16 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29890

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Onyedinci Noterliği, Beyoğlu Yirmidördüncü Noterliği ve Büyükçekmece Beşinci Noterliği 01.01.2017 tarihinde, Beyoğlu Otuzyedinci Noterliği ve Konya Onikinci Noterliği 05.01.2017 tarihinde, Ankara Ellialtıncı Noterliği ve Beyoğlu Yirmiüçüncü Noterliği 10.01.2017 tarihinde Samsun Dördüncü Noterliği 15.01.2017 tarihinde ve Bakırköy Onsekizinci Noterliği 21.01.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.417.984,82 TL

2

ANKARA ELLİALTINCI NOTERLİĞİ

1.308.710,70 TL

3

BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.106.751,84 TL

4

BEYOĞLU YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.881.521,40 TL

5

BEYOĞLU YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.648.443,68 TL

6

BEYOĞLU OTUZYEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.657.906,38 TL

7

BÜYÜKÇEKMECE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

2.139.034,86 TL

8

KONYA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.626.945,65 TL

9

SAMSUN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.230.842,28 TL

10177/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf Gürsu Noterliği 01.01.2017 tarihinde ve Ürgüp Noterliği 11.01.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

GÜRSU NOTERLİĞİ

600.048,43 TL

2

ÜRGÜP NOTERLİĞİ

430.464,20 TL

10178/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sosyal Bilimler ve Bilimciler Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Barca, Sevgi Kurtulmuş, Mehmet Oruç Sasa, Ercan Topaca, Ömer Arısoy, Hüseyin Arslan

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/11/2016 tarihinde kesinleşen 01/11/2016 tarihli ve E:2016/447, K:2016/421 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Sosyal bilimler alanındaki eğitim, araştırma, yayın ve her türlü bilimsel faaliyetleri ve bu faaliyetler içerisinde yer alabilecek öğrenci ve bilim insanlarını barınma, teşvik, ödüllendirme dahil olmak üzere maddi ve manevi açılardan desteklemektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Mehmet Barca, Sevgi Kurtulmuş, Mehmet Oruç Sasa

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Konusuna en yakın bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

10185/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Tekirdağ Barosu Başkanlığı'ndan alınan 27.10.2016 gün ve 819 sayılı yazıda; Yaşar ve Nasiye Oğlu, 17408602446 TC Kimlik Nolu, 1963 doğumlu, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi; Silahtarağa Köyü; Cilt No: 11, Aile Kütük No: 84; Sıra No: 12'de kayıtlı Levent Künteci'nin, Baro Yönetim Kurulu'nun 23.09.2016 gün ve 417 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10169/1-1

—————

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 09.11.2016 gün ve 170 sayılı yazıda; Mehmet ve Fatma Oğlu, 16450715852 TC Kimlik Nolu, 1973 doğumlu, Burdur İli, Merkez İlçesi; Akın Köyü; Cilt No: 001/3, Aile Kütük No: 157; Sıra No: 5'de kayıtlı Oğuz Kaçar'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 17.08.2016 gün ve 49/47 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

10170/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

46218 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10165/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

20.03.2015 tarihinde Cengiz Havacılık A.Ş. envanterinde yer alan TC-ATC tescil işaretli Falcon 2000 EX tipi hava aracının LGAV-LTFJ seferi sonunda inişi müteakip Q taksi yolundan aprona geçmesi esnasında yer aracıyla çarpışması sonucu ciddi olay meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

10144/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

12.02.2016 tarihinde Top Air Havacılık Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-KRA tescil işaretli Aero AT3-R100 tipi hava aracı VFR LTBU-LTBA uçuşunda LTBA 17R pistine inişinde hasarlı kazaya neden olmuştur.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

10145/1-1

—————

KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

14.04.2014 tarihinde İşleticisi Delta Havacılık ve Turizm Ltd. Şti. ve sahibi Atasoy Gümüş İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. olan TC-UFB tescil işaretli Air Trike Berlin GMBH imali Eagle Six tipi ultralight hava aracının Van Kalesi yakınlarında düşmesi sonucu hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

10146/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları

Alanında Uzman Olmak

1

Profesör

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Cerrahisi

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji

Alanında Uzman Olmak

1

Doçent

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Mimarlık

Alanında Doktora Yapmış Olmak

2

Profesör

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

10174/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,   bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Profesör

1

Fen- Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Profesör

1

10164/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ortodonti Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi almış olmak.

2

PROF.DR.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Ortodonti Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi ve doçentlik unvanı almış olmak.

1

DOÇ.DR.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji Anabilim Dalı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Periodontoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi ve doçentlik unvanı almış olmak.

1

DOÇ.DR.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü

-

Özel Eğitim Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

1

PROF.DR.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

-

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimi almış olmak.

1

DOÇ.DR.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

-

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak.

1

PROF.DR.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

-

Doktorasını Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme alanında yapmış olmak, Kamu ve yerel yönetim tecrübesine sahip olmak.

1

DOÇ.DR.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji alanında uzmanlık eğitimi almış olmak.

1

PROF.DR.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Patoloji alanında uzmanlık eğitimi almış olmak.

1

DOÇ.DR.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

-

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi almış olmak.

1

PROF.DR.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı

-

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

1

PROF.DR.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı

-

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

1

DOÇ.DR.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Nükleer Tıp Teknikleri Programı

-

Tıp Fakültesi mezunu olmak, biofizik alanında doktora yapmış olmak.

1

PROF.DR.

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

10166/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Programı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Yrd. Doç.

1

Osmanlı Türkçesi konusunda çalışmaları olmak

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yrd. Doç.

1

II. Meşrutiyet Döneminde güvenlik ve asayiş konularında çalışmaları olmak

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Yrd. Doç.

1

Kanserde epigenetik mekanizmalar ve immünogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Yrd. Doç.

1

Osmanlı Dönemi Türk İslam Sanatları konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomühendislik

 

Profesör

1

Mikrobiyal biyoteknoloji konusunda çalışmaları olmak

Endüstri Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

Optimizasyon konusunda çalışmaları olmak

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd. Doç.

1

Görüntü sıkıştırma teknikleri konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

Yrd. Doç.

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

Hemşirelik

 

Yrd. Doç.

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

1

Nöralterapi eğitimi almış olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

İmmünoloji alanında deneyimli olmak

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Uyku Bozuklukları alanında sertifika sahibi olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1

 

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

Profesör

1

Toprak mikrobiyolojisi ve biyokimyası konularında çalışmaları olmak

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi

Profesör

1

Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında çalışmaları olmak

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

 

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

 

Yrd. Doç.

1

 

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Yrd. Doç.

1

Muhasebe-Finansman alanında doktora yapmış olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Yrd. Doç.

1

İktisat Politikası alanında doktora yapmış olmak

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 

Yrd. Doç.

1

Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak

Almus Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Laboratuvar Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

Çevre Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

Ormancılık

Avcılık ve Yaban Hayatı

Yrd. Doç.

1

Balık besleme konusunda çalışmaları olmak

Ormancılık

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Yrd. Doç.

1

Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri alanında doktora yapmış olmak

Ormancılık

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Yrd. Doç.

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

10168/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

EYLÜL 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ALPMED SAĞ. GER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

35-HYB-422

07.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KOR EV OTOMASYON SİSTEMLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

TS 12831

TS 12849

35-HYB-5132

05.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

EMRAH DAYI KLİMA HAVALANDIRMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET SAHIS

TS 12850

35-HYB-5555

05.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

HAMDİ KÜÇÜK ÇELİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

TS 12578

35-HYB-5039

07.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALİ ALAŞ-FULL OTO

TS 12047

35-HYB-2121

07.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

HAMZA RÜSTEM FOT. PRO. BİL. EĞT. CİH. ELK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12498

TS 12845

35-HYB-504

07.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

PRESTİJ İNŞ. TEKSTİL TURZİM TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12257

35-HYB-2193

07.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERKE DİYALİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ MEDİKAL - KEMAL GÜLTEN

TS 12426

TS 12843

35-HYB-5075

07.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ORPAK MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

TS 12487

35-HYB-1918

07.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZBİLİR OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ LTD. ŞTİ

TS 12047

35-HYB-5517

07.09.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ME-SA TEKNİK-MEHMET SAATÇIOĞLU

TS 10079

TS 10956

TS 12713

35-HYB-5854

26.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

TEKNİK ELKN. SER. DAY. TÜK. MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10079

TS 10956

TS 12498

TS 12749

35-HYB-963

26.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

AKCAN MEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 12426

35-HYB-209

26.09.2016

FİRMA İSTEĞİ

AYÇE OTOGAZ LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ-SERKAN YÜCESOY

TS 12664-1

35-HYB-1692

27.09.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

NİL TAŞIMACILIK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12257

35-HYB-2185

23.09.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

10123/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ