18 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29892

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Sarıyer Belediye Başkanlığından:


HİSSE SENETLERİ İHALE USULÜ İLE SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


5.422,00 m² ALANIN 10 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından:


HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


EL TELSİZİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


EĞİTİM AMAÇLI ARAŞTIRMA MİKROSKOBU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


BİLGİSAYAR VE KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 15.000 Kg Bergamot Aroması Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.12.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9636/1-1


ARSA SATIŞI YAPILACAKTIR

Sarıyer Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Sarıyer Belediyesine ait İstanbul İli, Sarıyer ilçesi, Rumelihisarı Mahallesinde kain 83 pafta 1661 ada 104 parsel sayılı 653.71m² alanlı 29.07.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi, Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Taks: 0.15, Kaks: 0.60, MaxH: 12.50mt yapılma koşullarında “Konut” alanında kalan Arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine göre Kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İhale; 01/12/2016 Perşembe günü saat 11.30’da Büyükdere Mahallesi Maltızdere Sokak   No: 16 Sarıyer/İstanbul adresindeki Sarıyer Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen satış bedeli 4.314.486-TL+KDV, Geçici teminat tutarı 129.434-TL’dir.

İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir. İhaleye ait satış şartnamesi Sarıyer Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 500-TL karşılığında ihale dokümanlarını aynı Müdürlükten temin edilebilir.

İstekliler tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sarıyer Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9964/1-1


HİSSE SENETLERİ İHALE USULÜ İLE SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Bediyesi'nin hissedarı olduğu Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri Anonim Şirketine ait 669.635,15 miktarındaki Gemlik Belediyesi Hisse Senetlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışı yapılacaktır. İhale 06.12.2016 Salı günü saat 09:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binası Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

2 - Gemlik Belediyesi'ne ait toplam hisse senetlerinin tahmini satış bedeli yaklaşık olarak 103.321.890-TL olup geçici teminat bedeli 3.099.656,70 - TL dir.

3 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

Kapalı Teklif Usulü;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

ı) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

i) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

j) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

k) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGKurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

l) Şartname alındı makbuzu

m) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

4 - İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenebileceği gibi, %25’i peşin kalan %75 lik kısmıda 6 (altı) aylık dilimler halinde 3 (üç)'er eşit taksitle toplam 18 ayda ödenebilecektir.

5 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

6 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhaleye teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 06.12.2016 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

8 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000- TL’yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

10031/1-1


5.422,00 m² ALANIN 10 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığından:

1 -  İDARENİN

a) Adı                                               :  Tepebaşı Belediyesi

b) Adresi                                          :  Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No: 84 ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası             :  0 222 211 40 00 - 0 222 320 88 88

d) Elektronik posta adresi (varsa)    :  ihale@tepebasi.bel.tr.

2 - İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN, NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Çamlıca Mahallesi, İ24B25A4C pafta, 14851 ada, 6 parsel üzerinde, Okumuşlar ve Dayı Bey Sokak, arasında bulunan ve inşası tamamlanarak halen kullanımda olan pazaryeri alanının üzerine ilave kat ruhsatı ile yaklaşık büyüklüğü 9.473,00 m² olan, avan projede yapılacak tesis alanı ile çevre düzenlemesi gösterilen yerlerin bilumum yapım ve yatırım işlerinin yapılması ve idareye devri karşılığında, bahse konu tesis üzerinde idari şartname ve bu sözleşme tasarısında yazılı şartlarla, 3.261,00 m² Düğün Salonu alanı ve 2.161,00 m² Market alanı olmak üzere toplam 5.422,00 m² alanın 10 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi işidir.

3 - İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 10:00’a kadar 500,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

4 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI,

İhale 29/11/2016 Salı günü saat 14.30’da Hoşnudiye Mahallesi, Şahin Cad. No: 84 Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresinde Tepebaşı Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

5.1 - Tahmin Edilen Toplam Maliyet Bedeli: Bu işin toplam tahmini bedeli; [7.815.770,00-TL (Yedi Milyon Sekiz yüz on beş bin yedi yüz yetmiş) olan Yatırım Bedeli tutarı)] + [İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli olan 60.000,00-TL x 10 yıl = 600.0000,00-TL] = 8.415.770,00 TL (Sekiz Milyon Dört Yüz On Beş Bin Yedi Yüz Yetmiş)’dir.

5.2 - Geçici Teminat: Bu işin Geçici Teminatı tahmin edilen toplam maliyet bedelinin %3’ü olan 252.473,10-TL(İki Yüz Elli İki Bin Dört Yüz Yetmiş Üç lira On kuruş) dur.

6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (EK-001- Adres Beyanı Örneği)

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Bu şartnamenin 12. maddesindeki geçici teminat tutarının yatırıldığına / verildiğine dair belge,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

Gerçek kişilerin, ise imza beyanlarını vermeleri, (Noter onaylı)

Yabancı Uyruklu Kişilerin, Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuatlar dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşuluyla T.C. uyruğunda olmayan yabancılarında bu ihaleye katılmaları mümkündür. Yabancı isteklilerin sunacakları her türlü belgeyi ülkelerinin mevzuatına uygun usule göre temin etmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylatıp yeminli tercüman bürolarınca Türkçe’ ye çevirtmeleri gerekmektedir.

f) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ın sonu itibarıyla ilgili Vergi Dairesinden Vergi borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.

g) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ın sonu itibarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, herhangi bir prim, ceza, vb. borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.

h) İhalenin yapıldığı ay’dan bir önceki ay’ın sonu itibarıyla Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, herhangi bir vergi, ceza, vb. borcu olmadığına ilişkin, onaylı yazı.

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereği hazırlanacak teklif mektubu.

k) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1. İstekli tarafından toplam inşaat maliyetinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu (EK-005-Banka Referans Mektubu Örneği) sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. (006-Bilanço Bilgileri Tablosu Örneği) Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

l) İş hacmini gösteren belgeler;

İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tablolarının sunulan yıllara ait tutarları toplamının 1/3'ünün; ciro için toplam inşaat maliyetinin %10'undan, az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

m) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İstekli veya alt yüklenicinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

1) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

2) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

3) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

4) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

5) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli veya alt yüklenici tarafından en az 3.000,00 m², ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini, sağlaması zorunludur.

n) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları’’ Tebliğinde yer alan B-III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Mezuniyet belgeleri / diplomalar; benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri inşaat mühendisliğidir.

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

o) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.

p) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi (002- İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği) verilmesi zorunludur.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10171/1-1


HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                                  :  Emniyet Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                             :  Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 462 39 55 - Fax : 0 312 462 39 56

c) Elektronik posta adresi                    :  ---

2 - Mübadele konusu İdare tarafından verilecek malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                :  1- 100.000 kg sarı boş kovan hurdası

                                                               2- 91.120 kg muhtelif demir hurdası

                                                               3- 2.960 kg alüminyum hurdası

                                                               4- 275 kg kurşun hurdası

                                                               5- 78 kg bakır kablo (tel)

                                                               6- 176 adet eski elektrik sayacı

                                                               7- 145 adet eski tip baca şofbeni

Durumu ve özellikleri

(mübadelesi yapılacak malın

cinsi, miktarı ve faal olup olmadığı)    :  Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede görülebilir.

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                :  1 - 2 adet Linde E16C-386 Triplex 4.625 mm marka elektrikli forklift

                                                               2 - 2 adet Caterpillar Dp 30N marka dizel forklift

                                                               3 - 1 adet Caterpillar Dp 50 CNB marka dizel forklift

                                                               4 - 1 adet Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 150 HP Comfortline Man. (8+1) Euro 6 marka taşıt

                                                               5 - 3 adet Fiat Egea 1.6 MJet 120 HP Lounge marka dizel taşıt

Durumu ve özellikleri                         :  Taşıtlar ve forkliftler 2016 model veya üzeri, kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare tarafından alınacak malın/

     malların teslim etme yeri                :  2 adet Linde E16C-386 Triplex 4.625 mm marka elektrikli forklift ile 1 adet Caterpillar Dp 30N marka dizel forklift Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Lojistik Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA adresine, 1 adet Caterpillar Dp 50 CNB marka dizel forklift Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA adresine, 1 adet Caterpillar Dp 30N marka dizel forklift, 1 adet Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 150 HP Comfortline Man. (8+1) Euro 6 marka taşıt ve 3 adet Fiat Egea 1.6 MJet 120 HP Lounge marka dizel taşıt ise Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/ANKARA adresine bir defada teslim edecektir.

5 - İdare tarafından verilecek malın/

     malların teslim alma yeri                :  Mübadele karşılığı verilecek mallardan 20.000 kg muhtelif demir hurdası ile 1.000 kg alüminyum hurdası Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı tarafından, 100.000 kg sarı boş kovan hurdası, 71.120 kg muhtelif demir hurdası, 1.960 kg alüminyum hurdası, 275 kg kurşun hurdası, 78 kg bakır kablo (tel), 176 adet eski elektrik sayacı ile 145 adet eski tip baca şofbeni ise Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. km Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer                                 :  Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06100 Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  29/11/2016 günü saat 14.00

7 - Değer tespit komisyonu tarafından

     belirlenen tahmini bedel                 :  874.326,90-TL (Sekiz yüz yetmiş dört bin üç yüz yirmi altı TL doksan KR)

8- İdare tarafından alınacak malın/

    malların tahmini bedeli                       893.641,40-TL (Sekiz yüz doksan üç bin altı yüz kırk bir TL kırk KR)

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 26.810,00-TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

istenir.

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 29/11/2016 günü saat 14.00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11   06450 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan 20.000 kg muhtelif demir hurdası ile 1.000 kg alüminyum hurdası Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığı Gölbaşı/ANKARA adresinde, 100.000 kg sarı boş kovan hurdası, 71.120 kg muhtelif demir hurdası, 1.960 kg alüminyum hurdası, 275 kg kurşun hurdası, 78 kg bakır kablo (tel), 176 adet eski elektrik sayacı ile 145 adet eski tip baca şofbeni ise Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10122/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 188 ada, 2 parseldeki taşınmaz

250.000

1000

22.12.2016

2

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 182 ada, 2 parseldeki taşınmaz

350.000

1000

22.12.2016

3

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 186 ada, 1 parseldeki taşınmaz

  80.000

1000

22.12.2016

4

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 189 ada, 2 parseldeki taşınmaz

250.000

1000

22.12.2016

5

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 193 ada, 2 parseldeki taşınmaz

150.000

1000

22.12.2016

6

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 169 ada, 1 parseldeki taşınmaz

250.000

1000

22.12.2016

7

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 213 ada, 1 parseldeki taşınmaz

180.000

1000

22.12.2016

8

Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 170 ada, 2 parseldeki taşınmaz

200.000

1000

22.12.2016

9

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 477 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

600.000

3000

22.12.2016

10

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi, 477 ada 2 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

1.500.000

3000

22.12.2016

11

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2302 ada 1 parseldeki taşınmaz

   800.000

3000

22.12.2016

12

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

2.000.000

3000

22.12.2016

13

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi, 26 ada 5-6 parsellerdeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

1.000.000

3000

22.12.2016

14

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada 3 parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte

1.000.000

3000

22.12.2016

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

6 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70    Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

10237/1-1


EL TELSİZİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/483690

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemize bağlı Trafik Müdürlüğü ihtiyacı olan, 67 adet el telsizinin temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 09.12.2016 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 09.12.2016 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10066/1-1


EĞİTİM AMAÇLI ARAŞTIRMA MİKROSKOBU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Eğitim Amaçlı Araştırma Mikroskobu Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/492895

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Eğitim Amaçlı Araştırma Mikroskobu Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  30.11.2016 Çarşamba günü saat 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.2.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.2.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 30.11.2016 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10246/1-1


LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/492834

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33-0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı

 

1

Oksijen Kontrollü Mikrohazneli İnkübatör

1

adet

2

Zona Lazer Sistemi

1

adet

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  30.11.2016 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 30.11.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10247/1-1


BİLGİSAYAR VE KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

65 adet Bilgisayar ve 2 adet Kablosuz Erişim Cihazı alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/492936

1-İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33-0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  65 adet Bilgisayar ve 2 adet Kablosuz Erişim Cihazı Alımı

 

1

Bilgisayar

65

adet

2

Kablosuz Erişim Cihazı

2

adet

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  30.11.2016 Çarşamba günü saat 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 30.11.2016 Çarşamba günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10248/1-1


ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

Sıra No

Dosya No

İlçe

Mahalle Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

Vasfı

İmar durumu

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

06020106927

ÇANKAYA

LODUMU (BEYTEPE)

28991

1

2.669,00

2.168,00

ARSA

SOSYO KÜLTÜREL TESİS ALANI

1.951.200,00

390.240,00

09:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 29/11/2016 tarihinde saat 09:00'da Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri takdirde yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Taşınmaz Satış Servisinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA

Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat) Dahili: 1216

İlan olunur.

9605/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde İmrahor Mahallesi’nde 52001 ada 2 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ile 01.12.2016 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZ ÖLÇÜMÜ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İmrahor

52001

2

2.728,15 m²

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

2.182.520,00-TL

65.475,60-TL

01.12.2016

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 150.00 TL. (yüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 01.12.2016 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

10004/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde İmrahor Mahallesi’nde 51993 ada 3 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ile 01.12.2016 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

SIRA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZ ÖLÇÜMÜ

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

İmrahor

51993

3

8.792,21 m²

Konut Alanı

8.792.210,00-TL

263.766,30-TL

01.12.2016

10:05

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 150.00 TL. (yüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 01.12.2016 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

10005/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Saray Belediye Başkanlığından:

Madde:1 - Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan Taşınmazlar Saray Belediyesince, aşağıda tarih ve saati belirtilen zamanda Belediye Encümeni huzurunda ve Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır. Taşınmazlar ile ilgili imar durum belgeleri İmar ve Şehircilik Müd. ve www.saray.bel.tr resmi sitesi ‘’İHALELER’’ link başlığından ulaşılabilinir.

Madde 2 - İhale Saray Belediye Başkanlığı’nca, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3 - Satış işleminden K.D.V alınmayacaktır.

Madde 4 - Taşınmazlar gerçekleşen ihale bedeli üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde ödeme seçenekleri ile ödenebilir.

Ödeme Seçenekleri

1. Peşin Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden Tek Seferde Peşin Ödenir) Ödeme süreleri için İdari şartname hükümleri geçerlidir.

2. Taksitli Satış (Satışı Gerçekleşen İhale Bedeli Üzerinden %50’si Peşin ödenir. Geri kalan bedel ise 4 (dört) eşit parça ile aralıksız aylık taksitler şeklinde ödenir. Ödenmeyen 2 taksit olması durumunda idari şartnamedeki hükümler uygulanır.

 

TEKİRDAĞ İLİ SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10 ADET TARLA 3 ADET ARSA TAŞINMAZ SATIŞ BİLGİ LİSTESİ

 

S. N

Mahalle/Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Hissesi

1

Safaalan

Ticaret-Turizm Alanı

--

381

21.600,00 m2

7.560.000,00-TL

226.800,00-TL

09.12.2016

10:00

TAM

2

Göçerler/Anadere

Tarla

--

216

22.880,00 m2

457.600,00-TL

13.728,00-TL

09.12.2016

10:15

TAM

3

Beyazköy/Hacılar Çiftliği

Tarla

120

8

42.702,00 m2

640.530,00-TL

19.215,90-TL

09.12.2016

10:30

TAM

4

Büyükyoncalı/Eski Bağlık

Tarla

--

3196

4.625,00 m2

258.075,00-TL

7.742,25-TL

09.12.2016

10:45

TAM

5

Büyükyoncalı/Kasım Eğreği

Tarla

--

832

3.187,00 m2

137.041,00-TL

4.111,23-TL

09.12.2016

11:00

TAM

6

Büyükyoncalı/Çamlıbel

Tarla

--

2423

3.375,00 m2

145.125,00-TL

4.353,75-TL

09.12.2016

11:15

TAM

7

Büyükyoncalı/Çerenler Bayırı

Tarla

--

2466

4.500,00 m2

208.125,00-TL

6.243,75-TL

09.12.2016

11:30

TAM

8

Büyükyoncalı/Ada İçi

Tarla

--

2985

5.625,00 m2

272.250,00-TL

8.167,50-TL

09.12.2016

11:45

TAM

9

Büyükyoncalı/Kadı Ölüsü

Tarla

--

1981

6.250,00 m2

312.500,00-TL

9.375,00-TL

09.12.2016

13:30

TAM

10

Büyükyoncalı/Kadı Ölüsü

Tarla

--

1982

2.125,00 m2

106.250,00-TL

3.187,50-TL

09.12.2016

13:45

TAM

11

Büyükyoncalı/Palamutdere

Arsa

911

14

56,46 m2

9.033,60-TL

271,01-TL

09.12.2016

14:00

TAM

12

Büyükyoncalı/Ada içi

Arsa

1487

6

166,97 m2

33.394,00-TL

1.001,82-TL

09.12.2016

14:30

TAM

13

Küçükyoncalı/Keçi Kışlası

Tarla

--

1633

2.750,00 m2

55.000,00-TL

1.650,00-TL

09.12.2016

15:00

TAM

 

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER.

İhaleye katılabilmek için;

a - 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

b - İhaleye iştirak edecek;

Gerçek Kişi

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu,

2- T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı suretini

3- İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden veya Mahalle Muhtarlığından alınmış İkametgâh Belgelerini,

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge. (İhale Tarihinden en erken 15 günü geçmemiş olmak)

Kooperatifler;

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu

2- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesini

3- Adresleri Belirtir belge.

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge. (İhale Tarihinden en erken 15 günü geçmemiş olmak)

Şirketler;

1- Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Dosya Bedeli Makbuzunu

2- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi ile Şirket Ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli suretini.

3- Adresleri Belirtir belge.

4- İsteklinin Saray Belediyesine ve Mal Müdürlüğüne vadesi dolmuş borcunun bulunmadığını gösterir belge.

c - İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekaletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.

ç - Yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlarda, 01/12/2006-11371 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Yabancı ve Tüzel Kişilere Satış ve Sınırlı Aynı Hak Tesis Edilemez. (Tapu Şerhi Mevcuttur)

d - Şartname Bedeli 50.00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İlan olunur.

10147/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Çakırlı Mahallesi 4272 Parsel nolu 60.044,37 m2 gayr-i menkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 30/11/2016 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul;

 

MAHALLESİ

ADA / PARSEL

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNAT

ÇAKIRLI

4272

60.044,37

14.110.426,95 TL

423.312,81 TL

1.000.000,00 TL

 

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 1.000,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

10035/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

 

İl

İlçe

Mahalle

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

Cinsi

İhale Saati

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat

Bursa

Mustafakemalpaşa

Atariye

Topsöğütlük

28-30-A/24-30-D

929

5

45.580,39

Arsa

11:00

4.110.000,00

123.300,00

Bursa

Mustafakemalpaşa

Atariye

Topsöğütlük

28-30-A/24-30-D

929

6

40.000,00

Arsa

11:15

3.610.000,00

108.300,00

 

1 - 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi kapsamında yapılacaktır.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

3 - Bu husustaki ihaleler 30/11/2016 Çarşamba günü belirtilen saatlerde Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00 TL (Beşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

5 - Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait %3 Geçici teminat Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 30/11/2016 saat 10:00’a kadar ihale dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

“SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a- İhaleye İştirak dilekçesi,

b- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c- İkametgah Belgesi,

d- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

e- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

g- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (500,00 TL)

h- Vekalet ile ihaleye gireceklerden 2016 yılı içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.

ı- 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a- İhaleye İştirak dilekçesi,

b- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d- Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi

e- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (500,00 TL)

f- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

g- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

h- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

ı- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

8 - İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihale kararının tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

10235/1-1