25 Aralık 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29929

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

11.11.2016 gün ve 12730377 sayılı Savunma istem yazısı

Atilla KARA- Özel İnci İlkokulu Eski Müdürü

“Okulunuz 1. Sınıflarda izinsiz ve onaysız bir şekilde yabancı dil dersi okutulmasını sağladığınız,” İddiası ile ilgili olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. Maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda:

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

11280/1-1


Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

İşletme Müdürlüğümüzce 15/06/2007 tarihinde 70489169734 T.C. Kimlik Nolu Murat YILDIRIM’a satışa yapılan 2004 model Volkswagen marka Touareg TDI tipli araç ile ilgili olarak İşletme Müdürlüğümüze vermiş olduğunuz 21/01/2010 tarihli ve 279 kayıt numaralı dilekçenizde, Ankara 5.Vergi Mahkemesi nezdinde satın aldığınız aracın ÖTV oranına ilişkin tarafınıza iadesine karar verildiği belirtilerek tahsil edilen ÖTV’nin iadesi talep edilmiş olup, 12/03/2010 tarihinde 13.114,62 TL ÖTV. tarafınıza iade edilmiştir. Ancak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğünden 26.06.2015 tarihinde alınan 20150616395 060000004 sıra numaralı Vergi/Ceza İhbarnamesi (Bildirim) ve Gönderme Emri ile Ankara 5. Vergi Mahkemesinin 21/05/2015 tarihli ve Esas No: 2015/453 Karar No: 2015/1237 sayılı Kararına istinaden 12/03/2010 tarihinde tarafınıza iade edilen 13.114,62 TL ÖTV’nin 8.923,41 TL gecikme faizi ile birlikte geri alınması bildirilmiş olup, iade işlemine ilişkin Yavuz Sinan Mah. Aralık Dolap Sk. No: 5 Fatih/İstanbul adresine gönderilen 14/12/2016 tarihli ve 21010980 sayılı Ödeme Emri Belgesi; PTT Müdürlüğünce muhatap İhbarlı/Bekleme Süresi Bittiğinden iade edilmiştir. Bu itibarla 13.301,37 TL ÖTV, (8.923,41 TL+ 127,06 TL) toplam 9.050,47 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 22.351,84 TL. nin ve ayrıca ödeme gününe kadar hesaplanacak olan gecikme zammının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İşletme Müdürlüğümüz veznesine nakit olarak ya da aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması, bu süre içerisinde yatırılmaması halinde 6183 sayılı Kanun kapsamında cebren tahsilatı yapılacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

HESAP NO  :  2533/13517898-5125 Ziraat Ankara Kamu Girişimci Şubesi

İBAN NO     :  TR18 0001 0025 3313 5178 9851 25

11311/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 09.12.2016 - 141                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 09.12.2016 - 2462                                         ERZURUM

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün yatırım programında bulunan Erzurum İli, Horasan İlçesi sınırları içerisinde “Erzurum-Horasan-Yörükaltı Göleti ve Sulaması, Malzeme Ocakları” projesi İşi kapsamında yazı ekinde gönderilen vaziyet planı ve koordine özet çizelgesinde de işaretli alan hakkında Kurum görüşümüzün bildirilmesi hususundaki Enva Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti’nin 20.06.2016 tarihli ve 16-089 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu, Erzurum İli, Horasan İlçesi, Yürükaltı Mahallesi sınırları içerisinde ve söz konusu proje alanının dışında tespit edilen Yürükaltı Kale Kalıntısının I. derece arkeolojik sit olarak tescilinin değerlendirilmesi hususundaki 2016/398 sayılı raporu, konuya ilişkin dosyasında bulunan kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Yürükaltı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yürükaltı Kale Kalıntısının 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\GÖKHAN KÜLTÜR\11211.jpg

11211/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 07.12.2016 - 139                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.12.2016 - 2423                                         ERZURUM

Erzincan İli, Merkez, Büyükçakırman Köyü, 143 ada, 134 parsel sınırları içerisinde yer alan Ekşisu Kervan Kayalığı alanına ilişkin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazırlık Bürosu'nun 17.03.2016 tarih ve 2016/1446 soruşturma nolu yazısı, Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 14.11.2016 gün ve 2210 sayılı yazısı ve eki Erzincan Müze Müdürlüğü'nün 2016-324 sayılı sondaj sonuç raporu, Kurulumuzun 03.06.2016 gün ve 2203 ile 24.08.2016 gün ve 2274 sayılı kararları, Müdürlüğümüzün 2016/620 sayılı raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Merkez, Büyükçakırman Köyü, 143 ada, 134 parsel sınırları içerisinde yer alan Ekşisu Kervan Kayalığı alanının kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, Sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\GÖKHAN KÜLTÜR\11212.jpg

11212/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 07.12.2016 - 139                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.12.2016 - 2435                                         ERZURUM

Erzincan İli, İliç İlçesi, Boyalık Köyü, Hasanova Mezrası, 214 ada, 46, 47, 48 parseller içerisinde yer alan ve herhangi bir sit alanı içinde bulunmayan Maltepe Höyüğünün tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.10.2014 gün ve 2009 sayılı yazısı ve 2016/640 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, İliç İlçesi, Boyalık Köyü, Hasanova Mezrası, 214 ada, 46, 47, 48 parseller içerisinde yer alan ve herhangi bir sit alanı içinde bulunmayan Maltepe Höyüğünün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 ve ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\GÖKHAN KÜLTÜR\11213.jpg

11213/1-1