7 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29941

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2016/9 (Değişik İşler)

Çoğulcu Toplum Partisinin kendiliğinden dağılma hâli ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebiyle açılan E.2016/9 (Değişik İşler) sayılı davanın 23.11.2016 tarihinde yapılan inceleme toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 3.11.2016 tarihli ve 51047475/1488 sayılı iddianamesinin onaylı bir örneğinin davalı Partiye tebliğ edilerek taleple ilgili görüşlerini bildirmeleri için 30 gün süre verilmesine karar verilmiş ancak Parti  bildirdiği adreste bulunmadığı gibi yapılan tüm araştırmalara rağmen de Partiye ulaşılamadığı anlaşılmakla,

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28., 29. ve 31. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliği,

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan olunur.

269/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahasıyla ilgili olarak, Güney Karakuş-9 lokasyon sahası ve biriktirme havuzu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Erikdere Köyündeki 75 parsel nolu arazinin 11541,69 m2’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 ncu maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 22.12.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’ncü maddesinin 1’nci fıkrası gereğince ilan olunur.

138/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ENTO İLAÇ MAK. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-591

TS 8358

19.12.2016

Talimata Aykırılık

ŞAHAN AKARYAKIT NAKLİYAT VE TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-3920

TS 12820, 11939

02.12.2016

Firma İsteği

ÖZTEKS GIDA PETROL VE TARIM ÜR. İNŞ. NAK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4164

TS 11939

28.12.2016

Yıllık Vize

SAYGI POMPA ELEKTRONİK PET. İNŞ. MAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3831

TS 12873, 12749, 12498, 10956, 10079

27.12.2016

Yıllık Vize

110/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince belirli süreli statüde 6 adet öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48. Maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları bölümü/uzmanlık alanını ve iletişim adresini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti),  doçentlik/doktora belgesinin onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve profesörlük kadrosu için başvuranların başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya dosyayı (yardımcı doçentlik için 4 adet) vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 8. Maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelenmelidir.

4 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK/Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

6 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

7 - 0 (332) 223 54 88 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

8 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi

Bölümü

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Malzeme Bilimi

Profesör

1

Biyolojik mücadele için etken nanomateryal tasarımı ve üretimi, fotoaktif malzemeler, fotokatalizörler konusunda çalışmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Veri madenciliği, en kısa yol algoritmaları, kablosuz sensor ağlar konusunda çalışmış olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Güvenliği ve Kalite Kontrolü

Yardımcı Doçent

1

Gıda kimyası ve enzimolojisi alanlarında çalışmaları olmak, gıda sektöründe kalite kontrolü konusunda tecrübe sahibi olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

Tedarik Zinciri Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, tedarik zinciri yönetimi, ağ optimizasyonu, talep tahmin teknikleri konularında çalışmaları olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitki Biyoteknolojisi

Profesör

1

Bitki biyoteknolojisi, mikroçoğaltım, in vitro drog üretimi konusunda çalışmış olmak, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri alanında İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, tedarik zinciri yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi konularında çalışmaları olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

141/1-1


 


 


 


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

                                                  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 ve 29/12/2016 tarihli Kararlarıyla Doğal Gaz Piyasası

                                                                                   Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Katsa Pazarlama Lojistik Medikal Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (iletim ve dağıtım)

01/12/2016 tarihli ve 6625-4 sayılı Kurul Kararı ile 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 10 (on) yıl süreli

2

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi’ne

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

29/12/2016 tarihli ve 6813-2 sayılı Kurul Kararı ile 29/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

142/1/1-1

—————

                                                   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016, 22/12/2016 tarihli ve 29/12/2016 tarihli Kararlarıyla

                                    Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Termopet Akaryakıt Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

01/12/2016 tarihli ve 6627-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/12/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Universal Gaz Anonim Şirketi

(Niğde İli Bor İlçesi Türkmenyurdu Mahallesi Karamusa Yaylası Kümeevler No: 24 Çukurkuyu Kasabası (M32a-13b-2a Pafta, 4135 Parsel) adresinde kurulu)

LPG Depolama Lisansı

01/12/2016 tarihli ve 6627-2 sayılı Kurul Kararı ile 01/12/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Algaz Akaryakıt LPG Dağıtım ve Nakliye Ticaret Limited Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

22/12/2016 tarihli ve 6781-2 sayılı Kurul Kararı ile 22/12/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

4

OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi

(Kırıkkale İli Altınova Mahallesi Vatan Caddesi No: 7 Hacılar (147Ada 69 Parsel) adresinde kurulu)

LPG Depolama Lisansı

29/12/2016 tarihli ve 6815-1 sayılı Kurul Kararı ile 29/12/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

142/2/1-1

—————

                                                           Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016, 07/12/2016, 15/12/2016 ve 29/12/2016 tarihli Kararlarıyla,

                                                                              Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Pluschem Kimya Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

01/12/2016 tarihli ve 6626-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/12/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Günoil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

01/12/2016 tarihli ve 6626-2 sayılı Kurul Kararı ile 01/12/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İşleme (Biodizel) Lisansı

01/12/2016 tarihli ve 6626-3 sayılı Kurul Kararı ile 01/12/2016 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

4

OLG Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

07/12/2016 tarihli ve 6647-1 sayılı Kurul Kararı ile 07/12/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

5

Bor Geri Dönüşüm Teknolojileri Madencilik Petrol İnşaat ve Nakliye Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

07/12/2016 tarihli ve 6647-2 sayılı Kurul Kararı ile 07/12/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

6

HYB Otomotiv Gıda İnşaat Enerji Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

15/12/2016 tarihli ve 6663-2 sayılı Kurul Kararı ile 15/12/2016 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

7

Asmir Petrolcülük Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

15/12/2016 tarihli ve 6663-3 sayılı Kurul Kararı ile 15/12/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

8

Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

29/12/2016 tarihli ve 6834 sayılı Kurul Kararı ile 29/12/2016 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

                                                       Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                                           lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Anonim Şirketi

04/01/2005 tarihli ve DAĞ/416-56/00517 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

07/12/2016 tarihli ve

6647-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

MSD Kimya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

10/12/2015 tarihli ve MYĞ/5908-1/36304 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

15/12/2016 tarihli ve

6663-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Kocaeli Endüstriyel Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

03/07/2013 tarih ve MYĞ/4479-2/32902 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

22/12/2016 tarihli ve

6780-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Tripet Petrolcülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13/08/2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

29/12/2016 tarihli ve

6814-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Elmadağ Kimya ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

07/08/2008 tarih ve MYĞ/1710-1/24909 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

29/12/2016 tarihli ve

6814-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Şampiyon Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

03/05/2007 tarih ve MYĞ/1181-9/21995 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

29/12/2016 tarihli ve

6814-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

22/12/2016 tarihli ve 6780-2 sayılı Kurul Kararı ile; İssan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne  madeni yağ lisansı verilmesine ilişkin olarak alınan 09/06/2016 tarihli ve 6331 sayılı Kurul Kararının geri alınması hakkında alınan 03/11/2016 tarihli ve 6575-10 sayılı Kurul Kararı,  geri alınmıştır.

142/3/1-1

—————

                                              Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016, 15/12/2016, 22/12/2016 ve 29/12/2016 tarihli Kararlarıyla

                                                                Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Türü

Tesis Tipi / Proje Adı

Süresi

1

Özdilek Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Özdilek Wyndham Hotel Trijenerasyon Tesisi

01/12/2016 tarihli ve 6624-3 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Dünya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Ülkün Reg. ve HES

01/12/2016 tarihli ve 6624-6 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Albayrak Balıkesir Kojenerasyon Tesisi

15/12/2016 tarihli ve 6660-5 sayılı Kurul Kararı ile;

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince; Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne “Albayrak Balıkesir Kojenerasyon Tesisi” için verilmiş olan 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-23/02723 numaralı üretim lisansının 31/12/2016 tarihi itibarıyla sona erdirilerek, “Albayrak Balıkesir Kojenerasyon Tesisi” için 31/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, sona erdirilen 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-23/02723 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde ve 10/07/2018 tarihine kadar geçerli olacak şekilde üretim lisansı verilmiştir.

4

Ulusal Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş

Üretim Lisansı

Gelen Reg. ve HES projesi

15/12/2016 tarihli ve 6660-6 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Değirmendere HES

22/12/2016 tarihli ve 6776-4 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Karaçay HES

22/12/2016 tarihli ve 6776-5 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

7

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Üretim Lisansı

Kuzuculu HES

22/12/2016 tarihli ve 6776-6 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

8

Ensat Elektrik Enerjisi Tedarik Ticaret A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

29/12/2016 tarihli ve 6811-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

 

 

                                                      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                                 lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1

Çatalkaya Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Büyükefe Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

04/08/2011 tarihli ve EÜ/3344-29/1987 numaralı

01/12/2016 tarihli ve 6642 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

2M Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Ögdem Reg. ve HES

02/06/2011 tarihli ve EÜ/3247-10/1969 numaralı

07/12/2016 tarihli ve 6643-2 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Alaşar HES Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Köprükale Reg. ve HES

29/07/2010 tarihli ve EÜ/2669-1/1653 numaralı

07/12/2016 tarihli ve 6643-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Karyek Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Karanlıkdere Reg. ve HES

19/06/2014 tarihli ve EÜ/5060-1/03068 numaralı

07/12/2016 tarihli ve 6643-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Öz Mir Enerji Üretim Dağıtım Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Mir Reg. ve HES

20/03/2013 tarihli ve EÜ/4315-8/02579 numaralı

15/12/2016 tarihli ve 6661-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

Antalya Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Doğalgaz yakıtlı ve termik-kojenerasyon tipinde

07/07/2005 tarihli ve EÜ/509-2/558 numaralı

29/12/2016 tarihli ve 6811-4 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

7

Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Şişli Kojenerasyon Tesisi

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-36/02736 numaralı

29/12/2016 tarihli ve 6811-5 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2016 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

 

                                                      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                               Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişiler:

 

Sıra No

 

1

15/12/2016 tarihli ve 6660-22 sayılı Kurul Kararı ile;

Delta 1 Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tortum Regülatörü ve HES üretim tesisi için verilen 06/12/2012 tarihli ve EÜ/4145-4/2483 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine, teminatın irat kaydedilmesi ve yasaklılık hükümlerinin geri alınmasına ilişkin alınan 24/12/2015 tarihli ve 5966-14 sayılı Kurul Kararının, geri alınması nedeniyle, 06/12/2012 tarihli ve EÜ/4145-4/2483 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

142/4/1-1