22 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29926

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Dışişleri Bakanlığından:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\çş1_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\çş1_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\çş1_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\çş1_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\çş1_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\çş1_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


Adalet Bakanlığından:

Bor Asliye Hukuk (İcra Hukuk) Mahkemesinin 2015/11 Esas, 2015/22 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11210/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi 43825 ada 1 parseli ve 43826 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 27.10.2016 tarih ve 1181/2477 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.12.2016 tarih ve 2930/6265 sayılı kararıyla onaylanan 84166/1 no'lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

11199/1-1


Dışişleri Bakanlığından:

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı Duyurusu, 22 Aralık 2016

I. GENEL BİLGİLER

(1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.

(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 50’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.

(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.

(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

- Sosyal bilimler alanında (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,

- 2015, 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS/e-YDS), sınava girilen birinci yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) en az 85 puan almış olmak gerekmektedir. Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

d) Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

(2) Giriş sınavına başvuranlar YDS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 500 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları 4 Ocak 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

f) Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.

(2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmış en az 80 düzeyinde YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınmış eşdeğer puanı olanların sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

- Türkçe Kompozisyon

- Yabancı Dilde Kompozisyon

- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri

- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızca’dan sınava girecek adaylar, İngilizce’den de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe’den İngilizce’ye çeviri) en az 60 puan almaları zorunludur.

d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın 2015, 2016 veya 2017 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir diğer uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yılında YDS/e-YDS’den veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavından aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

- Yazılı sınava Almanca veya Fransızca’dan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

f) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta:sinav@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921000

11218/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIMI YAPILACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre (2) adet avukat alımı yapılacaktır.

 

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Avukat

6

2

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

Sınav Başvuru Yeri ve Tarihleri

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şubesi Tandoğan/ANKARA 22.12.2016 -06.01.2017 (mesai bitimi)

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 08.02.2017 saat 10.00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 01.03.2017 saat 10.00

 

I - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu (http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

Bu belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca da onaylanabilir.

Posta ile yapılan başvurularda, başvuruların son başvuru tarihine kadar kuruma ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile yapılacak başvurularda evrakın resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

II - BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personeldb.ankara.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.) Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasında http://personeldb.ankara.edu.tr duyurulacaktır.

III- YAZILI SINAV KONULARI

1 - a) Anayasa Hukuku

     b) Medeni Hukuku

     c) Borçlar Hukuku

     ç) Ticaret Hukuku

     d) Medeni Usul Hukuku

     e) İcra ve İflas Hukuku

     f) İdare Hukuku

     g) İdari Yargılama Hukuku

     ğ) Ceza Hukuku

     h) Ceza Usul Hukuku

     ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

     i) Fikri Mülkiyet Hukuku

2 - 659 sayılı KHK, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat

IV - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

V - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

a. Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3 - Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

4 - Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

11171/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel koşulları taşıyan öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

5 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

7 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

8 - Başvuru adresi:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 

Yardımcı Doçent

2

1

Lisans, Yüksek Lisans ve doktorasını Mimarlık Bölümünde yapmak. Sürdürülebilir konut kalitesi politikaları ve değerlendirme kriterlerinin farklı kültürlerdeki karşılaştırmaları ve holistik mimari ile konut tasarımı konularında çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve doktorasını Mimarlık Bölümünde yapmak. Mimarlık tarihçisi, tarihi çevre ve restorasyon uzmanı olmak. Restorasyon alanında uluslararası uygulama deneyimine sahip olmak.

11227/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Elektro Kimyasal Enerji Depolama alanında Doktora yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Finansal Ekonometri Bölümü

İstatistik Anabilim Dalı

1

3

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

1

5

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe Bölümü

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

1

2

 

Sanat Tarihi Bölümü

Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı

1

2

 

Sosyal Hizmet Bölümü

Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı

1

1

 

Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Dili Anabilim Dalı

1

1

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

1

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Hadis Anabilim Dalı

1

4

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

1

2

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1

1

En az 3 ay süre ile yurtdışında vertebra eğitimi görmüş olmak ve en az 1 yıl süre ile vertebra merkezinde çalışmış bulunmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji Anabilim Dalı

1

3

Akut İskemik İnme konusunda akademik ve Dış Kaynaklı Proje Deneyimi olmak, İnme Merkezinde Görevlendirilmek üzere.

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk Bölümü

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

1

3

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Seramik ve Cam Bölümü

Seramik ve Cam Anasanat Dalı

1

3

İŞLETME FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

1

3

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

1

2

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı

1

4

 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

1

3

 

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Anabilim Dalı

1

4

 

DEVLET KONSERVATUVARI

Türk Halk Oyunları Bölümü

Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı

1

5

KAYNARCA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

1

3

 

SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

1

1

 

HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı

1

1

 

KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı Programı

1

3

11190/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 11/10/2016 tarih ve 15/6 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 11/10/2016 tarih ve 15/6 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1.

Karbon dioksidin kömür yataklarına depolanması ve matematiksel modellemesi, hacmi değişebilen katılar için adsorpsiyon denklemi geliştirme, enzim immobilizasyonu, enzim aktivitesi belirleme için yöntem geliştirme ve delikli nano tanecik üretimi konularında araştırma ve yayınlarının olması.

Mühendislik Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1.

Kontrol Teorisi ve Mekatronik uygulamaları konularında araştırma ve yayınlarının olması.

Mühendislik Fak.

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1.

Temel işlemler alanında ileri düzeyde ders ve tez çalışmaları yürütmesi, biyokristalizasyon, gıda reolojisi, termal olmayan gıda işleme teknikleri ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve proses simülasyonu konularında araştırma ve yayınlarının olması.

Mühendislik Fak.

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1.

Gıda mikrobiyolojisi ve virolojisi konularında ileri düzeyde ders ve tez çalışmaları yürütmesi, gıdalar ve biyolojik sistemlerde spektroskopik yöntemler kullanımıyla ilgili konularda araştırma ve yayınlarının olması.

Mühendislik Fak.

Makine Mühendisliği

Doçent

1

2.

Vasküler kanalların ısıl ve mekanik özellikler üzerindeki etkileri ve kendini soğutan yapıların deneysel ve sayısal olarak araştırılması ve ısı transferi arttırımı konularında araştırma ve yayınlarının olması.

Mühendislik Fak.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doçent

1

2.

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini malzeme/ metalürji mühendisliği alanında yapmış ve doçentlik unvanını bu alandan almış olmak; Bu temel alan içerisinde gözenekli malzemeler özellikle gözenekli seramikler, seramiğimsi polimerler ve bu polimerlerden üretilen seramikler ile bir boyutlu nanoyapıları içeren konularda araştırma ve yayınlarının olması.

Fen Fak.

Matematik

Doçent

1

3.

Doğrusal Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Analizi ve Kontrol Teorisi konusunda araştırma ve yayınları olması.

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Profesör

1

1.

Mimarlık Alanında Lisans derecesine sahip olmak. Mimari Tasarım stüdyolarında ve Mimarlık Tarihi derslerinde görev almış olmak. Modern Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Kentsel Tasarım Tarihi ve Kuramı, Mimarlık Tarih yazımı konularında çalışmaları olmak, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Mimarlık Tarihi ve Kuramı konusunda uzmanlaşmış olması.

Mimarlık Fak.

Mimarlık

Doçent

1

1.

Mimarlık Alanında Lisans derecesine sahip olmak. Mekan Analizi, Kentsel Mekan Analizi ve Mimarlık Eğitimi konularında bilimsel yayınları olmak. Mekan ve Sanatta Mekan konularında çalışması olması.

11191/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

5) Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Profesör

1

Çocuk nefrolojisi alanında uzman olmak. Transplantasyon alanında deneyimli olmak. (Açıklamalar Madde 5)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

El cerrahisi Sertifikası ve Avrupa El cerrahisi yeterlilik belgesi (FESSH) olmak. (Açıklamalar Madde 5)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Doçent

2

Adli Tıp Uzmanı ve Patoloji uzmanı olmak. Tıp Eğitimi konusunda tecrübeli olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

3

Parametrik olmayan yoğunluk ve regresyon tahminleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Matematik

Doçent

2

Geometri alanında, Yüzeyler ve Konform Dönüşümler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Müh.

İnşaat Müh.

Profesör

1

Tahribatsız muayene yöntemleri ile köprülerin yapısal durumlarını izleme konularında çalışmaları olmak. (Açıklamalar Madde 5)

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Müh.

Jeoloji Müh.

Profesör

1

Türkiye'nin temel kayaçları, magmatik ve metamorfik kayaçların petrolojisi konularında çalışmaları olmak. (Açıklamalar Madde 5)

Mühendislik Fakültesi

Makina Müh.

Makina Müh.

Profesör

1

Malzeme Bilimi ve Üretim Yönetimi alanında çalışmaları olmak. (Açıklamalar Madde 5)

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Profesör

1

Antioksidant savunma sistem enzimleri ve Adrenal bez hormonları etkileri konusunda deneysel çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

2

Core antrenman konusunda çalışmaları ve yayınları olmak. Futbol uzmanlık derslerini verme konusunda deneyimli olmak.

Fethiye Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

Meyve ve sebze işleme teknolojisi alanında çalışmaları olmak. Kayısı ve zerdali fenolikleri üzerine ve tahin reolojisi üzerine çalışmaları olmak.

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman MYO

Çevre Koruma Teknolojileri

Çevre Koruma ve Kontrol

Profesör

1

Biyoloji Eğitimi alanında Doçent olmak ve Nörofizyoloji konusunda çalışmaları olmak.

11220/1-1