6 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29910

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS YENİLEME ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


160 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


20 ADET İŞ İSTASYONU, SANALLAŞTIRMA SUNUCUSU ARTIRIMI VE GERİ İZLEME SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2017 YILI İÇERİSİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞIT KİRALAMA TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) İLE “TAŞIT KİRALAMA PROTOKOLܔ AKDEDİLECEK FİRMALARIN BELİRLENMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


40.000.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


32.300.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


27.400.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


25.300.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ORGANİK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


14 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ VE YAKIT HARİÇ) HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: BATMAN


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Soma Bel İnşaat Maden Tarım Gıda Sağlık Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MİCROSOFT KURUMSAL LİSANS YENİLEME ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Üst Kurulu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Microsoft Kurumsal Lisans Yenileme Anlaşması teknik şartnamesine ve Microsoft Markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte markası, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Microsoft Markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10745/1-1


160 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 160 adet dizüstü bilgisayarın ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Dell/Xps 13 veya Hp/Elitebook Folio G1 marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10746/1-1


20 ADET İŞ İSTASYONU, SANALLAŞTIRMA SUNUCUSU ARTIRIMI VE GERİ İZLEME SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 20 adet iş istasyonu Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; sanallaştırma sunucusu artırımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve IBM markasına; geri izleme sistemi kapasite artırımı ise Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Ter adata markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF  MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartnamesi, markaları., Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10747/1-1


2017 YILI İÇERİSİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TAŞIT KİRALAMA TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) İLE “TAŞIT KİRALAMA PROTOKOLܔ AKDEDİLECEK FİRMALARIN BELİRLENMESİ AMACIYLA İHALE YAPILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ankara ilinde bulunan müşterilerimize; Türkiye genelinde bulunan birimlerinin de ihtiyaçları dahil olmak üzere, DMO faaliyet konuları arasında yer alan “taşıt kiralama” hizmetini sunmak amacıyla, “Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartname” hükümleri dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinde yer alan açık teklif usulü ile iç piyasadan gerçekleştirilmek suretiyle Ofis ile “Taşıt Kiralama Protokolü” imzalayacak olan yükleniciler belirlenecektir.

1 - İstekliler;

a) İhale dokümanlarını Genel Müdürlük I No’lu Satınalma Daire Başkanlığında ve DMO internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin, 140-TL olan ihale evrak bedelini DMO veznelerinden veya DMO banka hesaplarından birine yatırmaları ve yatırılan bedele ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretini teklif evrakına ekleyerek dış zarfa koymaları zorunludur.

b) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, DMO adına düzenlenmiş bulunan en az 3 (üç) ay süreli geçici teminat vereceklerdir. (İş ortaklığı olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.)

c) Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, teklif bedelinin %10’undan az olmamak üzere ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu vereceklerdir.

2 - İstekliler, Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 11 inci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

3 - İsteklilerin teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerini sunması gerekir.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilecektir.

6 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir.

7 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yükleniciler aracılığı ile yaptırılamayacaktır.

8 - Taşıt Kiralama Protokolü kapsamında kiralanacak olan taşıtların adedi, marka ve modelleri ile kiralama süreleri “Fiyat Teklif Cetveli”nde yer almakta olup, teklifler bu cetvelde belirtilen hususlara göre verilecektir. İhale konusu protokol kapsamında kiralanacak taşıtların tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir marka için kısmi teklifler de değerlendirilmeye alınabilecektir.

9 - Teklifler, ihaleye esas Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 21 inci maddesinde belirtildiği üzere son teklif verme tarihinden itibaren en az 40 gün opsiyonlu olacaktır.

10 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

11 - Teklifler 16.12.2016 günü, Saat 12.00’ye kadar DMO I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte Binek Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesinin 2 nci maddesinde (m bendi hariç) yazılı belgeler bulunacaktır.

13 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü Saat 14.00’de önce dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise iç zarflar açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

14 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

15 - Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

16 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup; DMO, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ihale etmekte serbesttir.

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.     : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07

- Ziraat Bankası Ankara Merkez Şb.                   : TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01

- Vakıfbank Merkez Şb.                                     : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26

- T. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb.            : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11

10801/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/537905

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 212 56 56 - 3042 - 215 04 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi             :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı, Spect/Bt Hibrit Görüntüleme Sistemi

b) Malın teslim edilme/işin yapılma

     yeri veya yerleri                          :  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) İşin süresi                                    :  90 gün

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  16.12.2016 saat 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4’inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1 - Türkiye temsilcisi istekli adına katılıyor ise Türkiye temsilcisinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermelidir.

4.3.2.2 - Cihazın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’ da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.5.3. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 16.12.2016 saat 11.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10748/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

İKN: 2016/512123

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 800.000 adet 480x220x410 mm lik oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.12.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

10538/1-1


40.000.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 40.000.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi nakliyesi yapılacak toplam Mamul (paketli) kuru çay miktarının %40’ından az olmamak üzere kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10548/1-1


32.300.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 27.500.000 Kg. ve Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 4.800.000 Kg olmak üzere toplam 32.300.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü ile Pazarlama Bölge Müdürlüğümüz için en az %40 oranında kısmi teklifte bulunabilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10549/1-1


27.400.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 20.250.000 Kg ve Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 7.150.000 Kg olmak üzere toplam 27.400.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi Pazarlama Bölge Müdürlüklerimizin herhangi biri için en az %40 oranında kısmi teklifte bulunabilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10550/1-1


25.300.000 KG MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 4.800.000 Kg, Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 7.250.000 Kg, Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 8.500.000 Kg ve Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 4.750.000 Kg olmak üzere toplam 25.300.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi Pazarlama Bölge Müdürlüklerimizin herhangi biri için en az %40 oranında kısmi teklifte bulunabilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10551/1-1


ORGANİK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - 7 işletme, 12.580 üretici ve 40.377 dekar çaylık alanında Organik Çay Tarımı Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.12.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10552/1-1


14 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ VE YAKIT HARİÇ) HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden:

BATMAN

14 Adet Hizmet Aracı Kiralama (Şoförlü ve yakıt hariç) Hizmet İşi, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2016/532729

1 - Teşekkülün                                 :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü / BATMAN

a) Adresi                                          :  Batıraman Yolu 2. Km. Erköklü Köyü Arkası P.K.: 50    72070 BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 488 215 04 08 - 0 488 215 04 12

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :

 

S. No

CİNSİ

MİKTAR (Adet)

ÖZELLİKLERİ

1

Otomobil (çok amaçlı)

TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

1

8 kişi personel kapasiteli(klimalı), Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, ön süspansiyon, çift salıncaklı, amortisörlü ve viraj denge çubuklu, A1 Belgeli

2

Kamyonet (kapalı kasa)

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

2

(4+1 kişi pers. kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp, abs, asr, özelliklerine sahip, 5 kapılı, Ön Süspansiyon, ç. salıncaklı, K1 Belgeli, amortisörlü ve viraj denge çubuklu

3

Kamyonet (kapalı kasa)

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

3

(5+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip,5 kapılı, Ön Süspansiyon, çift salıncaklı, amortisörlü ve viraj denge çubuklu arka bagaj hacmi tahmini 1,5 - 4 metreküp arası olacak, K1 Belgeli

4

Kamyonet (Ç.Kabin Kapalı Kasalı)

Uzun Şase

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

1

(5+1 kişi ve üstü personel kapasiteli(klimalı), SF6 Gaz Tüpü için uygun bağlantı kancaları olacak, Kapalı Malzeme sandığı olacak, Motor gücü en az 75 KW. ve üstü olacak, Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip,K1 Belgeli

5

Pıckup (4x2), çift kabin açık kasalı

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi ve üstü personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak Yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, K1 Belgeli

6

Binek Otomobil

(TEİAŞ Batman Bölge Müdürlüğünde Kullanılacaktır.

2

(4+1 kişi personel kapasiteli(klimalı), Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip(esp, abs, asr, özelliklerine sahip,A1 Belgeli

7

Kamyonet(Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ D.bakır İşletme ve Bakım Müd. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip,K1 Belgeli

8

Kamyonet(Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ D. bakır İşletme ve Bakım Müd. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(5+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak, yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip) K1 Belgeli

9

Kamyonet( Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ Mardin İşletme ve Bakım Grup Başmüh. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, K1 Belgeli

10

Kamyonet( Kapalı Kasalı Yandan Camlı)

(TEİAŞ Siirt İşletme ve Bakım Grup Başmüh. Hizmetinde Kullanılacaktır.)

1

(4+1 kişi personel kapasiteli, klimalı, Motor gücü en az 75 kw. ve üstü olacak yüksek güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp. abs, asr, özelliklerine sahip, K1 Belgeli

 

 

14 Adet

 

 

b) Yapılacağı yer                              :  Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin bulunan müstakil işyerlerimizin emrinde.

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü ihale ve toplantı salonu/Batıraman Yolu 2. Km. Erköklü Köyü Arkası P.K.:50    72070 BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  14/12/2016 Çarşamba günü saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Batman şubesi 37712044 - 6041 nolu kurum hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8.

1 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği pick-up ve kamyonet cinsi araçlar için K1 yetki belgesi,

2 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği otomobil tipi araçlar için A1 yetki belgesi,

İstekliler, İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış şirkete ait yukarıda belirtilen belgelerin asılları ya da ihale tarihi yılı içerisinde yapılmış noter tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında ise bu belgeleri ortaklardan herhangi birinin veya birkaçının ibraz etmesi yeterlidir.  Araçlara ait belgeler sözleşme aşamasında ibraz edilecektir. 

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 25’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan hizmet aracı kiralama hizmet işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 260,00 TL (iki yüz altmış Türk Lirası) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç, bu kanuna tabi değildir.

10742/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Soma Bel İnşaat Maden Tarım Gıda Sağlık Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

1 - Mülkiyeti Soma Bel A.Ş.’ye ait, aşağıda mevkii, niteliği, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 29 Aralık 2016 Perşembe günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, No: 8 adresindeki Soma Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda İhale Kurulu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3’üncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:

a) Nüfus Kayıt Sureti, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

b) Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

c) Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya Banka teminat mektubu.

d) Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.

e) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)

f) İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 12.00’e kadar Soma Belediyesi 2. Kat Soma Bel. A.Ş.’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İhale Kurulu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - İhale ile ilgili Şartname Soma Bel. A.Ş.’den temin edilebilinir.

Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Mevkii

Niteliği

Mevki

Arsa Payı

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Muhammen Bedel (%18 KDV Hariç)

%3 Geçici Teminatı

Şartname Bedeli

İhale Saati

Avdan Mah.

Arsa

Adayaka

Tam

-

1865

15.999,86

2.799.975,50 TL

84.000,00 TL

100,00 TL

14.30

10625/1-1