14/12/2016 tarih ve 59361 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

567/9/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.01.2017  2017  Karar No: 6974

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86  06100 Çankaya/Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ       :  12.12.2016

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İL                  :  Adıyaman, Şanlıurfa

• TADİLDEN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                  :  5755 hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  ARİ/TPO/3255

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman ve Şanlıurfa illeri dahilinde sahip bulunduğu 3270 hektarlık ARİ/TPO/3255 hak sıra no.lu petrol İşletme sahasına 2485 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.

İşletme sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik) :

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º49’30’’00’’’

38º55’00’’00’’’

b

37º45’00’’00’’’

38º55’00’’00’’’

c

37º45’00’’00’’’

38º59’00’’00’’’

d

37º43’40’’80’’’

38º59’00’’00’’’

e

37º43’40’’80’’’

38º58’00’’00’’’

f

37º43’08’’40’’’

38º58’00’’00’’’

g

37º43’08’’40’’’

38º54’00’’00’’’

h

37º44’13’’20’’’

38º54’00’’00’’’

ı

37º44’13’’20’’’

38º52’30’’00’’’

J

37º49’30’’00’’’

38º52’30’’00’’’

 

KARAR :

Türkiye Petrolleri A.O’nun sahaya ilave suretiyle işletme sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra ARİ/TPO/3255 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatına ilavesi istenen saha Beşikli-Akgün yapısının doğu uzantısında devamı olarak yer aldığından 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesinde belirtilen hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini teminen bir an önce üretime kazandırılması amacıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 2485 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

553/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın Diyarbakır ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/L44-c4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatındaki Bostanpınar-2 lokasyon sahası ve yolu için, gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Sarıkamış Köyünde bulunan 124 ada 2 no.lu parselin 13.597,93 m²’lik (mülkiyet) kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 30.12.2016 tarih ve bunu tamamlayan 12.01.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

552/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd Şti’nin Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV-TEM/K/N39-a1,a4 ve AR/TGT-PIN-CBV-TEM /K/N39-d1,d2 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatını 17.01.2017 tarihinde terk etmişlerdir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

551/1-1

—————

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltdnin Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TEM/4845 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 18.03.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 12.01.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

550/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_21.jpg