15 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29889

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 5 KALEM DİL İSTİNAT TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


PLANÖR BAKIMLARI İÇİN SERVİS BÜLTEN MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:


5 ADET DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ANROŞMAN YAPILMASI KARŞILIĞINDA DOLGU YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 5 KALEM DİL İSTİNAT TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2016/476889

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  5 KALEM DİL İSTİNAT TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 01.12.2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10128/1-1


PLANÖR BAKIMLARI İÇİN SERVİS BÜLTEN MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan PUCHACZ planör bakımlarında kullanılmak üzere 7 kalem servis bülten malzemesi alımı işi 24 Kasım 2016 günü saat: 14.30’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

 

S.NO

SERİ NO

MALZEME TANIMI

MİKTARI

1

503.68.11.00

CONTROL CABLE (FRONT TENSION MEMBER) shorter 2nd cockpit

   8 SET

2

503.68.10.00

CONTROL CABLE (FRONT TENSION MEMBER) longer 1st cockpit

   8 SET

3

92110

92110 INTERGLAS

   5 M

4

L-285

EPOXY REZIN L-285

   5 KG

5

H-285

HARDENER H-285

   2 KG

6

 

AEROSIL

0,6 KG

7

 

MICRO BALON

0,5 KG

 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80

10127/1-1


1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

1 - Kurumumuza ait 1 adet 1999 model Toyota Corolla Luna benzinli araç TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazların İdaresine Dair İhale Yönetmeliğinin 24 ncü maddesine göre “Açık Eksiltme ve Artırma Usulü” satılacaktır.

2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı dokümanını ücretsiz olarak alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği

    ve ücretsiz alınabileceği yer          :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 Kavaklıdere/ ANKARA

b) İlgili Personel                              :  Seyit Ali YAĞBASAN    Tel: 312 298 14 59

3 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarihi ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı yer             :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7, Kavaklıdere/ ANKARA

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  29/11/2016, Salı gün Saat: 14.30

İstekliler ihaleye katılabilmeleri için yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar geçici teminat ile imzalamış olduğu idari şartnameyi ilgili personele kapalı zarf ile teslim edecektir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler, isteklinin ilk ve son fiyat teklifi olarak değerlendirilecektir. İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde araç bedeli, KDV ve Damga Vergisini nakit olarak Kurum veznesine yatıracaktır.

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 Kavaklıdere/ ANKARA

b) Tarih ve Saati                               :  29/112016, Salı günü, Saat 14.30

5 - Bu ihale, TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazların İdaresine Dair İhale Yönetmeliğinin “Açık Eksiltme ve Artırma Usulü” ile yapılacaktır.

6 - Araçların Görülebileceği Yer      :  TÜBİTAK Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere/ANKARA

 

Aracın Cinsi

Plakası

Modeli

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

* Toyota Corolla Luna Benzinli

06 GH 604

1999

10.500,00 TL+KDV

315,00 TL

 

7 - Muhammen bedele KDV dahil edilmemiş olup, % 1 oranında KDV ilave edilecektir.

8 - TÜBİTAK ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10079/1-1


5 ADET DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İstanbul Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü ihtiyacı “5 Adet Dijital Röntgen Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL)  Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10119/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  4091

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler        :

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Tuzla

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  1

e) Ada No                                  :  ----

f) Parsel No                               :  652

g) Yüzölçümü                            :  521,84 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı

ı) Halihazır                                 :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı       :  Yok

k) İmar Durumu                        :  Konut Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Merkez Mah.

3 - Muhammen Bedeli               :  1.304.600.-TL

4 - Geçici Teminatı                    :  39.138.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  30 Kasım 2016 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                   :  600.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10141/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  4044

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler        :

a) İli                                           :  İstanbul

b) İlçesi                                      :  Pendik

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  ---

e) Ada No                                  :  7313

f) Parsel No                               :  11

g) Yüzölçümü                            :  5000 m²

h) Satılacak Hisse Oranı            :  43671/50000

ı) Hâlihazır                                 :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı       :  Yok

k) İmar Durumu                        :  Konut Alanı

l) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Kurtköy Mah. Selçuklu Cad. (Leylak Sok.)

3 - Muhammen Bedeli               :  9.170.910.- TL

4 - Geçici Teminatı                    :  275.127,30 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  30 Kasım 2016 - 13:00 Son Teklif Verme Saati: 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                           :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

                                                     Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL

                                                     Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33

9 - Şartname Bedeli                   :  100.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını ihale günü (30 Kasım 2016) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

10142/1-1


ANROŞMAN YAPILMASI KARŞILIĞINDA DOLGU YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan, “Belediyemizce Kumburgaz Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 10 Ekim 2001 onay tarihli Kumburgaz 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işi”nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 885 25 00

2 - İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemizce Kumburgaz Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 10 Ekim 2001 onay tarihli Kumburgaz 1/1000 ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan projelere istinaden taş anroşman (derinliği fazla olan su altındaki zeminlerde, temelin nakledeceği yüke dayanarak su içinde çakıllı kumla yapılan dolgu) yapılması giderleri yaklaşık olarak 1.611.106,60 TL dolgu yapılması geliri yaklaşık 3.530.000,00 TL olup, Belediyemizin geliri yaklaşık 1.918.893,40 TL olarak öngörülmektedir. Belediyemizce Kumburgaz Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 10 Ekim 2001 onay tarihli Kumburgaz 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işidir.

3 - Muhammen Bedel:

İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşman yapılması giderleri): 1.611.106,60 TL (BirmilyonaltıyüzonbirbinyüzaltıTürklirasıAltmışKuruş)

Dolgu yapılması geliri: 3.530.000,00 TL. (ÜçmilyonbeşyüzotuzbinTürklirası)

Tahmini Belediye Geliri: 1.918.893,40 TL. (Birmilyondokuzyüzonsekizbinsekizyüz doksanüçTürkLirasıKırkKuruş)

4 - Geçici Teminat:

İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşman yapılması giderleri): 1.611.106,60 TL (BirmilyonaltıyüzonbirbinyüzaltıTürklirasıAltmışKuruş) ile Dolgu yapılması geliri: 3.530.000,00 TL (ÜçmilyonbeşyüzotuzbinTürklirası) TL’nın Toplamı: 5.141.106,60 TL (Beşmilyonyüzkırkbirbin yüzaltıTürklirasıAltmışKuruşnın %3’ü 154.233,20 TL (YüzellidörtbinikiyüzotuzüçTürklirası YirmiKuruş)'dır.

5 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL

b) Tarih ve Saati: 29.11.2016 - 10:00

6 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Kumburgaz Mah. Ek Hizmet Birimi İhale Bürosu Kumburgaz/Büyükçekmece/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 28.11.2016 - 17:00

8 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM: 1)

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM: 2)

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM: 3)

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

10062/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüz ölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

15 Temmuz (Osmangazi)

N38c-17c/1c

5960

1

4.687,44 m²

Ticaret+Konut (E:2.30 Yençok 15 kat)

2.750,00.-TL KDV hariç

12.890.460,00.-TL KDV hariç

386.713,80.-TL

30.11.2016 Çarşamba

Saat: 15:00

15 Temmuz (Osmangazi)

N38c-17c/1c

5960

2

4.687,44 m²

Ticaret+Konut (E:2.30 Yençok 15 kat)

2.750,00.-TL KDV hariç

12.890.460,00.-TL KDV hariç

386.713,80.-TL

30.11.2016 Çarşamba

Saat: 15:00

15 Temmuz (Osmangazi)

N38c-17c/1c

3374

5268

5.914,59 m²

Ticaret+Konut (E:2.30 Yençok 15 kat)

2.750,00.-TL KDV hariç

16.265.122,50.-TL KDV hariç

487.953,67.-TL

02.12.2016 Cuma

Saat: 15:00

15 Temmuz (Osmangazi)

N38c-17c/1c

3374

5270

2.853,39 m²

Ticaret+Konut (E:2.30 Yençok 15 kat)

2.750,00.-TL KDV hariç

7.846.822,50.-TL KDV hariç

235.404,67.-TL

02.12.2016 Cuma

Saat: 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1d

5965

1

2.618,77 m²

Konut (E:2.30 Yençok 15 kat)

2.500,00 TL KDV hariç

6.546.925,00.-TL KDV hariç

196.407,75.-TL

06.12.2016 Salı

Saat: 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1d

5955

2

3.797,39 m²

Konut (E:2.30 Yençok 15 kat)

2.500,00 TL KDV hariç

9.493.475,00.-TL KDV hariç

284.804,25.-TL

06.12.2016 Salı

Saat: 15:00

Güvenevler

N38c-17c/1c

5958

1

4.840,91 m²

Ticaret+Konut (E:2.30 Yençok 15 kat)

2.750,00.-TL KDV hariç

13.312.502,50.-TL KDV hariç

399.375,07.-TL

06.12.2016 Salı

Saat: 15:00

 

1. sıradaki taşınmazın 4.288,30 m²’lik kısmı K.D.V.’den muaf olup, 399,14 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

2. sıradaki taşınmazın 1.176,36 m²’lik kısmı K.D.V.’den muaf olup, 3.511,08 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

3. sıradaki taşınmazın 4.486,05 m²’lik kısmı K.D.V.’den muaf olup, 1.428,54 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

5. sıradaki taşınmazın 2.081,62 m²’lik kısmı K.D.V.’den muaf olup, 537,15 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

7. sıradaki taşınmazın 276,59 m²’lik kısmı K.D.V. ‘den muaf olup, 4.564,32 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

4 ve 6. sıradaki taşınmazların tamamı için K.D.V. ödenecektir.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A - İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

10120/1-1