16 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29890

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 TAKIM PELİ MARKA MALZEME TAŞIMA SANDIĞI VE DESK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KÜÇÜK BOY ISTAMPA VE MÜREKKEBİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YER FISTIĞI AROMASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AKÜ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 65.000 M³ KONKASÖR BALASTININ BİÇEROVA, OKÇUGÖL, AKSAKAL, M.KEMALPAŞA İSTASYONLARINDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


8 KALEM SU BORUSU VE BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 TAKIM PELİ MARKA MALZEME TAŞIMA SANDIĞI VE DESK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı “4 takım Peli marka malzeme taşıma sandığı ve desk”, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olmak üzere, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL), Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.11.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10167/1-1


KÜÇÜK BOY ISTAMPA VE MÜREKKEBİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, teknik şartnamelerine uygun olarak Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

STOK NO

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

222.000119

Istampa Mürekkebi (siyah 25 ml)

193.000

şişe

29.11.2016

252.000101

Küçük Boy Istampa (doğal kauçuk)

200.500

adet

29.11.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında veya Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve Ticari Şartname ile İhale Ek Şartları ile Termin ve Teslim Programının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günlerde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların Ofis’imize tevdi etmiş oldukları numunelerin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilebileceği gibi her bir kalem malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10179/1-1


YER FISTIĞI AROMASI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 1.000 Kg yer fıstığı aroması (MGS’Siz), teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 23.11.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

10175/1-1


AKÜ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız kesintisiz güç kaynağında kullanılmak üzere, 1 set 200 KVA yedekleme sistem aküleri, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Teklifler en geç 23.11.2016 Çarşamba günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

10176/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 65.000 M³ KONKASÖR BALASTININ BİÇEROVA, OKÇUGÖL, AKSAKAL, M.KEMALPAŞA İSTASYONLARINDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/469087

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak - Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

    Şartnamenin Görülebileceği

    internet adresi                        :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bakım Çalışmaları İçin 65.000 m³ Konkasör Balastının Biçerova, Okçugöl, Aksakal, M.Kemalpaşa İstasyonlarında Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.12.2016 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9963/1-1


8 KALEM SU BORUSU VE BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

8 Kalem Su Borusu ve Bağlantı Elemanı Alımı

8 kalem

2016-479729

TER-AEL-2016-0182

150,00-TL

14/12/2016

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  14.12.2016, Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, İhale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

10121/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Türkiye Taşkömürü Kurumunun mülkiyetinde olan ve aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Türkiye Taşkömürü Kurumu Yayla Mah. Bağlık Cad. İhsan Soyak Sokak No.2/ZONGULDAK adresinde olup Telefon No: 0 372 252 40 00 (20 Hat), Faks No: 0 372 251 19 00, Elektronik Posta Adresi: satınalma@taskomuru.gov.tr. dir.

2 - İhale aşağıda belirtilen tarihlerde Genel Müdürlük Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak olup, isteklilerce hazırlanacak teklif zarflarının ihale günü saat 15:00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı / ZONGULDAK adresine teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtası ile gönderilmesi gerekmektedir.

3 - İhaleye gireceklerin, istekli oldukları bu taşınmazlar için hazırlayacakları aşağıdaki belgeleri;

3.1 - Gerçek kişiler ikametgah belgesini,

3.2 - Tüzel kişiler Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Kayıt Belgesini (2016 ve-veya 2017 yılına ait olmak üzere aslı veya noter tasdikli suretini),

3.3 - Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin noter tasdikli imza örneklerini,

3.4 - Vekaleten iştirak edenler için vekaletname ve vekalet edenin noter tasdikli imza örneklerini,

3.5 - Teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubunu,

3.6 - Şartnamenin imzalanmış nüshasını,

3.7 - Teklif mektubunu içeren iç zarfı,

Dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.

4 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnameleri ve dokümanları Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Dairesi Başkanlığında çalışma saatleri içinde görülebilir. ve 50,00TL (elli lira) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhalelere teklif verecek isteklilerin ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

5 - İsteklilerin birden çok taşınmaz mal için ihaleye girmeleri mümkündür. Bu takdirde her bir taşınmaz mal için ayrı ayrı teminat yatırarak tekliflerini vermeleri, teklif mektubunu şartname ekindeki örneğine uygun olarak doldurmaları, ayrıca isteklilerce hazırlanan teklif zarfının (Dış zarf) üstüne isteklinin adresi ile teklifin hangi taşınmaz mala ait olduğunu yazmaları gerekmektedir.

6 - Verilen tekliflerin süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 gündür.

7 - Taşınmazların ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacak olup, ihalelerde teklif verilmeyen veya isteklilerce uygun teklif verilmeyen taşınmazların ihaleleri ise bir sonraki ihale gün ve saatinde yapılacaktır.

8 - Satışa çıkarılan taşınmazların satış bedeli üzerinden Alım-Satım ve Eğitime Katkı Payı bedelleri alıcı tarafından ödenecektir,

 

SATIŞ İHALESİNE ÇIKARILAN TAŞINMAZ MALLAR

Sıra

No

Yeri

Ada

Parsel

Arsanın

Alanı (m²)

Taşınmazın Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

1. İhale

Gün ve Saati

2. İhale

Gün ve Saati

3. İhale

Gün ve Saati

4. İhale

Gün ve Saati

5. İhale

Gün ve Saati

1-

Yayla Mahallesi

Atatürk Bulvarı

155-21

876,52

(Bina + Tarla)    124.369,93

12.436,99

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

2-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-36

641,82

(Bina + Tarla)      89.411,63

  8.941,16

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

3-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-35

787,83

(Bina + Tarla)    104.846,35

10.484,63

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

4-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-34

931,46

(Bina + Tarla)    126.139,51

12.613,95

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

5-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-33

642,21

(Bina + Tarla)      89.452,86

  8.945,28

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

6-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-32

835,40

(Bina + Tarla)    109.874,97

10.987,49

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

7-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-31

1171,35

(Bina + Tarla)    162.639,02

16.263,90

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017 15:00

30.01.2017

15:00

8-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-30

1036,91

(Bina + Tarla)    137.286,63

13.728,66

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

9-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-29

1026,77

(Bina + Tarla)    147.356,57

14.735,65

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

10-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-28

1046,24

(Bina + Tarla)    149.414,74

14.941,47

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

11-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-27

1036,99

(Bina + Tarla)    148.436,92

14.843,69

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

12-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-26

1557,92

(Bina + Tarla)    186.252,56

18.625,25

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

13-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-25

1161,98

(Bina + Tarla)    178.182,66

17.818,26

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

14-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-24

750,13

(Bina + Tarla)    100.861,08

10.086,10

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

15-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

106-23

1485,43

(Bina + Tarla)    176.433,16

17.643,31

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

16-

Şehitlik Mahallesi

Atatürk Bulvarı

181-1

929,55

(Bina + Tarla)    171.044,06

17.104,40

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

17-

Yeni Mahalle

133-82

8362,26

(Sinema + İşçi Pav+

Yemekhane +Tarla) 818.260,40

81.826,04

05.12.2016

15:00

19.12.2016

15:00

02.01.2017

15:00

16.01.2017

15:00

30.01.2017

15:00

10173/1-1