26 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29930

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet BİLEN, Şevki EFE, Hacı Musa BAĞCI, Mehmet Edip ÇAĞMAR, Metin BOZAN, Taha TAŞKIRAN, Fehmi ÇİFTÇİ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: DİYARBAKIR.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Diyarbakır 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/11/2016 tarihinde kesinleşen 20/04/2016 tarihli ve E: 2015/283, K: 2016/531 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere Türkiye ve bütün İslam dünyasının ilmi, tarihi ve kültürel birikimine sahip çıkmak, bu amaçla kütüphaneler kurmak ve senette belirtilen diğer hükümleri gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL (EllibeşbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet BİLEN, Şevki EFE, Hacı Musa BAĞCI, Metin BOZAN, Mehmet Edip ÇAĞMAR.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Şarkiyat Araştırmaları Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

11312/1-1

—————

VAKFIN ADI: Karakoç Kültür Eğitim ve Dayanışma Vakfı. (KARAKOÇ VAKFI)

VAKFEDENLER: Yekta Karakoç, Şener Karakoç, Zafer Karakoç, Cemal Karakoç, Rufat Karakoç, Vedat Karakoç, Tekin Karakoç, Salih Karakoç, Yakup Karakoç, Şenel Karakoç, Yüksel Karakoç, Hasan Karakoç, Gazi Karakoç, Belgüzar Karakoç, Muammer Karakoç, Celalettin Karakoç, Süleyman Karakoç, Necati Karakoç.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2016 tarihinde kesinleşen 07/04/2016 tarih ve E.2015/162, K.2016/108 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ordu-Gölköy-Kozören köyü doğumlu insanların kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, fertlerin yeteneklerine uygun olarak eğitilmelerine, meslek sahibi olmalarına öncülük etmek, insanlar arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak, tarihten gelen kültür değerlerini korumak, özellikle eğitim çağındaki gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek bilgilere sahip birer birey olmalarını sağlamak suretiyle birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, Teraziler Mevkii, 1/1 Pafta 103 Ada ve 10 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan binanın 1.bodrum kat, 2 nolu dükkan vasıflı bağımsız bölümü.

YÖNETİM KURULU: Şener Karakoç, Zafer Karakoç, Cemal Karakoç, Gazi Karakoç, Vedat Karakoç, Salih Karakoç, Şenel Karakoç, Muammer Karakoç, Hasan Karakoç

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

11313/1-1

—————

VAKFIN ADI: Eyyubi İlim Araştırma Yayma ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Reşat Bebek, İsa Canlı, Selahattin Taşdemir, Sayit İnan, Hasan Taşdemir, Salih Arslan, Muhammed Taşdemir.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/11/2016 tarihinde kesinleşen 27/09/2016 tarihli ve E: 2016/191, K: 2016/207 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda dayanışmalarını geliştirmek ve güçlendirmek, yardımlaşmayı artırmak için çalışmalar yapmak, okul öncesi ilk, orta ve yüksek öğretim bölümlerinde okuyan öğrencilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Sayit İnan, Hakan Özdemir, Muhammed Taşdemir.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Benzer amaçlı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

11314/1-1


Maliye Bakanlığından:

HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 (yüz) Hazine Avukatı alınacaktır.

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22/05/2016 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday, giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavının yazılı bölümü 19/02/2017 tarihinde (Pazar günü) saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati; Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adayların Sınava giriş belgelerini Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresindeki “BAHUM Sınav Sistemi” üzerinden temin etmeleri gerekmektedir.

c) Yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacak ve yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi (20/01/2017) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranacaktır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

ç) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22/05/2016 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak,

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

a) Başvurular 09/01/2017 tarihinde başlayıp 20/01/2017 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

b) Giriş sınavına başvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yer alan “BAHUM Sınav Sistemi” üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların başvuru formunun çıktısını imzalayarak posta yoluyla veya elden bu duyurunun “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı 20/01/2017 tarihi saat 17:30’a kadar ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Söz konusu başvuru formunu bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese göndermeyen veya imzasız olarak gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca askerliğini yapmamış erkek adayların askerlik durumunu gösteren güncel belgeyi de başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir

c) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları ilgiliye iade edilecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

1) Yazılı sınav konuları:

a) Anayasa Hukuku,

b) İdare Hukuku,

c) İdari Yargılama Hukuku,

ç) Ceza Hukuku,

d) Ceza Muhakemesi Hukuku,

e) Medeni Hukuk,

f) Hukuk Muhakemesi,

g) Borçlar Hukuku,

ğ) İş Hukuku,

h) Ticaret Hukuku,

ı) İcra ve İflas Hukuku.

2) Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

VI - DEĞERLENDİRME:

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Adaylar bu duyurunun, “V-SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI” başlıklı bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

En yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre 100 (yüz) aday asil, en fazla 50 (elli) aday da yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII - YAZILI SINAV SORULARININ İLANI, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

a) Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet adresinde sınav tarihini takip eden üç iş günü içinde ilan edilecektir. Adaylar yazılı sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden yedi gün içinde yazılı olarak Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden on gün içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

b) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (www.bahum.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Maliye Bakanlığında olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII - GÖREV YERLERİ VE ATAMA USULÜ:

Giriş sınavında başarılı olup, Hazine Avukatı olarak ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler ekli listede belirtilmiş olup, atamalar başarı sırasına göre 1 inci sırada yer alan adaydan başlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır. Söz konusu tercih işlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adaylar çeşitli sebepler ile tercih işlemine bizzat katılamaması durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. Becayiş hakkını kullanmak isteyen adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde becayiş yapma hakkı tanınacaktır.

Giriş sınavı sonucunda ataması gerçekleştirilenler, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin Çalışma Şartı başlıklı 39 uncu maddesi hükümlerinde belirtilen çalışma şartına tabi tutulacaktır.

IX - DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar sınavda, sınav giriş belgeleri ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Giriş sınavını kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

ç) 20/01/2017 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından, adayların oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Personel Şubesi

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel   : 0 (312) 415 13 33- 415 13 40 - 415 13 41

Faks : 0 (312) 417 46 12- 417 59 15

 

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce 09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği Hükümleri Gereğince Yapılacak Yazılı ve Sözlü Sınav Sonucunda Başarılı Olanların Atamalarının Yapılacağı Yerler

Sıra No

Atama Yapılacak Yerler

Sayısı

Sınıfı

Derecesi

1

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü- (Merkez Teşkilatı)

10

AHS

6

2

Ağrı Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

3

Ankara Muhakemat Müdürlüğü

10

AHS

6

4

Haymana (Ankara) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

5

Polatlı (Ankara) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

6

Antalya Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

7

Kaş (Antalya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

8

Bitlis Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

9

Bursa Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

10

İnegöl (Bursa) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

11

Çorum Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

12

Denizli Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

13

Elazığ Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

14

Erzurum Muhakemat Müdürlüğü

3

AHS

6

15

Gaziantep Muhakemat Müdürlüğü

4

AHS

6

16

Nizip (Gaziantep) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

17

Gümüşhane Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

18

Hakkari Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

19

Yüksekova (Hakkari) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

20

İskenderun (Hatay) Hazine Avukatlığı

2

AHS

6

21

Kırıkhan (Hatay) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

22

İstanbul Muhakemat Müdürlüğü

10

AHS

6

23

Seferihisar (İzmir) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

24

Çeşme (İzmir) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

25

Kars Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

26

Kayseri Muhakemat Müdürlüğü

3

AHS

6

27

Kocaeli Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

28

Gebze (Kocaeli) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

29

Kulu (Konya) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

30

Malatya Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

31

Andırın (Kahramanmaraş) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

32

Bodrum (Muğla) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

33

Nevşehir Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

34

Niğde Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

35

Gölköy (Ordu) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

36

Sakarya Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

37

Siirt Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

38

Sivas Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

39

Suşehri (Sivas) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

40

Şarkışla (Sivas) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

41

Zara (Sivas) Hazine Avukatlığı

1

AHS

6

42

Trabzon Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

43

Şanlıurfa Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

44

Van Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

45

Yozgat Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

46

Bayburt Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

47

Batman Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

48

Şırnak Muhakemat Müdürlüğü

2

AHS

6

49

Ardahan Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

50

Kilis Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

51

Osmaniye Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

52

Düzce Muhakemat Müdürlüğü

1

AHS

6

 

 

TOPLAM:100

 

 

11243/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350 - 10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak.

11282/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk ve Tıp Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Din Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Din Psikolojisi Anabilim Dalında almış olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalında almış olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında almış olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Anatomi Anabilim Dalında almış olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, doçentliğini Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında almış olmak, alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

11317/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Profesör (1, 2, 3)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

1

1

Amorf malzemeler ve nano - yapılar konularında kuramsal araştırmalar yapmak. Bu konularda uluslararası taranan dergilerde yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Doçent (1, 2, 3)

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

1

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Bilgisayar ya da Biyomedikal Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak, Biyomedikal görüntüleme alanında çalışmalar ve uluslararası bilimsel hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Doçent (1, 2, 3)

Makina Mühendisliği

2

1

Tasarım alanında bilimsel çalışma ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Doçent (1, 2, 3)

Makina Mühendisliği

3

1

İmalat ya da akışkanlar mekaniği alanında bilimsel çalışma ve yayınlar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yardımcı Doçent (1, 2, 3)

Makina Mühendisliği

5

1

Isı, enerji, akışkan alanında bilimsel çalışma ve yayınlar yapmış olmak.

 

1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.03.2016 tarih 29662 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 7 inci fıkrasında belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

11283/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim - Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent/doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2. bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

Yabancı Dil Sınavı 11 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00’da MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığında yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak - Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00   Faks: 0212 395 36 92   E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim

İngilizce

Öğretmenliği

Yardımcı Doçent/

Doçent

1

Doktora çalışmasını Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği alanında yapmış̧ olmak. Dilbilimi ve ölçme değerlendirme alanına hakim olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” modelini uygulamaya yetkin olmak. “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

11287/1-1