12 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29946

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE 24000, DE 22000, DE 33000, E 43000, DH 7000 VE DH 9500 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYON VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALEM İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


YÜKLEME, TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL (İÇERİSİNDEKİ MÜSTECİRE AİT MALZEMELER HARİÇ) SATILACAKTIR

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


LOKOMOTİF YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN, DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


FUAR MERKEZİ YAPIMI VE 30 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) TESİS EDİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

İnegöl Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İŞYERİ SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/9402

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  4 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, teknik şartname, teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/01/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/01/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

319/1-1


DE 24000, DE 22000, DE 33000, E 43000, DH 7000 VE DH 9500 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYON VE BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 KALEM İZOLASYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/10225

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  8 kalem İzolasyon Malzemesi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 09.02.2017 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 50,- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

331/1-1


YÜKLEME, TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500   Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                  Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Dereköy stok sahalarından 540.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma Termik Santralının 1-4 Ünitesi (Balcıkapı -Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

2017/10515

2017 - 022

30.01.2017 14:00

180 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web sitemiz    : www.eli.gov.tr

337/1-1


TAŞINMAZ MAL (İÇERİSİNDEKİ MÜSTECİRE AİT MALZEMELER HARİÇ) SATILACAKTIR

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İdaremize ait Sorgun İlçe Merkezi Karşıyaka Mahallesinde bulunan tapunun 136 ada 65 parsel numarasında kayıtlı 4.680,00 m² alana sahip Kaplıca ve Müştemilatı (Lokman Hekim) vasıflı taşınmaz (içerisindeki müstecire ait malzemeler hariç) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

1 - İhaleye çıkartılan taşınmazın muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

 

TAŞINMAZ

ALANI

MUH. BEDELİ K.D.V. HARİÇ

GEÇ. TEMİNAT

GÜN/SAATİ

136 Ada 65 Parsel

4.680,00 m2

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

23.01.2017/10:30

 

2 - Söz konusu taşınmaz satışının ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

3 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme gideri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

4 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Kanunu hükümleri uygulanır.

5 - Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Gerçek kişiler için, İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

- Ayrıca İrtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir yazılı beyanı,

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi.

- Noter Tasdikli imza sirküsü

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2016 veya 2017 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- İmza sirküleri,

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) fıkrasında istenilen belgeler,

d) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu,

e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

f) Taşınmaza ait İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu,

g) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak istediğine ilişkin taahhütname (İdareden alınacaktır).

7 - Taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

8 - Taşınmazın ihalesine katılmak isteyenler;

a) İstekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmaz bilgilerini yazacaktır.

b) İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazdıktan sonra yine zarf üzerine “TEKLİF MEKTUBUDUR” ibaresi yazarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf içerisine koyarak ihalesine girilecek taşınmazın ihale tarihine kadar imza karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

c) İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf ile teklif mektubu zarfını imzalayacak veya kaşeleyecektir.

9 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

28/1-1


LOKOMOTİF YOLCU VAGONU, RAY OTOBÜSÜ, MOTORLU TREN, DMU DİZİLERİ VE JENERATÖR VAGONLARININ TEMİZLİĞİNİN YAPTIRILMASI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/597221

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A  35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi  :

2 - İhale Konusu Hizmetin

     Adı ve Miktarı                      :  Lokomotif Yolcu Vagonu, Ray Otobüsü, Motorlu Tren, DMU Dizileri ve Jeneratör Vagonlarının Temizliğinin Yaptırılması Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/01/2017 Tarih ve Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00 ¨ Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

27/1-1


FUAR MERKEZİ YAPIMI VE 30 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ SINIRLI AYNİ HAK (İNTİFA HAKKI) TESİS EDİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

İnegöl Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Mülkiyetindeki, Akhisar Mahallesi 1746 Ada, 13 Nolu Parsel, 50.834,74 m² yüzölçümü ile tapu da kayıtlı taşınmaz üzerine “Fuar Merkezi İnşaat (79.060,00 m²) ile Altyapı, Elektrik Hattı Deplasesi, Açık Otopark ve Çevre Düzenlemesi (25.739,00) yapım işinin mülkiyetin sınırlı ayni hak (intifa Hakkı) tesis edilmek üzere 30 yıllığına kiralanması ve bu sürenin sonunda Belediye’ye devredilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a) Maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - İDARENİN;

A) Adresi                                               :  İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi, No: 1 İNEGÖL-BURSA

B) Telefon ve Faks No                           :  0 224 715 10 10 - 0 224 713 75 26

C) E-Posta Adresi                                  :  emlakistimlak@inegol.bel.tr

2 - İHALE KONUSU;

A) Niteliği, Yeri ve Miktarı                    :  Belediyemiz Mülkiyetindeki, Akhisar Mahallesi 1746 Ada, 13 Nolu Parsel, 50.834,74 m² yüzölçümü ile tapu da kayıtlı taşınmaz üzerine “Fuar Merkezi İnşaat (79.060,00 m²) ile Altyapı, Elektrik Hattı Deplasesi, Açık Otopark ve Çevre Düzenlemesi (25.739,00) yapım işinin mülkiyetin sınırlı ayni hak (intifa Hakkı) tesis edilmek üzere 30 yıllığına kiralanma suretiyle ihale edilmesi ve bu sürenin sonunda Belediye’ye ilgili alanın devredilmesi.

B) İşin Süresi                                         :  Sözleşmeye müteakip 10950 (30yıl) takvim günüdür.

C) Şartnamelerin Nerden Alınacağı        :  İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesi 1.000,00 TL karşılığında İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü Kira serisinden temin edebilirler.

3 - İhalenin:

A) Yapılacağı Yer                                  :  Sinanbey Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi, No: 1 İNEGÖL-BURSA, İnegöl Belediye Başkanlığı Merkez Binası Encümen Salonu.

B) Tarih ve Saati                                    :  24.01.2017 Salı günü, saat 11.00’da.

C) 2886 sayılı Kanunun 35.a) Maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ihale edilecektir.

D) Muhammen Bedel                             :  3,000,000.00 TL (30 yıllık sınırlı ayni hak tesis bedeli)

E) Geçici teminat miktarı                        :  90.000,00 TL dir.

F) Hangi Tarih ve saate kadar nereye

    Verilebileceği                                     :  Teklifler 24.01.2017 tarih 10:45’e kadar İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Md.’lüğü Kira servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de ihale tarih ve saatinden önce idareye ulaştırılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

a. İsteklilerin tebligat için “Kanuni ikametgâh” adres beyanı ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresi.

b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası sicili kayıt belgesi. (ihale yılı içerisinde alınmış)

b.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin merkezinde bulunduğu yer Ticaret ve Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından İhale yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.3. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin b1, b2 deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5 - Gerçek kişi olması halinde, kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri, Ortak Girişim olması durumunda ise, Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri.

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri.

7 - Bu şartnamede belirtilen %3 Geçici teminat miktarı 90.000,00 TL tutarında geçici teminat verilmesi.

8 - İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

9 - İsteklilerin Ortak Girişim olarak başvurmaları halinde Ortak Girişim ortak sayısı üçten fazla olamayacaktır.

10 - İsteklilerin Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı tekliflerini vermesi.

11 - İhale dokümanı İnegöl Belediyesi Emlak ve İstimlak Md. Kira Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi Teklif Vereceklerin satın alması zorunlu olup, doküman bedeli 1.000,00 TL den alındığını gösterir belgenin verilmesi.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

336/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi, 60867 ada,

- 2 no.lu parseldeki 23.245,96 m2,

- 3 no.lu parseldeki 32.158,97 m2,

- 4 no.lu parseldeki 15.723,37 m2

Toplam 71.128,30 m² yüzölçümlü Özel Eğitim Alanı İmarlı taşınmazlar

1.500.000,00

2.500,00

14.02.2017

2

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Hacıyahya Mahallesi, 366 ada;

- 1 no.lu parseldeki 438,00 m2,

- 2 no.lu parseldeki 5.237,00 m2,

- 4 no.lu parseldeki 454.00 m2

toplam 6.129,00 m2 yüzölçümlü Ticaret + Konut Alanı imarlı taşınmaz üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde

100.000,00

300,00

14.02.2017

3

Burdur ili, Tefenni ilçesi, Yokuş Mahallesi, 151 ada, 8 no.lu parseldeki 7.932,00 m2 yüzölçümlü Gelişme Konut Alanı, Park ve Yol Alanı imarlı taşınmaz

10.000,00

200,00

14.02.2017

4

Hakkari ili, Merkez ilçesi, Berçelen (Kıran) Mahallesi, 196 ada, 4 no.lu parseldeki 1.296,84 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz (üzerindeki bina ile birlikte)

30.000,00

200,00

14.02.2017

5

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 ada, 21 no.lu parseldeki 243.718,00 m² yüzölçümlü Sanayi ve Depolama Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Yol ve Park alanı imarlı taşınmaz

1.200.000,00

1.000,00

14.02.2017

6

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Şehit Mustafa Mahallesi, 276 ada, 55 no.lu parseldeki 755,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 60/1510 arsa paylı A blok, yedinci kat, 16 ve 17 no.lu meskenler

12.000,00

300,00

14.02.2017

7

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 172 ada, 2 no.lu parseldeki 632,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki;

- 27/632 arsa paylı, zemin kat 10, 11 ve 13 ile

- 30/632 arsa paylı, zemin kat 12

bağımsız bölüm no.lu dükkanların bir bütün halinde

5.000,00

150,00

14.02.2017

8

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni 1. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

600.000,00

1.000,00

14.02.2017

9

Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, 124 ada;

- 29 no.lu parseldeki 42.780,18 m2,

- 32 no.lu parseldeki 16.391,21 m2,

- 33 no.lu parseldeki 15.531,32 m2,

- 35 no.lu parseldeki 10.826,91 m2,

- 36 no.lu parseldeki 15.922,38 m2

toplamda 101.452 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde

200.000,00

750,00

14.02.2017

10

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 2312 ada, 107 no.lu parseldeki 85,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

2.000,00

150,00

14.02.2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 0158 0072 9272 1775 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

                                                                                                                                          SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                   Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

                                                                                                                                                      (06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

                                                                                                                                     Tel: (312) 311 38 30        Faks: (312) 309 06 95-311 84 92

                                                                                                                                                               www.sumerholding.gov.tr

373/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Umut

21M-4b

5098

4

2.412,40 m²

Ticaret+Konut (E:2.00 Yençok: Serbest)

1.300,00.-TL

  3.136.120,00.- TL

94.083,60.-TL

01.02.2017

Çarşamba

günü,

Saat 15.00

Umut

21M-4c

5098

5

2.412,43 m²

Ticaret+Konut (E:2.00 Yençok: Serbest)

1.300,00.-TL

  3.136.159,00.- TL

94.084,77.-TL

Umut

21M-4c

5098

6

2.412,47 m²

Ticaret+Konut (E:2.00 Yençok: Serbest)

1.300,00.-TL

  3.136.211,00.- TL

94.086,33.-TL

Umut

21M-4c

5098

7

2.413,21 m²

Ticaret+Konut (E:2.00 Yençok: Serbest)

1.450,00.-TL

  3.499.154,50.- TL

104.974,63.-TL

Yamaçtepe

N38c-22a/1a

262

5

10.351,74 m²

Ticaret+Konut (E:1.50 Yençok: 21.50)

1.400,00 TL KDV Hariç

14.492.436,00.- TL KDV Hariç

434.773,08.-TL

Güvenevler

N38c-17c/1d

5964

3

1.074,99 m²

Özel Anaokulu ve Kreş (E1.50 Yençok: 4 Kat)

1.350,00 TL KDV Hariç

  1.451.236,50.-TL KDV Hariç

43.537,09.-TL

 

5 ve 6. sıradaki Taşınmazlar için K.D.V. ödenecektir.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.- TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye %3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2017 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

318/1-1


İŞYERİ SATILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen işyerinin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati          :  26 Ocak 2017 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer             :  Kütahya Belediyesi 5. Kat Encümen Toplantı Salonu

 

2 - ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

2.1. Vadeli Ödemelerde          :  İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise - 24 - ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

2.2. Peşin Ödemelerde            :  İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.

 

3 - K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK.:

Peşinatlar ile birlikte, varsa K.D.V. ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

 

4 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.) (2014 tarihinden İhale tarihine kadar)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz) ve istenilen diğer belgeleri ihale anında ibraz etmeleri gerekmektedir.

4.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereğince listede 1 sıra numaralı taşınmaz ile ilgili olarak;

4.8.1. İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

4.8.2. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

4.8.3. İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 26 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

 

BELEDİYEMİZE AİT SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR (KAPALI TEKLİF USULÜ)

S.

Cinsi

KDV. Muafiyeti

Mahalle

Ada/Parsel

Kat

Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Dubleks İşyeri

-

L.H.P.

2278/5

Zemin+1

3

1080,46

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

15:15

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

332/1-1